Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona7/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.6Promieniowanie niejonizujące


Ochrona środowiska przed przekroczeniem dopuszczalnego promieniowania pola elektromagnetycznego polega przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów dotyczących dopuszczalnych norm promieniowania pola elektromagnetycznego oraz systematycznym monitoringu stanu urządzeń emitujących tego typu pole.

Duże znaczenie ma również wprowadzenie w nowo przygotowywanych lub aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony środowiska przed promieniowaniem niejonizującym oraz preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Takie działanie pozwoli uniknąć w przyszłości zagrożeń spowodowanych skutkami przekroczenia poziomów emitowanego pola elektromagnetycznego przez takie urządzenia. Szczególną ochroną należy objąć miejsca gdzie przekroczenie dopuszczalnych norm promieniowania niejonizującego może spowodować największe zagrożenie dla zdrowia, czyli w miejscach dostępnych dla ludności, tam gdzie zlokalizowane są osiedla zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, żłobki, przedszkola i szkoły.


Zadania z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, wymienione w zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika oraz stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2 6 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika z zakresu pól elektromagnetycznych

l.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego o zapisy poświęcone ochronie przed polami elektromagnetycznymi

Zadanie zrealizowane

2.

Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

Zadanie zrealizowane

Zapisy uchwalanych planów uwzględniają zapisy dotyczące minimalizacji zagrożeń promieniowania pola elektromagnetycznego do środowiska. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Rybnika zawiera zapisy o ochronie przed polami elektromagnetycznymi. W przypadku budowy nowych urządzeń lub instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, dąży się, aby ich lokalizacja była społecznie akceptowana, a stacje bazowe telefonii komórkowej projektowane były w taki sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy pól przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.


2.7Ochrona przyrody


Zadania z zakresu ochrony przyrody wymienione w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika oraz stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 7 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika z zakresu ochrony przyrodyL.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody

Zadanie zrealizowane

2.

Utrzymanie ilości pomników przyrody, bieżące prace pielęgnacyjno-konserwacyjne

Zadanie zrealizowane

3.

Opracowanie dokumentacji projektowej nowych terenów zieleni miejskiej

Zadanie niezrealizowane

4.

Aktualizacja „Waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika”

Zadnie niezrealizowane (przesunięte na lata 2015 - 2016)

5.

Opracowanie i wydanie broszur o tematyce ekologicznej

Zadanie niezrealizowane

6.

Utworzenie ścieżki dydaktycznej

Zadanie niezrealizowane (planowane na lata 2014-2015)

7.

Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Zadanie zrealizowane

8.

Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/ Kotucza w Rybniku

W trakcie realizacji

Uchwałą Rady Miasta Rybnika Nr 227/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. zniesiona została forma ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera. Zniesienie statusu pomnika przyrody nastąpiło z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Jednocześnie w uchwale za pomnik przyrody uznano drzewo gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnący przy ul. Raciborskiej w Rybniku. Jest to drzewo o pniu wieloprzewodnikowym z trzema głównymi pniami o obwodach: 243 cm, 238 cm i 185 cm. Rośnie na terenie działki nr 130/1, będącej własnością Gminy Miasta Rybnik. Zlokalizowane jest przy ul. Raciborskiej, w okolicy budynków o numerach 12 i 14, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nacyny w Rybniku.

Wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika ocena dendrologiczna stanu tego drzewa wykazała, że drzewo wykazuje się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej. W związku z powyższym kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania mu statusu pomnika przyrody.

W stosunku do drzewa, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew.
Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody – prace pielęgnacyjno-lecznicze na pomnikach przyrody, lokalizowanych na terenie Miasta Rybnika w wysokości 3000 zł.

W styczniu 2012 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach zwrócił się do Urzędu Miasta Rybnika z pismem informującym o zamiarze wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadań związanych z ochroną siedlisk przyrodniczych i ochroną krajobrazu. W w/w piśmie zwrócił się z prośbą o wyznaczenie obiektów kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym wnioskiem. Do zabiegów sanitarnych Miasto wyznaczyło i zgłosiło 5 sztuk następujących drzew pomnikowych:  1. Dąb szypułkowy Quercus robur rosnący na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Konarskiego (działka nr 956/540, dzielnica Popielów),

  2. Platan klonolistny Platanus acerifolia rosnący przy ul. Raciborskiej, w okolicy budynków o numerach 12 i 14, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nacyny, (działka nr 130/1, dzielnica Śródmieście),

  3. Wierzba krucha Salix fragilis rosnąca na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec, obok źródła (działka nr 1447/11, dzielnica Zamysłów),

  4. Wierzba krucha Salix fragilis rosnąca na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec, obok źródła (działka nr 154/1, dzielnica Zamysłów),

  5. Lipa drobnolistna Tilia cordata rosnąca przy Leśniczówce na ul. Gzelskiej 17 (działka nr 161/1, dzielnica Chwałęcice).

Zakres prac obejmował cięcia leczniczo-pielęgnacyjne, korekcyjne, prześwietlające, czyszczenie ubytków na wybranych drzewach oraz wzmocnienie konstrukcji korony poprzez zainstalowanie systemu wiązań dynamicznych Cobra, w celu poprawy ich stanu fitosanitarnego i wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu turystycznego i komunikacyjnego.


Ponadto Miasto Rybnik przeprowadziło coroczną akcję zazieleniania miasta poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych. W latach 2012 – 2013 koszt zadania wyniósł 21 880,43 zł. Przeprowadzono również likwidację zachwaszczeń na gruntach gminy na łączną kwotę 129 000 zł oraz koszenie terenów komunalnych 129 500 zł.
Wg danych Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, powierzchnia terenów Zieleni Miejskiej wynosi 106,4 ha. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej nowych terenów zieleni miejskiej o powierzchni około 5 ha.
Miasto przymierza się do budowy parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza. Urząd Miasta otrzymał na ten cel dofinansowanie – ponad 7,3 mln złotych. Dofinansowany projekt zakłada budowę parku tematycznego pomiędzy ul. Rudzką, ul. Kotucza, rzeką Nacyną oraz zabudowaniami kampusu, czyli w Parku nad Nacyną. W ramach parku tematycznego planowane jest wykonanie takich elementów jak: ogrody-kolekcje, urządzenia eksperymentalne, trzy place zabaw (w tym kamienie wspinaczkowe), boisko wielofunkcyjne, mała architektura, place i ścieżki utwardzone (w tym ścieżka rowerowa), mostek nad Nacyną.

Projekt, o wartości 8 634 865,11 zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % czyli 7 339 635,34 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Decyzję o dofinansowaniu podjął Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 października br. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2014 r.


Ostatnia waloryzacja przyrodnicza miasta Rybnika opracowana w 1997 roku. Aktualizacja „Waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika” planowana jest na lata 2015-2016.
W latach 2012-2013 na składowisku odpadów komunalnych utworzono ścieżkę dydaktyczną. Koszt realizacji ścieżki wyniósł 46 900 zł.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna