Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energiiPobieranie 49.33 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar49.33 Kb.Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia


REAKTOR – pracownia wyzwalania twórczej energii
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
sporządzone stosownie do art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)

Spis treści: 1. Informacje o organizacji.

 2. Dane dotyczące członków zarządu.

 3. Cele.

 4. Zrealizowane projekty.

 5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

 6. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

 7. Opisy uchwał zarządu

 8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

 9. Informacja o poniesionych kosztach

 10. Zatrudnienie

 11. Dotacje

 12. Pozostałe informacje

1. Informacje o organizacji.


REAKTOR - pracownia wyzwalania twórczej energii jest przede wszystkim pomysłem na wyzwalanie w mieszkańcach przysiółków, wsi, małych miasteczek, miast, wielkich aglomeracji, planet i galaktyk twórczej energii poprzez "zderzanie" ich z muzyką, fotografią, grafiką, filmem, tekstami oraz innymi wytworami ziemskiego geniuszu.

Przejawem kreacji może być nie tylko film czy książka, ale także zespołowa współpraca w duchu sportowej rywalizacji, rozwijanie zainteresowań, wytwarzanie więzi międzyludzkich poprzez spotkania, wspólne wyjazdy i imprezy. To wszystko składa się na drugi, ale nie mniej istotny, obszar działalności Reaktora.


REAKTOR – pracownia wyzwalania twórczej energii

Ul. Lotników 42, 05 – 660 Warka

Tel.: 602 351 265

www.reaktor.art.pl

reaktorr@interia.pl
NIP 797 19 46 344

REGON 140692943

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

0000263415

Data wpisu 08.09.2006

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

13.04.2007
2. Dane dotyczące członków zarządu.

Władze stowarzyszenia REAKTOR
Zarząd
Prezes – Przemysław Barszcz

Wiceprezes – Agnieszka Koc

Skarbnik – Radosław Łuszczyk

Sekretarz – Anna ŁuszczykKomisja Rewizyjna
Marcin Koc

Agnieszka Mentel

Marcin Grzebulski

3. Cele statutowe stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia jest:


 1. Promocja, popularyzowanie i rozwój twórczości w obszarze kultury i sztuki.

 2. Inicjowanie działań zmierzających do ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnej, tradycji narodowej oraz tradycji świata (w szczególności Europy).

 3. Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia (społecznego, informacyjnego itp.) poprzez włączanie środowisk defaworyzowanych w działania na rzecz promocji i rozwoju szeroko rozumianej kultury.

 4. Popularyzowanie krajoznawstwa, rekreacji oraz aktywnych form wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich oraz małych miast.

 5. Edukacja z zakresu ekologii, promowanie postaw proekologicznych oraz ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

 6. Działalność na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 7. Działalność na rzecz wolności obywatelskiej.

 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu powszechnego.

 9. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

 10. Upowszechnianie i wspieranie idei integracji europejskiej.

 11. Prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywno-opiekuńczej.

 12. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych oraz działalności naukowo-technicznej.

 13. Integracja członków stowarzyszenia w duchu wzajemnego zrozumienia i wspólnego rozwoju.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Organizowanie koncertów, konkursów, wystaw, pokazów, projekcji, warsztatów oraz innych form działalności z dziedziny kultury i sztuki.

 2. Organizowanie lub wspieranie imprez i wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym, w dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia, w postaci konferencji, seminariów, spotkań, zjazdów, odczytów, kursów oraz warsztatów naukowych.

 3. Współpraca ze środowiskami oświaty, nauki, kultury i techniki oraz wyższymi uczelniami i szkołami średnimi w kraju i zagranicą.

 4. Prowadzenie lub wspieranie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii.

 6. Organizowanie zawodów sportowych, turniejów, wyjazdów, wycieczek, obozów, spływów, rajdów oraz innych form aktywnego wypoczynku.

 7. Zadania zlecone przez samorząd terytorialny i organizacje współpracujące.

4. Zrealizowane projekty.Zadania statutowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

01.03.2008 „REAKTOR 7” - koncert popularyzujący twórczość muzyczną młodzieży.


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Urząd Miasta i Gminy w Warce


Reaktor 7 był kolejnym koncertem z cyklu zapoczątkowanego w 2006 roku, mającego na celu popularyzowanie twórczości młodzieży z regionu.

05.04.2008 Pracownia filmowa – edukacja młodzieży. Cykl 1: „Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami”.


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Podczas projekcji filmowej w Dworku gościliśmy Zespół Filmowy Skurcz. Przedstawiciele grupy zaprezentowali najważniejsze filmy krótko- i pełnometrażowe ze swojego dorobku. Po projekcjach uczestniczyli w dyskusji z widzami. Pokaz był kontynuacją cyklu rozpoczętego na jesieni 2007 r. mającego na celu zaprezentowanie najważniejszych grup filmowych polskiego kina niezależnego. Cykl współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i stanowi część większego zadania pod nazwą „Pracownia filmowa – edukacja młodzieży (kino niezależne, dokument, animacje, pełny metraż)”.
10.05.2008 Pracownia filmowa – edukacja młodzieży. Cykl 1: „Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami”.
Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna instytucja kultury
Kolejny pokaz filmowy z cyklu Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podczas pokazu zaprezentowane zostały filmy Wytwórni Filmowej A’YoY z Zielonej Góry.

31.05.2008 Pracownia filmowa – edukacja młodzieży. Cykl 1: „Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami”.


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Gościem kolejnej projekcji filmowej w Dworku był niezależny aktor, reżyser i scenarzysta – Bodo Kox. Zaprezentowano trzy filmy w jego reżyserii. Pokaz był kontynuacją cyklu współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
07.06.2008 „REAKTOR 8” - koncert popularyzujący twórczość muzyczną młodzieży.
Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Urząd Miasta i Gminy w Warce


Realizacja tego zadania była kontynuacją udanej współpracy z samorządem terytorialnym oraz CeSiR w Warce. Był to kolejny z cyklu zaplanowanych koncertów, mających na celu popularyzowanie twórczości młodzieży. W ramach rozwoju projektu stowarzyszenie pozyskało do współpracy kolejnych patronów medialnych..

14.06.2008 Pracownia filmowa – edukacja młodzieży. Cykl 1: „Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami”.


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Ostatni pokaz w ramach cyklu: Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami. Zaprezentowane zostały dwa filmy pełnometrażowe niezależnego wrocławskiego reżysera – Dominika Matwiejczyka ze znanym z poprzedniego pokazu Bodo Koxem jako odtwórcą głównych ról. Sam reżyser obecny był na pokazie, zapowiadał filmy i uczestniczył w dyskusji po projekcji. Cykl dotyczący polskiego kina niezależnego stanowi część większego zadania pod nazwą „Pracownia filmowa – edukacja młodzieży (kino niezależne, dokument, animacje, pełny metraż)”, które będzie kontynuowane przez stowarzyszenie w kolejnych miesiącach.

27.09.2008 „REAKTOR 9” - koncert popularyzujący twórczość muzyczną młodzieży.


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Urząd Miasta i Gminy w Warce


Reaktor 9 to kolejny koncert popularyzujący uzdolnioną muzycznie lokalną młodzież. W ciągu ostatnich dwóch lat na scenie Reaktora debiutowały młode grupy z Warki i okolic u boku zespołów znanych z największych polskich i europejskich festiwali muzycznych.


   1. Pracownia filmowa - edukacja młodzieży. Cykl 2: „Zwycięzcy

Międzynarodowych festiwali filmowych”


Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Pierwszy pokaz z cyklu „Zwycięzcy międzynarodowych festiwali filmowych” to

czarna komedia Petra Zelenki "Guzikowcy" 1997 Czechy. Cykl ten finansowany był w całości z przekazanego 1% podatku na stowarzyszenie Reaktor.

   1. Pracownia filmowa - edukacja młodzieży. Cykl 2: „Zwycięzcy

międzynarodowych festiwali filmowych”.
Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Komedia Kevina Smitha "Clerks - Sprzedawcy" to kontynuacja cyklu „Zwycięzcy międzynarodowych festiwali filmowych”. Kevin Smith, najzdolniejszy reżyser młodego pokolenia, tą na pozór komedią wpisał się na stałe do historii kina.
13.12.2008 Pracownia filmowa - edukacja młodzieży. Cykl 2: „Zwycięzcy

międzynarodowych festiwali filmowych”.
Organizator: Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii

Współorganizator: „Dworek na Długiej” w Warce – gminna jednostka kultury
Trzeci pokaz bierzącego cyklu filmowego to film „Jasminum” J.J. Kolskiego z 2006 r. Dziejące się współcześnie „Jasminum” (łacińska nazwa jaśminu) opowiada historię tajemniczą i magiczną, pełną zmysłowych zapachów, wypełnioną szczególnym światłem jakie roztacza wokół siebie miłość.

www.reaktor.art.pl
Od początku swojej działalności, wykorzystując umiejętności swoich członków, REAKTOR pracował nad zbudowaniem strony internetowej www.reaktor.art.pl

Witryna jest kolejnym działaniem umożliwiającym popularyzowanie różnych przejawów twórczej energii młodych ludzi (muzyka, literatura, obraz, turystyka historyczna, sporty ekstremalne). Strona jest systematycznie rozbudowywana i ma rosnącą liczbę odwiedzin. Stała się wartościowym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych w Warce oraz osobach zajmujących się różnymi formami działalności artystycznej.5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych było jedynie podpisanie 5 umów o dzieło przez przedstawicieli stowarzyszenia do tego uprawnionych z zespołem występującym na koncercie Reaktor 7 i prelegentami występującymi w ramach projektu Kino Reaktor. Umowy te zostały w terminie zapłacone oraz odprowadzono od nich podatek.


6. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
REAKTOR – Pracownia Wyzwalania Twórczej Energii nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. Opisy uchwał zarządu.UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

z dnia 29.06.2008 r.
 1. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 6/2008 – przyjęcie sprawozdania z działań za okres 01.01.2008 - 29.06.2008.

 2. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 7/2008 - sprawozdanie finansowy za okres 01.01.2008 r. – 29.06.2008.

 3. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 8/2008 - przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu w okresie 01.01.2008 – 29.06.2008 r.

 4. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 9/2008 – zmiany w statucie.

 5. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 10/2008 – powołanie Zarządu.

 6. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW NR 11/2008 – powołanie Komisji rewizyjnej.UCHWAŁA ZEBRANIA ZARZĄDU

z dnia 01.08.2008 r.
 1. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 7/2008 – Rezygnacja Pana Radosława Kreczmańskiego.

 2. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 8/2008 – dokooptowanie nowego członka.

 3. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 9/2008 – powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa – Panu Przemysławowi Barszcz., V-ce prezesa – Pani Agnieszce Koc.

 4. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 10/2008 – zmiana siedziby stowarzyszenia.

 5. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 11/2008 – deklaracje członkowski.UCHWAŁY ZEBRANIA ZARZĄDU

z dnia 12.11.2008 r.


    1. UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NR 12/2008 – przystąpienie do LGD „Warka”.

8. informacjA o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł


Przychody z działalności statutowej - 15 625,53 zł

W tym:


Składki brutto określone statutem - 700,00 zł

1% podatku na rzecz org. poż. Publ. - 2 525,30 zł

Darowizny od osób fizycznych - 3 439,03 zł
Przychody statutowe – źródła publiczne - 8 961,20 zł
9. informacjA o poniesionych kosztach
Koszty realizacji zadań statutowych - 11 412,60 zł

Koszty administracyjne - 1 345,81 zł


10. Zatrudnienie

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie REAKTOR nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.


-

11. Dotacje


Stowarzyszenie Reaktor – pracownia wyzwalania twórczej energii w okresie sprawozdawczym korzystało z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na pokazy filmowe w ramach zadania Pracownia filmowa – edukacja młodzieży. Cykl 1: „Spotkanie z polskim kinem niezależnym i z jego twórcami”..

12. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk

Zgodnie z § 27 Statutu Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Natomiast zgodnie z § 32 Statutu Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

 1. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia

§ 27 stanowi, że stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzeń.
 1. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia

Nie dotyczy
 1. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów zlecenia.
 1. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek.
 1. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Stowarzyszenie posiada dwa rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Warce:

- nr konta 33 9154 0005 2001 0000 4590 0001, na którym na dzień 31.12.2008r. znajdowała się kwota 5 150,08 zł

- nr konta 06 9154 0005 2001 0000 4590 0002, na który na dzień 31.12.2008r. znajdowała się kwota 1 450,76 zł.
 1. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Stowarzyszenie nie posiada obligacji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
 1. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości.
 1. nabytych pozostałych środkach trwałych

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych.
 1. wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Suma aktywów na koniec roku obrotowego - 6 600,84 złSuma pasywów - 6 600,84 zł

/-/ Przemysław Barszcz

Prezes Zarządu
Pobieranie 49.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna