Region emilia romania prowincja riminiPobieranie 51.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar51.76 Kb.
REGION EMILIA ROMANIA
PROWINCJA RIMINI
MEMORANDUM DLA WĘDKARZY
Wszyscy obywatele włoscy i cudzoziemcy posiadający kartę wędkarską, wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają równe prawo do połowu w wodach śródlądowych regionu Emilia Romania.
REGULAMIN REGIONALNY z dnia 16 sierpnia 1993, n. 29#

SPRZĘT I SPOSOBY JEGO ZASTOSOWANIA DOZWOLONE PRZY POŁOWACH.

KALENDARZ ZAKAZU POŁOWU POSZCZEGÒLNYCH GATUNKÒW ICHTIOFAUNY W WODACH SRÒDLĄDOWYCH REGIONU EMILIA ROMANIA
ROZDZIAŁ I

POŁÒW W STREFACH "A"

Art. 3 Sprzęt amatorski dopuszczalny do wędkarstwa sportowego i wędkarstwa rekreacyjnego

1. Każdy wędkarz amator, posiadający ważną kartę wędkarską, ma prawo do połowu w zakresie wędkarstwa sportowego, posługując się niżej wymienionym sprzętem i we wskazany sposób:

a) od jednej do trzech wędek, z kołowrotkiem lub bez, ustawionych na łowisku nie większym niż 10 m, z czego każda wędka może być uzbrojona w nie więcej niż trzy haczyki;

b) "mazzacchera": do lądowania węgorzy powinien on być wykonany z siatki z oczkami o minimalnym rozmiarze 8 mm;

c) sznur haczykowy uzbrojony w jeden lub więcej haczyków. Sprzęt ten może być używany tylko w pozycji nieruchomej lub z łodzi;

d) "bilancella" (sieć rozpięta na dwóch skrzyżowanych drążkach) o długości boku do 1,50 m, zaczepionej na kiju manewrowym. Rozmiar oczek nie mniejszy niz 10 mm.

Przy połowie w wodach, gdzie występują w większości gatunki ichtiofauny morskiej, dopuszcza się użycie sieci o oczkach, których wielkość jest nie mniejsza niż 6 mm .

2. Podczas użycia sieci "bilancella" zabrania się zawieszania jej na linie, która przecina bieg wody. Zakazane jest także użycie sieci "bilancella" w miejscach, gdzie szerokość lustra wody nie przekracza 3 m, a głębokość jest mniejsza niż 0,50 m .

3. Zezwala się ponadto na połów w strefach klasyfikowanych jako "A" – a także w kanałach melioracyjnych, które znajdują się na ich obszarze – przy użyciu niżej wymienionego sprzętu i w następujący sposób:

a) sieci "bilancia" o maksymalnej długości boku do 6 m, umocowanej na kiju manewrowym; wielkość oczek nie może być mniejsza niż 20 mm; w sieci można umieścić dodatkowo kwadratowy kawałek sieci "fissetta" o wielkości nie przekraczającej jednej trzeciej najdłuższego boku sieci, z oczkami nie mniejszymi niż 10 mm .

Gdy połów ma miejsce w wodach, gdzie przeważa ichtiofauna morska, sprzęt powinien mieć następujące cechy:

a) sieć o boku nie dłuższym niż 6 m, z oczkami o wielkości nie mniejszej niż 12 mm oraz sieć "fissetta" z oczkami nie mniejszymi niż 6 mm .

b) "durlindana": sieć "wagowa", posiadająca cechy opisane w art. 2, pkt 1 - podpunkt h) – umocowana na łodzi i sterowana za pomocą bloczka przytwierdzonego u szczytu drąga;

c) sieć "bilancione fisso"- duża sieć rybacka, nieruchoma, ze skrzyżowanymi drążkami; długość boków sieci nie może przekroczyć 15 m; oczka nie mogą być mniejsze niż 24 mm . Dopuszcza się zamocowanie wewnątrz dodatkowo czterobocznej sieci, której długość boków nie przekracza 6 m, a wielkość oczek 12 mm . Na dnie owej sieci można umieszczać kawałek sieci w kształcie kwadratu, zwanego "fissetta" o długości boku nie przekraczającej 2 m z oczkami wielkości co najmniej 6 mm . Sieć nie powinna zajmować więcej niż połowę lustra wody mierzonego przy odpływie.

c ) "bis. Sparviero" (zwane potocznie "jazzo" lub "ghiaccio") – sieć do podrywu, wyłącznie na wodach , gdzie przeważa ichtiofauna morska.

ROZDZIAŁ II

POŁÒW W STREFACH "B" E "C"

Art. 5 Sprzęt amatorski dopuszczalny do wędkarstwa sportowego i wędkarstwa rekreacyjnego

1. Na odcinkach wód bieżących w strefach klasyfikowanych jako "B" dopuszczalne są:

a) jedno do trzech wędzisk, z kołowrotkiem lub bez, uzbrojone w nie więcej niż trzy haczyki i ustawione w obrębie łowiska nie większego niż 10 m;

b) "bilancella" o maksymalnej długości boku sieci. 1,50 m zamocowana na kiju manewrowym, którego długość nie powinna przekraczać 10 m. Wielkość oczek nie może być mniejsza niż 10 mm .

Zabronione jest zawieszanie sieci "bilancella" na linie, która przecina bieg wody. Jej stosowanie zakazane jest także w miejscach, gdzie szerokość lustra wody nie przekracza 3 m, a głębokość jest mniejsza niż 0,50 m ;

c) ”mazzacchera” – sprzęt do połowu węgorzy: robaki są zaczepiane na linkę, spuszczaną następnie do wody w celu zwabienia ryb, które wpadają w rodzaj parasola z sieci o oczkach wielkości co najmniej 8 mm ;

d) jeden do trzech sznurów haczykowych uzbrojonych w nie więcej niż trzy haczyki każdy.

3. W wodach kategorii "C" każdy wędkarz może łowić przy użyciu wędki uzbrojonej w haczyk, z kołowrotkiem lub bez. Dozwolone jest wędkowanie rzutowe ze sztuczną przynętą lub za pomocą sznura haczykowego z nie więcej niż trzema haczykami, na których zaczepione są muchy ("moschera") lub imitacje larw ("camolera"),zanurzone częsciowo wodzie lub utrzymujące się na powierzchni za pomocą obiciążonych ołowiem pływaków.ROZDZIAŁ V

OKRESY POŁOWU

Art. 9 Okresy połowu ròżnych gatunków

1. Na wszystkich wodach śródlądowych obowiązuje zakaz połowu następujących gatunków ryb w niżej wymienionych okresach:


GATUNEK

OKRES OCHRONNY

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

----

Brzana południowa (Barbus barbus plebejus)

01/05 - 30/06

Karp (Cyprinus carpio)

01/05 - 15/06

Kleń (Leuciscus chepalus cabeda)

01/05 - 30/06

Łoban (Mugil cephalus)

----

Parposz (Alosa fallax nilotica)

01/01 - 31/12

Rak Austropotamobius pallipes italicus

01/01 - 31/12

Babka (Gobius ophiocephalus)

----

Krab słodkowodny (Potamon fluviatile)

01/01 - 31/12

Szczupak pospolity (Esox lucius)

15/12 - 15/04

Mugilowate (Liza ramada - cefal cienkowargi, Liza saliens - ostronosik, Liza aurata - cefal złotogłowy, Chelon labrosus - chelon grubowargi)

----

Dorada (Sparus aurata)

----

Stornia (Platichthys flesus luscus)

----

Okoń europejski (Perca fluviatilis)

1/03 - 15/05

Labraks (Dicentrarchus labrax)

----

Jesiotr adriatycki (Acipenser naccarii)

01/01 - 31/12

Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)

01/01 - 31/12

Bieługa (Huso huso)

01/01 - 31/12

Lin (Tinca tinca)

01/05 - 15/06

Rutilus rubilio

01/01 - 31/12

Leuciscus souffia

01/01 - 31/12

Gobio gobio

01/01 - 31/12

Cobitis taenia

01/01 - 31/12

Gasterosteus aculeatus

01/01 - 31/12

Chondrostoma genei

01/01 - 31/12

Alburnus alburnus

----

Micropterus salmoides

01/05-30/06

Scardinius erytrophthalmus

----

PRAWO REGIONALNE z dnia 22 lutego 1993, n. 11

OCHRONA I ROZWOJ ZASOBÓW ICHTIOFAUNY

ZASADY POŁOWU W REGIONIE EMILIA-ROMANIA

Art. 13 Ochrona ichtiofauny

1. Wypuszczanie do wód śródlądowych gatunków innych od miejscowej ichtiofauny, jest zakazane. Zgromadzenie regionalne może zezwolić na odstąpienie od tego zakazu z umotywowanych przyczyn.

Nieprzestrzeganie dyspozycji niniejszego artykułu grozi następującymi karami:

a) kara pieniężna od 258 Euro do 2.582 Euro i zawieszenie karty wędkarskiej od dwunastu do trzydziestu sześciu miesięcy za przekroczenie zakazu określonego w pkt 1;ROZDZIAŁ IV WĘDKARSTWO

Art. 16 Uprawianie wędkarstwa

1. Przez uprawianie wędkarstwa rozumie się każde działanie mające na celu schwytanie przedstawicieli gatunków ichtiofauny.

2. Prawo do wędkowania mają osoby posiadające ważną kartę wędkarską, wystawioną na podstawie spełniania warunków określonych w przepisach regionalnych.

3. Wędkarze, którzy zamierzają łowić na obszarach strefy "D" muszą uzyskać specjalną regionalną legitymację wędkarstwa kontrolowanego w celu rejestracji złowionych ryb z rodziny łososiowatych i lipieniowatych.

4. Legitymacje wędkarskie do połowu kontrolowanego są wystawiane przez Urzędy Miasta obszarów zainteresowanych e przez stowarzyszenia wędkarskie, zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Regionalnego. Urzędy Miasta, także poprzez Stowarzyszenia Wędkarskie, zbierają legitymacje, o których mowa w punktach 3 i 4, w celu rejestracji członków i ich połowu.

5. Wszelkie przekroczenia są karane w następujący sposób:

a) kara pieniężna od 77 Euro do 464 Euro, konfiskata sprzętu i złowionych ryb, za wędkowanie bez wymaganej licencji i bez legitymacji lub za posiadanie więcej niż jednej legitymacji, bez uprzedniego poinformowania o tym Władz Prowincji. ;

b) kara pieniężna od 12 Euro do 38 Euro dla tych, którzy, mimo, iż posiadają legitymację wędkarską, nie przedstawią jej przedstawicielom straży, ale legitymują się w specjalnym biurze prowincji przed upływem piętnastu dni. Po upłynięciu tego terminu zostaną nałożone kary, o których mowa w podpunkcie a);

c) kara pieniężna od 103 Euro do 619 Euro, i odmowa przedłużenia licencji na kolejny okres dwunastu miesięcy, jeśli właściciel stracił ją w wyniku wcześniejszego nałożenia sankcji administracyjnej.

Art. 17 Zakazy

1. Zakazuje się:

a) połowu rękami, połowu podwodnego i połowu podlodowego:

b) połowu przy użyciu materiałów wybuchowych, toksycznych, zanieczyszczających i obezwładniających lub przy zastosowaniu prądu elektrycznego;

c) połowu przy użyciu sprzętu nie autoryzowanego, lub sprzętu o rozmiarach i zastosowaniu zakazanych przez niniejszej ustawy;

d) łowienia z zastosowaniem sztucznego światła, z wyjątkiem pływaka świetlnego i małych świateł pomocniczych dopuszczanych przez regulamin regionalny, o ile nie służą one w żaden sposób wabieniu ryb;

e) połowu i nęcenia przy użyciu zanęty czy wszelkich innych mieszanek zawierających krew;

f) połowu przy użyciu przynęt lub gotowych zanęt, w ilości większej lub innej niż dopuszczalna;

g) połowu lub ustawiania sieci czy innego sprzętu, z wyjątkiem wędzisk i linek , w odległości mniejszej niż 40 m , z prądem i pod prąd, od tras przepływu ryb w gòrę rzek, od krat lub podobnych struktur, od urządzeń hydrotechnicznych, od wodospadów, w pobliżu młynów i obiektowa ochronnych mostów, a także od zapòr;

h) łowienia metodą „szarpaka” przy użyciu wędziska lub linki uzbrojonych w kotwiczkę, nawet jeśli pozbawionej przynęty.

2. Zabrania się jednocześnie, w zakresie ochrony środowiska, porzucania przynęt, ryb i odpadków na ziemi, wzdłuż biegów lub luster wodnych oraz w ich okolicach, a także wyrzucanie odpadków do wód.

3. Za przekroczenie dyspozycji niniejszego artykułu, nałożone zostaną następujące kary:

a) kara pieniężna od 103 Euro do 619 Euro za połów podwodny, łowienie rękami, lub przy użyciu sprzętu nieautoryzowanego;

b) kara pieniężna od 25 Euro do 154 Euro za połów w zamarzniętych wodach lub przy użyciu sprzętu o wymiarach lub zastosowaniu nie dozwolonych przez niniejszą ustawę;

c) kara pieniężna od 258 Euro do 2.582 Euro, z wyjątkiem sytuacji kiedy stanowi to przestępstwo, odebranie karty wędkarskiej, zajęcie i konfiskata tak sprzętu jak i złowionych ryb, za przekroczenia dyspozycji wskazanych w pkt 1, podpunkt b);

d) kara pieniężna od 51 Euro do 309 Euro i zawieszenie licencji wędkarskiej na cztery do dwunastu miesięcy za przekroczenie dyspozycji wskazanych w pkt 1, podpunkt f);e) kara pieniężna od 51 Euro do 309 Euro za przekroczenie dyspozycji wskazanych w pkt 1, litery d), e), g), i h);

f) kara pieniężna od 25 Euro do 258 Euro za przekroczenie dyspozycji wskazanych w pkt 2.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna