Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona6/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.5Ochrona przed hałasem


Zadania z zakresu ochrony przed hałasem, wymienione w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika oraz stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2-5 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika z zakresu ochrony przed hałasem

l.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ulicy Gliwickiej i Rybnickiej

Zadanie niezrealizowane (odstąpiono od realizacji)

2.

Budowa ekranów akustycznych

Zadanie zrealizowane

3.

Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika

Zadanie zrealizowane

4.

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny

Zadanie zrealizowane

5.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska

Zadanie zrealizowane

6.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta z opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla terenu Miasta

Zadanie zrealizowane

W ramach ochrony przed hałasem zrealizowano podstawowe i najważniejsze zadania – opracowana została mapa akustyczna dla miasta Rybnika oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH).


Opracowana w 2012 roku mapa akustyczna dla Miasta Rybnika w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego zintegrowanego z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej, stanowi uśrednioną mapę hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł. Mapa akustyczna daje możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz (tendencji) zmian hałasu. Mapa prezentuje wartości średnie w odniesieniu do roku i stanowi podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych.
Podstawowym celem opracowanego w 2013 r. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) jest wskazanie działań, których podjęcie doprowadzi do ograniczenia emisji hałasu do środowiska, w wyniku czego nastąpi polepszenie komfortu życia mieszkańców. W Programie przedstawiono szereg zaleceń o charakterze rozwiązań techniczno-organizacyjnych, monitoringowych, jak i wskazano kierunki innych działań, których realizacja pozwoli w największym stopniu osiągnąć wyznaczony cel. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika został opracowywany po raz pierwszy i zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) będzie wznawiany co pięć lat, przy czym każde następne opracowanie Programu będzie też stanowiło podsumowanie i weryfikację poprzedniego. Okres objęty Programem

to lata 2013-2017 wraz z perspektywą do roku 2022. Wymóg opracowania Programu został wprowadzony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska poprzez implementację Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Integralną częścią opracowania jest załącznik 1, w którym przedstawiono obszary przekroczeń objęte Programem przed i po zastosowaniu działań naprawczych.


Opracowana dokumentacja stanowi równocześnie bazę danych na temat obiektów przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska.
Przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika stosowane są zapisy odnośnie wskazania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów miasta. W analizowanym okresie uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika tj. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika, obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP1 oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dygasińskiego, terenów w dzielnicy Śródmieście. Dokumenty te stanowią, że na poszczególnych terenach objętych planem, których podstawowe użytkowanie związane jest ze stałym lub czasowym pobytem ludzi, wymagane jest zachowanie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi oraz Studium komunikacyjnym dla Miasta Rybnika. Zaproponowany w studium rozwój układu drogowego miasta w sposób zasadniczy chroni centrum miasta przed hałasem, znacznie ograniczając obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu. Aktualnie tworzone są: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Orzepowice, dla północnej części miasta Rybnika (10 jednostek planistycznych), dla terenów przy targowisku miejskim oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na wschód od ul. Wodzisławskiej do ul. Mikołowskiej. W trakcie realizacji pozostaje również opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika.
Do zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, które zostały zrealizowane należy również budowa trzech ekranów akustycznych przy placówkach oświatowych.

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zmianami), dopuszczającym obecnie wyższe poziomy emisji hałasu do środowiska z dróg, odstąpiono od utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ulicy Gliwickiej i Rybnickiej.


Działania zrealizowane w ramach ochrony przed hałasem niezaprzeczalnie przyczynią się do kontroli, a tym samym eliminacji ponadnormatywnych obciążeń środowiska hałasem, co wyeliminuje lokalne konflikty społeczne oraz pozytywnie wpłynie na stan akustyczny miasta.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna