Reach: All Countries Standard Header: sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006Pobieranie 190.8 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar190.8 Kb.

Bayer CropScience

REACH: All Countries – Standard Header: SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006
MOVENTO 100 SC

/
Wersja 1 / PL

Przejrzano dnia: 26.05.2011

102000016538

Wydrukowano dnia: 26.05.2011
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Changes:

Date , User, what?


2010-06-16 EZCAI Zurücknahme Neue Handelsname: von

ZEHS_TRADE zu EHS_MATNAM und

ZEHS_REGNT zu ZEHS_REGNO (A62)

2011-04-27 EZCAI Chap. 3 Delete Output NUM NLP ( A89 ) 2 mal !

2011-03-16 EZCAI Chap 2: Move Hins ( A88 )

2011-03-11 EZCAI Chap 2 No multiple output of Kennzeichnungspflichtig = X15.00000661 ( A87 )

2011-02-15 EZCAI Delete Temperaturtoleranz SAP_EHS_1020_002 ( A86 )

2011-01-27 EZCAI Chap. 14 Change output ADNR -> AND (A85)

2011-01-27 EZCAI Chap. 2.2 Change phrases (A84)

2011-01-20 EZCAI Chap. 2 Output solo phrases (A83)

2011-01-13 EZCAI Chap 1 Add Output Ident NUM ZREACH_REG (A82)
2010-11-03 EZCAI Chap. 11 Add Neurotoxicity and Subchronic (A81)

2010-10-26 EZCAI Chap 15 Extra text for GB and IE ( A80 )


2010-10-15 EZCAI Chap 14 Output Environm. Hazardous Mark ( A79 )
2010-09-15 EZCAI Changes Chap 2 + 15 ( A78 )

2010-09-10 EZCAI Chap 2: New Output ( A77 )

2010-07-01 EZCAI Chap 2 SAP_EHS_1023_043_HAZ_STATEMENT mit Platzhalterphrase (A76)

2010-06-23 EZCAI Chap. 16 New: Reason for Revision (A75)

2010-06-21 EZCAI Chap. 15: DK-Pictogramms colored (A74)

2010-05-27 EZCAI Chap. 2 New labelling (A73)

2010-05-19 EZCAI Changes for Denemark Enduser (A72)

2010-04-16 EZCAI Chap 16: Output Supplier number (SDB) (A71)

2010-02-23 EZCAI Enhancement for GHS ( A70 )

2010-02-02 EZCAI: Chap 2: Output Possible Hazards (Summary) with validity area ( table /bay0/ce_vareagv (A68)

2010-02-01 EZCAI: Chap 1: Determine E-Mail Adress from able /BAY0/CE_AU_SBGV (A67)
2009-12-11 EZCAI Chap. 7 New: Materials for internal transport (bulk) (A66)

2009-11-12 EZCAI GG neu A65

2009-11-02 EZCAI Chap 14, new output no Dangeous goods A64
2009-10-28 EZCAI Beurteilungen auf Listenstoff (A63)

2009-09-16 EZCAI Tradename: Change EHS_MATNAM into ZEHS_TRADE;, ZEHS_REGNO into ZEHS_REGNT (A62)

2009-07-03 EZCAI CHAP1 E-Mail for BE ( A61 )

2009-05-29 EZCAI ENHC_00002525   EHS: OS3: MSDS Template "Tunnel""InlandWater""9a" Kap. 14 ( A60 )

ENHC_00002522   EHS: OS3: MSDS Template "Musterversand"
2009-05-14 EZCAI: SAP_EHS_1020_002 Temperaturtoleranz

2009-05-12 EZCAI Ticket 188667-01 Chap 11 New Phrases for NOAEl/LOAEL (A59)

2009-04-07 EZCAI Ticket 188341-01: Chap 1, Adress for BE new ( A58 )

2009-04-07 EZCAI Ticket 188561-01: Emailadresse in Kapitel 1 SDS_EU_PL1 in kontakt@ bayercropscience.com ( A57)

2009-03-26 EZCAI Chap 11 New SAP_EHS_1019_008_REMARK (A56)
2009-03-04 EZCAI Copy from OS3
2009-02-25 EZCAI: Chap. 15 Marine pollutant only for IMDG (A55)

2009-02-13 EZCAI: Chap: 15 Delete VbF SAP_EHS_1014_026 ( A53 )

2009-01-14 EZCAI: New phrases for Idents SAP_EHS_1012_004 ( A52 )
2008-01-10 EZCAI Chap 15 Labeling on country dep. ( A51 )
Informacja o wyrobie


Nazwa handlowa

MOVENTO 100 SC

Kod produktu (UVP)

79036744

A82 REACH-Registriernummer
Verwendung/Usage

Wykorzystanie

Insektycyd

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

Firma


Firma


2. Adresse Tschechien

Bayer Sp. z. o. o.


NAME3 in Adresse

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Polska


A51


Adresse Griechenland in griechisch
Adresse Russland in russisch

A51A51

Telefon


Numer telefonu

+48(0)22/572 35 00

Telefax

Telefaks

+48(0)22/572 36 03

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

REACH: Auskunftgebender Bereich mit ggf E-Mail

(A58) No Responsible Department for Belgium
Wydział Odpowiedzialny

A57: New E-Mail PL

New E-mail for HU + GR

E-mail: kontakt@bayercropscience.com

Notrufnummer (A58) For Belgium: First Telefon number Second textTelefon alarmowy

+48(0)22/823 85 46 (całodobowy)
Telefax

Notrufnummer - Zusatz z.B. ORFILA

Vertrieb oder Ähnliches

(A4) Additional Emergency for Hungaria 2005_11_10

(A4) END
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

REACH: zwei


A70 Make decision for substances or mixture ( GHS-registed )
A70

GHS: Stoff oder Mixture mit GHS-Registrierung:

Substances or mixture ( GHS-registed ) Output GHS

Alte EU Darstellung

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

A68 Possible Hazards (Summary)

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Typ związku

REACH: drei

chemische Charakertisierung

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny (SC)

Spirotetramat 100 g/l

Gefährliche Inhaltsstoffe ( EU –Alt )

Składniki niebezpieczne


Nazwa Chemiczna

Nr CAS /

Nr WE


Symbol(e)

Zwrot(y) R

Stężenie [%]

INITFILL

Spirotetramat

203313-25-1


Xi, N

R36, R43, R51/53collect r legende

ende collect r-legende
9,30

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
INITFILL

Eter alkiloarylopoliglikolowy

104376-75-2

R52/53collect r legende

ende collect r-legende
Untergrenze

> 1,00 - Obergrenze< 25,00

INITFILL

Gliceryna

56-81-5

200-289-5

Untergrenze

> 1,00ObergrenzeE-A70


Output reason for Occupational threshold limit

END - Output reason for Occupational threshold limit

A70 DEL:REACH: For the full text of the R phrases mentioned in this Section, see Section 16.

New GHS: For the full text of the R-phrases, H-phrases mentioned in this Section, see Section 16

Pełen tekst zwrotów R/ zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia/ umieszczono w punkcie 16.
REACH: Delete: (A8) Nordic Variants only, additional phrase ZCUST-X20.00000095
PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2003 r., nr 171, poz.1666) z późniejszymi zmianami.


4. PIERWSZA POMOC

vier


allgemeine Hinweise

Porady ogólne

Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (leżącej na boku). Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i unieszkodliwić w bezpieczny sposób.


Einatmen

Wdychanie

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć.


Hautkontakt

Kontakt przez skórę

Dokładnie zmyć dużą ilością wody i mydła, jeżeli jest możliwe z polietylenoglykolem 400, a następnie spłukać wodą. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.


Augenkontakt

Kontakt z oczami

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.


Verschlucken

Połknięcie

Wypłukać usta. NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć.


Hinweise für den Arzt

Uwagi dla lekarza
Smptome

Risiken


Behandlung

Pierwsza pomoc

Leczenie objawowe.

Zazwyczaj nie jest wymagane płukanie żołądka. W przypadku połknięcia znacznych ilości (więcej niż łyk) podać lekarstwo węgiel aktywowany i sulfonian sodu.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

fuenf


geeignete Löschmittel

Odpowiednie środki gaśnicze

Aerozol wodny

Dwutlenek węgla (CO2)

Piana


Piasek
nicht zu verwenden

besondere Gefahren bei BrandbekämpfungSpecyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru

W wypadku pożaru mogą wydostać się:

Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy)

tlenek węgla (CO)

tlenki azotu (NOx)
Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.
Brandbekämpfung zusätzliche Hinweise

Informacja uzupełniająca

Ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji gaszącej.

Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

sechs


Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Indywidualne środki ostrożności

Unikać kontaktu z rozlanym produktem oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami.

Użyć środków ochrony osobistej.
Umweltschutzmassnahmen

Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.


Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

Metody oczyszczania

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny, trociny).

Dokładnie czyścić zanieczyszczone podłogi i obiekty, zgodnie z regulacjami o ochronie środowiska.

Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia.


Zusätzliche Hinweise bei Freisetzung

Porady dodatkowe

Na temat informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, patrz punkt 7.

Na temat informacji dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego, patrz punkt 8.

Informacje na temat postępowania z odpadami, patrz punkt 13.7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

sieben


Handhabung

Postępowanie z substancją/preparatem
Hinweise zum sicheren Umgang

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednim systemem wentylacyjnym.
Brand und Explosionsschutz

Temperaturklasse

Brandklasse

Lagerung UeberschriftMagazynowanie

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

Zusammenlagerungshinweise

Wytyczne składowania

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.


Lagerklasse gemäss VCI

Lagerklasse Spanien

Lagerstabilität

A86 DEL: Temperaturtoleranz


A65 Delete:Geeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

11BRG004(M,SAP_EHS_1022_006

A65 Neu Materials for internal transport (bulk)

Odpowiednie materiały

HDPE (polietylen o dużej gęstości)
A65 Delete Ungeeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

11BRG003(M,SAP_EHS_1022_007


8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

acht


Ausgabe nur in der englischen Variante

Luftgrenzwerte, 2005-06-14, auch Ausgabe Wert in PPMElementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy


Składniki

Nr CAS

Stężenie graniczne

Aktualizacja

Podstawa

A50 Asterisk Ausgabe der Werte

Spirotetramat

203313-25-1

Wert VM mg_m3

2,8 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ

OES BCS A50*


Gliceryna

(Aerozol.)56-81-5

Wert VM mg_m3

10 mg/m3Wert VP ppm

Wert Typ


nur wenn Werte da sind
(NDS)

09 2007


POL MAC A50


A50 Condition text and asterisk

2007-08-24 EZCAI: OES BCS

*OES BCS: Wewnętrzne Bayer CropScience limity narażenia zawodowego (Occupational Exposure Standard)


END OES BCS
Zusätzliche Hinweise

A34 gelöscht: Technische Schutzmaßnahmen

(A31) Special Phrase for Finland

End Only Finnish


A72 End USER

Persönliche SchutzausrüstungSprzęt ochrony osobistej

A52: new: E-A72


2006-05-24 MB (A17) Special Phrase for SDS_EU_GB3
2006-10-12 MB (A29) in all other cases phrase when product is a formulation

2007-08-24 EZCAI new personal protection:

Jeżeli ubranie ochronne jest zaplamione, opryskane lub znacznie zabrudzone w miarę możliwości należy odczyścić, a następnie ostrożnie usunąć i pozbyć się zgodnie z zaleceniami producenta.
END Personal Protection

A72 End USER


Atemschutz

Ochrona dróg oddechowych

Podczas obchodzenia się z otwartym pojemnikiem i gdy możliwy jest kontakt z produktem:

Stosować ochronę układu oddechowego z maską przeciw oparom organicznym i filtrem gazowym (czynnik ochronny 10) dostosowaną do EN 140 filtr typu A lub odpowiednik.

Ochrona układu oddechowego obowiązuje tylko podczas kontroli niebezpiecznych pozostałości lub krótkotrwałych czynności, gdy wszystkie możliwe kroki będą podjęte do zredukowania ekspozycji u źródła np. obudowa bezpieczeństwa i/lub miejscowy wyciąg wentylacyjny. Zawsze śledzić i przestrzegać instrukcji producentów dotyczących noszenia i konserwacji.


Handschutz

Ochrona rąk

Nosić oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe rękawice (minimalna grubość 0,40 mm). Umyć w przypadku zanieczyszczenia. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia wewnątrz, uszkodzenia lub kiedy nie można usunąć zanieczyszczenia z zewnątrz. Umyć ręce zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.


Augenschutz

Ochrona oczu

Nosić gogle dostosowane do EN166 (zasięg użycia 5 lub odpowiedni).


Haut und Körperschutz

Ochrona skóry i ciała

Nosić standardowy kombinezon i ubranie ochronne typu 3.

Jeżeli jest to możliwe nosić dwie warstwy ubrań. Poliester/bawełna lub bawełna powinny być noszone całkowicie pod odpornym chemicznie kombinezonem i powinny być często czyszczone w profesjonalnej pralni.

Jeżeli ubranie ochronne jest zaplamione, opryskane lub znacznie zabrudzone w miarę możliwości należy odczyścić, a następnie ostrożnie usunąć i pozbyć się zgodnie z zaleceniami producenta.


A45 END

E-A72
Hygienemassnahmen

Środki higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Przechowywać ubranie robocze oddzielnie.

Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i używać dopiero po dokładnym oczyszczeniu.

Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (unieszkodliwione).


Schutzmassnahmen

Środki ochrony

Podczas obchodzenia się z otwartym pojemnikiem i gdy możliwy jest kontakt z produktem:

kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom


A54 EX 13ENG010

PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. (Dz.U. 2002, nr 37, poz. 339) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29.11.2002

(Dz.U.2002 nr 217, poz.1833) z późniejszymi zmianami.

W przypadku braku wartości NDS, producent zaleca nie przekraczanie podanych przez niego wartości OES BCS (Wewnętrzne Bayer CropScience limity narażenia zawodowego - Occupational Exposure Standard, o ile zostały one podane.


2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop
2008-02-18 EZCAI(A53) Kap 8 Re-entry information for PT all Crop
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać

neun


Form

Postać

ciecz, zawiesina

Farbe

Barwa

biała do jasnobeżowej


Geruch

Zapach

charakterystyczny

Dane bezpieczeństwa

pH-Wert


pH

4,0 - 5,0bei

w

Konzentration oder Konzentration in %Genauigkeit Konzentartion

Konzentartion

sonst Konzentration in %

100 % Temperatur

(23 °C)
Remark


Phasenübergang fest/flüssig

Phasenübergang flüssig/gasförmig

Phasenübergang fest/gasförmig

Flammpunkt, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FRTemperatura zapłonu

> 100 °C

(A30)2006-10-13 Methode entfernt

Nie ma punktu zapłonu - mierzono do punktu wrzenia.


Entzündlichkeit (fest/gasförmig)

ZündtemperaturTemperatura samozapłonu

430 °C


Selbstentzündungstemperatur, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR

Mindestzündenergie

SADT

Obere Explosionsgrenze hierUntere Explosionsgrenze hier

Minimum Explosionskonzentration (fest) 06-05-2004

Staubexplosionskennzahl

Staubexplosionsklasse (vorher Kap. 7)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte


Gęstość

ca. 1,08 g/cm3 w

20 °CSchüttdichte

Löslichkeit

Wasserlöslichkeit


Rozpuszczalność w wodzie

zawiesina


Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

A54 Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Viskosität, dynamisch

A40 Geschwindigkeitsgefälle D aufgenommen

Viskosität, kinematische

Oberflächenspannung

Schlagempfindlichkeit, nur das Ergebnis, 18.11.03

Brennzahl

Abbrandgeschwindigkeit

brandfördernde EigenschaftenWłaściwości utleniająceBrak właściwości utleniającychExplosivität, Methode wird ausgegeben 18.11.03

2005-02-28: Symbol Z1014008VE entfernt, Methode und Remark vertauschtWybuchowość

Remark

Nie jest substancją wybuchową


Methode

92/69/EEC, A.14 / OECD 113

Partikelgrösse wird bis zur Klärung mit Specs entfernt 18.10.03

Staubgehalt

Sonstige Angaben
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

zehn


Zu vermeidende Bedingungen

Selbsterhitzungsfähigkeit

Zu vermeidende Stoffe

Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung, 2005-04-08 keine Methode mehr fuer GB, FR

Gefährliche ReaktionenNiebezpieczne reakcje

Nie występują niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i używania zgodnie z instrukcją.

Bemerkung zur Stabilität

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

elf


Tox akut oral

Toksyczność ostra doustna

LD50 (szczur) > 2.000 mg/kg


Aktute inhalative Tox

Toksyczność ostra inhalacyjna

LC50 (szczur) > 2,8 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Remark

Testowany w postaci wziewnego aerozolu.Najwyższe osiągalne stężenie.

Testsubstanz (Reihenfolge geaendert 2005_08_18)

Akute dermale Tox

Toksyczność ostra skórna

LD50 (szczur) > 2.000 mg/kg


Akute Tox. (andere)

HautreizungPodrażnienie skóry

Ergebnis

Brak podrażnienia skóry Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

RemarkAugenreizung

Podrażnienie oczu

Ergebnis

Brak podrażnienia oczu Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

Bemerkung
Sensibilisierung

Działanie uczulające

Ergebnis

Substancja uczulająca

Species

(świnka morska)Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species

Klassifizierung

Methode

OECD 406, Magnusson i Kligman Test.Testsubstanz

Wspomniana wartość dotyczy składnika aktywnego:

Bemerkung


Toxizität bei wiederholter Verabreichung

A81


Chronic / Subchronic Tox aus Listenstoff

DEL Subchronic Tox


Assessment Mutagenicity

E-A81
A63 Beurteilung Mutagenität

Beurteilung Mutagenität Listenstoff

Beurteilung Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität aus Listenstoff:
Beurteilung Reprotox

Beurteilung Reprotox aus Listenstoff

Beurteilung Teratogenität

Beurteilung Teratogenität aus Listenstoff

E-A63
Sonstige Hinweise zur Tox

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information


12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

zwoelf


Biologisch Abbaubar

Phys.-chem Eliminerbarkeit

Bioakkumulation

Verteilung in der Umwelt

Stabilität in Wasser

Stabilität im Boden

Überschrift nur, wenn Ökotoxische Wirkungen gepflegt sind

Ekotoksyczność

Fisch-TOXToksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss))

Werte

22,3 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik
Daphnientox

Toksyczność dla bezkręgowców wodnych

Werttyp

EC50 species

(Rozwielitka (Daphnia magna))

Werte


> 42,7 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h

Wspomniana wartość dotyczy składnika aktywnego.
Algentox

Toksyczność dla roślin wodnych

Werttyp

EC50


Species

(Pseudokirchneriella subcapitata)

Werte

213,6 mg/lTesttyp

Szybkość wzrostuA54; Czas ekspozycji: 72 h
Bakterientox

andere terrestrische Nichtsäuger

Überschrift nur, wenn Weitere Angaben zur Ökologie, gepflegt sind

Biologischer Sauerstoffbedarf

gelöster organischer Kohlenstoff

Chemischer Sauerstoffbedarf

Sonstige ökologische Hinweise
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

dreizehn


(A9) A34 FI wie DK

A34 for Sweden


Variant is not denmark, then the standard properties are printed

Hinweise zur Entsorgung und VerpackungWyrób

Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.


Entsorgung ungereinigter Verpackung

A34


(A9) END
Abfallschlüssel

Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu

020108 odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne


PL1
Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianam.

  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi zmianami.

  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. (Dz.U.02.37.339) z późniejszymi zmianami.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

vierzehn


Gefahrgutvotschriften ADR

A79 Environm. Hazardous Mark ( Marine pollutant aus Realstoff Transportzusatzdaten

Init:

A60 Phrase für MusterversandA85ADR markiert:

ADR – nicht markiert

(A28)Gefahrauslöser neu

A60 Tunnel code

Ausgabe Special Provision (Sondervorschrift)

A60 Phrase für Musterversand

IMDG markiert

IMDG nicht markiert

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 1

EmS aus Realstoff (Transportzusatzdaten)

EMS aus UN-Listenstoff, wenn am Realstoff nicht gepflegt

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 2

(A28)Gefahrauslöser neu
IATA = Abfrage auf IATA_C
A60 Phrase für Musterversand

IATA nicht markiert

Gefahrgutvorschrift IATA

(A28)Gefahrauslöser neu


PL1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002, nr 199, poz.1671) z późniejszymi zmianami.


A65 (A27) Nicht Gefahrgut Voll-/Leertransport neu 2006_09_27

(A52)


Produkt nie jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dot. transportu.

A60 Binnenschiffphrase


Ta klasyfikacja nie jest z zasady dopuszczona do transportu w zbiornikowcach w transporcie śródlądowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktować się z producentem.

GB nicht markiert

CDG Carriage of Dangerous Goods- UK only 03-05-2004, MB, chg

C1 mxxx


E-C1

Weitere Angaben für Transport (SDB)


15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

FuenfzehnA71 GHS Neu

IF Substances or mixture GHS-registed Output GHSAlte EU Ausgabe

Begin A51Erste Kennzeichnung

Gesetzliche Grundlage

Wenn Variante GB und REG_WORLD, dann wird Standardphrase ausgegeben, sonst Daten aus Merkmal

(C5)


Aus Merkmal

(A16)

Oznaczenie produktu zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej 1999/45/EC z pózniejszymi zmianami.
Einstufung

A78 DEL 03EHS_L_TEXT(ZCUST-H02.00000130)

Wymagane oznakowanie ostrzegające o zagrożeniach.
gefahrbestimmende Komponenten

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:  • Spirotetramat

(A15) Gefahrensymbole

Symbol(e)

Check Variant Denmark (A31) or Finnland A34 or Sweden

Variant is not Denmark


Xi

Produkt drażniący

(A15) END

Rsätze

Zwrot(y) RR43

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R52/53

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Ssaetze


Zwrot(y) S

S24

Unikać zanieczyszczenia skóry.

S37

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

allgemeine Nota

Nota zur Zubereitung

Zusatzinformation

A73 DEL Copra Information

13BNG070(+:01Z1023001NC)Zweite Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole


(A15) END

Rsätze


Dritte Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole


(A15) END

Rsätze
End A51

(A16) XXX Vierte Kennzeichnung
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH nr 1907/2006/WE.


Kennzeichnung bestimmter Zubereitung

Besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht 26-05-2004

Szczególne oznakowanie

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.


Gleich bei GHS + EU


Zusätzliche Hinweise zur Einstufung

Informacja uzupełniająca

Klasyfikacja WHO: III (lekko niebezpieczne)
Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registration number for Spain and Italy from Material classification

A62 new symbol for regno

Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registrierung pro Variante LTU

(A11) 2006_03_02 add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

A53 Delete G101426VC (nur VBF, Registrierung,WGK, TA_LUFT

(A3) Ende Nationale Vorschriften

Giftklasse Belgien

Rubrique (FR) add 12.10.04

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

(A13) END

2006_04_21 MB (A12) Kap 15 add registration restrictions denmark

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

(A12) END

Vorschriften Störfall

Registrierstatus

Sonstige Vorschriften (SDB)

Berufskrankheiten

Arbeitsmedizinische Vorsorge


16. INNE INFORMACJE

Dalsze informacje

sechszehn

Rsatz legende Components1 neu

Teks zwrotów R przywołanych w Sekcji 3
CodeR36

TextDziała drażniąco na oczy.
CodeR43

TextMoże powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Rsatz legende Components2 neu

CodeR51/53

TextDziała toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

CodeR52/53

TextDziała szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Rsatz legende Components3 neu

Rsatz legende Components4 neu

Rsatz legende Components5 neu

Rsatz legende Components6 neu

Rsatz legende Components7 neu

Rsatz legende Components8 neu

Rsatz legende Components9 neu

A70 H-Sätze aus Kap. 3 GHS

E-A70

sonstige Angaben SDB - sonstige AngabenPL1
Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94).

  2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce (Dz.U. 2001, nr 11, poz. 84).

  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.2002.99.896) z późniejszymi zmianami.

  4. IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

  5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

DISCLAIMER New 2005_11_ß9

Disclaimer Spanien 2005_08_09

Disclaimer Portugal 2005_09_27

Disclaimer Italien 2005_08_09

2006-06-08 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

(A21) Disclaimer Europa 2006_07_17

(A31) Disclaimer Finnland 2006_10_16

2007-08-29 Disclaimer France

2007-10-09 Disclaimer Tschechien CZ

A55 Disclaimer Deutschland 2008-09-15

sonstige Angaben SDB – Disclaimer: 2007-08-28: FR gelöscht, 2008-09-15 DE gelöscht


Informacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z Rozporządzeniem WE 1907/2006. Niniejsza karta uzupełnia instrukcje użytkownika, ale nie zastępuje ich. Zawarte w niej informacje oparte są na aktualnym stanie wiedzy dostępnej w momencie przygotowania karty. Użytkownikom przypomina się o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagane informacje są zgodne z obecnymi przepisami WE. Odbiorcy są proszeni o przestrzeganie wszelkich dodatkowych wymagań krajowych.

Te informacje opierają się na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dlatego nie powinny być interpretowane jako gwarancja określonych właściwości opisanych produktów, lub ich przydatności do poszczególnych zastosowań.

END DISCLAIMER New 2005_11_09

(A6) new 2005_11_18, Supplier number

(A6) End new supplier number
(A71 New Supplier number

(A71) End new supplier number


A75
Schluss-satz

Ostatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.


Pobieranie 190.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna