Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski WspółpracaPobieranie 379.72 Kb.
Strona4/7
Data07.05.2016
Rozmiar379.72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje droga sądowa do dochodzenia roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy uposażeniem, które otrzymałby, gdyby pełnił służbę, a świadczeniem za okres pozostawania poza służbą, wypłaconym na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687).


(uchwała z dnia 3 grudnia 2014 r., III CZP 91/14, A. Piotrowska, A. Górski, G. Misiurek, OSNC 2015, nr 10, poz. 111)
*
W razie ujawnienia po wykreśleniu spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców majątku spółki nieobjętego likwidacją, stosuje się w drodze analogii przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji spółki akcyjnej w organizacji.

(uchwała z dnia 3 grudnia 2014 r., III CZP 90/14, A. Piotrowska, A. Górski, G. Misiurek, OSNC 2015, nr 10, poz. 112)
*

Współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego (art. 209 k.c. w związku z art. 417 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).


(uchwała z dnia 3 grudnia 2014 r., III CZP 92/14, A. Piotrowska, A. Górski, G. Misiurek, OSNC 2015, nr 10, poz. 113)
*

Roszczenie przedsiębiorcy prowadzącego aptekę o refundację ceny leku lub wyrobu medycznego (art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 127) jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.


(uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 93/14, M. Szulc, I. Koper, Z. Kwaśniewski, OSNC 2015, nr 10, poz. 114)
*

Wniosek Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87 ze zm.) podlega rozpoznaniu w trybie postępowania nieprocesowego.


(uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 98/14, M. Szulc, I. Koper, Z. Kwaśniewski, OSNC 2015, nr 10, poz. 115)
*

Artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na podstawie art. 42 § 1 k.c.


(uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 101/14, M. Szulc, I. Koper, Z. Kwaśniewski, OSNC 2015, nr 10, poz. 116)
*

Drewno pozyskane na skutek wycinki drzew dokonywanej w ramach prawidłowej gospodarki leśnej jest pożytkiem naturalnym lasu (art. 53 § 1 k.c.).


(wyrok z dnia 10 października 2014 r., III CSK 238/13, Z. Kwaśniewski, M. Bączyk, B. Myszka, OSNC 2015, nr 10, poz. 117)
*

Osobie trzeciej, niebędącej stroną postępowania egzekucyjnego, nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu oddalające jej skargę na czynności komornika (art. 7674 § 1 w związku z art. 770 zdanie czwarte k.p.c.).


(postanowienie z dnia 10 października 2014 r., III CZP 68/14, Z. Kwaśniewski, M. Bączyk, B. Myszka, OSNC 2015, nr 10, poz. 118)
*

Bank może wystawić tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy kredytobiorcy (art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).


(postanowienie z dnia 10 października 2014 r., III CZP 72/14, Z. Kwaśniewski, M. Bączyk, B. Myszka, OSNC 2015, nr 10, poz. 119)
*

Ocena, czy znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410), powinna uwzględniać także renomę przedsiębiorcy, którego firma obejmuje ten znak.


(wyrok z dnia 16 października 2014 r., III CSK 275/13, K. Pietrzykowski, W. Katner, I. Koper, OSNC 2015, nr 10, poz. 120)
*

Niedozwolona jest klauzula umowna zawarta w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia majątkowego ustalonych przez ubezpieczyciela, ograniczająca jego odpowiedzialność za szkodę będącą skutkiem wypadku ubezpieczeniowego proporcjonalnie do wartości przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczającym jest konsument, z którym ta klauzula nie została indywidualnie uzgodniona, a kształtuje jego prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy (art. 3851 § 1 w związku z art. 3852, 3854, 805 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 824 § 1 k.c.).


(wyrok z dnia 16 października 2014 r., III CSK 302/13, K. Pietrzykowski, W. Katner, I. Koper, OSNC 2015, nr 10, poz. 121)
*

Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestnika funduszu w związku z nieprawidłowym wykonywaniem zarządu aktywami tego funduszu (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 157) jest odpowiedzialnością za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.).


(wyrok z dnia 23 października 2014 r., I CSK 609/13, M. Bączyk, G. Misiurek, E. Fijałkowska, OSNC 2015, nr 10, poz. 122)
*

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego pobrania opłat egzekucyjnych rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu kosztów egzekucji (art. 4421 § 1 k.c. w związku z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376).


(wyrok z dnia 30 października 2014 r., II CSK 60/14, M. Kocon, J. Frąckowiak, M. Szulc, OSNC 2015, nr 10, poz. 123)
*

: orzecznictwo -> Biuletyn IC SN
Biuletyn IC SN -> Gerard bieniek
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 10
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Roberta Pabisa, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2, s. 44 19
Biuletyn IC SN -> UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 6
Biuletyn IC SN -> Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Rudnickiemu 2


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna