Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCIPobieranie 435.75 Kb.
Strona8/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.8Poważne awarie przemysłowe


Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenie dla środowiska powoduje negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Dlatego, obecność na terenie Miasta Rybnika źródeł nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zmusza do prowadzenia polityki przestrzennej w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia.
Zadania z zakresu zapobiegania poważnym awariom wymienione w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, a także stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2 8 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika w zakresie poważnych awarii

L.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Ewidencja źródeł poważnych awarii przemysłowych

Zadanie zrealizowane

2.

Uporządkowanie systemu melioracji oraz małej retencji

Zadanie zrealizowane

W czerwcu 2012 roku przeprowadzono interwencję w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia rzeki Rudy ropopochodnymi. Koszt przekazania do utylizacji substancji ropopochodnej, wyłowionej z rzeki wyniósł 2013,12 zł.


W latach 2012 -2013 Miasto przeprowadziło roboty na rowach odwadniających. Zakres prac obejmował: odmulanie rowów, koszenie porostów, oczyszczanie z namułu przepustów, ubezpieczanie faszyną, ubezpieczanie elementami betonowymi, wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się oraz rurowanie. Koszt robót w 2012 roku wyniósł 471 681,09 zł, natomiast w 2013 roku wyniósł 656 952,41 zł.
W latach 2012-2013 objęto stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na łączny koszt 163 825,92 zł.
W latach 2012 – 2013 roku dokonano pomiaru odkształceń jazu spustowego zbiornika wodnego Paruszowiec na łączną kwotę 8 364 zł. Ponadto w 2012 roku wykonano pomiar pojemności zbiornika na kwotę 14 760 zł, a w 2013 roku przeprowadzono ocenę stanu technicznego zbiornika. Poniesiony z tego tytułu koszt wyniósł 18 942 zł.
W 2013 roku przeprowadzono konserwację odcinka koryta rzeki Nacyny od ulicy Wierzbowej do ulicy Reymonta na kwotę 19 447,46 zł.

2.9Edukacja ekologiczna


Zasadniczym elementem realizacji Programów Ochrony Środowiska jest edukacja ekologiczna. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej wymienione w obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, a także stan realizacji tych zadań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 9 Stan realizacji zadań ujętych w POŚ dla Miasta Rybnika z zakresu edukacji ekologicznejL.p.

Nazwa zadania

Stan realizacji

1.

Edukacja ekologiczna dorosłych

Zadanie zrealizowane

2.

Doposażenie punktów edukacji ekologicznej

Zadanie zrealizowane

3.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Zadanie zrealizowane

4.

Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym i jednorazowym (wystawy, konkursy, Dzień Ziemi itp.)

Zadanie zrealizowane

5.

Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej

Zadanie zrealizowane (przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

6.

Opracowanie i wydanie broszur o tematyce ekologicznej

Zadanie zrealizowane

7.

Utworzenie ścieżki dydaktycznej

Zadanie zrealizowane

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej polegała na doposażeniu bibliotek o tytuły związane z ochroną środowiska i ekologią. Działanie to powinno przełożyć się na wykształcenie świadomości ekologicznej u mieszkańców i przekonanie o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju.


Zadaniem długoterminowym, w trakcie realizacji pozostają działania takie jak: promocja działań proekologicznych oraz wydawanie publikacji ekologicznych. W ramach tego działania realizowano:

 • w 2013 roku Miasto wydało bajkę „Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci” w postaci książki oraz udźwiękowionej animacji w technologii 2D z profesjonalnym polskim lektorem na podstawie bajki ilustrowanej Jarosława Sieka Rybek z Rybnika. Bajka została wykonana przez wydawnictwo Bombajka. Stworzenie animacji jest kontynuacją wcześniej przeprowadzonych przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika działań, dzięki którym postać Rybka cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych i nie tylko, w Rybniku i poza miastem. Koszt publikacji książki wynosił 39 700 zł, z czego 28 % stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 • W 2012 roku Miasto Hasło przeprowadziło konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów z nagrodami. Na nagrody Miasto przeznaczyło 1000 zł.

 • W dniach od 12 do 16 czerwca 2013 roku odbyły się kolejne Dni Rybnika. W programie imprezy znalazł się m.in. tradycyjny Turniej Dzielnic, który poświęcony był problematyce segregacji odpadów. Turniej Dzielnic  odbył się 15 czerwca pod hasłem "Rybnik dycko je na czasie mo guliki, przebiyro hasie…". Celem konkursu była przede wszystkim integracja mieszkańców, zaznaczenie tożsamości poszczególnych dzielnic oraz promocja segregacji odpadów. Koszt imprezy wynosił 12 900 zł.

 • Miasto Rybnik wspierało zadanie pn. „Warsztaty Świadomości Ekologicznej” realizowane przez Fundacje Elektrowni Rybnik. Warsztaty Świadomości Ekologicznej istnieją od 1998 roku. W 2012 roku przeprowadzono 8 bloków tematycznych, a w 2013 roku 10 bloków. Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży - Wzrost wrażliwości na problemy ochrony środowiska oraz problemy społeczne związane ze zjawiskiem antropopresji. Młodzież uczestnicząca w zajęciach zagospodarowuje w ten sposób swój wolny czas, rozwija się intelektualnie, poszerza swoje horyzonty myślowe. Ułatwia to jej podejmowanie decyzji co do wyboru przyszłej drogi życiowej. Głównym problemem społecznym naszego regionu jest obecny stan środowiska, w którym żyjemy. Uczestniczą w zajęciach beneficjenci mają szansę poznać dogłębnie skalę problemu, co może zaowocować w przyszłości pojawieniem się grupy specjalistów z różnych dziedzin, podejmujących kluczowe decyzje, mając na uwadze ekologiczny aspekt swoich działań tak ważny na terenie Śląska. Zdobyte informacje i nabyte postawy przyniosą wymierne efekty w postaci podniesienia świadomości ekologicznej uczestników warsztatu oraz środowisk, w których żyją. Umiejętności nabyte podczas zajęć są użyteczne w życiu codziennym i stosowane w czynnej ochronie najbliższego środowiska naturalnego i społecznego. Na realizację zadania Miasto Rybnik udzieliło dotacji w 2012 roku w wysokości 10 000 zł na rok, a w 2013 na kwotę 12 000 zł.

 • Miasto Rybnik udzieliło dotacji wystawy kwiatów odbywające się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w ramach których odbywają się: Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych oraz Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych. Są to imprezy dwudniowe, realizowane w formie otwartych wystaw kwiatów połączonych z konkursem na najładniejszą kompozycję. W lipcu organizowana jest wystawa lilii i kompozycji kwiatowych, a w sierpniu wystawa mieczyków, dalii i kompozycji kwiatowych. Po zakończeniu wystawy, możliwe jest zakupienie prezentowanych na niej eksponatów. W 2012 roku kwota dotacji wynosiła 5 000 zł, a w 2013 roku 5500 zł.

 • W latach 2012 – 2013 Miasto dofinansowało kampanię „Zielona Wyspa Śląsk” w łącznej wysokości 4000 zł. 17 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Chrobrego) w ramach kampanii ekologiczno–artystycznej pn. „Zielona Wyspa Śląsk” prowadzone zostały przez Fundację Ekologiczną Arka warsztaty „Eko – puzzle”. Inicjatorem projektu był pochodzący ze Śląska, grający od ponad 23 lat tzw. „zieloną muzykę” zespół Carrantuohill. Częścią kampanii były prowadzone w 5 śląskich miastach, w tym także w Rybniku, promujące segregację odpadów i recykling, warsztaty ekologiczne „Eko puzzle”. Warsztaty skierowane zostały przede wszystkim do młodzieży szkolnej, która układała wielkie puzzle, a także brała udział w zajęciach ukazujących korzyści segregowania śmieci. Ich zwieńczeniem było symboliczne przekazanie na płycie rynku przedstawicielom miasta sadzonek drzew (z 1000 szt.) otrzymanych na posadzenie nowego lasu w Rybniku.

 • W 2013 roku Miasto Rybnik udzieliło dotacji na realizację akcji „Segregujesz – nie marnujesz” przez Rzymsko-Katolicką Parafię Miłosierdzia Bożego w Rybniku. Kwota dofinansowania wynosiła 3000 zł.

 • Miasto przeprowadziło kampanię pod hasłem „Paląc śmieci trujesz dzieci”, w ramach której rozwieszone zostały plakaty m.in. w szkołach, przedszkolach, siedzibach rad dzielnic, domach kultury, bibliotekach, sklepach, słupach ogłoszeniowych, a także w miejskich urzędach i instytucjach. Koszt plakatów wynosił 794,58 zł.

 • W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto uruchomiło kampanię informacyjną na temat segregacji odpadów, rozpropagowaną m.in. poprzez broszury, ulotki i banery o tematyce segregacji odpadów oraz serwis informacyjny na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika, gdzie można zapoznać się m.in. z nowymi zasadami segregacji odpadów, pobrać ulotki oraz zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów. Na opracowanie broszur, ulotek i banerów Miasto przeznaczyło kwotę 7,6 tys. zł.

 • Od 2012 roku Miasto prowadzi akcję zbierania zużytych baterii i tonerów w siedzibie Urzędu Miasta. Akcja dotyczy mieszkańców Miasta Rybnika i prowadzona jest przez pracowników Wydziału Ekologii. Zużyte baterie i tonery odbierane są w Wydziale Ekologii. Do gromadzenia tych odpadów służą specjalne pojemniki dostarczone przez Rybnickie Służby Komunalne. W zamian za oddanie 10 szt. zużytych tonerów mieszkańcy Miasta mogą odebrać pokwitowanie, uprawniające do odbioru sadzonek drzew w ilości 10 szt. na osobę. Po zakończeniu akcji pojemniki z bateriami i tonerami obierane są przez RSK i przewożone do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W latach 2012-2013 zebrano 45.475 szt. zużytych baterii, co dało wagę 766,6 kg oraz 722 szt. zużytych tonerów, które ważyły w sumie 105 kg. Wydanych zostało 546 szt. pokwitowań, na odbiór 3.868 szt. sadzonek sosny pospolitej do odbioru w punkcie sprzedaży Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Rybnik, przy ul. Wielopolskiej 6 w Rybniku.

 • W ramach zadań koordynowanych, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku przeprowadził w siedzibie Urzędu szereg szkoleń dla rolników z zakresu ekologii, w następujących tematach:

 • „Przestrzeganie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej gwarancją bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska naturalnego” (3 szkolenia),

 • „Dostosowanie gospodarstw rolnych do spełnienia standardów w dziedzinie ochrony środowiska, wymogów konsumenta, dobrostanu zwierząt” (3 szkolenia),

 • „Ochrona środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. Prezentacja pakietów programu rolnośrodowiskowego w PROW 2007- 2013” (3 szkolenia).
  Nadto w latach 2011-2013 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku udzielił również 83 konsultacji i przeprowadził 138 wizyt w gospodarstwach na temat „Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna