Referat Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w PionkachPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/17
Data08.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
RodzajReferat
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Program ochrony środowiska dla gminy Pionki na lata 2004-2011Program ochrony środowiska

dla gminy Pionki

na lata 2004 – 2011

Pionki, czerwiec 2004 r.Koordynacja prac


        1. Referat Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

        2. Urzędu Gminy w Pionkach

Zofia Kusio – Inspektor,

Andrzej Kapusta – Kierownik Referatu
Zespół Autorski

Renata Janus, Grzegorz Bujak, Wioletta Chaba,

Monika Stachoń, Wojciech Dulęba, Maciej Sobótka.
Kierownik Zespołu

Renata Janus


Sprawdzający

Sławomir Obarski


Zamawiający

Gmina Pionki

ul. Zwycięstwa 6

26 – 940 Pionki


SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie 5

1.1. Przesłanki ogólne 5

1.2. Podstawy prawne 5

1.3. Cele i zakres programu 6

1.4. Funkcje programu 8

1.5. Okres objęty Programem 8

1.6. Metoda opracowania 9

2. Ocena stanu środowiska 9

2.1.Podstawowe dane o gminie Pionki 92.1.1.Położenie i podział administracyjny 9

2.1.2.Demografia 10

2.1.3.Komunikacja 11

2.1.4.Rozwój gospodarczy i społeczny 11

2.2.Zasoby środowiska przyrodniczego 122.2.1.Ukształtowanie terenu 12

2.2.2.Warunki klimatyczne 13

2.2.3.Zasoby i jakość wód 13

2.2.3.1.Wody podziemne 13

2.2.3.2.Wody powierzchniowe 14

2.2.4.Gospodarka wodno-ściekowa 16

2.2.5.Gleby 17

2.2.6. Surowce mineralne 18

2.2.7. Powietrze 18

2.2.8. Gospodarowanie energią 20

2.2.9. Stan zasobów przyrody 21

2.2.9.1. Lasy 21

2.2.9.2. Formy ochrony przyrody 23

2.2.10. Edukacja ekologiczna 30

3. Zagrożenia środowiska 33

3.1.Hałas 33

3.2. Promieniowanie elektromagnetyczne 34

3.3. Odpady 353.3.1. Odpady komunalne 35

3.3.2. Odpady przemysłowe 36

3.3.3. Odpady niebezpieczne 36

3.4. Zagrożenia wód 373.4.1. Zagrożenia wód powierzchniowych 37

3.4.2. Zagrożenia wód podziemnych 38

3.5.Transport 38

3.6. Poważne awarie 39

3.7. Zagrożenia globalne 39

4. Zarządzanie środowiskiem 40

5. Wnioski z diagnozy 41

5.1. Uwarunkowania wewnętrzne 41

5.2. Uwarunkowania zewnętrzne 44

5.3. Ważniejsze problemy ekologiczne w gminie 44

6. Cele polityki ekologicznej powiatu radomskiego 45

7. Priorytety i cele ekologiczne gminy Pionki 46

8. Strategia (krótkoterminowych) działań na lata 2004-2007. 48

8.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa 48

8.2. Powietrze atmosferyczne 49

8.3. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 49

8.4. Zapobieganie skutkom awarii 50

8.5. Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE 50

8.6. Ochrona gleb i terenów zdegradowanych 50

8.7. Usprawnienie zarządzania środowiskiem 50

8.8. Edukacja ekologiczna 50

9. Strategia długoterminowych działań do roku 2011 51

9.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa 51

9.2. Powietrze atmosferyczne 51

9.3. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 52

9.4. Zapobieganie skutkom awarii 52

9.5. Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE 52

9.6. Ochrona gleb i terenów zdegradowanych 52

9.7. Usprawnienie zarządzania środowiskiem 52

9.8. Edukacja ekologiczna 53

10. Realizacja Programu 53

10.1. Szacunkowe koszty realizacji Programu 53

10.2. Źródła i struktura finansowania. 55

10.3. Wdrażanie i monitoring Programu 57

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 60

12. Spis literatury i wykorzystanych materiałów. 61


MAPA w skali 1:50 000:

Gmina Pionki z uwzględnieniem elementów ochrony przyrody oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego
1. Wprowadzenie

1.1. Przesłanki ogólne


Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę, powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Takimi władzami są województwo, powiaty i gminy. Winno w tym pomóc właściwe, zgodne z ideą ekorozwoju, planowanie wszelkich działań. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów planów i programów redukcji emisji zanieczyszczeń. Jednymi z takich dokumentów są: Polityka ekologiczna państwa, programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami.

Przedstawiany „Program ochrony środowiska dla gminy Pionki” jest pierwszym opracowaniem kompleksowo przedstawiającym politykę ekologiczną gminy, będącym aktualnym źródłem informacji o środowisku naturalnym, ale także spisem konkretnych zaleceń dla gmin, a także wszystkich korzystających ze środowiska. Ta poznawcza funkcja Programu jest jednocześnie jednym z głównych czynników zapewniających jego realizację. Program został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska oraz zapisami zawartymi w Programie ochrony środowiska dla powiatu radomskiego.


1.2. Podstawy prawne


Główną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej pełnią zapisy następujących dokumentów:

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Jest ona podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Art. 17 i 18 nakłada na gminy, obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekt programu gminnego winien być zaopiniowany przez zarząd powiatu.

 2. II Polityka Ekologiczna Państwa, z 2001 r. Dokument ten ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań ochrony środowiska na obszarze całej Polski. Określa też, na podstawie aktualnego stanu środowiska: cele, priorytety i działania proekologiczne wraz ze środkami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Polityka ekologiczna powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania celów gospodarczo-społecznych z celami ochrony środowiska.

 3. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002–2010. Jest dokumentem o charakterze operacyjnym, stanowiącym instrument wdrożenia „II Polityki Ekologicznej Państwa”. Zawiera harmonogram zadań wynikających z tej polityki oraz wskazówki i wytyczne do uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. Precyzuje sposoby osiągania celów zawartych w „II Polityce Ekologicznej Państwa” w formie pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata 2002–2010. Dla każdego pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki współpracujące. Podaje również termin realizacji oraz niezbędne nakłady finansowe.

 4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010. Dokument ten został sporządzony w oparciu o zapisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zawiera aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki Ekologicznej Państwa”, zwłaszcza w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001–2010.

 5. Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006. Plan ten jest dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji
  i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu.

 6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest dokumentem identyfikującym
  i hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich realizacji. Cele zawarte w NSEE zostaną przełożone na konkretne zadania w „Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej” oraz w programach lokalnych, służących realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju.

 7. Wytyczne Ministerstwa Środowiska sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Program określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa,


a w szczególności:

 • cele i priorytety ekologiczne,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.


Pobieranie 0.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna