Reakcje utleniania i redukcjiPobieranie 123.04 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar123.04 Kb.
WYKAZ PREPARATÓW

kierunek: Biotechnologia, Technologia Chemiczna, Chemia
I. Reakcje utleniania i redukcji

Pkt


1. Aldehyd masłowy z (n-butanolu)

8


2. Anilina (z nitrobenzenu)

10


3. Kwas benzoesowy (z toluenu)

8


4. Keton izopropylowo-metylowy (z alkoholu) 1

8


5. 1-Hydroksybenzotriazol (z chloronitrobenzenu) 2

8


6. 1,1‘-binaftylo-2,2‘-diol (z -naftolu) 3

6


7. Benzochinon (z aniliny) Error: Reference source not found

10


8. Kwas izowalerianowy (z alkoholu) 4

8


9. Benzimidazol (z o-nitroaniliny)

12


10. N-Acetylotoluidyna (z nitrotoluenu)

14

II. Związki karbonylowe


1. Alkohol benzylowy (krzyżowa Cannizarro)

10


2. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy

10


3. Benzylidenoaceton

10


4. Kwas cynamonowy (z PhCHO)

10


5. Kaprolaktam z cykloheksanonu

10


6. Pirogronian izopropylu (z kw. winowego)

12


7. 1,2-Pirazol (z acetyloacetonu)

8


8. 2-Fenylooksazol-5-on (z glicyny) 5

10

III. Podstawienie elektrofilowe


1. 1-Nitronaftalen

10


2. Chinizaryna (z hydrochinonu i bezw. ftal.) Error: Reference source not found

10


3. 4-Bromoanizol Error: Reference source not found

8


4. p-Nitroanilina (z aniliny)

12


5. 4-Bromonitrobenzen (z bromobenzenu) 6

8


6. Nitrofenole

14


7. p-Bromoacetanilid (z aniliny)

10


8. 3-Nitrobenzoesan metylu (z benzoesanu)

8


9. p-Nitroacetanilid (z aniliny)

8


10. p-Jodoacetanilid (z aniliny) Error: Reference source not found

10


11. Tribromofenol Error: Reference source not found

5

IV. Sole diazoniowe


1. p-Aminoazobenzen (z aniliny)

12


2. Fenol (z aniliny)

8


3. Oranż metylowy (z aniliny i dimetyloaniliny)

10


4. Kwas bifenowy (z kw. antranilowego)

10


5. Oranż II (z -naftolu)

8


6. Tribromobenzen (z aniliny) Error: Reference source not found

10


7. 4-Metylofenol (z nitrotoluenu)

12


8. Dinitrobenzen (z o-nitroaniliny) 7

8

V. Ze związków magnezoorganicznych


1. Kwas benzoesowy

10


2. Kwas fenylooctowy

10


3. Kwas 1-naftoesowy

10


4. 1-Naftoesan etylu (z bromonaftalenu)

12


5. Trifenylometanol (z benzoesanu metylu)

12


6. 1,1-Difenyloetanol

12


7. Alkohole III-rz. (z ketonów)

12

VI. Kwasy karboksylowe i ich pochodne


1. Benzoesan metylu

8


2. Maślan n-butylu (z n-butanolu)

10


3. Octan tert-butylu

8


4. Kwas antranilowy (z ftalimidu)

8


5. Salicylan izoamylu Error: Reference source not found

10


6. 1-Benzoilobenzotriazol (z kw. benzoesowego8)

12


7. Octan cykloheksylu lub izoamylu

10


8. Bezwodnik 3-nitroftalowyError: Reference source not found (z bezw. ftal)

10


9. Kwas O,O‘-dibenzoilowinowy 9

8


10. Cynamonian etylu (z własnego kwasu)

10

VII. Podstawienie nukleofilowe


1. 1,4-Dibromobutan

8


2. Eter dibutylowy

8


3. 2-Chloro-2-metylopropan (z butanolu)

6


4. Glicyna z kw. chlorooctowego

6


5. 2-Etylomalonian dietylu (z malonianu)10

12


6. Tris(benzotriazolilo)metan (z CHCl3) 11

8


7. Jodek izoamylu Error: Reference source not found

8


8. Kwas fenoksyoctowy (z fenolu)

6


9. Anizol (z fenolu)

6


10. Alkohol allilowy i bromek allilu (z gliceryny)

10

VIII. Reakcje różne i przegrupowania


1. Aldehyd salicylowy (z fenolu)

18


2. Kwas benzilowy (z benzaldehydu)

12


3. Chinolina (z aniliny)

15


4. Kwas antranilowy (z bezwodnika ftalowego)

12


5. Pinakol i pinakolina 12

15


7. N-Fenylobenzamid (z benzofenonu)

12


8. Kw. 3-fenylopropynowy (z wł. cynamonianu13)

15


9. 1,1-Difenyloeten

15


10. N-Acetylo-2-bromotoluidyna (z nitrotoluenu)

12

1 Preparatyka Organiczna pod red. Bochwica

2 Leonard, J. Org. Chem., Vol. 34, 363 (1969); Link

3 Vogel, Preparatyka Organiczna; wydanie II

4 Bobrański, Preparatyka organicznych środków leczniczych

5 Conway, Tetrahedron Vol. 65, 2935 (2009); Link

6 Ćwiczenia Laboratoryjne z Chemii Organicznej pod red. Sokołowskiej

7 K. Dębicki i inni, Preparatyka Organiczna, skrypt Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, str. 69

8 Al-Awadi, Tetrahedron Vol. 61, 8257 (2005); Link

9 Butler, J. Am. Chem. Soc., Vol. 55, 2605 (1933); Link

10 Organic Synthesis, Coll. Vol. 1, str. 250 (1941); Link

11 Katrizky, Synthesis, 666 (1990)

12 J. E. Weber, J. Chem. Educ. 363 (1952)

13 cynamonian etylu należy otrzymać (patrz VI.10)

Pobieranie 123.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna