Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Z A T W I E R D Z A M” pieczęć zamawiającego

KOMENDANT


dnia..........................................SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW CHŁODNI, SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH IZOTERMICZNYCH Z AGREGATEM CHŁODNICZYM, CYSTERN DO PRZEWOZU I DYSTRYBUCJI WODY TYP CW-10

(O WARTOŚCI POWYZEJ 130.000 EURO)

________________________________________________________


WROCŁAW 2012 r.ROZDZIAŁ 1 - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Jednostka Wojskowa Nr 4229

ul. Poznańska 58,

50-984 Wrocław

fax /071/7663027

strona internetowa: www.4rblog.wp.mil.pl.

Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
ROZDZIAŁ 2 - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień, zwanej dalej „ustawą”.

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się przepisy cyt. ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ 3- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów chłodni, samochodów dostawczych izotermicznych z agregatem chłodniczym, cystern do przewozu i dystrybucji wody typ cw-10 wg poniższego zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego również w formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.

 2. Miejsca dostaw: stanowi załącznik nr 6 do siwz.

 3. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Płatnika.

 4. KOD CPV: 34130000-7, 34144212-7, (nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: - pojazdy silnikowe do transportu towarów, cysterny do transportu wody).

 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT na oferowany asortyment. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 3 (trzech) części. Za ofertę częściową uznaje się ofertę przewidującą wykonanie przez wykonawcę jednej z 3 (trzech) części zamówienia, wymienionych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Pełna oferta częściowa musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe w odrębie danej części wymienione w załączniku nr 1 do siwz. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz.

 4. Zamawiający żąda, by Wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (art.36 ust.4 ustawy).


ROZDZIAŁ 4 -TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne zostanie zrealizowane: 15 listopada 2012r.


 1. ROZDZIAŁ 5 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Zgodnie z art. 22 ust.1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie:

 1. złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 2. dokumentu - wykazu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 2 do siwz – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia,


Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie:

 1. złożonego przez wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz;

 2. dokumentu, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 4 do siwz

 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy - Pzp , w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W powyższym przypadku należy złożyć zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 4 do siwz. W przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby i jednocześnie biorących udział w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące tych podmiotów, określone w Rozdziale 7 ust. 4 do siwz.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust.2 ustawy.


ROZDZIAŁ 6 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do siwz;

 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale 5 ust. 1, pkt. 2b) wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz jednej należycie wykonanej (wykonywanej) dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa pojazdów silnikowych do transportu towarów, cysterny do transportu wody) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż 3 lata – należy wykazać dostawę zrealizowaną w tym okresie. Każda z wykazanej dostawy musi mieć minimalną wartość odpowiednio dla:

Części 1 min. 700 000,00 zł brutto;

Części 2 min. 700 000,00 zł brutto;

Części 3 min. 5 000 000,00 zł brutto;

Do przedłożonego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ujęte w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale 5 ust. 1, pkt. 4b) wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż odpowiednio dla danej części

 • dla części 1 min.   2 000 000,00 zł brutto,

 • dla części 2 min.   2 000 000,00 zł brutto,

 • dla części 3 min.   15 000 000,00 zł brutto,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, (zał. nr 3 do siwz),

 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.
 1. ROZDZIAŁ 7 - INFORMACJA O DOKUMENTACH
  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
  za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdziale 5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, przy czym warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, każdy z Wykonawców musi spełniać samodzielnie.

 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale 5 ust 1 pkt. 1) siwz oraz niepodleganie wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust 1 ustawy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa samodzielnie.

 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby.

Wykonawca, w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, które będą brały udział w realizacji zamówienia zobowiązany jest przedstawić dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postępowania o udzielenie zamówienia


tj.: dokumenty o których mowa w Rozdziale 6 ust. 4 oraz w Rozdziale 7 ust. 6 siwz.

 1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie np. jako konsorcjum lub spółka cywilna, zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron,
  w którym ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art. 23
  ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności art. 139 ust. 2, art. 9 ust. 1 PZP i art. 99 § 1 KC oraz art. 82 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych).

 2. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

     1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

     2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, okładek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

     3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w ust. 6 niniejszego rozdziału, wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 1. ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia przekazane za pomocą faxu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.

Korespondencję należy kierować na adres zamawiającego:

Jednostka Wojskowa 4229

ul. Poznańska 58

50-984 Wrocław

oraz na następujący numer faxu: 071/7663027 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Równocześnie powyższe informacje udostępniane będą na stronie internetowej pod adresem:www. 4rblog.wp.mil.pl

 1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


ROZDZIAŁ 9 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 587 000,00
  (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00 100). przy czym dla poszczególnych części, wymienionych w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do siwz) wadium wynosi odpowiednio: część 1 – 54 000,00 zł; część 2 – 65 000,00 zł; część 3 –
  468 000,00 zł,


Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)..

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
89 1010 1674 0030 2713 9120 0000


 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
  o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
  to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a także w przypadku, gdy wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


 2. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium.

 3. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w postaci poręczenia, musi ono precyzyjnie określać przedmiot poręczenia oraz wskazywać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas.

 4. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

 5. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty przetargowej.

 6. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 13 pok. 113), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 15.05.2012r do godz. 9.00.


ROZDZIAŁ 10 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art.182 ust.6 ustawy Pzp).

 2. Oferty będą udostępniane na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę, po wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu wglądu do złożonych ofert. Na takich samych zasadach – przy zachowaniu postanowień przepisu art.96 ust.2 i 3 ustawy – udostępniany będzie protokół z postępowania wraz z załącznikami.


ROZDZIAŁ 11 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna