Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r. Nfi empik Media & Fashion S. A. WstępPobieranie 101.72 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar101.72 Kb.


Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r.NFI Empik Media & Fashion S.A.Wstęp
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej „NFI Empik Media & Fashion S.A.” lub „Spółką”), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion.

NFI Empik Media & Fashion S.A. działa nadal na mocy określonych przepisów regulujących działalność narodowych funduszy inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, w związku z wymaganiami sprawozdawczymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Powinno być ono rozpatrywane łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres zakończony 30 czerwca 2006 r., które zostało opublikowane razem z niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 14 sierpnia 2006 r.…………………………. ………………………………

Maciej Dyjas Christopher Weston

Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy


Spis treści

StronaRachunek zysków i strat

4

Bilans

5

Zestawienie zmian w kapitale własnym

6

Rachunek przepływów pieniężnych

7

Skrócona informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

8


Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r.


Skrócona informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Spis treści

strona


1.

Zasady rachunkowości

8

A

Podstawa sporządzenia

8

B

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

9

C

Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

10

D

Utrata wartości aktywów

12

E

Ważne oszacowania i założenia

12

F

Dane porównawcze

132.

Pozostałe koszty operacyjne.

13

3.

Pozostałe przychody operacyjne netto

13

4.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

13

5.

Zestawienie akcjonariuszy

14

6.

Zobowiązania warunkowe i przyszłe zobowiązania

14

7.

Udzielone gwarancje

15

8.

Zdarzenia po dniu bilansowym

15


1. Zasady rachunkowości

A Podstawa sporządzenia

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, oraz z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 („MSR 34”) „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.


Skrócone sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2006 r. zostało sporządzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

B Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

  1. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Informacja finansowa została sporządzona w złotych polskich (PLN), które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Funduszu.
  1. Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych.


Zastosowane kursy wymiany walut obcych przedstawiają się następująco:

 

30 czerwca 2006 r.

 

31 grudnia 2005 r.

 

30 czerwca 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

Kurs średni

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

Kurs średni

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

Kurs średni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

4,04

3,89

 

3,86

4,02

 

4,04

4,08

USD

3,18

3,17

 

3,26

3,24

 

3,34

3,18

CZK

0,14

0,14

 

0,13

0,13

 

0,13

0,14

GBP

5,83

5,29

 

5,63

5,88

 

5,93

5,89 

 

 

 

 

 

 

 


C Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych(1) Jednostki zależne i stowarzyszone
Spółkami zależnymi i stowarzyszonymi NFI Empik Media & Fashion S.A. są:


Nazwa

Kraj

Działalność

% udziałów

East Services S.A.


Szwajcaria

Handel hurtowy wybranymi kosmetykami i odzieżą sportową

100

Empik Sp. z o.o.

Polska

Sieć sprzedaży detalicznej książek, prasy i multimediów, punkty fotograficzne i szkoły językowe

100

Empik Technologies Sp. z o.o.*

Polska

Handel detaliczny produktami informatycznymi

100

Empik Comfort Media Sp. z o.o.*

Polska

Wydawca pisma „Empik News”

82

Optimum Distribution Sp. z o.o.

Polska

Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Polsce

100

Optimum Distribution CZ&SK s.r.o.

Czechy

Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Czechach i na Słowacji

100

Galeria Centrum Sp. z o.o.

Polska

Sieć wyspecjalizowanych domów towarowych

100

Ultimate Fashion Sp. z o.o.

Polska

Sieć franszyzy Wallis, Esprit, River Island, itd.

100

Zara Polska Sp. z o.o.**

Polska

Sieć franszyzy Zara

20

Smyk Sp. z o.o.

Polska

Sieć domów towarowych z produktami dziecięcymi

100

Licomp Empik Media Sp. z o.o.

Polska

Dystrybutor interaktywnego oprogramowania rozrywkowego

100

Polperfect Sp. z o.o.*

Polska

Dystrybutor prasy polskiej i międzynarodowej

94

Learning Systems Poland Sp. z o.o. *

Polska

Obsługa szkół językowych

6,5

LSP Master Sp. z o.o. ***

Polska

Właściciel licencji na zintegrowany system zarządzania szkołami i nauczania języków

100

Premium Club Sp. z o.o.

Polska

Program lojalnościowy dla klientów

13

EMF Investment Project Sp. z o.o.

Polska

Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia posiadająca 48,33% w HDS WP Sp. z o.o.

100

* Jednostki zależne spółki Empik Sp. z o.o. W przypadku spółki Learning Systems Poland Fundusz posiada dodatkowo, za pośrednictwem swojej jednostki zależnej Empik Sp. z o.o. 65% udziałów.

** Z uwagi na sprzedaż udziałów większościowych w sierpniu 2005 r. sklasyfikowana jako jednostka stowarzyszona

*** Spółka zależna od Learning Systems Poland Sp. z o.o.(2) Jednostki zależne
Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których NFI Empik Media & Fashion ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonaniu oceny, czy Fundusz NFI Empik Media & Fashion kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić.
Z uwagi na to, że załączone sprawozdanie finansowe stanowi jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, inwestycje w jednostkach zależnych wykazywane są po koszcie (w cenie nabycia), pomniejszone o ewentualne skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

(3) Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Fundusz wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wykazywane są po koszcie (w cenie nabycia).

D Utrata wartości aktywów

Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod katem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębnie przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne).E Ważne oszacowania i założenia

Oszacowania i osądy poddaje się nieustannej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
  1. Ważne oszacowania i osądy księgowe

Fundusz dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku, omówiono poniżej.
  1. Inwestycje w spółkach zależnych i stowarzyszonych

Fundusz corocznie testuje wartość inwestycji w spółkach zależnych i stowarzyszonych pod kątem utraty wartości, zgodnie z zasadą rachunkowości opisaną w nocie D.F Dane porównawcze

Spółka posiada 9,45% udziałów w Coffeeheaven International plc. Udział ten został przeksięgowany na 31 grudnia 2005 r. z aktywów obrotowych do trwałych jako „Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”. Takie aktywa, przeznaczone do tej kategorii przy początkowym księgowaniu, są zarządzane, a ich wyniki są oceniane według wartości godziwych, zgodnie z udokumentowaną strategią inwestycyjną Spółki. Informacje na temat tych aktywów finansowych, zgodne z wartością godziwą są informacjami wewnętrznymi podawanymi kluczowym członkom kierownictwa Spółki. Strategią inwestycyjną Funduszu jest inwestowanie części wolnych środków, gdy jest to możliwe, w kapitałowe papiery wartościowe, w ramach długoterminowej strategii wzrostu kapitałowego Spóki.3. Pozostałe przychody operacyjne netto

Opcja put dotycząca Zary odzwierciedla wartość godziwą przypisaną do opcji sprzedaży wynikającej z umowy między NFI Empik Media & Fashion S.A. a Inditex dotyczącej sprzedaży Young Fashion (Zara Polska). Wartość godziwą tego instrumentu ustalono na podstawie potencjalnej ceny wykonania w 2008 r. w wysokości EUR 8 mln, przez zdyskontowanie jej na koniec roku 2005 według stopy dyskontowej wynoszącej 9%, oraz bieżącej wartości rynkowej 20% udziałów w Zara Polska. W bieżącym okresie zysk z tytułu wartości godziwej wyniósł PLN 2 200.
Dodatkowo Spółka wykazała PLN 3 981 zysku z tytułu wartości godziwej związanej z inwestycją w Coffeeheaven International plc („Coffeeheaven”), spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii notowaną na Alternatywnym Rynku Inwestycyjnym w Londynie, będącą właścicielem i operatorem kawiarni na rynku polskim, funkcjonujących pod nazwą „Coffeeheaven”.
4. Pochodne instrumenty finansowe

Opcja put dotycząca Zary odzwierciedla wartość godziwą przypisaną do opcji sprzedaży wynikającej z umowy między NFI Empik Media & Fashion S.A. a Inditex dotyczącej sprzedaży Young Fashion (Zara Polska). Wartość godziwą tego instrumentu ustalono na podstawie potencjalnej ceny wykonania w 2008 r. w wysokości EUR 8 mln, przez zdyskontowanie jej na koniec roku 2005 według stopy dyskontowej wynoszącej 9%, oraz bieżącej wartości rynkowej 20% udziałów w Zara Polska. W bieżącym okresie zysk z tytułu wartości godziwej wyniósł PLN 2 200 i został wykazany w „pozostałych przychodach operacyjnych netto”
5. Inne instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Notowane papiery wartościowe:

2006

2005

Papiery kapitałowe – Wielka Brytania

12 793

8 815

25 października 2005 r. Grupa podpisała warunkową umowę z Coffeeheaven International plc („Coffeeheaven”), spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii notowaną na Alternatywnym Rynku Inwestycyjnym w Londynie, będącą właścicielem i operatorem 28 kawiarni na rynku polskim, funkcjonujących pod nazwą „Coffeeheaven” (Spółka działa również w Czechach i na Łotwie), na mocy której Spółka miała zakupić do 10,045,455 akcji w planowanym zwiększeniu kapitału Coffeeheaven. Kapitał zakładowy Coffeeheaven zwiększono 23 listopada 2005 r. Na mocy transakcji Grupa stała się właścicielem 9.45% zwiększonego kapitału zakładowego Coffeeheaven. W bieżącym okresie Grupa wykazała w „pozostałych przychodach operacyjnych netto” PLN 3 981 zysku z tytułu wartości godziwej.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Fundusz jest kontrolowany przez Empik Centrum Investments S.A. (z siedzibą w Luksemburgu) posiadającą 63,57% akcji NFI Empik Media & Fashion S.A. Jednostką dominującą najwyższego szczebla w Funduszu jest Eastbridge B.V./S.a.r.l. (spółka z siedzibą w Holandii i głównym miejscem prowadzenia działalności w Luksemburgu).
Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostki zależne, Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostki zależne, oraz Zara Polska Sp. z o.o. uważane są za jednostki powiązane dla celów sporządzania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Transakcje z jednostkami zależnymi NFI Empik Media & Fashion S.A.
Transakcje z jednostkami zależnymi dotyczą pożyczek, jakie Fundusz udzielał swoim spółkom zależnym pobierając z tego tytułu wynagrodzenie równe odpowiednio WIBOR lub EURIBOR z 1,5% do 2,2% marży, oraz jednorazową prowizję w wysokości od 0,5% do 1% kwoty głównej pożyczki.
Dodatkowo Fundusz świadczył na rzecz jednostek zależnych usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
W sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2006 r. wykazano następujące salda i obroty ze spółkami zależnymi:  1. zobowiązania Funduszu wobec tych spółek wynikają z przejęcia przez Fundusz zobowiązania E-Foto sro wobec tych spółek jako część transakcji zbycia udziałów w E-Foto sro.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Fundusz, następujące transakcje miały miejsce w pierwszym półroczu 2006 roku:


18 stycznia 2006 roku, NFI Empik Media & Fashion S.A. zawarł ze swym podmiotem zależnym, tj. Galerią Centrum Sp. z o.o. ("GC"), nową umowę pożyczki na podstawie której, NFI EMF udzieli GC pożyczki w kwocie PLN 6.000. Pożyczka została udzielona do 31 grudnia 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 3-miesięczny WIBOR plus 1,5%.
20 marca 2006 roku, NFI Empik Media & Fashion S.A. zawarł ze swym podmiotem zależnym, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o. ("UF"), umowę pożyczki, na podstawie której, NFI EMF udzieli UF pożyczki w łącznej kwocie PLN 5.000, która zostanie przekazana na konto UF w trzech transzach: - pierwsza transza w wysokości PLN 2.600.000 do 31 marca 2006 roku; - druga transza w wysokości PLN 800 do 30 kwietnia 2006 roku; - trzecia transza w wysokości PLN 1.600 do 31 maja 2006 roku. Pożyczka została udzielona do 31 grudnia 2006 roku z możliwością jej przedłużania o kolejne okresy roczne. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 3-miesięczny WIBOR plus 1,5%.
30 czerwca NFI Empik Media & Fashion S.A.podpisał umowę pożyczki z Empik Sp. z o.o. na podstawie której NFI Empik Media & Fashion S.A. pożyczył od Empik, a Empik udostępnił kwotę PLN 3 000. Umowa została zawarta na okres do 5 maja 2009 r.
Dodatkowo, wzrost sald debetowych, w szczególności dotyczących Ultimate Fashion i Smyk, wynikał z grupowych rozliczeń gotówkowych, uregulowanych umową z ABN Amro Bank.
Transakcje z Eastbridge B.V/S.a.r.l
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l świadczyła na rzecz Funduszu usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Łączne wynagrodzenie Eastbridge B.V./S.a.r.l z tego tytułu wyniosło PLN 233. Zobowiązanie do Eastbridge B.V./S.a.r.l z tego tytułu wyniosło na 30 czerwca 2006 roku PLN 81.

7. Zestawienie akcjonariuszy
Głównymi akcjonariuszami NFI EMPiK Media & Fashion S.A. na dzień 14 sierpnia 2006 r. byli:Flime Investment S.A. jest jednostką powiązaną z Eastbridge B.V./S.a.r.l i Empik Centrum Investments S.A. Grupę kontroluje Empik Centrum Investments S.A. (z siedzibą w Luksemburgu) posiadająca 63.57% akcji NFI Empik Media & Fashion S.A. Jednostką dominującą najwyższego szczebla publikującą sprawozdanie finansowe jest Eastbridge B.V./S.a.r.l. (spółka z siedzibą w Holandii i głównym miejscem prowadzenia działalności w Luksemburgu). Jednostką dominującą sprawującą kontrolę nad Grupą jest pan Yaron Bruckner.


W dniu 27 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki NFI EMF poinformował, że 21 kwietnia 2006 r. Flime Investments S.A. sprzedało na rzecz Eastbridge 4.300.000 akcji NFI EMF oraz Eastbridge zbył na rzecz podmiotu trzeciego 4.310.101 posiadanych przez siebie akcji NFI EMF.
W dniu 10 lipca 2006 r. Zarząd Spółki NFI EMF poinformował, iż 7 lipca 2006 r. Eastbridge nabył od swego podmiotu zależnego Flime Investments S.A. 12.732.317 akcji spółki NFI EMF.
W dniu 21 lipca 2006 r. Zarząd Spółki NFI EMF poinformował, iż Eastbridge zbył 10.179.175 akcji spółki NFI EMF.
W dniu 26 lipca 2006 r. Zarząd Spółki NFI EMF poinformował, że w dniu 25 lipca 2006 r. spółka Handlowy Investments S.A. dokonał nabycia 10.179.175.

8. Zobowiązania warunkowe i przyszłe zobowiązania

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, organy skarbowe mogą w każdej chwili dokonać kontroli ksiąg i zapisów księgowych jednostki w ciągu pięciu lat od końca danego roku podatkowego, a w razie wykrycia jakichkolwiek nieścisłości, mogą naliczyć dodatkowe zobowiązania podatkowe i nałożyć kary. Zarząd NFI Empik Media & Fashion SA nie wie o żadnych okolicznościach, które mogłyby powodować powstanie jakichkolwiek istotnych zobowiązań z tego tytułu.


Spółka nabyła, poprzez swój podmiot zależny, udziały w HDS WP, podmiocie posiadającym roszczenie wobec Skarbu Państwa w zakresie nabycia 40% akcji w spółce Ruch S.A. Jeżeli na rzecz HDS WP zostanie rozstrzygnięte postępowanie sądowe dotyczące praw HDS WP do nabycia akcji Ruch SA, Spółka będzie musiała zdecydować czy uczestniczyć w nabyciu akcji Ruch SA w zależności od warunków nabycia określonych przez Skarb Państwa w danym czasie. W przypadku uzyskania praw do nabycia akcji spółki Ruch S.A., Spółka będzie musiała dokonać znaczących wypłat na rzecz kilku podmiotów, które zostały określone w umowach zawartych przez Spółkę. Wymagałoby to także od Spółki rozważenia uzyskania dalszego finansowania z dostępnych źródeł.

Grupa NFI Empik Media & Fashion ma również zobowiązania warunkowe w odniesieniu do gwarancji bankowych i innych gwarancji wydanych na wniosek jednostek zależnych Grupy oraz poręczeń udzielonych przez NFI Empik Media & Fashion SA dla zagwarantowania spłaty czynszów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług jej jednostek zależnych, a także innych kwestii wynikających z codziennej działalności. Nie przewiduje się powstania jakichkolwiek istotnych zobowiązań z tego tytułu.


Mając na względzie ochronę Inditex i Zara Polska przed pewnymi określonymi zobowiązaniami warunkowymi wynikającymi ze zdarzeń, które miały miejsce przed sprzedażą 51% udziałów, tj. gdy Zara Polska znajdowała się pod zarządem i kontrolą EMF, bank ABN AMRO Polska na prośbę EMF wystawił dla Zara Polska gwarancję bankową opiewającą na kwotę do EUR 500. Nie przewiduje się, aby w związku z zobowiązaniami warunkowymi powstały jakiekolwiek istotne zobowiązania.

Zobowiązania warunkowe EMF z tytułu gwarancji za zobowiązania EMF Investment Project Sp. z o.o., spółki zależnej EMF, wobec HDS wyniosły PLN 33 290 (EUR 8 625).

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej z udziałowcami LSP oraz na podstawie zawartego w niej uzgodnionego wzoru, do końca 2011 r. Spółka (lub jej podmiot zależny, Empik) ma prawo, a w wypadku zajścia pewnych okoliczności jest zobowiązana, nabyć 34,36% udziałów LSP, które nie są w jej posiadaniu, bezpośrednio lub poprzez EMPiK. Kwota, którą Spółka jest zobowiązana zapłacić w 2007 i 2008 r. udziałowcom LSP w wypadku osiągnięcia określonych wyników finansowych wynosi PLN 4 355.

9. Udzielone gwarancje
Na dzień 30 czerwca 2006 r. roku zobowiązania z tytułu poręczeń, jakie Fundusz udzielił za zobowiązania spółek zależnych, głównie wobec dostawców i wynajmujących, wynosiły PLN 39 936 (EUR 9 877), PLN 318 (USD 100), oraz PLN 500.
Zobowiązania Funduszu z tytułu poręczenia za zobowiązania spółek Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o. oraz Optimum Distribution Sp. z o.o. wobec Banku BPH z tytułu zawartych umów kontraktów terminowych wynosiło PLN 15 799 (EUR 3 890).
Zobowiązania Funduszu z tytułu poręczenia za zobowiązania swej spółki zależnej CAIB Investment Project Sp. z o.o. na rzecz Hachette Distribution Services S.A. wynosiły do wysokości PLN 34 874 (EUR 8 625).
W dniu 26 sierpnia 2004 NFI Empik Media & Fashion S.A. wystawił poręczenie na rzecz spółki Sephora Polska Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty PLN 18 195 (EUR 4,5 mln) jako zabezpieczenie potencjalnych roszczeń Sephora Sp. z o.o. w stosunku do Empik Sp. z o.o. z tytułu umowy zbycia działu sprzedaży detalicznej kosmetyków Empik Sp. z o.o. do Sephora Polska Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2003.

10. Zdarzenia po dniu bilansowym
19 lipca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. podpisał aneks do umowy kredytowej z ABN Amro Bank NV i jego jednostka afiliowana, ABN Amro Bank (Polska) S.A, z dnia 17 stycznia 2006 r., na podstawie którego został przedłużony okres ciągnienia kredytu do 17 października 2006 roku.
11 sierpnia 2006 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. oraz jej podmioty zależne Empik, Smyk, Ultimate Fashion i Galeria Centrum zawały z Retail Property Finance Sp. z o.o. („RPF”) umowy najmu na wynajem powierzchni biurowej w zmodernizowanym budynku Wars & Sawa w Warszawie, którego RPF jest właścicielem.

 

RPF zobowiązał się wobec NFI Empik Media & Fashion S.A. i jego podmiotów zależnych dokonać modernizacji budynku i wydać powierzchnię biurową objętą najmem w październiku 2007 roku. Jeżeli wydanie powierzchni nie nastąpi do 31 grudnia 2007 roku, NFI Empik Media & Fashion S.A. i pozostali najemcy mogą od zawartych umów najmu odstąpić. Do budynku Wars & Sawa przeniesione zostaną biura NFI Empik Media & Fashion S.A. oraz Empik, Smyk, Ultimate Fashion i Galerii Centrum. 

Wszystkie pięć umów najmu zawarto na okres 10 lat licząc od daty przekazania powierzchni. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy najmu z przyczyn lezących po stronie najemcy, najemca zapłaci karę umowną w wysokości czynszu i opłat serwisowych za okres 12 miesięcy, co nie wyłącza dochodzenia przez wynajmującego szkody przewyższającej karę umowną na zasadach ogólnych. Całkowita powierzchnia objęta w/w umowami najmu wynosi 5.335,2 m2. Czynsz miesięczny stanowi równowartość  EUR 12,80 za 1 m2 plus opłaty serwisowe za usługi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej w budynku. Czynsz podlegał będzie co roku indeksacji wg wskaźnika MUICP.Dodatkowe informacje
Poniżej prezentujemy informacje wymagane dla sprawozdawczości Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

1. Spis treściStrona


1.

Spis treści

16

2.

Wybrane dane finansowe

17

3.

Zestawienie portfela inwestycyjnego

18
Wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej.2. Wybrane dane finansowe3. Zestawienie portfela inwestycyjnego3. Zestawienie portfela inwestycyjnego (cd.):3. Zestawienie portfela inwestycyjnego (cd.):


3. Zestawienie portfela inwestycyjnego (cd.)


3. Zestawienie portfela inwestycyjnego (cd.)


3. Zestawienie portfela inwestycyjnego (cd.)
Udziały wiodące:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna