Referaty wraz z pytaniami konkursowymiPobieranie 99.95 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.95 Kb.
REFERATY WRAZ Z PYTANIAMI KONKURSOWYMI
I DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ KOPERNIKA

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, jako czwarte dziecko Mikołaja i Barbary z Waczenrodów. Ojciec jego był bogatym kupcem krakowskim. W roku 1454 przeniósł się z Krakowa do Torunia, gdzie nadal pomnażał swój majątek na ruchliwym szlaku wiślanym.
Z małżeństwa Mikołaja i Barbary urodziło się czworo dzieci: Andrzej, Barbara, Katarzyna, i Mikołaj. Nasz przyszły astronom urodził się 19 lutego 1473 roku o godz. 4 minut 48 po południu przy ulicy św. Anny (dziś Kopernika 17). Choć data urodzin w tamtych czasach było mało ważna, to ta zachowała się szczęśliwym trafem dzięki sporządzeniu horoskopu astrologicznego - gwiazdy wywróżyły, iż będzie to "wybitny filozof i matematyk, ale hipokryta, heretyk, wielki zwodziciel i fałszywy wieszcz". Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że horoskop ten opracowany został znacznie później, kiedy już dobrze było wiadomo, co z Mikołaja wyrosło.

Znamy dokładnie datę urodzin Kopernika, ale o jego dzieciństwie i latach szkolnych wiemy bardzo niewiele. Niektórzy biografowie usiłują rekonstruować jego dzieciństwo, jako okres sielski i anielski, bieganie po ulicach miasta, obserwowanie wspaniałych uroczystości i codziennej krzątaniny, zabawy z rówieśnikami. W rzeczywistości jednak życie dziecka w ówczesnej rodzinie mieszczańskiej było trudne i pozbawione przyjemności. Posłuszeństwo stanowiło najwyższą cnotę, surowość i kary cielesne - chleb powszedni.


Wcześnie zaczynano naukę. W bogatych rodzinach angażowano do dzieci nauczycieli domowych. Mali Kopernikowie w wieku kilku lat musieli już czytać, pisać i przerabiać proste działania arytmetyczne.

W roku 1483 umiera ojciec, który był jednak na tyle zamożny, że osierocona rodzina na pewno nie cierpiała biedy. Starsza siostra Barbara wstąpiła do klasztoru cystersek w Chełmnie młodsza - Katarzyna wyszła za mąż, a obaj chłopcy - Andrzej i Mikołaj przeszli pod opiekę Łukasza Waczenrodego - biskupa warmińskiego, który był bratem matki.

Wuj wybrał dla obu chłopców karierę duchowną. I znów między biografiami Kopernika trwa spór, gdzie pobierało on pierwsze nauki. Jedni twierdzą, że Chełmnie w szkole prowadzonej przez Braci Wspólnego Życia, inni iż w Toruniu - w szkole przy Kościele Farnym im. Św. Jana.

Studia wyższe na pewno odbył Kopernik w Akademii Krakowskiej i to w okresie wielkiego zainteresowania astronomią i astrologią w latach 1491- 1495. Zachowała się tradycja, iż jego mistrzem i nauczycielem był sławny matematyk i astronom krakowski - Wojciech z Brudzewa. Wykłady dały Kopernikowi solidne podstawy teoretyczne i obudziły w nim pewne wątpliwości, co do słuszności przyjmowanego powszechnie układu geocentrycznego. Obejmowały one m. in. Cały zakres astronomii, astrologii, geometrię Euklidesa. Poza tym Kopernik zajmował się arytmetyką, perspektywą, a także dyscyplinami humanistycznymi jako gramatyką, poetyką, retoryka.


Czteroletni okres studiów w Akademii Krakowskiej zadecydował o jego późniejszych losach, wiedzy i zainteresowaniach.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Czy znana jest dokładna data urodzenia Mikołaja Kopernika?


2. Kim byli rodzice Mikołaja Kopernika?
3. Kto zajmował się małym Kopernikiem po śmierci ojca?
4. Gdzie pobierał Kopernik pierwsze nauki?
5. Na jakiej uczelni podjął Kopernik studia w 1491r.?
6. Kto był mistrzem i nauczycielem Kopernika w okresie studiów w Akademii Krakowskiej?
7. Jakie dyscypliny studiował Kopernik w Akademii Krakowskiej?
8. Jaką karierę wybrał dla Andrzeja i Mikołaja wuj Łukasza?

II STUDIA ZAGRANICZNE I ZDOBYTE KWALIFIKACJE

W roku 1496 Kopernik wraz z bratem Andrzejem wyrusza do słonecznej Italii, by podjąć studia najpierw w Bolonii, a potem w Padwie i Ferrarze.
Uniwersytet w Bolonii był jedną z najstarszych i najsłynniejszych uczelni europejskich. Kopernik studiował tam w latach 1456 - 1500 prawo kanonicznie, matematykę i astronomię. Następnie podjął studia medyczne. W Ferrarze uzyskał doktorat prawa kanonicznego. Wszędzie we Włoszech Kopernik spotykał nauczycieli wolnych od przesądów humanistów i nowatorów. Nie był on niestety pracowitym studentem. Wyniki jego pobytu na kilku uniwersytetach i wieloletnich studiów przedstawiały się więcej niż skromnie. Nie oznacza to, że był złym studentem. Po prostu był studentem inteligentnym. Studiował on to, co mu odpowiadało, a nie to co przepisano i nakazano. Interesowała go przede wszystkim filozofia starożytna, język grecki, matematyka i astronomia. Tych przedmiotów uczył się ze szczególną wnikliwością.
Nie rezygnował też w czasie studiów z przyjemności życia codziennego. Potrafił znaleźć czas i na naukę i na korzystanie z uroków życia codziennego. Jednak mimo rozrywek wiedza Mikołaja rosła, jego poglądy krystalizowały się, teoria heliocentryczna przybierała pierwsze kształty.

W Padwie Kopernik studiował medycynę. Studia te oparte na solidnej wiedzy i bogatej lekturze dały mu stopień licencjata, który uprawnił do prowadzenia praktyki lekarskiej. Później był biegłym i cenionym lekarzem. Również w dziedzinie nauk medycznych Kopernik wysuną oryginalną koncepcję, iż ilość dozowanych leków powinna być oparta na obliczeniach matematycznych i proporcjonalna do masy ciała pacjenta. Zdobytą za granicą wysoką wiedzę medyczną ofiarowywał cierpiącym bez względu na ich pochodzenie i stan majątkowy.

Równocześnie nie porzucił swej ukochanej astronomii. Wiele wskazuje na to iż właśnie w Padwie skonkretyzował swoje poglądy na ruchy ciał niebieskich i zapoznał się z filozofią Platona i Pitagorasa.

Kopernik ukończył studia w Ferrarze, gdzie otrzymał stopień doktora prawa kanonicznego, wrócił do kraju i osiadł we Fromborku na Waramii, obejmując czynności kanonika.


Ze studiów we Włoszech Kopernik powrócił jako wszechstronnie wykształcony człowiek - matematyk astronom, humanista, lekarz i prawnik.

PYTANIA KONKURSOWE

1. W jakich miastach we Włoszech studiował Kopernik?
2. Jaki tytuł uzyskał Kopernik po ukończeniu studiów w Ferrarze?
3. Co studiował Kopernik w Padwie? Krótko scharakteryzuj jego późniejszą działalność w tej dziedzinie
4. W jakim mieście osiadł Kopernik po ukończeniu studiów we Włoszech oraz jaki objął urząd?


III KOPERNIK JAKO MATEMATYK

Kopernik nazywał siebie zawsze matematykiem. Wielokrotnie w swoich dziennikach odwołuje się do Platona, który patronował matematyce.

Już w okresie studiów w Krakowie główny jego wysiłek skierowany był na poznanie całości matematyki a zwłaszcza geometrii Euklidesa.

Kopernik doskonale rozumiał, że z labiryntu sprzeczności panującego w systemach astronomicznych może go wyprowadzić właśnie geometria.
W trakcie opracowywanie systemu Ptolemeusza i naukowego uzasadnienia własnej teorii o ruchu ciał niebieskich nasunęła mu się konieczność uzupełnienia "Elementów Euklidesa". Powtarzające się w rozważaniach astronomicznych zagadnienia dotyczące rozwiązania trójkątów wyodrębnił w pełną całość. Tak powstała trygonometria zawarta w rozdziałach 12, 13,14 - tym księgi pierwszej " O obrotach sfer niebieskich". Rozdziały te zawierają m.in.
- rozważania dotyczące zasad obliczania cięciw i połówek cięciw dla kątów,
- uzasadnienie drugiego twierdzenia Ptolemeusza
- szereg twierdzeń, dotyczących rozwiązania trójkątów na płaszczyźnie a także trygonometrię sferyczną, badajcą własności trójkątów na kuli.

U Kopernika po raz pierwszy w historii matematyki spotykamy obliczoną tablicę secansów czyli wartości funkcji trygonometrycznych kąta α postaci


1/cosα.

Próby zmniejszenia trudności związanych z obliczeniami astronomicznymi, dokonane przez Kopernika oraz innych uczonych doprowadził w 1641r. Anglika Nepera do odkrycia logarytmów.


Celem rozważań Kopernika nie była matematyka sama w sobie, lecz jej zastosowania.
Ogromną jego zasługą było stworzenie dla swojej koncepcji heliocentrycznej pełnej i ścisłej, jak na owe czasy, podbudowy matematycznej.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Jaka dziedzina matematyki, już w czasie studiów budziła największe zainteresowanie u Kopernika?
2. Czego dotyczyły rozdziały 12,13,14 księgi pierwszej "O obrotach sfer niebieskich"?
3. Jaki jest wkład Kopernika w rozwój matematyki? - wymień przynajmniej dwa przykłady
4. Które z dzieł starożytnych uczonych budziło największe zainteresowanie Kopernika?


IV KOPERNIK JAKO ASTRONOM

"A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne? A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać wg ich przedmiotu to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą (...) nazywają astronomią".

Słowa te wypowiedziane przez Mikołaja Kopernika ukazują jego umiłowanie do astronomii. Tajemniczy wielki Wszechświat pasjonował go ponad wszystkie obowiązki i trudy życia.

Kopernik od wczesnych lat życia uświadomił sobie nieprzydatność geocentrycznego modelu Ptolemeusza do opisu rzeczywistego Wszechświata.

Kopernikański system heliocentryczny wychodzi z następujących założeń:
- środkiem Wszechświata jest największe ze znanych ówcześnie ciał niebieskich, czyli Słońce
- wokół niego krążą planety, które poruszają się ruchem jednostajnym po obwodzie koła, wszystkie w tym samym kierunku
- jest wśród nich Ziemia z Księżycem i obiega Słońce raz w ciągu roku, oraz obraca się jednocześnie wokół własnej osi raz w ciągu doby, występuje też powolny ruch osi ziemskiej po powierzchni stożka (podobny do ruchu osi wirującego bąka)

Centralne położenie Słońca w układzie planetarnym koresponduje z jego wyjątkową rolą potężnego źródła promieniowania. Kopernik powiedział, że Słońce to: " latarnia świata (...) jakby na tronie królewskim zasiadając, kieruje rodziną planet kształtujących się dokoła".

Kopernik wyjaśnił obserwowane zmiany jasności poszczególnych zmianami ich odległości i orientacji względem ruchomej Ziemi. W swoich rozważaniach nie mógł zapomnieć o rozmiarach Wszechświata.

Wg wyobrażeń astronomii starożytnej Wszechświat był stosunkowo mały. Ptolemeusz ścisnął swój Wszechświat do 20 tysięcy promieni ziemskich. Kopernik potrzebował dużego Wszechświata. Miał odwagę powiedzieć, że gwiazdy wykonują pozorne roczne oscylacje, które są odbiciem rocznego ruchu orbitalnego Ziemi.

Stwierdził: "Fakt, że tych zjawisk nie obserwujemy w gwiazdach, świadczy o ich niezmiernym oddaleniu (...). Takie są zaiste rozmiary dzieła Wszechmogącego Boga".

Kopernik nie wykluczał możliwości nieskończoności Wszechświata, lecz powiedział: "(...) pozostawmy tę kwestię filozofom przyrody" [fizykom].PYTANIA KONKURSOWE

1. Jakie były założenia Kopernikańskiego systemu heliocentrycznego
2. Jakie ruchy przypisał Kopernik Ziemi?
3. Jakie było zdanie Kopernika na temat rozmiarów wszechświata?
4. W jaki sposób Kopernik wytłumaczył zmianę jasności planet?


V DZIEŁO KOPERNIKA "O OBROTACH SFER NIEBIESKICH"

Dzieło Kopernika wydrukowane zostało w 1543r. przypuszczalnie w nakładzie około 1000 egzemplarzy i wydawcy nadali mu tytuł: "Mikołaja Kopernika Toruńczyka o obrotach kręgów niebieskich ksiąg sześć". Wydawcy w Norymbergii nadali dziełu tytuł: "O obrotach sfer niebieskich" i pod takim figuruje w literaturze światowej.
Składa się z sześciu ksiąg:
- pierwsza z nich dotyczy urządzenia Układu Słonecznego,
- druga zawiera na nowo uporządkowany katalog gwiazd,
- trzecia zajmuje się precesją,
- czwarta ruchem Księżyca, a
- piąta i szósta ruchami planet.

Kopernik wahał się z opublikowaniem swego dzieła przez wiele lat - nie z powodu braku argumentów, ale z obawy, że będzie ono wraz z nim potępione przez ignorantów, którzy nie zwrócą uwagi na fakty obserwowane i ich interpretację.

Przyjaciele Kopernika w osobach biskup Giese i Jerzy Joachim Retyk matematyk z Uniwersytetu w Wittenberdze przekonali go do wydania dzieła.
Ukazało się wiosną 1543r., gdy Kopernik był bardzo chory i nie miał już pełnej świadomości. W pierwszym wydaniu została usunięta przedmowa Kopernika i umieszczono słowa teologa protestanckiego z Norymbergii o nazwisku Ossiandr. Napisał on, że dzieło zawiera tylko hipotezy, które nie pretendują do opisu rzeczywistego Wszechświata.
Musimy mieć świadomość, że dla Kopernika jego własna nauka nie była hipotezą ułatwiającą obliczenia, lecz prawdziwym obrazem budowy świata. Był przekonany, że jego teoria jest spójna "... im bardziej niedorzeczna wydaje się teraz przeważanej części uczonych ta moja nauka o ruchu Ziemi, tym więcej wzbudzi podziwu i uznania wtedy, gdy przez wydanie niniejszego dzieła zobaczę, jak uroki niedorzeczności zostaną rozproszone jasnością oczywistych dowodów".

PYTANIA KONKURSOWE

1. Dlaczego odrzucono teorię Kopernika?


2. Kto należał do obrońców Kopernika?
3. Jakie możliwości dawała fizykom teoria Kopernika?
4. Jakie było stanowisko Kościoła wobec dzieła Kopernika?


VI PRZECIWNICY I ZWOLENNICY TEORII KOPERNIKA

Początkowo doniosłość idei Kopernika zrozumieli jedynie nieliczni. Ukształtowała się wręcz opozycja do teorii heliocentrycznej, gdyż niechętnie odrzucano stare poglądy, nie rozumiano nowej koncepcji ze względu na prymitywność ówczesnej filozofii przyrody (fizyki) i były również opory natury religijno-światopoglądowej.
Kościół popierał geocentryczny model Ptolemeusza, który dominował w astronomii w ciągu czternastu stuleci.

Marcin Luter nazwał Kopernika szaleńcem, a dzieło Kopernika znalazło się na indeksie dzieł zakazanych przez 200 lat.

Równocześnie możemy stwierdzić, że teoria heliocentryczna była entuzjastycznie przyjęta przez niektórych uczonych. W pierwszym rzędzie przez Giordano Bruno, Keplera i Galileusza. Bruno za swoje przekonania i upartość został spalony na stosie, a Galileusz był prześladowany przez Inkwizycję Kościelną.

Z uwagi na zupełnie nowy sposób rozumowania, układ Kopernika stanowił początek badań nad budową układu planetarnego, jak również domagał się nowej fizyki.


Heliocentryczna teoria umożliwiała fizykom odkrycie uniwersalnych praw dynamiki, prawa powszechnego ciążenia oraz ugruntowanie zasady jedności materii i jednolitości praw przyrody. Zatem Kopernik utorował drogę Newtonowi, Einsteinowi do rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych.

System heliocentryczny nie był zamknięty od strony fizycznej i nie był czysto matematycznym opisem ruchów.


Kopernik zburzył autorytet, pokazał, że nowe buduje się przez przezwyciężenie starego, nie pomniejszał osiągnięć poprzednich, lecz traktował je jako punkt wyjścia.

Nieprawdą jest, gdy mówi się, że zepchnął Ziemię, gdyż dał jej skrzydła i dał skrzydła ludzkiej myśli.PYTANIA KONKURSOWE

1. Dlaczego Kopernik zwlekał z opublikowaniem swojego dzieła "O obrotach sfer niebieskich"?


2. Kiedy i gdzie ukazało się dzieło Kopernika drukiem?
3. Co zawarł Kopernik w trzech pierwszych księgach dzieła?
4. Co opisał w księdze czwartej, piątej szóstej?
5. Kto nakłonił Kopernik do opublikowania dzieła?
6. Jakie przekłamanie pojawiło się w pierwszym wydaniu dzieła?
KRZYŻÓWKA

1. Powierzchnia kuli.


2. Imię matki Kopernika.
3. Tam studiował Kopernik prawo kanoniczne.
4. Największa miłość Kopernika.
5. Jedno z przekształceń geometrycznych.
6. Twórca teorii geocentrycznej.
7. Dział matematyki zajmujący się badaniem figur i związków między nimi.
8. Miasto, w którym studiował Kopernik.

Literatura

1. Eugeniusz Rybka, Przemysław Rybka - "Kopernik człowiek i myśl"


2. Włodzimierz Krysicki - "Poczet wielkich matematyków"
3. Herman Kesten - "Kopernik i jego czasy"
4. Stanisław Grzybowiski - "Mikołaj Kopernik"
5. "Matematyka" - czasopismo dla nauczycieli nr 3/1996
artykuł Jerzego Mioduszewskiego -
"Mikołaj Kopernik (1473-1543) - matematyk"

Opracowanie: mgr Małgorzata Gierałtowska


PYTANIA NA KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ


JĘZYK POLSKI 1. Połącz nazwy środków artystycznych z ich polskimi odpowiednikami:

a) metafora 1. ożywienie

b) personifikacja 2. przenośnia

c) onomatopeja 3. uosobienie

d) animizacja 4. dźwiękonaśladownictwo


 1. Które sformułowanie jest błędne?

a) z wielu powodów b) z wyjątkiem

c) brać się za robotę d) kilka dni z rzędu


 1. Która z definicji jest błędna?
  1. altruista- człowiek stawiający dobro innych ponad własne interesy;

  2. oportunista- człowiek stawiający często opór;

  3. konformista- człowiek łatwo zgadzający się z zastanymi normami, wartościami, poglądami, przystosowuje się do nich;

  4. egoista- człowiek myślący tylko o sobie.
 1. Nazwij opisane we fragmencie wiersza uczucia i stany psychiczne.
  1. szczęście, radość; b) apatia, przygnębienie;

c) oczekiwanie, nadzieja; d) smutek, tęsknota.

„I błogosławię swej twarzy,

Wdycham wiarę do słońca,

Że się na pewno coś zdarzy,

Coś się poszczęści bez końca!”

( B. Leśmian)
 1. W którym zestawie wszystkie wyrazy pisane są przez „rz”?
  1. ko..eń, zalą..ek, łody..ka; b) samo..ywny, paso..ytniczy, ró..nolistny;

c) zako..enić, k..ew, doj..ewać; d) p..emysłowy, zbo..owy, po..yteczny.
 1. W zdaniu: „W komórkach drożdży nie ma chlorofilu” podmiotem jest:

a) komórkach, b) drożdży,

c) chlorofilu, d) to jest zdanie bezpodmiotowe.
 1. Polscy pisarze chętnie mówią o przyrodzie. Który z nich przedstawił w swoim utworze pola „wyzłacane pszenicą”, „posrebrzane żytem”, łąki „szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnione” i lipę „która koroną wspaniałą całej wsi użyczała cienia”?

a) Jan Kochanowski, b) Czesław Miłosz

c) Adam Mickiewicz, d) Stefan Żeromski.


 1. W którym zestawie znajduje się wyłącznie wyrazy pokrewne?

a) liść, kwiat, zieleń; b) roślinność, flora, zieleń;

c) trawa, trawka, strawa; d) ziółko, zielnik, ziołowy.


 1. Zestaw wyrażenia i zwroty w pary synonimiczne:

a) ślepy los, 1. walczyć z przeciwnościami,

b) zdać się na los szczęścia, 2. fatum,

c) walczyć z losem, 3. liczyć na powodzenie,

d) kusić los, 4. wiele ryzykować.


 1. Który z podanych wyrazów jest homonimem?

a) stół, b) zamek, c) telewizor, d) długopis
 1. Osoba opowiadająca w dziele epickim to:
  1. autor dzieła literackiego,

  2. bohater dzieła literackiego,

  3. narrator, podmiot liryczny.
 1. Zastosowany w tekście znak [...] oznacza, że:
  1. trzeba w tym miejscu wprowadzić cytat,

  2. zdanie jest cytatem,

  3. w cytowanym tekście celowo opuszczono fragment,

  4. usunięto niektóre wyrazy, bo są niepotrzebne.
 1. Z filmem łączą się pojęcia:
  1. obraz, kadr, plan filmowy,

  2. obraz, ruch sceniczny, kadr,

  3. plan filmowy, sufler, obraz,

  4. kadr, kulisy, ruch sceniczny.
 1. Wskaż szereg, w którym wymieniono wyłącznie gatunki liryczne:
  1. Pieśń, psalm, sonet,

  2. Sonet, felieton, hymn,

  3. Oda, epopeja, fraszka,

  4. Fraszka, satyra, nowela.
 1. Utwór dramatyczny zawiera didaskalia. Termin ten oznacza:

a) wypowiedzi głównych bohaterów, 1. rekwizyty, których używają aktorzy,

 2. tekst główny składający się z dialogów i monologów,

 3. tekst poboczny, uwagi autora dotyczące wystawienia utworu na scenie.
 1. Laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1996r. to:

  1. Czesław Miłosz,

  2. Wisława Szymborska,

  3. Władysław S. Reymont,

  4. Henryk Sienkiewicz.

17. Poprawne znaczenie frazeologizmu: „mieć węża w kieszeni” to:
 1. być złośliwym,

 2. być skąpym,

 3. być zarozumiałym,

 4. być przyjacielem zwierząt.
 1. Wskaż błąd w stopniowaniu przymiotnika
  1. ta trawa jest bardziej miękka,

  2. te trawa jest bardziej świeższa,

  3. ta trawa jest gęstsza,

  4. ta trawa jest wonniejsza.
 1. Który mityczny bohater za karę wtaczał głaz na szczyt góry, a kiedy był bliski celu, głaz spadał .
  1. Prometeusz,

  2. Syzyf,

  3. Dedal,

  4. Tantal.
 1. Historia o synu marnotrawnym to:
  1. baśń,

  2. legenda,

  3. bajka,

  4. przypowieść.
 1. Kto jest autorem słynnego obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”?
  1. Witkacy,

  2. Jan Matejko,

  3. Józef Chełmoński,

  4. Kossak.

ZADANIA Z MATEMATYKI NA KONKURS

ZADANIE 1. (trudne!)
Rok wydania dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich” jest liczbą czterocyfrową, której suma cyfr wynosi 13, cyfra dziesiątek stanowi 80% cyfry setek, a cyfra tysięcy jest 7 razy mniejsza od sumy jedności i dziesiątek. Znajdź tę datę.
ZADANIE 2.
Cenę płaszcza wynoszącą 800 zł podwyższono o 15%, a następnie obniżono o 15%. Ile teraz kosztuje płaszcz?
ZADANIE 3.
Które wyrażenie ma najmniejszą wartość?


 1. (3 ∙ 15 + 24) : (8 – 5)

 2. 3 ∙ 15 + 24 : 8 – 5

 3. 3 ∙ (15 + 24) : (8 – 5)

 4. 3 ∙ (15 + 24 : 8) – 5

ZADANIE 4.


Punkty P i R są wierzchołkami trapezu
równoramiennego. Pozostałymi wierzchołkami
nie mogą być punkty


 1. (3,7) i (5,5)

 2. (2,2) i (0,4)

 3. (9,2) i (6,4)

 4. (3,0) i (7,4)

ZADANIE 5.


Suma dwóch liczb jest równa 140. Czwarta część jednej z tych liczb jest równa trzeciej części drugiej liczby. Jakie to liczby?
ZADANIE 6.
Kąt środkowy ma miarę 120. Ile stopni ma kąt wpisany oparty na tym samym łuku co dany kąt środkowy?
ZADANIE 7.
Paweł, mieszkaniec Poznania, wygrał w konkursie „Kangur Europejski” wycieczkę samolotową do Paryża. Lot trwał 1 godzinę i 15 minut, a samolot leciał z prędkością 900. Jak daleko jest do Paryża z Poznania?

ZADANIE 8.


Rozwiąż równania:

a) 3x + ( 5x – 7 ) = 3 + x b) 5(x –2) – ( 2x +4) = 30


ZADANIE 9.
Rozwiąż nierówności:

a) 3(x - 6) + 5 > - 15 b) 9(x +1) – 15 < 4( 5x +3) - 7


ZADANIE 10.
Rozdziel 360 zł pomiędzy trzy osoby tak, aby pierwsza miała trzy razy więcej niż druga, a trzecia o 20zł mniej niż druga.
ZADANIE 11.
Pan Kowalski wpłacił do banku 16000 zł na rok na 15% w stosunku rocznym. Oblicz odsetki i stan konta po roku oszczędzania.
ZADANIE 12.
Liczbę 720 podziel na trzy składniki w stosunku 11 : 18 : 7.
ZADANIE 13.

Z 85 dag włóczki zrobiono dwie jednakowe bluzki. Ile włóczki potrzeba na zrobienie 7 takich bluzek?


ZADANIE 14.

Oblicz:

ZADANIE 15.
Co jest większe: 17% liczby 25 czy 14% liczby 18 ?
ZADANIE 16.
Ile wykładziny trzeba kupić do przedpokoju w kształcie prostokąta o długości 3,80 m.
i szerokości 265 cm?

A. 10,07 m B. 100,7 m C. 1,007 m D. 10,07 m

ZADANIE 17.
Oblicz wysokość trójkąta równoramiennego, którego obwód jest równy 36 cm, a ramię jest o 6 cm krótsze od podstawy.

ZADANIE 18.


Pokój dziecinny na planie ma wymiary 3,5 cm i 2,75 cm. Rzeczywiste wymiary tego pokoju wynoszą 350 cm i 275 cm. W jakiej skali wykonany został plan tego pokoju?

A. 1 : 10 B. 1 : 10 000 C. 1 : 100 D. 1 :1000


ZADANIE 19.
W trójkącie prostokątnym długość przeciwprostokątnej wynosi 10 cm, a długość jednej przyprostokątnej wynosi 6 cm. Oblicz drugą przyprostokątną.

ZADANIE 20.


W pewnej klasie 48 % liczby uczniów całej klasy stanowią chłopcy. Ilu uczniów liczy ta klasa, jeżeli chłopców jest 12?
ZADANIE 21.
Dane są liczby: a = ( 3- 2,1) : (- 13) b = 4,15 4 – (2- 1,5) Oblicz: a + b
ZADANIE 22.
Oblicz promień koła wiedząc, że pole wynosi 81π cm2.
ZADANIE 23.
Oblicz, jakim procentem godziny jest 15 minut.
ZADANIE 24.
Porównaj, która liczba jest większa: 7% liczby 52 czy 6% liczby 65.
ZADANIE 25.
Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to jego czasu wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?

 1. 80 minut

 2. 6 godzin

 3. 3 godziny

 4. 20 minut

ZADANIE 26.
Oblicz wartość liczbową wyrażenia 5x +4y dla x = 2, y = 3


BIOLOGIA


 1. W każdej komórce roślinnej i zwierzęcej występuje:

 1. ściana komórkowa

 2. chloroplasty

 3. błona komórkowa

 4. chlorofil
 1. Co weźmiesz pod uwagę oceniając wartość odżywczą posiłku:

 1. cenę produktu – im droższe, tym wartościowszy posiłek

 2. jego obfitość, smak, zapach, wygląd

 3. ilość i jakość składników oraz potrzeby organizmu

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. Która grupa pojęć odnosi się wyłącznie do procesów biologicznych:

 1. odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, zapłodnienie

 2. zwierzę, organizm, ruch, cudzożywność

 3. rozdzielnopłciowość, plankton, pasożyt, obojnak

 4. stałocieplność, tkanka, partenogeneza, drapieżnik
 1. Najbezpieczniejszym dla człowieka sposobem zwalczania szkodników upraw jest:

 1. używanie wywarów z różnych roślin

 2. stosowanie pestycydów

 3. zwiększenie nawożenia

 4. wiosenne wypalanie traw
 1. Połącz w pary podane pojęcia z odpowiadającymi im opisami:

a) rolnictwo ekologiczne 1. chemiczne środki ochrony roślin

b) zakwity 2. silny rozwój glonów wodnych

c) kompost 3. produkcja zdrowej żywności

d) pestycydy 4. mieszanina utworzona z rozkładu resztek roślin
 1. Ekologia to nauka o:

 1. życiu organizmów na różnych kontynentach

 2. ochronie środowiska

 3. związkach i zależnościach między organizmami a środowiskiem

 4. forma degradacji środowiska
 1. Do podanych odcinków kręgosłupa wpisz właściwą liczbę kręgów

 1. odcinek szyjny ………….

 2. odcinek piersiowy ………..

 3. odcinek lędźwiowy ……………

 4. odcinek krzyżowy ………

 5. odcinek ogonowy ………..
 1. Do podanych nazw biologicznych dobierz właściwe określenia: tkanka, narząd, układ narządów. Połącz w pary wpisując odpowiednie cyfry.

1. tkanka …….. pokarmowy ……. żołądek ……. mózg

2. narząd …….. krew ……. nerwowy ……. limfa

3. układ narządów …….. serce ……. chrzęstna ……. mięśniowy


 1. Podaj niemorfotyczne (płynne) składniki krwi człowieka.

 2. Podaj morfotyczne (stałe) składniki krwi człowieka.

 3. Opisz rolę poszczególnych morfotycznych (stałych) elementów krwi.

 4. Podaj 2 główne funkcje korzenia.

 5. Której z wymienionych funkcji krew człowieka nie pełni?

 1. trawienie pokarmu

 2. obrona przed chorobą

 3. transport składników odżywczych do komórek ciała
 1. Który z narządów nie znajduje się w jamie brzusznej?

 1. wątroba

 2. nerka

 3. pęcherz moczowy

 4. serce
 1. Połącz odpowiednie tkanki (1-5) z funkcjami (a-e), jakie one pełnią:

1. okrywająca a) przewodzenie wody z solami mineralnymi oraz związków organicznych

2. miękiszowa b) utrzymanie pędów, liści, kwiatów

3. przewodząca c) intensywne podziały komórkowe

4. wzmacniająca d) ochrona przed drobnoustrojami i urazami5. twórcza e) magazynowanie substancji zapasowych


 1. Oddychaniem wewnątrzkomórkowym nazywamy proces:

 1. pobieranie tlenu przez płuca i skórę

 2. wymianę dwutlenku węgla i tlenu przez płuca i skórę

 3. spalanie beztlenowe cukru w komórkach

 4. spalanie tlenowe cukru w komórkach

 1. Który czynnik dostarcza energii do fotosyntezy?

 1. chlorofil

 2. światło słoneczne

 3. węglowodany

 4. dwutlenek węgla
 1. Które z podanych substancji należą do cukrów (węglowodanów)?

a) sacharoza, b) gliceryna, c) krzemionka, d) glukoza, e) białko, f) skrobia


 1. W jaki sposób można zarazić się AIDS?

 1. przez podanie ręki

 2. podczas transfuzji krwi

 3. przez przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą

 4. nosząc ubranie osoby chorej
 1. Najbardziej czułym wskaźnikiem zanieczyszczeń powietrza są:

 1. rośliny wodne

 2. drzewa iglaste

 3. porosty

 4. słonorośla
 1. Zjawisko zwane „efektem cieplarnianym” jest spowodowane między innymi emisją:

 1. pyłu i fenoli

 2. dwutlenku siarki

 3. tlenku ołowiu i kurzu

 4. dwutlenku węgla
 1. Przebywanie w otoczeniu ludzi palących, czyli tzw. Bierne palenie jest:

 1. obojętne dla zdrowia

 2. szkodliwe dla zdrowia

 3. nie ustalono wpływu biernego palenia
 1. Jakie schorzenia są następstwem palenia tytoniu?

 1. choroby psychiczne

 2. choroby zakaźne i pasożytnicze

 3. choroby układu oddechowego, w tym nowotwory, choroby układu krążenia.
 1. Odpowiedz, czy poniższe zwierzęta są dla siebie konkurencyjne, jeżeli wiemy, że:

 1. gazela żywi się trawą o krótkich łodygach

 2. zebra żywi się trawami o długich łodygach

 3. żyrafa żywi się liśćmi drzew
 1. Jaka rolę w żołądku pełni kwas solny?
 1. Które z wymienionych chorób należą do chorób układu kostnego?

a) krzywica, b) miażdżyca, c) zawał, d) osteoporoza, e) płaskostopie.


 1. Która z wymienionych biocenoz jest biocenozą sztuczną?

 1. rezerwat przyrody

 2. Puszcza Białowieska

 3. Jezioro Łuknajno

 4. park miejski
 1. Krew odtleniona w sercu ssaka znajduje się w:

 1. lewym i prawym przedsionku

 2. lewym przedsionku i lewej komorze

 3. prawym przedsionku i lewej komorze

 4. prawym przedsionku i prawej komorze
 1. Dopisz narządy oddechowe przy wymienionych zwierzętach:

 1. rak rzeczny – ……………………

 2. pszczoła – ………………………

 3. pająk - ………………………….

ZDROWY STYL ŻYCIA


 1. Myć zęby należy:

 1. rano i wieczorem

 2. raz na tydzień

 3. po każdym posiłku
 1. Pierwiastkiem ważnym w profilaktyce próchnicy jest:

 1. żelazo

 2. fosfor

 3. fluor
 1. Najlepszą pastą do mycia zębów jest :

 1. o miętowym zapachu

 2. zawierająca fluor

 3. o smaku owocowym
 1. Zabiegi profilaktyczne, które wykonać można tylko w gabinecie stomatologicznym to:

 1. fluoryzacja

 2. lakowanie i lakierowanie

 3. usunięcie kamienia nazębnego

 4. a b c
 1. Czas prawidłowy mycia zębów wynosi:

 1. 10 minut

 2. 2 – 3 minuty

 3. 1 minuta
 1. Produkty „zdrowe stomatologicznie” to:

 1. cukierki, ciasta, lody

 2. pepsi-cola

 3. ser, mleko, owoce, kasza gryczana
 1. Wskaż najlepsze źródło witaminy C:

 1. ziemniaki, fasola, groch

 2. kapusta, porzeczki truskawki

 3. pomidory, ogórki, marchew

 4. selery, pory, jabłka
 1. Jak prawidłowo powinno padać światło na biurku ucznia praworęcznego:

 1. z lewej strony

 2. z prawej strony

 3. prostopadle

 4. zza głowy
 1. Które z wymienionych chorób nazywamy „chorobami brudnych rąk”?

 1. dur brzuszny, czerwonka, wirusowe zapalenie wątroby

 2. gruźlica, błonica, koklusz

 3. grypa, ospa, odra
 1. Jakie schorzenia są następstwem palenia tytoniu?

 1. choroby psychiczne

 2. choroby zakaźne i pasożytnicze,

 3. choroby układu oddechowego – w tym nowotwory, choroby układu krążenia

 4. wrodzone choroby metaboliczne
 1. W ramach pierwszej pomocy ranę należy:

 1. oczyścić z zanieczyszczeń, usuwając z niej ewentualne ciała obce

 2. odkazić roztworem gencjany lub jodyny

 3. okryć czystym opatrunkiem
 1. Mając do czynienia z silnie krwawiącą raną należy:

 1. rozpoznać rodzaj krwotoku: żylny lub tętniczy

 2. opanować

 3. w pierwszej kolejności posłużyć się opaską uciskową Esmarcha
 1. Uszkodzoną kończynę mamy obowiązek unieruchomić:

 1. w każdym przypadku

 2. wyłącznie wtedy, gdy jest złamana

 3. wyłącznie wtedy, gdy jest złamana lub zwichnięta
 1. W przypadku oparzenia kwasem należy natychmiast:

 1. zneutralizować roztworem zasady

 2. płukać strumieniem wody przez 15 minut

 3. osłonić biologicznie opatrunkiem z białka kurzego
 1. Do unieruchomienia uszkodzonych kończyn należy używać w pierwszej kolejności:

 1. odzieży poszkodowanego, chust trójkątnych i agrafek

 2. deseczek, listewek

 3. gałęzi, parasoli, sztachet z płotuCHEMIA


 1. Z jakim nazwiskiem łączysz układ okresowy pierwiastków?

 2. Stop miedzi i cynku to: (mosiądz)

 3. Jednostka masy stosowana w jubilerstwie (karat)

 4. Jak nazywają się środki chemiczne służące do zwalczania chwastów? (herbicydy)

 5. Wymień składniki atmosfery ziemskiej.

 6. Powietrze to mieszanina gazów czy związek chemiczny?

 7. Co jest produktem całkowitego spalenia węgla?

 8. Co to jest katalizator?

 9. Co to jest dyfuzja?

 10. Na czym polega elektroliza?

 11. Co to są izotopy?

 12. Na czym polega hydroliza?

 13. Jakiego odkrycia dokonał Ludwik Pasteur?

 14. Co było największym osiągnięciem Alfreda Nobla?

 15. Na czym polega proces kwaśnienia mleka?

 16. Z tkanki tłuszczowej jakich zwierząt otrzymujemy tran?

 17. Kto wynalazł lampę naftową?

 18. Dokończ znaną maksymę: Pamiętaj chemiku młody …

 19. Co to jest woda królewska?

 20. Podaj chemiczna nazwę soli kuchennej.

Odpowiedz TAK czy NIE:
 1. Czy sacharyna ma właściwości odżywcze

 2. Czy można zobaczyć parę wodną?

 3. Czy kofeina wpływa dodatnio na organizm w przypadku zmęczenia fizycznego?

 4. Czy mieszanina dwóch trucizn jest zawsze trująca?

 5. Czy zimna woda rozpuszcza więcej tlenu niż ciepła?

 6. Czy dwusiarczek węgla ma odrażający zapach?

 7. Czy roztwór cukru przewodzi prąd elektryczny?


RELIGIA 1. Podaj imiona błogosławionych i świętych:

  1. Chmielowski

  2. Bosko

  3. Bobola

  4. Kostka

  5. Kolbe

  6. Kowalska

  7. Kózkówna
 1. Podaj liczbę:

  1. Stacji drogi krzyżowej

  2. Przykazań Bożych

  3. Głównych prawd wiary

  4. Tajemnic różańca

  5. Grzechów głównych

  6. Warunków sakramentu pokuty

  7. Cnót Boskich

  8. Sakramentów świętych

  9. Uczynków miłosierdzia

  10. Błogosławieństw ewangelicznych

  11. Darów Ducha Świętego

  12. Cnót kardynalnych
 1. Do której części różańca należą tajemnice:

  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  2. Biczowanie Pana Jezusa

  3. Wniebowzięcie Matki Bożej

  4. Przemienienie na górze Tabor
 1. Uzupełnij biblijne pary:

  1. Rebeka i …

  2. Goliat i …

  3. Ewa i …

  4. Abel i …

  5. Maryja i …

  6. Zachariasz i …

  7. Dalila i …

  8. Sara i …

  9. Miłosierny ojciec i …

  10. Ezaw i …
 1. Utwórz antonimy (przeciwieństwa) wyrazów:

  1. Materia –

  2. Śmierć –

  3. Fałsz –

  4. Nienawiść –

  5. Pycha –

  6. Stronniczość –

  7. Rozpacz –

  8. Przekleństwo –

  9. Zemsta –

  10. Niewierność -

HISTORIA


 1. Która z wymienionych budowli nie należała do 7 cudów starożytnego świata? Podkreśl jedną kreską. Który z cudów przetrwał do dnia dzisiejszego?

 1. wiszące ogrody Semiramidy;

 2. piramida Cheopsa;

 3. wielki mur chiński;

 4. kolos z Rodos;

 5. latarnia morska w Aleksandrii.
 1. Kto był autorem dzieła?

 1. „Iliada”;

 2. „Treny”;

 3. „O skutecznym rad sposobie”;

 4. „Powrót posła”;

 5. „Dziady”.
 1. Muzyka i historia:

 1. Kto jest autorem naszego hymnu narodowego?

 2. Który ze sławnych pianistów był polskim premierem?

 3. Fragment jego IX symfonii jest dziś hymnem zjednoczonej Europy.
 1. Która z wymienionych religii powstała najwcześniej?

 1. islam;

 2. judaizm;

 3. chrześcijaństwo.
 1. Z jakimi wydarzeniami z dziejów Polski kojarzą się daty?

 1. 966r.

 2. 1410r.

 3. 1569r.

 4. 1795r.

 5. 1918r.
 1. Kto wypowiedział lub o kim powiedziano przedstawione słowa:

 1. „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”;

 2. „Kości zostały rzucone”;

 3. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”;

 4. „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”;

 5. „Jam nie z soli ani z roli, ale z tego , co mnie boli, wyrosłem”.
 1. Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia (od 1 do 5):

 1. …. powstanie wielkopolskie

 2. …. insurekcja kościuszkowska

 3. …. powstanie styczniowe

 4. …. II rozbiór Polski

 5. …. Powstanie listopadowe


TECHNIKA I WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE


 1. Przepisy dotyczące ruchu rowerów i motorowerów zawarte są w:

 1. Kodeksie Wykroczeń Drogowych,

 2. Kodeksie Karnym;

 3. Prawie o ruchu drogowym
 1. Część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów to:

 1. jezdnia łącznie z torowiskiem tramwajowym;

 2. jezdnia łącznie z poboczem;

 3. część drogi ograniczona rowami odwadniającymi
 1. Szczególna ostrożność dotyczy:

 1. sytuacji wymagającej szybkiego reagowania przez kierującego;

 2. ograniczenia prędkości do minimalnej;

 3. tylko godzin szczytu komunikacyjnego.
 1. Motorower to pojazd jedno lub dwuśladowy

 1. mogący rozwijać prędkość powyżej 45 km/h;

 2. wyposażony w silnik o pojemności skokowej do 50 cm 3;

 3. wyposażony w silnik o pojemności skokowej do 125 cm3.
 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania motorowerem jest:

 1. dowód osobisty, prawo jazdy lub karta motorowerowa;

 2. obecny stan prawny nie wymaga uprawnień;

 3. tylko karta motorowerowa.
 1. Wymijanie to:

 1. przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu jadącego w przeciwnym kierunku;

 2. przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu jadącego w tym samym kierunku;

 3. przejeżdżanie obok przeszkody na jezdni.
 1. Postój pojazdu to każde unieruchomienie pojazdu nie wynikające z przepisów ruchu lub warunków jazdy trwającej:

 1. do 1 minuty

 2. dłużej niż 1 minutę;

 3. powyżej 10 minut.
 1. Prawo o ruchu drogowym uchwalane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

 1. Rozporządzenie;

 2. Ustawa Sejmowa;

 3. Dekret Sejmu RP.
 1. Uprawnionym do egzaminu i wydawania kart motorowerowych jest:

 1. Urząd Komunikacji;

 2. Komenda Policji;

 3. Dyrektor szkoły, osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
 1. Nie zabrania się wyprzedzać

 1. na przejściach z ruchem kierowanym;

 2. na przejściach i przejazdach rowerowych;

 3. pojazdów skręcających w lewo i z lewej strony.
 1. Który z wymienionych składników ma największy wpływ na twardość stali:

 1. żelazo;

 2. siarka;

 3. węgiel;

 4. wolfram.
 1. Stal węglową otrzymuje się z pieca zwanego:

 1. elektrycznym

 2. żeliwiakiem;

 3. martenowym;

 4. wielkim.
 1. Mosiądz to:

 1. stop miedzi i cyny;

 2. stop żelaza z węglem;

 3. stop krzemu i aluminium;

 4. stop miedzi i cynku.
 1. Brąz to:

 1. stop żelaza i krzemu;

 2. stop miedzi i cyny;

 3. stop aluminium i miedzi;

 4. stop ołowiu i żelaza.
 1. Kto zbudował pierwszy na świecie trójkołowy samochód:

 1. Otto;

 2. Diesel;

 3. Benz;

 4. Daimler.GEOGRAFIA


 1. Którą planetą w odległości od Słońca jest Ziemia?

 2. Jak nazywa się fałdowanie, w wyniku którego powstały najmłodsze góry np. Himalaje?

 3. Kto obalił teorię geocentryczną?

 4. Na jakie okresy dzieli się era paleozoiczna?

 5. Jaki kształt ma Ziemia?

 6. Park Narodowy, w którym objęte ochroną jest 300 jaskiń?

 7. Jak nazywa się układ południków i równoleżników na mapie?

 8. Kiedy powstał węgiel kamienny? Podaj gdzie występują największe złoża w Polsce?

 9. Jak nazywa się współrzędna geograficzna odczytywana po południkach?

 10. Obszary najlepiej rozwinięte rolniczo w Polsce to?

 11. Na jakie półkule dzieli Ziemię równik?

 12. Ile zlodowaceń było w Polsce i jak się one nazywały?

 13. Kraj wyspiarski, bogaty, azjatycki, nękany trzęsieniami Ziemi, wulkanizmami itp.?

 14. Jak nazywa się ruch Ziemi, którego następstwem są pory roku?

 15. Na który równoleżnik w dniu 22 grudnia padają promienie słoneczne pod kątem prostym?

 16. Która godzina czasu miejscowego jest na południku 30E, jeżeli w Londynie jest południe słoneczne?

 17. Podaj nazwę formacji roślinnej, w której przeważają trawy i można spotkać pojedynczo rosnące baobaby i akacje.

 18. Jaki dział geografii zajmuje się badaniem przeszłości Ziemi?

 19. Jakie kontynenty kryją się pod nazwą „Stary Świat”?

 20. Rozszyfruj skrót : Beneluks.

 21. Wymień sześciu założycieli państw UE.

 22. Podaj nazwę i wysokość najwyższego szczytu w Polsce.

 23. Park Narodowy w Polsce z ruchomymi wydmami?

 24. Ojczyzna Wiliama Szekspira?

 25. Podaj nazwę państwa europejskiego, które zobowiązało się do nie uczestniczenia w działaniach wojennych.

 26. Państwo sąsiadujące z Polską, gdzie rozwija się transport tranzytowy?

 27. Wymień sąsiadów Polski.

 28. Podaj rok oraz symbol zjednoczenia się Niemiec.

 29. Jak nazywa się i jaką ma wysokość najwyższy szczyt na świecie?

 30. Ile i jakie strefy klimatyczne występują na półkuli północnej?

: prezentacje
prezentacje -> Protokół klasyfikacji indywidualnej Zawody spławikowe „Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego pzw w Koszalinie w kat. Seniorów”
prezentacje -> Zasoby wód podziemnych miasta włOCŁawek
prezentacje -> Miejsce Nazwisko i Imię Pkt
prezentacje -> Strona tytułowa 3 Historia polskiej piłki
prezentacje -> Byli studenci erasmusa
prezentacje -> Program I konferencja Inaugurująca Projektu Kluczowego nt. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane przemyśle lotniczym” Centrum Zaawansowanych Technologii „aeronet – Dolina Lotnicza”
prezentacje -> Drużynowa klasyfikacja „gpx” okręgu spławik 2012
prezentacje -> Tabela składek I opłat wędkarskich w Okręgu pzw legnica na rok 2015
prezentacje -> Radom walk: 15. 10. 2012
prezentacje -> Imię I Nazwisko Klub Wieprz Zalew Wisła Punkty Miejsce Marek Węgielski spoon puławy 20 5 20 45 1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna