Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta rybnika 2013 rok spis treśCI


Stan i ocena realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Miasta RybnikPobieranie 435.75 Kb.
Strona9/11
Data10.05.2016
Rozmiar435.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.Stan i ocena realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Miasta Rybnik


W przyjętej uchwałą nr 291/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika wskazane zostały zadania niezbędne do realizacji, których głównym założeniem jest poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców na obszarze Miasta Rybnika.
W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika został zastosowany podział zadań na zadania własne oraz koordynowane. Do zadań własnych zaliczone zostały te inwestycje lub działania, których realizacja związana jest z udziałem finansowym Miasta oraz te, których beneficjentem bezpośrednim będzie Miasto Rybnik.
Zadania koordynowane to te, w których Miasto jako jednostka terytorialna nie uczestniczy bezpośrednio. Oznacza to, że działania te musza być zrealizowane i sfinansowane przez jednostki odpowiedzialne zewnętrznie.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań własnych miasta Rybnika z zakresu ochrony środowiska, ujętych dotychczasowym i zaktualizowanym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika wraz z określeniem stanu i oceny realizacji poszczególnych zadań.
Tabela 3 1 Stan i ocena realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska

L.p.

Nazwa zadania

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

Jednostka odpowiedzialna

Poniesiony koszt [tys. PLN]

Uwagi

Powietrze

1.

Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

1 484,649

50% WFOŚiGW, 50% środki własne

2.

Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów ogrzewania oraz działań wykorzystujących odnawialne źródła energii dla indywidualnych budynków mieszkalnych

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

2 325,398

100% środki własne

3.

Montaż kolektorów słonecznych na obiektach RSK

2012

2012

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

80,837

100% środki własne

4.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42

2011

2012

Urząd Miasta Rybnika Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

3 390,707

51% WFOŚiGW, 49% środki własne

5.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25

2012

2012

Urząd Miasta Rybnika Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

1 052,610

30% WFOŚiGW, 70% środki własne

6.

Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji na osiedlach mieszkaniowych: Os. Dolne i Os. 100 lecia

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

0

Planowana do realizacji w 2018 roku

7.

Budowa łącznika ul. Tkoczów z ul. Małachowskiego

2011

2012

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

6 392,114

100% środki własne

8.

Przebudowa ul. Raciborskiej na odcinku

km 0+700 – 2+6802011

2012

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

11 987,418

100% środki własne

9.

Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku

Km 2+900 – 3+5402011

2012

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

7 528,984

100% środki własne

10.

Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa skrzyżowania na ul. Małachowskiego

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

0

Planowana do realizacji w 2014 roku

11.

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku

2011

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

49 481,611

66 % UE,

34% środki własne12.

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta

2010

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

39 165,106

56 % UE,

44% środki własne13.

Termomodernizacja budynku socjalnego na terenie bazy Rybnickich Służb Komunalnych

-

-

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

0

Odstąpiono od realizacji zadania

14.

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Rybnik przy ul. Rzecznej

-

-

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

0

Odstąpiono od realizacji zadania

15.

Termomodernizacja dachów i ścian budynku Działu Produkcji Ogrodniczej

-

-

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnika

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

16.

Zabudowa mat termoizolacyjnych w 3 obiektach szklarnianych – Działy Produkcji Ogrodniczej

2012

2013

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnika

46,500

100% środki własne

17.

Termomodernizacja ścian budynków warsztatowo-magazynowych i dyrekcji – baza Zarządu Zieleni Miejskiej

2012

2012

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnika

85,000

100% środki własne

RAZEM__2_371,726'>RAZEM__14_701,919'>RAZEM__123_020,934'>RAZEM

123 020,934

 

Ochrona wód

1.

Budowa podczyszczani odcieków z II i III kwatery składowiska odpadów

-

-

Rybnickie Służby Komunalne, UM Wydział Gospodarki Komunalnej

0

Planowana do realizacji

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kłokocin - etap I
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kłokocin - etap II

2012
20122012
2013PWiK

4 675,0
5 853,0

100% środki własne PWiK
55% WFOŚiGW, 45% środki własne PWiK

3.

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej oraz budowy przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

146,482

100% środki własne

4.

Samochód asenizacyjny WUKO do czyszczenia przydrożnej kanalizacji deszczowej

2012

2013

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

816,966

80% UE,

20% środki własne5.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chrobrego i Miejskiej

-

-

Urząd Miasta Rybnika ,Wydział Gospodarki Komunalnej

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadbrzeżnej

2008

2011

Urząd Miasta Rybnika ,Wydział Gospodarki Komunalnej

3 210,471

100% środki własne

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej

-

-

Urząd Miasta Rybnika ,Wydział Gospodarki Komunalnej

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

RAZEM__258,574'>RAZEM__1_763,483'>RAZEM

14 701,919

 

Gospodarka odpadami

1.

Instalacja odgazowanie III kwatery składowiska odpadów

-

-

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika Wydział Gospodarki Komunalnej

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

2.

Kontynuacja wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów

2013

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnej

bez kosztów własnych

Zadanie własne Gminy

3.

Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika Wydział Gospodarki Komunalnej

75,252

100 % środki własne

4.

Budowa III kwatery składowiska odpadów

2012

2012

Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej

1364,894

67 % WFOŚiGW,

33 % środki własne5.

Zakup zamiatarki samobieżnej na podwoziu samochodowym

2012

2012

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

931,581

100% środki własne

6.

Zakup zamiatarki ciągnikowej z samochodem (2 szt)

-

-

Rybnickie Służby Komunalne, Urząd Miasta Rybnika

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

RAZEM

2 371,726

 

Ochrona powierzchni ziemi i gleby

1.

Okresowa kontrola zanieczyszczeń gleb użytkowanych rolniczo

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

0

Planowana do realizacji w 2015 roku

2.

Przeprowadzenie badania gleb na terenie Miasta Rybnika

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

RAZEM

0

 

Hałas

1.

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ulicy Gliwickiej i Rybnickiej

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

0

Odstąpiono od realizacji zadania

2.

Budowa ekranów akustycznych

2013

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Dróg

1 042,847

100 % środki własne

3.

Opracowanie mapy akustycznej Miasta Rybnika

2010

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

473,751

85 % UE,

15 % środki własne4.

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny

2013

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

60,885

100 % środki własne

5.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

bez kosztów własnych

Zadanie własne Gminy

6.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta z opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla terenu Miasta

2010

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Architektury

186,000

100 % środki własne

RAZEM

1 763,483

 

Pola elektromagnetyczne

1.

Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego o zapisy poświęcone ochronie przed polami elektromagnetycznymi

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Architektury

bez kosztów własnych

Zadanie własne Gminy

2.

Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika,

Wydział Architektury/Wydział Ekologiibez kosztów własnych

Zadanie własne Gminy

RAZEM

0

 

Ochrona przyrody i bioróżnorodności

1.

Utrzymanie ilości pomników przyrody, bieżące prace pielęgnacyjno-konserwacyjne

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

285,524

100% środki własne

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej nowych terenów zieleni miejskiej

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Zarząd Zieleni Miejskiej

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

3.

Aktualizacja „Waloryzacji przyrodniczej miasta Rybnika”

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

0

Planowana do realizacji na lata 2015-2016

4.

Opracowanie i wydanie broszur o tematyce ekologicznej

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

5.

Utworzenie ścieżki dydaktycznej

-

-

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

0

Planowana do realizacji w związku z projektem budowy Parku przy ul. Rudzka/Kotucza

6.

Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Ekologii

49,200

100% środki własne

7.

Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku

-

-

Urząd Miasta Rybnika Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

0

Do realizacji w 2014 roku

RAZEM

258,574

 

Zagrożenia poważnym awariom

1.

Ewidencja źródeł poważnych awarii przemysłowych

2012

2012

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

2,013

100% środki własne

2.

Uporządkowanie systemu melioracji oraz małej retencji

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii

1 353,973

100% środki własne

RAZEM

1 355,986

 

Edukacja ekologiczna

1.

Doposażenie punktów edukacji ekologicznej

-

-

Miasto Rybnik

0

Planowana do realizacji w latach 2014-2020

2.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnej

39,720

70 % WFOŚiGW,

30 % środki własne3.

Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym i jednorazowym (wystawy, konkursy, itp.)

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnej

53,415

100% środki własne

4.

Opracowanie i wydanie broszur o tematyce ekologicznej, w tym edukacja ekologiczna dorosłych

2012

2013

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Gospodarki Komunalnej

16,733

100% środki własne

RAZEM

109,868

 

SUMA

143 582,490
Na podstawie danych przedstawionych w powyższym zestawieniu, należy stwierdzić, że przeważająca część kluczowych zadań mających na celu poprawę jakości środowiska na obszarze miasta została zakończona lub została przełożona na najbliższe lata. Najwięcej zadań podjęto w zakresie ochrony powietrza, uregulowania gospodarki wodno-ściekowej oraz a także ochrony przed hałasem.


Działania polegające na regulacji systemu wodno-ściekowego zostały skupione na budowie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianie sieci i przyłączy wodociągowych. Tam, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje w okresie perspektywicznym poprowadzenia kanalizacji, w celu wyeliminowania skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi, dofinansowywana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadaniem długoterminowym w trakcie realizacji pozostają również działania związane z dofinansowaniem działań modernizacyjnych systemów grzewczych dla indywidualnych budynków mieszkalnych, a także prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych z budynków prywatnych oraz będących własnością Miasta. Dla właścicieli indywidualnych budynków mieszkalnych opracowany został w tym zakresie regulamin dofinansowania działań modernizacyjnych wyeksploatowanych systemów grzewczych oraz regulamin dofinansowania do likwidacji azbestu. W aspekcie ochrony powietrza kontynuowane są zadania polegające na ograniczeniu tzw. „niskiej emisji” poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”.
W związku z wprowadzonym nowym system gospodarowania odpadami w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Rybnika wszystkich mieszkańców objęto nowym systemem selektywnej zbiórki. Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku obowiązki gospodarowania odpadami przejęło Miasto. Wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości (a w przypadku osiedli mieszkaniowych są to zarządcy np. spółdzielnie mieszkaniowe / wspólnoty) zobowiązani zostali do zabezpieczenia odpowiedniej liczby i rodzajów pojemników przeznaczonych na odpady segregowane oraz zmieszane.
W ramach realizowanych zadań zakończono budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych. Do realizacji pozostaje budowa instalacji odgazowania III kwatery składowiska. W przyszłości planowana jest również budowa instalacji podczyszczania odcieków z II i III kwatery składowiska odpadów.
Dla zwiększenia przepustowości miasta i uzyskania większej płynności ruchu kołowego przeprowadzona została modernizacja układu komunikacyjnego miasta. W 2013 roku zakończono realizację dwóch istotnych dla Miasta projektów, tj. przebudowy DK Nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik oraz budowy ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy miasta. Przedsięwzięcie te stanowiły zadania w ramach Projektu Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935" objętego pozakonkursową ścieżką realizacji projektów w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Podstawowym celem wszystkich zadań w ramach projektu kluczowego było dostosowanie poszczególnych elementów układu drogowego w Rybniku i Żorach do powstałej autostrady A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta została m.in. przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku, która ma stanowić główny szlak dojazdowy do węzła "Rowień" na autostradzie A1.
Kolejnym zadaniem istotnym dla subregionu rybnickiego będzie budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. Realizacja tej inwestycji pozwoli uzyskać poprawę standardów techniczno-funkcjonalnych regionalnego układu drogowego, dostosować sieć drogową do znacznie wzrastającego ruchu kołowego, dostosować standardy podróży do współczesnych wymogów europejskich, przenieść ruch tranzytowy poza obszary zurbanizowane, ułatwić i przyspieszyć restrukturyzację regionu, budowę obwodnic dla miast: Rybnik i Żory, poprawić warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu, zmniejszyć emisję spalin i hałasu oraz poprawić warunki środowiska w korytarzach transportowych.
Działania zmierzające do ochrony powierzchni ziemi i gleb skoncentrowane zostały na zagospodarowaniu i rekultywacji terenów pogórniczych, które polegały na kompleksowych pracach rewitalizacyjnych. Okresowo prowadzone są kontrole zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi i poziomu kwasowości. Kolejne badanie jakości gleb pod kątem metali ciężkich na terenie Miasta Rybnika planowane jest na 2015 rok.
Najważniejszym działaniem w zakresie ochrony przed hałasem było opracowanie i uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium komunikacyjnego dla Miasta Rybnika.. Założony w studium komunikacyjnym program inwestycyjny w sposób zasadniczy chroni centrum miasta przed hałasem, znacznie ograniczając obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu. W trakcie realizacji pozostaje stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska oraz opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika.
W ramach ochrony przed hałasem zrealizowano podstawowe i najważniejsze zadania – opracowana została mapa akustyczna dla miasta Rybnika oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH). Mapa akustyczna opracowana została w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego zintegrowanego z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej.

W 2013 roku, na podstawie mapy akustycznej opracowany został Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH), którego celem jest wskazanie działań, których podjęcie doprowadzi do ograniczenia emisji hałasu do środowiska, w wyniku czego nastąpi polepszenie komfortu życia mieszkańców. Dokumentacja ta stanowi równocześnie bazę danych na temat obiektów przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska.


Ochrona środowiska przed przekroczeniem dopuszczalnego promieniowania pola elektromagnetycznego polega przede wszystkim na przestrzeganiu przepisów dotyczących dopuszczalnych norm promieniowania pola elektromagnetycznego oraz systematycznym monitoringu stanu urządzeń emitujących tego typu pole. W przypadku budowy nowych urządzeń lub instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, dąży się, aby ich lokalizacja była społecznie akceptowana, a stacje bazowe telefonii komórkowej projektowane były w taki sposób, aby obszary o wartości średniej gęstości mocy pól przekraczających dopuszczalny poziom koncentrowały się na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.
Działania, które zostały zrealizowane w aspekcie ochrony przyrody zostały skupione głównie na utrzymaniu ilości pomników przyrody, bieżących pracach pielęgnacyjno-konserwacyjnych oraz realizacji ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
W ramach działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, Miasto realizowało zadania z zakresu uporządkowanie systemu melioracji oraz małej retencji rzek i cieków wodnych. Przeprowadzono również interwencję w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia rzeki Rudy ropopochodnymi.
W analizowanym okresie działania z zakresu edukacji ekologicznej polegały na promocji własnych działań i inicjatyw proekologicznych, edukacji dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wydawaniu publikacji ekologicznych.
W niniejszym Raporcie nie brano pod uwagę zadań koordynowanych, ponieważ ich realizacja jest niezależna od Miasta Rybnika, zarówno pod względem finansowym jak i odpowiedzialności za prawidłowy przebieg.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna