Realizacja inwestycji gminnych w roku 2009 Budowa wodociągów gminnychPobieranie 42.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar42.19 Kb.
Realizacja inwestycji gminnych

w roku 2009


 1. Budowa wodociągów gminnych.

Poniesiono wydatki w wysokości 22.806,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy wodociągu


w miejscowości Adamów – ul. Bagnista, koszt 4.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej połączenia wodociągu Pacierzów – Karczewice, koszt 8.806,00 zł

- aktualizacje mapy do celów projektowych celem rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Witkowice, ul. Częstochowska, koszt 1.000,00 zł. Dokumentacja projektowo – wykonawcza będzie ukończona w I kw. 2010 r.

- aktualizacje mapy do celów projektowych celem rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zberezka, koszt 9.000,00 zł. Dokumentacja projektowo – wykonawcza będzie ukończona w I kw. 2010 r.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huby, Adamów, Rzerzęczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Huby.

Poniesiono nakłady w wysokości 38.300,00 zł na:

- opracowanie studium wykonalności zadania , które było niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jaki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 06.04.2009 r.

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji i budowę oczyszczalni ścieków a także wykonanie całości dokumentacji w wersji elektronicznej. Na etapie opracowywania dokumentacji dokumenty nie były wymagane, natomiast obecnie są konieczne do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.
Zadanie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Huby oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huby, Adamów i Rzerzęczyce będącej I etapem budowy kanalizacji przynależnej do oczyszczalni w Hubach. Do oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów zaprojektowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o średniodobowej przepustowości dla etapu I 500 m3/dobę. Ścieki bytowo – gospodarcze będą przesyłane za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej, której łączna długość wynosić będzie 8,385 km:


  • kolektory kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm -3 447,5 mb,

  • kolektory kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm – 2480,0 mb,

  • sieć kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 2480 mb,

  • pompownie ścieków – 2 szt.

  • rurociąg tłoczny Ø 160 mm – 733,50 mb.

Wniosek został pozytywnie oceniony i Gmina otrzyma na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 84,53 %, co stanowi kwotę 13.586.303,88 zł. pozostałe 15,47 % wydatków pochodzić będzie z budżetu Gminy.

W dniu 29 grudnia ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2010 r.


 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach

Poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł na aktualizację mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy oczyszczalni - I etap celem rozwiązania problemu oczyszczania ścieków sanitarnych w istniejących
w Nieznanicach osiedli mieszkaniowych. Istniejącą od lat siecią kanalizacji sanitarnej ścieki odprowadzane są do osadników, skąd następnie do odbiornika. Osadniki przestały już spełniać zakładane funkcje technologiczne i istnieje pilna konieczność budowy oczyszczalni ścieków aby zapobiec degradacji środowiska.

Dokumentację zlecono firmie Handlowo – Projektowej TRANSFER z Częstochowy. Koszt opracowania 47.500,00 zł netto
 1. Przebudowa ulic: Częstochowskiej, Bartkowickiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary

Łącznie w 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.256.412,28 zł.

W dniu 17 kwietnia 2009 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót


w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 maja. Wpłynęło
9 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Usługowego „DROGREM”, Nowa Wieś. Cena oferty to kwota 1.235.001,32 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 26 maja. , termin realizacji zadania 01.06 – 23.10.2009 r.

Celem sfinansowania zadania został zaciągnięty kredyt bakowy w BOŚ w Częstochowie w wysokości 1.150.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania wobec wykonawcy t.j. kwota 85.001,32 zł zostały uregulowane z budżetu gminy. Trzeba wspomnieć, że oprócz wydatków związanych bezpośrednio wykonywaniem robót, poniesiono wydatki związane z nadzorem , badaniami do odbioru, spłatę odsetek bankowych. Wydatki te stanowiły kwotę 21.410,96 zł

Charakterystyka zadania:

Droga o długości 1,071 km o nawierzchni mineralno – asfaltowej, chodnik jednostronny z kostki brukowej, wjazdy na posesje z kostki brukowej przy ulicy Głównej i Bartkowskiej.
 1. Budowa drogi – ulicy Łąkowej w msc. Kłomnice

Poniesiono nakłady w wysokości 61.366,00 zł na:

- aktualizacje mapy do celów projektowych.

- wydzielenie działek prywatnych przyległych do dotychczasowej drogi z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej.

Obecnie ulica Łąkowa jest o zmiennej szerokości , cały pas drogowy zajmuje 5,00 – 6,00 m Aby zaprojektować drogę z zachowaniem choć minimalnych parametrów pas drogowy musi mieć minimum 7,50 m ( jezdnia – 5,50 m, chodnik jednostronny 1,50 m, pobocze utwardzone – 1,00 m). Dlatego też konieczne jest wydzielenie i przejęcie części działek przylegających , wówczas będzie zaprojektowana droga o jednolitej szerokości.


Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Przedsiębiorstwu Konsultacyjno – Doradczo – Usługowemu „Wodrex” , Częstochowa. Koszt opracowania 61.000,00 zł. Dokumentacja opracowana będzie do końca czerwca 2010 r. 1. Przebudowa i modernizacja ulicy Ogrodowej w msc. Witkowice.

Łącznie w roku 2009 poniesiono nakłady w wysokości 726.398,28 zł.

Została opracowana dokumentacja projektowo – wykonawcza. Koszt opracowania 50.000,00 zł. W dniu 30.06.2009 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Wpłynęło 5 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW’ Sp.z o.o. Cena oferty to kwota 668.469,28 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 10 sierpnia. , termin realizacji zadania 20.08 – 30.10.2009 r.

Zakres wykonanych robót;

- droga o długości 410 m o nawierzchni mineralno – bitumicznej grysowej, szerokość 4 – 5 m,

- odwodnienie wpustami drogowymi do studni chłonnych.

Oprócz wymienionych wydatków poniesiono wydatek w wysokości 7.930,00 zł na nadzór.

Całość wydatków uregulowana została ze środków budżetu gminy. 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Ogrodowa).

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Stosowna umowa odnośnie dofinansowania została podpisana w lipcu 2009 r.

W czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej firmie „EHAR” Pana Tadeusza Haraziaka z Częstochowy.

Termin opracowania – 15.07.2009 r.

Koszt opracowania – 6.100,00 zł

W dniu 20.07.2009 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Wpłynęło 6 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp.z o.o. Kłobuck. Cena oferty to kwota 323.523,65 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 27sierpnia. , termin realizacji zadania 01.09 – 15.10.2009 r.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- droga o długości 1624 m, szerokości 3,00 m, poboczach 2 x 0,50 m

- nawierzchnia drogi – beton asfaltowo – grysowo – żwirowy

- pobocza z kruszywa łamanego

- odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren i do istniejącego rowu melioracyjnego.

Poniesione wydatki 333.283,65 zł, z tego

- 91.525,00 zł – dofinansowanie FOGR

- 241.758,65 zł – budżet gminy.


 1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Rzerzęczycach

W 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości 841.096,27 zł na:

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Koszt – 4.880,00 zł

- roboty budowlane

W dniu 11 maja 2009 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02 czerwca. Wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejsza była oferta Budowlano Wytwórczej Spółdzielni Pracy Zakład Budownictwa w Kłobucku. Cena oferty to kwota 3.138.153,24 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 30 czerwca. , termin realizacji zadania 06.07.2009 – 31.07.2010 r. W bieżącym roku wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru i piętra, stropy, rozpoczęto roboty związane z budową awaryjnej klatki schodowej z widowni oraz ściany widowni. Wartość wykonanych robót stanowi kwotę 804.696,20 zł, która to w wysokości 800.000,00 zł uregulowana była z kredytu bankowego zaciągniętego w BOŚ w Częstochowie.

- nadzór inspektora nadzoru , odsetki bankowe, prowizję bankową. Koszt – 31.520,07 zł .

Inwestycja obejmuje :

- rozbudowę szkoły na przedłużeniu istniejącego budynku w kierunku południowym

Powstaną cztery sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski, klatka schodowa od strony podwórka z niezależnym wejściem na poddasze, na którym znajdować się będą biblioteka szkolna i fila gminnej biblioteki .

- nadbudowę południowej przybudówki do sali gimnastycznej z przeznaczeniem na galerię dla widzów, budowę awaryjnej klatki zachodniej na galerię

- adaptację wschodniej przybudówki do sali gimnastycznej na zaplecze socjalne sali gimnastycznej,

- modernizację wyszczególnionych w projekcie budowlanym pomieszczeń w istniejącej części szkoły,

- wyposażenie: szatni w szafy ubraniowe, pracowni fizyczno – chemicznej, klasopracowni językowej – 3 sale, biblioteki
 1. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ulicy Szkolnej 18

Łącznie w 2009 roku Gmina wydatkowała kwotę 774.848,60 zł na zrealizowanie robót na podstawie dokumentacji opracowanej w ubiegłym roku.

Najpierw Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pismem z dnia 29.05 2009 r. otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania dofinansowania i można było przystąpić do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 17 czerwca 2009 r. ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08 lipca. Wpłynęło 7 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowego „TERMOBUD” Częstochowa. Cena oferty to kwota 767.761,62 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 22 lipca. , termin realizacji zadania 22.07 – 30.10.2009 r.

Zakres wykonanych robót w ramach umowy z wykonawcą:


 • Przebudowa kotlowni węglowej – wymiana istniejacego, zuzytego kotła węglowego na 2 kotły opalane ekogroszkiem o mocy 75kW każdy.

 • Wymiana instalacji c.o. na nową wykonaną z rur stalowych i wyposażoną w grzejniki płytowo-konwektorowe - 82 szt.

 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm o powierzchni 1306,82 m2.

 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 6 cm o powierzchni 402,09 m2.

 • Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – stropu szkoły płytami z wełny mineralnej ukladanymi na stropie poddasza – gr.ubość wełny 15cm, docieplenie
  o łącznej powierzchni 1044,63m2.


 • Docieplenie dachu sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 363,54m2.

 • Wymianę starej stolarki okiennej na nową o współczynniku 1,7 [W/m2K]
  o powierzchni 274,96 m2.

 • Wymianę starej stolarki drzwiowej na nową o współczynniku 2,6 [W/m2K]
  o powierzchni 13,88 m2.

Ponadto dokonano wymiany parapetów wewnętrznych przy oknach, które uległy wymianie za kwotę 7.086,98 zł

Finansowanie zadania:

- 256.501,00 zł - umowa dotacji WFOŚiGW (Nr 346/2009/314/OA/oe/D z dnia 26.08.2009r.)

- 190.713,00 zł – umowa pożyczki WFOŚiGW (Nr 174/2009/314/OA/oe/P z dnia 26.08.2009r.)

-150 400,00 zł - umowa umorzenia WFOŚiGW (Nr 65/2006/314/OW/ow/U
z dnia 07.09.2006r.

- 177.234,60 zł – środki własne gminy
 1. Budowa kotłowni przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

W czerwcu zawarto umowę z Zakładem Usług Projektowych „ADAMS”, Częstochowa na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej kotłowni grzewczej wbudowanej (tzn. w piwnicach obiektu szkolnego).

Termin opracowania – 15.08.2009 r.

Koszt opracowania – 23.546,00 zł


 1. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Kłomnicach

W dniu 10 czerwca zawarto umowę z firmą Budowlana EGON z Kłomnic na utwardzenie placu o powierzchni 341 m2 wraz z obrzeżem betonowym w materiałów zakupionych przez gminę. Termin zakończenia robót – 06 lipiec 2009. Poniesiono wydatki w wysokości 35.542,26 zł ( wykonanie robót i zakup kostki). 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Poniesiono wydatki w wysokości 48.708,87 zł na:

- wykonanie oświetlenia placu przy Urzędzie Gminy

- wykonanie oświetlenia w Lipiczu, ul. Nowa (dobudowa jednego słupa oświetleniowego i montaż jednej lampy)

- wykonanie oświetlenia w Skrzydlowie, ul. Główna (dobudowa jednego słupa oświetleniowego i montaż jednej lampy przy przystanku autobusowym obok szkoły)

- zamontowanie lamp w Witkowicach: jedną na ul. Głównej (przy placu zabaw), dwie na ul. Ogrodowej jako uzupełnienie oświetlenia

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy oświetlenia w miejscowości Chorzenie – ul. Częstochowska

- opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej budowy oświetlenia w miejscowości Kłomnice – ul. Księża, ul. Południowa
W dniu 04 grudnia 2009 r. ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na budowę oświetlenia ulicy Księżej i Południowej w Kłomnicach Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 grudnia. Wpłynęło 8 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALPOM, Częstochowa, cena oferty to kwota 35.941,49 zł. Termin wykonania robót – 30 kwietnia 2010 r.
Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego:

- Adamów – ul. Żabia

- Kłomnice – ul. Dworcowa (Kasztanowa)

- Rzerzęczyce – ul. Ogrodowa.

Koszt zleconych opracowań to kwota 24.400 zł. Opracowania będą wykonane w I półroczu 2010 r.


 1. Budowa świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w Zdrowej.

Poniesiona nakłady w wysokości 6.100,00 na opracowanie dokumentacji kotłowni i instalacji c.o. w planowanej do budowy świetlicy oraz garażu (pozostałe branże były opracowane
w poprzednim roku). Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wraz z zapleczem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Wniosek został pozytywnie oceniony. Wnioskowane dofinansowanie odnosi się do świetlicy wraz z zapleczem i wynosi 75 % kosztów netto, podatek WAT w całości i 25% kosztów netto to wydatek budżetu Gminy. Budowa garażu dwustanowiskowego będzie finansowana w całości z budżetu Gminy.

W dniu 29 października 2009 r. ogłoszono przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłomnice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Otwarcie ofert nastąpiło w 23 listopada. Wpłynęło12 ofert, spośród których najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „REN-BUD” Sp. z o.o., ul. Mizerkiewicza 62, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Cena oferty to kwota 871.142,49 zł. Umowa na realizacje robót została podpisana w dniu 18 grudnia. , termin realizacji zadania do dnia 30 września 2010 r.

Oprócz robót budowlano – montażowych wykonywanych przez firmę w ramach zadania zakupione będzie wyposażenie świetlicy środowiskowej tzn. meble, zestawy komputerowe (5 kpl), urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LCD, projektor multimedialny, zestaw muzyczny HiFi. Wyposażenie będzie podlegało dofinansowaniu w takim wymiarze jak roboty budowlane świetlicy.


 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Gminnego nr 2 i Przychodni Zdrowia.

W czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej zadania

Wykonawca P.H.U. MP – PROJEKT, Dąbrówka gmina Popów.

Termin opracowania – 30.09.2009.

Koszt opracowania – 61.000.00 zł

Dokumentacja obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów budynku Przychodni Zdrowia, Budynku Zespołu Gminnego nr 2,

Elewację budynku przychodni zdrowia i budynku zespołu gminnego nr 2,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Zdrowia,

- modernizację kotłowni wraz z wymianą kotłów ( kotłownia zlokalizowana w piwnicy przychodni zdrowia obsługująca budynek Urzędu Gminy, przychodni zdrowia, zespołu gminnego nr 2,.

- przebudowę instalacji gazu dla potrzeb kotłowni,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy, przychodni zdrowia i budynku zespołu gminnego nr 2,

- budowę instalacji klimakonwektorów w budynku Urzędu Gminy i budynku przychodni zdrowia,

- budowę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przychodni zdrowia.


 1. Rozbudowa budynku GOK w Kłomnicach

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono w grudniu ub.r. Wykonawca – Biuro Projektowe „ARCHIPLUS” z msc. Zawada

Termin opracowania – 31.08.2009r.

Koszt opracowania – 61.500,00 zł

Dokumentacja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku domu kultury i jego modernizację, a mianowicie:

- powiększenie istniejącej sali widowiskowej z opcją podziału ruchomą ścianą działową na dwa niezależne pomieszczenia

- dwie sceny dostępne z jednego zaplecza

- magazyn (na sprzęt nagłaśniający, rekwizyty, dekoracja) w pobliżu sceny,

- garderoby dla artystów

- osobne wejście dla pracowników i artystów oraz wejście dla publiczności

- szatnie, toalety dla odwiedzających,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- salka wystawowa.

- pomieszczenia dla pracowników domu kultury

- instalacje wewnętrzne wod.- kan, co, ciepłej wody , elektryczności, wentylacji, akustyki

- elewacja całego budynku 1. Opracowanie dokumentacji budowy stołówki przy Zespole Szkół w Kłomnicach

Opracowano koncepcję budynku stołówki przy Zespole Szkół w Kłomnicach, Poniesiono wydatek w wysokości 25.620,00 zł


 1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w msc. Rzerzęczyce w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej . Poniesiono nakłady w wysokości 3.052,00 zł na aktualizacje mapy do celów projektowych i badanie geotechniczne terenu przewidzianego pod budowę.


 1. Budowa oświetlenia terenu boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kłomnice

Oświetlenie wykonał Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „ELEKTROMAT – BIS” z Bartkowic.

Zakres wykonanych robót:

- montaż i stawianie 6 szt. słupów oświetleniowych, 6 szt wysięgników, 14 kpl. opraw oświetlenia zewnętrznego.

- montaż skrzynki rozdzielczej

- ułożenie 255 m kabla

Koszt wykonanych robót to kwota 52.102,00 zł , regulowana w całości z budżetu gminy.


19. Remont ulicy Świerczewskiego w Bartkowicach

Opracowano dokumentację remontu drogi na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Kłomnice – Garnek do połączenia z ulicą Częstochowską w miejscowości Konary. Poniesiono nakłady w wysokości 7.320,00 zł

Następnie został opracowany i złożony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa – remont ulicy Częstochowskiej w miejscowości Konary i ulicy Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice, gmina Kłomnice” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2013”

Wniosek nie znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.,

: WDU S -> 2010 -> 215 -> 3144
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna