Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/5
Data09.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4229

50-984 Wrocław 27
Z A T W I E R D Z A M”

DOWÓDCA


dnia..........................................SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW DO PRZEWOZU CHLEBA, CYSTERN DO PRZEWOZU
I DYSTRYBUCJI WODY TYP CW-10


(O WARTOŚCI POWYŻEJ 134.000 EURO)

________________________________________________________


WROCŁAW 2014 r.ROZDZIAŁ 1 - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Jednostka Wojskowa Nr 4229

ul. Poznańska 58,

50-984 Wrocław

fax /071/7663027

strona internetowa: www.4rblog.wp.mil.pl.


ROZDZIAŁ 2 - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie


art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień, zwanej dalej „ustawą”.

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się przepisy cyt. ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ 3- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów do przewozu chleba, cystern do przewozu i dystrybucji wody typ CW-10 wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie załącznikiem nr 1 do siwz oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 6 do siwz (załącznik nr 3 do wzoru umowy).

Zamawiający udostępni „Dokumentację techniczną do produkcji seryjnej” w wersji elektronicznej na płycie CD na pisemny wniosek Wykonawcy. 1. Miejsce dostawy:

Szczegółowe warunki miejsca dostawy zostały określone w § 3 w pkt. 2 we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.

 1. Dodatkowe wymagania:

System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte
w AQAP 2120, jednak Wykonawca w momencie składania oferty nie musi załączać do niej certyfikatu AQAP. Należy jedynie spełniać wymogi AQAP.

Spełnienie wymogów musi być zadeklarowane poprzez załączenie do oferty stosownego oświadczenia wg załącznika nr 5 do siwz.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia wg opisu szkolenia zawartego w załączniku nr 8 do siwz (załączniku nr 1 do wzoru umowy).

 1. Warunki płatności: szczegółowe warunki płatności zostały określone w § 6 we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.

 2. Okres gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w § 5 we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.

 3. KOD CPV: 34130000-7, 34144212-7 (nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: pojazdy silnikowe do transportu towarów, cysterny do transportu wody).

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT na oferowany asortyment. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 2 (dwóch) części. Za ofertę częściową uznaje się ofertę przewidującą wykonanie przez wykonawcę jednej z 2 (dwóch) części zamówienia, wymienionych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Pełna oferta częściowa musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w załączniku nr 1 do siwz.
  W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. ROZDZIAŁ 4 -TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 17 listopada 2014r.

 2. Czas przeprowadzenia przez przedstawiciela RPW wojskowego odbioru technicznego przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę terminu wykonania dostawy określonego w niniejszym rozdziale.
 1. ROZDZIAŁ 5 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone ust.2 siwz.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia zdobytym poprzez wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia (tj. produktów tożsamych rodzajowo i funkcyjnie z przedmiotem poszczególnych części niniejszego zamówienia, a w szczególności: dla części 1 - pojazdów silnikowych do transportu towarów; dla części 2 – cystern do przewozu wody na samochodzie) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Wykazane dostawy muszą mieć łącznie minimalną wartość odpowiednio:

dla części 1 - 850 000,00 zł brutto,

dla części 2 - 6 000 000,00 zł brutto,


 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia,


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż odpowiednio:

dla części 1 - 850 000,00 zł brutto,

dla części 2 - 8 000 000,00 zł brutto,


 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy - Pzp , w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy
  i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W powyższym przypadku należy złożyć zobowiązanie, o którym mowa
w Rozdziale 7 ust. 3 do siwz. W przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasobyi jednocześnie biorących udział w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące tych podmiotów, określone w Rozdziale 7 ust. 3 do siwz.


 1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust.2 ustawy.
 1. ROZDZIAŁ 6 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale 5 należy do oferty załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– na załączniku nr 2 do siwz.

 2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale 5 należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy – na załączniku nr 2A do siwz.

 3. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale 5 ust. 2 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale 5 ust. 2
  pkt. 2)
  wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw odpowiadający przedmiotowi niniejszego zamówienia
  (tj. produktów tożsamych rodzajowo i funkcyjnie z przedmiotem poszczególnych części niniejszego zamówienia, a w szczególności: dla części 1 - pojazdów silnikowych do transportu towarów; dla części 2 – cystern do przewozu wody na samochodzie), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż 3 lata – należy wykazać dostawy zrealizowane w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Do przedłożonego wykazu należy dołączyć dowody, czy ujęte w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale 5 ust. 2
  pkt. 4)
  wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedna część zamówienia – potwierdzona informacja musi potwierdzać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę będącą sumą minimalnych kwot określonych dla tych części zamówienia.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej
  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
  i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz)

 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.


ROZDZIAŁ 7 - INFORMACJA O DOKUMENTACH
 1. Zamawiający żąda dokumentów przedstawionych w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna):

Zamawiający żąda złożenia:

 1. oświadczenia wymienionego w Rozdziale 6 ust.1 (załącznik nr 2 do siwz) przez każdego Wykonawcę.

 2. oświadczenia wymienionego w Rozdziale 6 ust.2 (załącznik nr 2A do siwz) przez każdego Wykonawcę.

 3. dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust.3 SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 ust.2 SIWZ, które winny być złożone przez co najmniej jednego z tych Wykonawców albo wszystkich Wykonawców wspólnie, przy czym warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, każdy z Wykonawców musi spełniać oddzielnie.

Zamawiający odstąpił od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie żąda składania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w Rozdziale 5 ust.2.

 1. dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust.4 SIWZ albo odpowiadających im dokumentów określonych w Rozdziale 7 ust.4–ust. 6 SIWZ; przez każdego Wykonawcę.

 2. dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 5 siwz tj. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz), które winny być złożone przez Każdego Wykonawcę.

 3. pełnomocnictwa wszystkich stron, w którym ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art.23 ust.2 Prawo Zamówień Publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności art.139 ust.2, art.9 ust.1 PZP i art.99 § 1 KC oraz art.82 ust.2 Prawo Zamówień Publicznych).

Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna. Z tym że w przypadku spółki cywilnej, dokumenty wymienione w Rozdziale 6 ust.4 pkt.2) i pkt.3) SIWZ (zaświadczenie z US, ZUS/KRUS) powinny być złożone również dla spółki.

 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno wyrażać w sposób wyraźny
i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia,
a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby.

Wykonawca, w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postępowania o udzielenie zamówienia tj.: dokumenty o których mowa w Rozdziale 6 ust. 4 albo odpowiadające im określone w Rozdziale 7 ust.4–ust. 6 SIWZ. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

 1. o których mowa w Rozdziale 6 ust.4, pkt. 1)-3) oraz 5); składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

 1. o których mowa w Rozdziale 6 ust.4, pkt. 4) i 6); składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.4 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.


 1. ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia przekazane za pomocą faxu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.

Korespondencję należy kierować na adres zamawiającego:

Jednostka Wojskowa 4229

ul. Poznańska 58

50-984 Wrocław

oraz na następujący numer faxu: 071/7663087 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Równocześnie powyższe informacje udostępniane będą na stronie internetowej pod adresem:www. 4rblog.wp.mil.pl

 1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


ROZDZIAŁ 9 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 68.000,00
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) przy czym dla poszczególnych części, wymienionych w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do siwz) wadium wynosi:

- dla części 1 – 14.000,00 zł,

- dla części 2 – 54.000,00 zł,

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
89 1010 1674 0030 2713 9120 0000


- przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 10.06.2014r.
do godz. 9.00.


Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a także w przypadku, gdy wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 2. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium.

 3. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w postaci poręczenia, musi ono precyzyjnie określać przedmiot poręczenia oraz wskazywać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas.

 4. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

 5. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium (ZAWIERAJĄCY oznaczenie części, na które Wykonawca składa ofertę oraz NR REFERENCYJNY POSTĘPOWANIA), należy załączyć do oferty przetargowej.

 6. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 13 pok. 113), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 10.06.2014r. do godz. 9.00.


ROZDZIAŁ 10 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy Pzp).

 2. Oferty będą udostępniane na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę, po wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu wglądu do złożonych ofert. Na takich samych zasadach – przy zachowaniu postanowień przepisu art.96 ust.2 i 3 ustawy – udostępniany będzie protokół z postępowania wraz z załącznikami.


 1. ROZDZIAŁ 11 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
  Oferta, poza dokumentami wymienionymi w rozdziale 5 i 6, powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1);

 2. imię, nazwisko, firmę i dokładny adres oferenta, oraz datę i miejsce jej sporządzenia;

 3. wszystkie wymagane zgodnie ze specyfikacją załączniki;

 4. pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę;

 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. dowód wniesienia wadium (lub jego kserokopię –w przypadku, gdy Wykonawca złożył oryginał dowodu odrębnie od oferty w Kancelarii jawnej Zamawiającego),

 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań zawartych w AQAP 2120 zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz;

 1. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie oraz następujące warunki dodatkowe:

 1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim pismem trwałym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz – wg wzoru określonego w zał. nr 1. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 3. ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione;

 4. zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty;

 5. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, tzn.:

Jednostka Wojskowa 4229

ul. Poznańska 58

50-984 Wrocław

oraz nazwę i adres Wykonawcy, a także napis:

MAT/171-253/2014 OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW DO PRZEWOZU CHLEBA, CYSTERN DO PRZEWOZU I DYSTRYBUCJI WODY TYP CW-10; NIE OTWIERAĆ PRZED: 10.06.2014r. godz. 11.00”.


 1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać modyfikacji oferty, która została wcześniej złożona, wówczas poprawioną ofertę w zakresie w jakim wprowadzono zmiany wraz z oświadczeniem o jej poprawieniu, składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć kopertę tak jak podano w pkt. 5 wraz z dodatkowym napisem: „MODYFIKACJA OFERTY PRZETARGOWEJ”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

 2. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę, składając oświadczenie w miejscu wyznaczonym na składanie ofert. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć kopertę tak jak podano w pkt. 5 wraz z dodatkowym napisem: „WYCOFANIE OFERTY PRZETARGOWEJ”. Dla identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu oferty należy załączyć również aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), potwierdzający tożsamość osoby składającej oświadczenie o wycofaniu oferty, z osobą wymienioną w stosownym rejestrze lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna) zarówno oświadczenie o wycofaniu oferty jak i odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; winny być złożone przez każdego z Wykonawców. Wzór oświadczenia dotyczącego wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert stanowi załącznik nr 9 do siwz.

 3. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za ofertę wycofaną, składając ją w miejscu wyznaczonym na składanie ofert. Wówczas wewnątrz koperty wraz z nową ofertą należy umieścić oświadczenie o wycofaniu poprzedniej oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć kopertę tak jak podano w pkt. 5 wraz z dodatkowym napisem: "Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej". W takim przypadku otwarta zostanie jedynie oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana.

Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej, zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art.89 ust.1 pkt.1, w związku z art.82 ust. 1 ustawy Pzp.

Wycofania oferty lub zmian w złożonej ofercie można skutecznie dokonać przed upływem terminu składania ofert; 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy
  .

 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego opisania oferty.

 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. ROZDZIAŁ 12- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  Oferty należy składać do dnia 10.06.2014r. do godz. 9.00 pocztą na adres jednostki lub osobiście w siedzibie zamawiającego w kancelarii jawnej bud. 13 pok. 113. Doręczenie oferty uważa się za skuteczne, jeżeli jest potwierdzone pieczęcią służbową służącą do pieczętowania dokumentów wchodzących do Jednostki Wojskowej 4229. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście z biura przepustek do kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
  w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.

 2. Jeżeli oferta dostarczana jest przez osobę nie posiadającą polskiego obywatelstwa, wówczas przekazanie oferty odbywa się na biurze przepustek, z uwzględnieniem zapisów pkt. 1. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście pracownika z kancelarii jawnej bud. 13, pok. 113 na biuro przepustek, tj. od 10 do 15 minut.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – bud.4

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie JW. 4229, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.


 1. ROZDZIAŁ 13 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  Sposób obliczenia ceny został szczegółowo określony w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

 4. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

 5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 6. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym.

Brak określenia wartości w którejkolwiek pozycji formularza ofertowego zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.


ROZDZIAŁ 14- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
najniższa cena brutto - znaczenie 100 %.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (Ip) obliczoną wg poniższego wzoru:Cena oferty najkorzystniejszej

Ip = ----------------------------------- x 100

Cena oferty badanej


Oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) za pełny zakres zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów Ip =100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej wg powyższego wzoru.


 1. ROZDZIAŁ 15- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany na piśmie o terminie i miejscu podpisania umowy, z tym, że zawarcie umowy nie może nastąpić wcześniej niż po upływie terminów przewidzianych artykułem 94 ustawy PZP. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego – Jednostka Wojskowa 4229, ul. Poznańska 58, 50-984 Wrocław. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej, regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę,
  w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów
  z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami
  w przypadku gdy Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum

 5. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale 15 ust.4 pkt 1) , Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

ROZDZIAŁ 16 - INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert w trybie art. 94 ust. 3 ustawy.

Wysokość zabezpieczenia: 2% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:


 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
55 1010 1674 0030 2713 9120 1000
Oryginał dokumentu (zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy zdeponować
w kancelarii jawnej (bud. 13 pok. 113) NAJPÓŹNIEJ W DNIU PODPISANIA UMOWY. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz powinno zabezpieczać roszczenia zamawiającego zgodnie z § 9 we wzorze umowy stanowiącej załącznik
nr 7 do siwz.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z ww. form.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi z uwzględnieniem odsetek, wynikających z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. 1. ROZDZIAŁ 17- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
  w sprawie zamówienia publicznego zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę

 3. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy,
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.ROZDZIAŁ 18- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.


 1. ROZDZIAŁ 19- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ART. 179 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
  - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

 5. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą własnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

 9. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

 10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.


ROZDZIAŁ 20 – DODATKOWE INFORMACJEU W A G A

W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne, niż polskie obywatelstwo będzie wyrażała chęć przybycia do Jednostki Wojskowej 4229, zobowiązana jest na minimum 14 dni przed planowanym wejściem na teren Jednostki Wojskowej złożyć wniosek do Dowódcy JW 4229 z poniższymi danymi:

1. Imię i nazwisko

2. Obywatelstwo

3. Termin wizyty

4. Miejsce wizyty

5. Cel wizyty

6. Skład delegacji (stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, jednostka lub instytucja wojskowa, nr paszportu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych)

7. Państwo lub organizacja międzynarodowa (instytucja delegująca)

8. Komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej, w których będzie przebywała delegacja.

9. Dane osób towarzyszących (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych)

Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia


do wejścia na teren Jednostki Wojskowej 4229”.

Odpowiedzialny Sprawdził

za przedmiot zamówienia pod względem merytorycznym

............................................ ..............................................

mjr Jacek KUNYSZ ppłk Dariusz GAWRON

Sprawdził

pod względem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

……………………………

Waldemar OPRZALSKI

Załącznik nr 1 do siwz

………………………………….. ............................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data )

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów do przewozu chleba, cystern do przewozu i dystrybucji wody typ CW-10 w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: MAT/171-253/2014).


 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  w tym załączonym wzorem umowy, składam ofertę zgodnie z treścią SIWZ i oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy za następującą cenę:

Część 1:

Lp.

Nazwa produktu

TYP
i MODEL WYROBU

CPV

Ilość

j.m.

Cena jednostkowa netto

[zł za j.m.]Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)

Stawka VAT

Kwota VAT

(wartość netto x stawka VAT)Wartość brutto

(wartość netto + kwota VAT)

Samochód do przewozu chleba
34130000-7

5

szt.
Wartość zamówienia netto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku (cyfrowo i słownie):.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Część 2:

Lp.

Nazwa produktu

TYP
i MODEL WYROBU

CPV

Ilość

j.m.

Cena jednostkowa netto

[zł za j.m.]Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)

Stawka VAT

Kwota VAT

(wartość netto x stawka VAT)Wartość brutto

(wartość netto + kwota VAT)

Cysterna do przewozu
i dystrybucji wody typ CW-10
34144212-7

10

szt.
Wartość zamówienia netto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku (cyfrowo i słownie):.…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia brutto (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Sposób obliczenia ceny:

Tabelę należy wypełnić w następujący sposób:

 1. w pierwszej kolejności Wykonawca wypełnia kolumnę cena jednostkowa netto [zł] i kolumnę stawka VAT [%],

 2. w drugiej kolejności wypełnia kolumnę wartość netto [zł] mnożąc kolumnę cena jednostkowa netto [zł] przez kolumnę Ilość [jm],

 3. w trzeciej kolejności wypełnia kolumnę Wartość VAT [zł] mnożąc kolumnę wartość netto [zł] przez kolumnę stawka VAT [%],

 4. w czwartej kolejności wypełnia kolumnę Wartość brutto [zł] z kolumny wartość netto [zł] dodając do wiersza z kolumny Wartość VAT [zł]),

 5. w piątej kolejności sumuje poszczególne wartości w kolumnach:

- wartość netto [zł]

- wartość VAT [zł]

- wartość brutto [zł]

a wyniki sumowania wpisuje w odpowiednie miejsca w dole tabeli. 1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy jednak nie później niż
  do dnia 17 listopada 2014r.

 2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w § 6 we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

 3. AKCEPTUJEMY warunki gwarancji określone w § 5 we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

 4. Zakres dostaw, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (art. 36b ustawy)

..............................................................................................................................

(zakres powierzonych dostaw- wypełnić jeśli dotyczy)

 1. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem wyznaczamy:

........................................................... tel................................. fax ....................................

 1. Wykaz załączonych dokumentów:

(wypisać odpowiednią ilość załączników)

……………………………………………………………….

........................................................................... (pieczęć imienna, data i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)Załącznik nr 2 do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym


 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy, spełnia warunki opisane w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wszystkie przedstawione w dokumentacji ofertowej i niniejszym dokumencie informacje są zgodne z prawdą, jak również prawdziwe i rzetelne są wszystkie złożone dokumenty.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

.................................., dnia .......................... ....................................................................../podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do jego reprezentowania/

Załącznik nr 2A do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie


z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy, nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

.................................., dnia .......................... ......................................................................

/podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do jego reprezentowania/

Załącznik nr 3 do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów
  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.2.3.…....................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)


 1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Załącznik nr 4 do siwz

........................................... ...........................................

(pełna nazwa wykonawcy) (miejscowość, data)
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna