Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we WrocławiuPobieranie 32.67 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar32.67 Kb.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, tj.:Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu AB0

Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh

Zadanie 4: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych

Zadanie 5: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowychZadanie 6: Papaina - standaryzowany odczynnik do badań serologicznych

Zadanie 7: Odczynniki antyglobulinowe poliwalentne i monowalentne” – nr sprawy 14/P/1-7/2012

Numer ogłoszenia BZP: 151079 - 2012;

data zamieszczenia BZP: 11.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112209 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3715810, faks 71 3281713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, tj.:Zad1: Odcz. monokl do oznaczania antygenów z układu AB0; Zad2: Odcz. monokl do oznacz. antyg. z ukł Rh;Zad3: Odcz.monokl i polikl do oznacz. antyg. spoza ukł AB0 i Rh;Zad 4: Uczul krw wzorc do kontr ujemnych wynik. testów antygl.;Zad5: Standard anty-D do kontr. testów antygl.;Zad6: Papaina - standaryz. odcz. do badań serol.;Zad7: Odcz antygl poliwal. i monowalentne..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz uczulonych krwinek wzorcowych do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych, tj.: Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu AB0 Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh Zadanie 4: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych Zadanie 5: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych Zadanie 6: Papaina - standaryzowany odczynnik do badań serologicznych Zadanie 7: Odczynniki antyglobulinowe poliwalentne i monowalentne 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1.1 - 1.7. do SIWZ. 3.Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy - 12 miesięcy. 4.Termin ważności przedmiotu zamówienia: - dla zadania 1-3; 5,7 wynosi minimum 12 miesięcy od daty dostawy; - dla zadania 4 wynosi 30 dni od daty dostawy; - dla zadania 6 wynosi minimum 10 miesięcy od daty dostawy. 5.Odczynniki / uczulone krwinki wzorcowe muszą posiadać opisane w języku polskim opakowanie, które zawiera instrukcję stosowania w języku polskim i zapewnia bezpieczny transport. 6.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do wskazanego pomieszczenia magazynowego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego złożenia zamówienia. 7.Transport przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zapewniony przez Wykonawcę, odbywać się będzie w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 13.30. 8.Dostawa będzie realizowana: - dla zadania 1-2: partiami 1 raz na kwartał, z tym, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo określenia ilości i asortymentu w danej dostawie. - dla zadania 3; 5-7: zamówienia w formie pisemnej będą składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego - dla zadania 4: dostawa uczulonych krwinek wzorcowych ma być dokonywana 1 raz na miesiąc. - dla zadania 1-7: Zamawiający wymaga, aby całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika/uczulonych krwinek wzorcowych/surowicy pochodziła z jednej serii; 9.Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy wystawienia faktury VAT..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 33.69.62.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu AB0

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Farmator Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20527,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20476,80

 • Oferta z najniższą ceną: 20476,80 / Oferta z najwyższą ceną: 26136,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Proplasma Sp. z o.o, ul. Ludwinowska 17K, 02-856 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64454,40

 • Oferta z najniższą ceną: 61290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70876,08

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hydrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49175,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65060,28

 • Oferta z najniższą ceną: 65060,28 / Oferta z najwyższą ceną: 98955,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • APR Marketing Sp. z o.o., ul. Mlądzka 10, 04-136 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12516,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9072,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12960,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Farmator Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1461,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1512,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1512,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Papaina - standaryzowany odczynnik do badań serologicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Farmator Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 939,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 923,40

 • Oferta z najniższą ceną: 923,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1210,14

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Odczynniki antyglobulinowe poliwalentne i monowalentne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Farmator Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5059,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5076,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5076,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5184,00

 • Waluta: PLN.


Wrocław, dn. 11-07-2012 r.
: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera

Pobieranie 32.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna