Referat należy dostarczyć w wersji elektronicznej w programie ms word na adres



Pobieranie 17.64 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar17.64 Kb.
RodzajReferat


Wymagania dotyczące przygotowania referatów

wskazówki dla autorów

Referat należy dostarczyć w wersji elektronicznej w programie MS Word na adres:

zaklad@zsjz.pl





 • złożony czcionką 12-punktową (Times New Roman)

 • z interlinią (odstępem między wierszami) 1,5 wiersza

 • z marginesami 2,5 cm

 • z ujednoliconą i ciągłą numeracją.

Do referatu należy dołączyć:



 • streszczenie opisujące krótko najważniejsze aspekty w nim poruszane – do ok. 30 słów.



Tekst


Referat powinien być poprzedzony wstępem i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem). Punktowanie powinno być z wcięciem 1 cm w pozycji punktora, każdy rysunek powinien być opisany i numerowany, oraz powinno być podane źródło.
Rysunki

Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową,


np. CorelDRAW. Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko
miejsca powołania na nie – dodatkowo umieszczając wszystkie rysunki w osobnym pliku,
lub jako osobne pliki z nazwą, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania

Wzory

Wzory matematyczne pisane w edytorze równań. Preferowane są jednostki SI.
Między innymi należy:


 • oznaczać kursywą (czcionką pochyłą) zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy;

 • czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne
  i matematyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne;

 • wystrzegać się pisania greckich liter pismem pogrubionym (boldem).

Praktyczne wskazówki:



 • należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma znaleźć się cyfra 0, a gdzie litera O;

 • należy uważać na zapis zmiennej I, która pisana prosto (I) jest bardzo podobna do

  cyfry 1, co może prowadzić do pomyłek;

 • litera łacińska „v” () i grecka „v” () powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku;

 • numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych.

Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą
lub kursywą.

Fotografie


Fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu
lub w postaci plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Skany zdjęć w innej rozdzielczości nie będą przyjmowane!
Tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane (niezależnie od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn. Przykład:

Tabela 1. Wybrane różnice między Web 1.0 a Web 2.0


Cecha

Web 1.0

Web 2.0

Odbiorcy – twórcy

Wyraźny podział

Brak wyraźnego podziału

Tworzenie zawartości

Przez wybranych autorów

Przez społeczność (rozproszonych) użytkowników

Zmiany zawartości

Stała zawartość, rzadziej zmieniana

Zmienne, dynamiczne serwisy, np. blogi


Cytaty – pismo proste, ujęte w cudzysłowy lub wyróżnione kursywą (bez cudzysłowu), z podaniem źródła cytowania (numeracja przypisów w obrębie całego referatu) – jednolity sposób wyróżniania w obrębie całego referatu. Przykłady:

„W ciągu ostatnich stu lat świat zmienił się znacznie bardziej, niż w wiekach


ubiegłych. Przyczyną tego nie były doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych1”.

W ciągu ostatnich stu lat świat zmienił się znacznie bardziej, niż w wiekach ubiegłych. Przyczyną tego nie były doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych.
Literatura

Piśmiennictwo, na które powołano się w publikacji, ma być zamieszczone po głównym tekście. Po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy lub nazwę książki (kursywą), skrót nazwy czasopisma, tom


(volume), numer w danym roku, wydawcę i miejscowość, rok wydania oraz zakres stron.
W sytuacji, gdy książka ukazała się jednocześnie w kilku miejscach – podawać tylko
pierwsze miejsce wydania. Uporządkowanie – alfabetyczne. Przykłady:

Backman M.E., Goldsmith W., The mechanics of penetrations of projectiles into targes, „International Journal of Engineering Science”, vol. 16, no. 1, 1978, pp. 1-99.

Bojar Z., Przetakiewicz W., Zienik H, Materiałoznawstwo, t. 2, Metaloznawstwo, WAT, Warszawa, 1970.

Godzimirski J., Tkaczuk S., Numeryczne modelowanie spoin klejowych połączeń obciążonych na ścinanie, „Biuletyn WAT”, vol. 54, nr 4/2005.

Klepaczko J., Doświadczalne badania sprężysto-plastycznych procesów falowych
w metalach.
Część I. Prace IPPT PAN, 1970.

Krzewiński R., Dynamika wybuchu. Część 1. Metody określania obciążeń, WAT, Warszawa, 1982, s. 234.


Referat powinien mieć 8, 10 lub 12 stron NIE WIĘCEJ. Liczba stron PARZYSTA.
Prosimy o NIE numerowanie stron.


1 S. Hawking, Wszechświat w skorupce orzecha, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 26.



Pobieranie 17.64 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna