Receptory dopaminergiczne D2 w oun: Kora mózgowa ukł. mezolimbicznyPobieranie 18.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.44 Kb.
Receptory dopaminergiczne D2 w OUN:
1. Kora mózgowa – ukł. mezolimbiczny
2. Układ guzkowo-lejkowy przysadki
3. Prążkowie

Leki p/psychotyczne (neuroleptyki): • Chlorpromazyna (Fenactil) pierwszy neuroleptyk. Wprowadzona do leczenia w 1952r.

 • Siła działania neuroleptycznego zależy od powinowactwa leku do r. D2

 • Podział leków neuroleptycznych:

 1. Ze względu na siłę działania, na silne, średnio silnie działające i słabo działające

(w zależności od dawki leku stosowanej w leczeniu psychozy; silne stosuje się do kilkunastu mg/d, słabe kilkaset mg/d)

 1. ze względu na właściwości: tłumiące (sedatywne) s, aktywizujące A , p/depresyjne pd, antyautystyczne aa, depresjogenne d, cholinolityczne ch

 2. w zależności od sposobu podawania:

tabletki, iniekcje: postaci o krótkim i przedłużonym działaniu – depot

 1. klasyczne, atypowe

Preparaty:

 1. Pochodne fenotiazyny:

a. alifatyczne: chlorpromazyna (Fenactil) s, d
lewomepromazyna (Tisercin) s, pd, ch!
promazyna s, ch!

b. piperydynowe: tiorydazyna s, pd, ch!


c. piperazynowe: pernazyna słabo pd, ch
perfenazyna ( trilafon)


 1. Pochodne tioksantenu:

chlorprotixen pd, ch!
zuklopentiksol (Clopixol) s, ch!

flupentixol (Fluanxol) A, aa,pd 1. Pochodne butyrofenonu:

Haloperydol d 1. Pochodne benzamidu:

sulpiryd A, pd, hiperprolaktynemia
amisulpiryd (Solian) pd, A hiperprolaktynemia

 1. Pochodne dibenzepiny:

klozapina (Klozapol) aa, s, ch!, tycie

olanzapina (Zyprexa, Zolafren) aa, s, tycie
 1. Pochodne benzoksalu: risperidon (Rispolept) aa, hiperprolaktynemia, 1. Kwetiapina (Seroquel)

Neuroleptyki - działania niepożądane:


  • Z prążkowia – objawy pozapiramidowe: zespół parkinsonowski, dystonie, późne dyskinezy, akatyzja, ZZN

  • Z przysadki – hiperprolaktynemia

  • Cholinolityczne

  • Depresjogenne

  • Spadki RR

  • Wydłużenie QT

  • Agranulocytoza

  • Hiperprolaktynemia

  • Zab. gosp. węglowodanowej

  • Przyrost masy ciała

  • Drgawki

  • Sedacja

ZZN (Złośliwy zespół neuroleptyczny)

Występuje u 1% leczonych neuroleptykami, nie leczony w 5-20% kończy się śmiercią


 • Etiologia: Blokada aktywności dopaminergicznej podwzgórza i prążkowia

 • Objawy:

Zab. świadomości, wzmożony tonus mięśniowy, hipertermia, zab. rytmu serca,wzrost RR, zab. czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek

 • W badaniach laboratoryjnych: leukocytoza, wzrost CPK-MM najcz. ponad 1000jm/l, wzrost ASPAT i ALAT, mioglobinuria

 • Predysponowani: młodzi mężczyźni, osoby z uszkodzeniem OUN, osoby odwodnione, po silnych neuroleptykach, osoby z zab. nastroju

 • Leczenie:

   1. monitoring RR, HR, temp, leukocytozy, CPK-MM, enz. wątrobowych

   2. Odstawić neuroleptyk

   3. Płukanie

   4. Leki: BDZ

Akineton,

Bromokryptyna,

Dantrolen

Leczenie profilaktyczne:


- po pierwszym epizodzie psychotycznym 6m-cy

- po drugim epizodzie psychotycznym 2 lata- po kolejnym epizodzie psychotycznym – przewlekle

Pobieranie 18.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna