Referat (wersja do druku), którego temat: jest uzgodniony z prowadzącym przedmiotPobieranie 22.06 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar22.06 Kb.
RodzajReferat
Zadanie 1:

Przygotować referat (wersja do druku), którego temat:


jest uzgodniony z prowadzącym przedmiot.

Referat należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w materiale Przygotowanie tekstu referatu - wskazówki dla autorów.
 

 

termin uzgodnienia tematu referatu:termin oddania referatu: wg grafiku na zajęciach : 1 egzemplarz referatu w WORD na piśmie + plik z referatem xxx.DOC .
Zadanie 2:
Przygotować i wygłosić - w wyznaczonym terminie - referat o tematyce zgodnej z treścią dokumentu przygotowanego w ramach Zadania 1.

Obowiązują następujące założenia i wymagania: • Przy wygłaszaniu referatu należy posługiwać się planszami (slajdami) przygotowanymi przy użyciu programu PowerPoint, wyświetlanymi przy użyciu projektora sprzężonego z komputerem. Czas referowania wynosi 12-18 minut.

 • Prezentację należy przygotować zakładając, że jest ona adresowana do studentów o zróżnicowanym poziomie wiedzy w dziedzinie będącej tematem referatu.

termin oddania referatu: wg grafiku na zajęciach

Jako dokumentację prezentacji należy załączyć (wręczyć prowadzącemu zajęcia): • prezentacją w POWERPOINT w formie elektronicznej .

Obecność na zajęciach w ww. terminach jest obowiązkowa.

Ocena seminarium:


Ocena= (ocena referatu pisanego .DOC+ ocena wygłoszenia wraz z mat. ppt i odp.na pytania w dyskusji)/2

Do oceny służą załączniki ” Ocena prezentacji ‘ i ” OCENA REFERATU PISANEGO”
Uwaga: Oprócz wygłoszenia prezentacji przez autora odbędzie się zbiorowa dyskusja nt. mocnych i słabych stron prezentacji i będą zadawane pytania merytorycznie związane z treścią referatu. Samo przeczytanie bez gruntownej wiedzy z tematu omawianego ,nie wystarczy.

  Przeczytanie = dst. !!!!!!Max – 1 nieobecność nieusprawiedliwiona

Brak obecności na swoim terminie (lub brak

zastępstwa) = brak zaliczenia

brak tekstu WORD wg szablonu = ndst. za WORD
PRZYGOTOWANIE TEKSTU REFERATU - WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (jest wzór – szablon)

1. Całkowita objętość referatu - łącznie z rysunkami i wykazem literatury - nie może przekraczać 6 stron A4.

2. Marginesy:

 od góry: 3.5 cm na pierwszej stronie, 2.0 cm na pozostałych stronach

 od dołu: 2.5 cm

 z lewej strony: 2.25 cm

 z prawej strony: 2.25 cm.

3. Tekst powinien być w pojedynczej kolumnie.

4. Rozmiar i rodzaj czcionki:

podstawowy tekst: Times Roman 10 pkt. z pojedynczą interlinią; odstęp między akapitami - 0.5 linii; tekst bez wcięcia, wyrównany z obu stron;

tytuł: Times Roman 14 pkt., tekst pogrubiony, wyśrodkowany, litery drukowane (wersaliki); jedna pusta linia przed nazwiskiem autora;

imię i nazwisko autora: Times Roman 11 pkt., tekst wyśrodkowany; dwie puste linie przed streszczeniem;

nagłówek streszczenia (Streszczenie): Times Roman 11 pkt., tekst pogrubiony, wyśrodkowany;

tekst streszczenia (max. 10 linii): Times Roman 10 pkt., tekst pisany kursywą, dodatkowy margines 1 cm;

tytuły punktów - rozdziałów (np. 1. Wstęp): Times Roman 12 pkt., tekst pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu; poprzedzony jedną pustą linią;

tytuły podpunktów - podrozdziałów (np. 2.1. Dotychczasowe prace): Times Roman 11 pkt., tekst pogrubiony, wyrównany do lewego brzegu.

5. Rysunki, wykresy, tabele itp. powinny być wkomponowane w tekst (a nie umieszczone np. na końcu referatu).

6. Wzory powinny być wyśrodkowane i numerowane - jeśli zachodzi taka potrzeba - przy prawym marginesie.

7. Wykaz literatury - ponumerowana lista - powinien być umieszczony na końcu referatu. Sposób opisu poszczególnych pozycji literatury powinien być zgodny ze standardem użytym z załączonym przykladzie. Odwołania w tekście powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych (np. [3], [4,5], [6-8]).

8. Numery stron (z wyjątkiem pierwszej) powinny być umieszczone w prawym dolnym rogu.

9. Format referatu powinien być możliwie zbliżony do załączonego przykładu. (dokument MSWord).

Tekst referatu należy wydrukować jednostronnie.
Uwaga:
Poniżej podano kryteria, wg których oceniany jest referat.
 

TREŚĆ REFERATU • jasno zdefiniowany cel

 • treść referatu opowiadająca zdefiniowanemu celowi

 • zawartość informacyjna i poziom rozważań dostosowane do odbiorcy (system pojęciowy, poziom szczegółowości wyjaśnień - definicje, opisy, przykłady)

 • udokumentowanie źródeł informacji (odpowiednie i dostatecznie aktualne źródła)

 • stwierdzenia i wnioski poparte faktami

 • wyraźnie wyróżniony "wkład własny" autora

 • krótki, informacyjny tytuł referatu, odpowiadający jego treści

 • informacyjny abstrakt (streszczenie)

 • odpowiednia zawartość treściowa części początkowej (wstęp) i części końcowej (zakończenie); zgodność z celem

 • brak treści nadmiarowych (wykraczających poza zakres tematyczny) i powtórzeń

 • odpowiednia liczba i zawartość informacyjna elementów graficznych

ORGANIZACJA REFERATU

 • logiczna struktura referatu widoczna "na pierwszy rzut oka"

 • względna długość poszczególnych części referatu opowiadająca ważności i zakresowi omawianych zagadnień

 • właściwe (dostosowane do treści) i łatwo identyfikowalne struktury informacji w poszczególnych częściach (na różnych poziomach organizacji) referatu

 • krótkie, informacyjne tytuły poszczególnych części, odpowiadające ich zawartości

 • zgodność gramatyczna tytułów poszczególnych części

 • "łagodne przejście" pomiędzy kolejnymi fragmentami tekstu (poszczególnymi częściami referatu, akapitami) - związek logiczny i odpowiednie sformułowania

 • właściwy rodzaj każdego z elementów graficznych (tabela czy wykres, wykres słupkowy czy wykres kołowy itp.)

 • odpowiednie powiązanie tekstu z elementami graficznymi - odwołania, interpretacja danych itp.

STYL PREZENTACJI (STYL PISANIA)

 • ton (styl wypowiedzi) dopasowany do odbiorcy

 • "czytelność" tekstu - proste konstrukcje zdaniowe, odpowiednia długość i logiczna konstrukcja akapitów, wykorzystanie list

 • zwięzłość tekstu

 • zgodność gramatyczna pozycji na listach

 • poprawność gramatyczna

 • precyzyjne definicje pojęć

 • właściwe słownictwo - precyzja oraz brak żargonu, eufemizmów, "słów-wytrychów" itp.

 • poprawna ortografia - pisownia wyrazów, wielkość liter, interpunkcja

 • kompletność opisu pozycji bibliograficznych

FORMA PREZENTACJI

 • zgodność z wytycznymi ("Wskazówkami dla autorów")

 • elementy graficzne opracowane zgodnie z zasadami ich tworzenia

 • wykaz literatury opracowany zgodnie z narzuconym standardem

 • odpowiednie wyróżnianie fragmentów tekstu - właściwe sposoby, umiar i konsekwencja

 • odpowiedni układ tekstu na stronie (niewystępowanie pojedynczych linii na końcu strony itp.)

 • poprawność edycji (jednakowe odstępy, niewystępowanie podwójnych spacji itp.)

 • jakość wydruku (zwłaszcza elementów graficznych)

: informatyka -> 1transmisjadanych4
informatyka -> Inne języki programowania
informatyka -> Inne języki programowania
informatyka -> JĘzyk c, c ++ abc programowania w C++ / Jan Rusek. Gliwice : Helion, 2002. 266 s.; rys., tab.; 23 cm. (Abc) Sygn. 1018 1 egz
informatyka -> I strategia zmniejszenie czasu realizacji zamówień, II strategia zwiększenie produktywności aktywów
informatyka -> Styren bazowy surowiec przemysłu tworzyw sztucznych
informatyka -> Logistyka Teoretyczne podstawy logistyki
informatyka -> Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska Redakcja
informatyka -> Uprawnienia ntfs I listy kontroli dostępu (acl)
informatyka -> Z każdym rokiem na polskich drogach porusza się coraz większa rzesza pojazdów, innymi słowy motoryzacja przeżywa swój największy rozkwit w historii

Pobieranie 22.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna