Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca


W sprawie o ustalenie ojcostwa dopuszczalne jest cofnięcie w postępowaniu apelacyjnym oświadczenia w przedmiocie nazwiska dziecka (art. 89 § 2 w związku z § 1 k.r.o.)Pobieranie 379.72 Kb.
Strona5/7
Data07.05.2016
Rozmiar379.72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

W sprawie o ustalenie ojcostwa dopuszczalne jest cofnięcie w postępowaniu apelacyjnym oświadczenia w przedmiocie nazwiska dziecka (art. 89 § 2 w związku z § 1 k.r.o.).


(wyrok z dnia 30 października 2014 r., II CSK 84/14, M. Kocon, J. Frąckowiak, M. Szulc, OSNC 2015, nr 10, poz. 124)
*

W umowie ustanawiającej użytkowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopuszczalne ograniczenie zakresu użytkowania przez wyłączenie uprawnienia użytkownika do pobierania pożytków.


(wyrok z dnia 6 listopada 2014 r., II CSK 53/14, A. Górski, K. Pietrzykowski, B. Trębska, OSNC 2015, nr 10, poz. 125)

ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE W OSNC-ZD 2015, NR C


Zawiadomienie o rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku organu jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa roszczenie, zamiast Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wykonującej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) obligatoryjne zastępstwo procesowe, powoduje nieważność postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.).


(wyrok z dnia 20 marca 2014 r., II CSK 326/13, H. Pietrzkowski, A. Kozłowska, Z. Kwaśniewski, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 31)
*

1. Odwołanie darowizny na podstawie art. 896 k.c. może nastąpić także w części, jeżeli przedmiot darowizny jest podzielny.

2. Uprawnienie do odwołania darowizny jeszcze niewykonanej (art. 896 k.c.), nie przechodzi na spadkobierców darczyńcy.

3. Samo zawarcie umowy darowizny nieruchomości, wywołującej skutek rzeczowy przewidziany w art. 155 § 1 k.c., nie przesądza, że umowa darowizny została już wykonana.

4. Niekorzystna zmiana sytuacji majątkowej darczyńcy, uzasadniająca odwołanie darowizny niewykonanej, nie może być spowodowana zawarciem umowy darowizny i wynikającego stąd ubycia ze składnika majątku darczyńcy przedmiotu darowizny.


(wyrok z dnia 3 kwietnia 2014 r., V CSK 289/13, B. Ustjanicz, D. Dończyk, Z. Kwaśniewski, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 32)
*

Podstawą powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej jest art. 189 k.p.c.


(wyrok z dnia 3 kwietnia 2014 r., V CSK 300/13, B. Ustjanicz, D. Dończyk, Z. Kwaśniewski, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 33)
*

Dopuszczalne jest określenie przez strony umowy jej skuteczności od chwili innej niż chwila zawarcia umowy (art. 70 k.c.); może to być także chwila od niej wcześniejsza.


(wyrok z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 403/13, K. Strzelczyk, M. Szulc, K. Zawada, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 34)
*

Strona, która swoim zachowaniem spowodowała, że świadczenie zostało spełnione w wyższej wysokości niż powinno, nie może z powołaniem się na art. 411 pkt 1 k.c. odmówić zwrotu nienależnej części świadczenia, nawet jeżeli jej kontrahent mógł ustalić, jaka powinna być wysokość świadczenia, które spełnił.


(wyrok z dnia 11 kwietnia 2014 r., I CSK 310/13, J. Frąckowiak , K. Tyczka-Rote, H. Wrzeszcz, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 35)
*

Ustalenie, że spadkodawcy zmarli na terenach wchodzących w chwili ich śmierci w skład Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie stale mieszkali i mieli majątek, uzasadnia jurysdykcję sądu polskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.


(postanowienie z dnia 11 kwietnia 2014 r., I CSK 325/13, J. Frąckowiak , K. Tyczka-Rote, H. Wrzeszcz, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 36)
*

1. Skierowane do sprzedawcy żądanie zwrotu zapłaconej ceny z powodu wady rzecz sprzedanej zawiera implicite oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2. Przewidziany w art. 568 § 1 k.c. termin do dochodzenia uprawnień, liczony od dnia, w którym rzecz została kupującemu wydana, nie może rozpocząć biegu przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli sprzedaż dotyczyła rzeczy znajdującej się już w posiadaniu kupującego na podstawie innej umowy, termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Przewidziane w art. 565 k.c. częściowe odstąpienie od umowy jest wyłączone, gdyby w jego wypadku kupujący lub sprzedawca poniósł szkodę. Niebezpieczeństwo takiej szkody powstaje przy sprzedaży zbioru rzeczy, jeżeli wymiana rzeczy będących jego składnikami byłaby bardzo utrudniona, w szczególności połączona z wysokimi kosztami demontażu, ponownej instalacji i związaną z tym stratą czasu.


(wyrok z dnia 25 kwietnia 2014 r., II CSK 415/13, B. Myszka, M. Romańska, K. Strzelczyk, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 37)

*

1. Możliwość znieważenia innej osoby pod jej nieobecność ogranicza się do przypadków zniewagi dokonanej publicznie lub w zamiarze, aby ona do tej osoby dotarła.

2. Nie korzysta z ochrony na podstawie art. 24 § 1 w związku z art. 23 k.c. osoba, która za pomocą aparatury podsłuchowej nagrała dotyczącą jej obraźliwą wypowiedź, wygłoszoną w prywatnej rozmowie bez jej udziału i zamiaru, aby ona do niej dotarła.


(wyrok z dnia 8 maja 2014 r., V CSK 361/13, A. Owczarek, A. Górski, K. Zawada, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 38)
*

Podjęcie uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego po wydaniu przez sąd drugiej instancji postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia – wyjaśniającej wątpliwości będące podłożem poważnych wątpliwości powziętych przez sąd drugiej instancji przy rozpatrywaniu apelacji (zażalenia) – uzasadnia odmowę podjęcia uchwały.


(postanowienie z dnia 14 maja 2014 r., III CZP 101/13, J. Gudowski, K. Strzelczyk, M. Szulc, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 39)
*

Roszczenie najemcy o zobowiązanie spółdzielni mieszkaniowej do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu użytkowego (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) nie powstaje, jeżeli lokal jest trwale związany nie tylko z nieruchomością objętą umową najmu.


(wyrok z dnia 22 maja 2014 r., IV CSK 546/13, B. Myszka, M. Bączyk, K. Polańska-Farion, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 40)
*

: orzecznictwo -> Biuletyn IC SN
Biuletyn IC SN -> Gerard bieniek
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 15
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 10
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Elżbieta Stan-Stanik Współpraca
Biuletyn IC SN -> Roberta Pabisa, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2, s. 44 19
Biuletyn IC SN -> UchwałY 1 zagadnienia prawne 6 przedstawione do rozstrzygnięcia 6 III czp 31/02 6 glosy 19 Glosa 20 Glosa 24 Glosa 34 Glosa 35 Glosa 39 rozbieżNOŚci w orzecznictwie 41 nowe ustawodawstwo 44 orzeczenia nie publikowane 47 orzeczenia
Biuletyn IC SN -> Redakcja Jacek Gudowski Maciej Machowski Współpraca
Biuletyn IC SN -> Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia 6
Biuletyn IC SN -> Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Rudnickiemu 2


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna