Referenta ds. Ewidencji gruntów w zakładzie obsługi powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej I kartograficznej starostwa powiatowego w brzeguPobieranie 7.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.43 Kb.
KIEROWNIK ZAKŁADU OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA DS. EWIDENCJI GRUNTÓW

W ZAKŁADZIE OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: średnie o kierunku geodezyjnym lub dowolne wyższe; dopuszcza się osoby z wykształceniem średnim (dowolne) w trakcie studiów geodezyjnych (minimum ukończony 1 rok studiów)

b) doświadczenie zawodowe: nie wymagane

c) umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

d) uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn)

e) znajomość ustaw :kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym, Prawo geodezyjne i kartograficzne i akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw2. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista

b) umiejętność pracy w zespole

c) opanowanie3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Dla nieruchomości położonych na terenie gmin Skarbimierz, Miasto Brzeg, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski:

- zapewnienie nieodpłatnego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków gminom oraz wydawanie informacji innym zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym,

- udzielanie KRUS informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach zakresu ubezpieczenia,

- sporządzanie wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów niezbędnych do uregulowania niezgodności stanu ujawnionego w dziale I ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeśli kandydat posiada),

f) referencje (jeśli kandydat posiada),

g) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie powiat.brzeski.opolski.sisco.info lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego)

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie starostwa, pocztą elektroniczną na adres: geodezja@brzeg-powiat.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres starostwa: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. ewidencji gruntów w Zakładzie Obsługi PODGiK, w terminie do dnia 20.02.2007 r. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (powiat.brzeski.opolski.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 107, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Brzeg, dnia 05.02.2007 r.

Kierownik Zakładu Obsługi PowiatowegoOśrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Agnieszka Sławińska - Zymek

Pobieranie 7.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna