Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"Pobieranie 135.08 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar135.08 Kb.


UMOWA POŻYCZKI

NR …/U/400/../2014


zawarta w Poznaniu w dniu …… r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, nr identyfikacji podatkowej (NIP) 778-11-34-790, REGON 301313654

zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu Hannę Grunt*

Zastępcę Prezesa Zarządu Marka Baumgarta*

Zastępcę Prezesa Zarządu Marka Zielińskiego*

a ………………………………………...

z siedzibą ……………………………...

wpisanym/ą* do Rejestru Przedsiębiorców*, Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej*, Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS ….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy ….., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ….. zł (dotyczy Spółek z o.o. i S.A.)*, z czego wpłacono ….. zł (dotyczy S.A.)* wpisanym/ą* do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

nr identyfikacji podatkowej (NIP) ….., REGON …..*,

o następującym składzie osobowym Zarządu: …..*

zwanym/ą* dalej "Pożyczkobiorcą"

reprezentowanym/ą* przez:

…………………………………………………………………………………………………….* Wybrać właściwie

§ 1

 1. Pożyczkodawca działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok …..”, zwane dalej „Zasadami” udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ……. r. z wpływem w dniu ……. r. i z dnia …….r.* oraz jego aktualizację z dnia ……. r.* pożyczki do kwoty …….(słownie zł: …….) (w tym na rok ……. do kwoty ……. (słownie zł: …….))* na okres od dnia ……. r. do dnia ……. r. na realizację przedsięwzięcia pn.: ……. zwanego dalej „przedsięwzięciem” z przeznaczeniem na poz.: ……. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na rok* lata* ……. zwanym dalej „harmonogramem”.

* Wybrać właściwie

 1. Pożyczkodawca finansuje koszty kwalifikowane* przedsięwzięcia wynikające z zatwierdzonego harmonogramu, poniesione (zapłacone) po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem zapisów ust. 1.

* Wybrać właściwie

 1. Oprocentowanie pożyczki strony ustalają w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od nie spłaconych kwot kapitału.


§ 2

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, w którym udział pożyczki stanowi …….% planowanych kosztów NETTO ustalonych na kwotę ……. (słownie zł: …….) i wykonać je do dnia ……. r.* i oświadcza, że zakończył je w dniu ……. r.*

1.** Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, którego planowany koszt NETTO wynosi ……. (słownie zł: …….) w tym koszty kwalifikowane (poz. ……. harmonogramu) w kwocie ……. zł (słownie zł: …….), w których udział pożyczki stanowi …….% i wykonać je do dnia ……. r.* i oświadcza, że zakończył je w dniu ……. r.** Wybrać właściwie

** Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 1** należy stosować, gdy w przedsięwzięciu wyodrębnia się koszty kwalifikowane

 1. Przebieg powyższego przedsięwzięcia oraz planowany efekt (zakres) rzeczowy określa harmonogram z dnia ……. r., potwierdzony podpisem osób reprezentujących Pożyczkobiorcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz upoważnionego Inspektora Nadzoru*, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

* Wybrać właściwie

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedsięwzięcia. Pożyczkobiorca, po zakończeniu przedsięwzięcia, zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy w terminie do dnia ……. r. dokument potwierdzający wykonanie i odbiór przedsięwzięcia, tj. protokół końcowego odbioru.

*Nie stosować w przypadku przedsięwzięć zakończonych

3.* Pożyczkobiorca przedstawił Pożyczkodawcy w dniu ……. r. dokument potwierdzający wykonanie i odbiór przedsięwzięcia, tj. protokół końcowego odbioru.* Ustęp 3* dotyczy przedsięwzięć zakończonych, kiedy do Funduszu wpłynął Protokół odbioru
3.** Pożyczkobiorca w terminie do dnia ……. r. zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy dokument potwierdzający wykonanie i odbiór przedsięwzięcia tj. protokół końcowego odbioru.

** Ustęp 3** dotyczy przedsięwzięć zakończonych, gdzie Fundusz nie otrzymał Protokółu odbioru


 1. Strony wskazują, że planowany efekt ekologiczny w wyniku realizacji przedsięwzięcia to:

……………………………………………………………………………………………………

W terminie do dnia ……. r. Pożyczkobiorca przedstawi Pożyczkodawcy wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokument, świadczący o osiągnięciu w wyniku realizacji przedsięwzięcia planowanego efektu ekologicznego.* Wybrać właściwie

4.* Strony wskazują, że planowany efekt ekologiczny w wyniku realizacji przedsięwzięcia to:

………………………………………………………………………………………………………..

W terminie do dnia ……. r. Pożyczkobiorca przedstawi Pożyczkodawcy wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokument świadczący o osiągnięciu planowanego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.* Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 5 * dotyczy przedsięwzięć, w których efekt potwierdza PPIS

** Wybrać właściwe

4.** Strony wskazują, że planowany efekt ekologiczny w wyniku realizacji przedsięwzięcia to …….

W terminie do dnia ……. r. Pożyczkobiorca przedstawi Pożyczkodawcy dokumenty świadczące o osiągnięciu planowanego efektu ekologicznego tj. efektu energetycznego w wysokości co najmniej …….% (zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.)) uzyskanego w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

**Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 4** dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych z uzyskaniem tylko efektu energetycznego


 1. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dostarczy Pożyczkodawcy dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4, 6*, 7*, § 9 pkt 1, 2 i 3 w ciągu 30 dni od terminów ich dostarczenia, umowa może być wypowiedziana przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy w terminie do dnia ……. r. dokument o zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem Pożyczkobiorcy o braku sprzeciwu i uwag właściwego organu* oraz dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” i/lub dowód PT „Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego”*.

* Wybrać właściwe

Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 6 dotyczy przedsięwzięć dla których wymagane jest pozwolenie na budowę , które nie wymagają pozwolenia na użytkowanie
6.* Pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy w terminie do dnia ……. r. dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” i/lub dowód PT „Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego”* oraz ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego*.
*Wybrać właściwe

Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 6* dotyczy przedsięwzięć dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, które wymagają pozwolenia na użytkowanie

6.** Pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawić Pożyczkodawcy w terminie do dnia ….. r. dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” i/lub dowód PT „Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego”*.*Wybrać właściwe

Wybrać właściwy ustęp. Ustęp 6** dotyczy przedsięwzięć realizowanych na podstawie zgłoszenia robót, dla których wymagamy OT i PT 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedsięwzięciem przez okres co najmniej trzech*/pięciu* lat od dnia przekazania przedsięwzięcia do użytkowania. O wszelkich zmianach w tym zakresie Pożyczkobiorca zobowiązuje się do poinformowania Pożyczkodawcy w terminie do 30 dni od dnia podjęcia decyzji o zmianach.*

* zapis stosuje się, gdy występuje pomoc publiczna udzielona zgodnie z programem pomocy regionalnej lub horyzontalna (3 lata dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców); Ustęp należy usunąć, gdy występuje pomoc de minimis lub rekompensata

 1. Naruszenie przez Pożyczkobiorcę jego zobowiązania wskazanego w ust. 7* uprawnia Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 niniejszej umowy.*

* zapis stosuje się, gdy występuje pomoc publiczna udzielona zgodnie z programem pomocy regionalnej lub horyzontalna; Ustęp należy usunąć, gdy występuje pomoc de minimis lub rekompensata
§ 3

 1. Kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony
  w banku: …..

nr konta …...

 1. Strony ustalają, że kwota pożyczki zostanie przekazana w drodze kolejnych wydatków
  w ratach z uwzględnieniem zapisów ust. 3.

 2. Raty pożyczki przedkładane Pożyczkodawcy do rozliczenia muszą wynosić co najmniej ……. zł (słownie zł: ……. 00/100). Wyjątek stanowi ostatnia rata, której wysokość może być niższa.

 3. Wypłata raty pożyczki nastąpi po:

1/ uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę zaległych odsetek (nie dotyczy pierwszej raty),

2/ przedstawieniu przez Pożyczkobiorcę, dokumentacji świadczącej o faktycznym wykonaniu zakresu (etapu) przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem, którą stanowią: arkusz rozliczenia (według wzoru ustalonego przez Pożyczkodawcę, kopie faktur, rachunków sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty, łącznie z częściowymi protokołami odbioru robót budowlano-montażowych, których te dokumenty dotyczą.

Faktury, rachunki dotyczące kosztów kwalifikowalnych* należy przedłożyć
w kwocie raty pożyczki*

w kwocie przewyższającej ratę pożyczki*

w wysokości dwukrotnej kwoty raty pożyczki*

wraz z ich zbiorczym zestawieniem zgodnie z arkuszem rozliczeń (według wzoru ustalonego przez Pożyczkodawcę).* Wybrać właściwie

3/ **udokumentowaniu przez Pożyczkobiorcę zapłaty, w terminie określonym w ust. 10 umowy, udziału własnego, wynikającego z przedstawionych faktur, rachunków.** nie występuje w przypadku rozliczenia w kwocie raty pożyczki, o którym mowa w pkt. 2

4/ ***ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

***w przypadku rozliczenia w kwocie raty pożyczki ust. 4 zmienia numerację na 3

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3* należy opisać zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji rozliczania umów”. 1. Wypłata przez Pożyczkodawcę rat pożyczki nastąpi przed upływem 30 dni liczonych od daty złożenia przez Pożyczkobiorcę prawidłowo sporządzonego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3* i spełnieniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 z uwzględnieniem zapisów ust. 3 (i § 13 ust. 2)**.

*Wybrać właściwie

**stosować tylko jeśli przed uruchomieniem pierwszej raty pożyczki trzeba dostarczyć jakiś dokument, jeśli nie nawias z zawartością należy usunąć

 1. Pożyczkodawca nie finansuje w szczególności: podatku VAT, odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji przedsięwzięcia, odsetek za opóźnienie, kosztów wynikających z ustanowienia i ze zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu inwestycyjnego, pozyskania terenu, prenumerat czasopism oraz podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem.

 2. Do kosztu przedsięwzięcia nie wlicza się w szczególności: podatku VAT, wolontariatu, kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, obsługa biura, telefony).

 3. Wypłata raty pożyczki zostanie wstrzymana, mimo spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w ust. 4, w razie zakwestionowania przez Pożyczkodawcę ustaleń zawartych w przedłożonych przez Pożyczkodawcę dokumentach, o których mowa w ust. 4 - do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.

Wstrzymanie wypłaty wymaga pisemnego poinformowania Pożyczkobiorcy w terminie do 30 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 4 o występujących nieprawidłowościach.

Poprawione dokumenty należy złożyć w terminie wskazanym przez Pożyczkodawcę. 1. Skutki wstrzymania przez Pożyczkodawcę na podstawie ust. 8 wypłaty obciążają Pożyczkobiorcę.

 2. Pożyczkobiorca w przypadku nieuregulowania należności wobec wystawcy faktur, rachunków będących podstawą uruchomienia raty pożyczki zobowiązany jest do:

1/ dokonania płatności na rzecz wystawcy faktur, rachunków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od daty wpływu środków Pożyczkodawcy na rachunek Pożyczkobiorcy określony w ust. 1,

2/ przedłożenia Pożyczkodawcy dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz wystawcy faktur, rachunków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zapłaty. 1. W przypadku nie zachowania terminu określonego w ust. 10 pkt. 1, Pożyczkodawca nalicza odsetki od nierozliczonej kwoty pożyczki, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania środków Pożyczkobiorcy, za okres przekraczający ten termin i wezwie Pożyczkobiorcę do uregulowania należności. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia uruchomionych środków i uregulowania odsetek przed uruchomieniem kolejnej raty.

 2. Jeżeli Pożyczkobiorca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 13, w ciągu 30 dni od upływu terminu ich dostarczenia, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę
  ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 niniejszej umowy.


 3. Pożyczkobiorca dostarczy końcowe rozliczenie (według wzoru ustalonego przez Pożyczkodawcę)

w wysokości całkowitych kosztów *

w wysokości całkowitych kosztów kwalifikowalnych *

kosztów kwalifikowalnych w wysokości dwukrotnej kwoty pożyczki *

kosztów w wysokości dwukrotnej kwoty pożyczki *

zgodnie z wymaganiami zawartymi w ust. 4 pkt 2 i 3* i harmonogramem w terminie do dnia ……. r. wraz z udokumentowaniem zapłaty (wyciągi bankowe),z uwzględnieniem ust. 10.

* wybrać właściwie
§ 4


 1. Wypłata pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy oraz spełnieniu innych warunków określonych niniejszą umową.

 2. Prawne zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki stanowi:*

 1. weksel „in blanco” – szt. 2, bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową

 2. weksel „in blanco” szt….., bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez ………………………*

*(jeżeli są poręczyciele, ilość weksli wzrasta odpowiednio do ilości poręczycieli)

 1. gwarancja bankowa ……………………………………

 1. nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pożyczkobiorcy w Banku ................................... nr .......................

 1. przelew /cesja/ wierzytelności z tytułu np. umów o zaopatrzenie w wodę i
  odprowadzanie ścieków z dnia ……….. r. nr…………………………… zawartych przez Pożyczkobiorcę z ……………. z siedzibą w……… ul. ……… 00-000 ………,

 2. hipoteka do kwoty .................................,00 zł (słownie zł: ............................................)

na nieruchomości gruntowej zabudowanej np. Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowaną w miejscowości …..objętej Księgą wieczystą Nr KW …….., dla której Sąd Rejonowy w ………….. prowadzi księgę wieczystą Nr......................................., na pierwszym miejscu hipotecznym,

 1. *hipoteka do kwoty .................................,00 zł (słownie zł: ...........................................)

na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym ….. i ….* Wchodzących w skład nieruchomości gruntowej zabudowanej np. Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowaną w miejscowości …..objętej Księgą wieczystą Nr KW……. , dla której Sąd Rejonowy w ………….. prowadzi księgę wieczystą Nr......................................., na pierwszym miejscu hipotecznym,

 1. cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na
  nieruchomości/ nieruchomościach wymienionych w ust. 2 pkt ………*
 1. wymienić inne zabezpieczenia: np.:.......................................................................................

a) zastaw rejestrowy na urządzeniach ……………………………………………………

b) cesja praw z umowy ubezpieczenia urządzeń ……………………………………….*Wybrać właściwe zabezpieczenie

 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi*:

 1. oświadczenie Pożyczkobiorcy/Poręczyciela* o poddaniu się rygorowi egzekucji ze zobowiązań wynikających z umowy pożyczki na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), sporządzone w formie aktu notarialnego, zawierającego następujące ustalenia:

 1. podstawę prawną roszczenia wierzyciela, którą jest niniejsza umowa,

 2. wysokość sumy pieniężnej poddanej egzekucji, stanowiącej sumę kapitału, odsetek z tytułu oprocentowania w skali roku (wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy) i odsetek karnych (wskazanych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy), tj. ………………….. zł,

 3. stwierdzenie, że wierzyciel będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego w razie nie uiszczenia należności w terminie określonym w niniejszej umowie, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty,

 4. termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, tj. dzień ………………………………r.*

 1. oświadczenie właściciela nieruchomości ………… o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości, dla której przez Sąd Rejonowy …………….. prowadzona jest księga wieczysta Nr ……………, na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), sporządzone w formie aktu notarialnego, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, na następujących warunkach:

  1. podstawą prawną roszczenia jest niniejsza umowa pożyczki,

  2. wysokość sumy pieniężnej poddanej egzekucji stanowią, suma kapitału, odsetek umownych (wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy) i karnych (wskazanych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy) tj. kwota ………….. zł (słownie złotych: …………00/100),

  3. wierzyciel będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego w razie nie uiszczenia należności w terminie określonym w niniejszej umowie, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty,

  4. termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, tj. dzień …………………r.*

3/ oświadczenie Pożyczkobiorcy, złożone na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o poddaniu się rygorowi egzekucji do zapłaty kwoty stanowiącej sumę kapitału, odsetek umownych (wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy) i karnych (wskazanych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy) tj. kwota ………. zł ( słownie złotych: ………….00/100) lub wydania rzeczy………….**, sporządzone w formie aktu notarialnego na następujących warunkach:

 1. podstawą prawną roszczenia jest niniejsza umowa pożyczki,

 2. wierzyciel będzie upoważniony do prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego w razie nie uiszczenia należności w terminie określonym w niniejszej umowie, po upływie terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu do zapłaty*.

* Wybrać właściwie

** Należy dokładnie opisać rzeczy

 1. Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty związane z udzieleniem pożyczki i prawnym zabezpieczeniem jej spłaty. Pożyczkodawca może dokonać weryfikacji ustanowionych umową prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, ustalić ich aktualną wartość oraz zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

 2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia pożyczki stanowią, od momentu dostarczenia ich Pożyczkodawcy, załączniki będące integralną częścią niniejszej umowy.

 3. Zmiana w ustanowionych prawnych zabezpieczeniach pożyczki może nastąpić:

1/ na żądanie Pożyczkodawcy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki lub jego wzmocnienia,

2/ na wniosek Pożyczkobiorcy, po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Pożyczkodawcy na zwolnienie części zabezpieczenia o ile pozostałe formy zabezpieczenia w pełni chronią interes Pożyczkodawcy. 1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uzyskania informacji o realnym zmniejszeniu, ustanowionych przez Pożyczkobiorcę na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających lub mogących wyniknąć z niniejszej umowy, zabezpieczeń i nie dojścia w terminie do 30 dni od uzyskania tych informacji, do porozumienia z Pożyczkobiorcą w zakresie ustanowienia innych  zabezpieczeń niniejszej umowy w miejsce lub obok dotychczasowych. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od ………………..* nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w …….. prowadzi księgę wieczystą Nr .............................. stanowiącej zabezpieczenie pożyczki do czasu całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu niniejszej umowy. (Suma ubezpieczenia powinna być co najmniej równa aktualnej wartości rynkowej opisanej wyżej nieruchomości.)** Na każde żądanie Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca jest zobowiązany w terminie do 30 dni do okazania mu dokumentów umowy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek. Naruszenie przez Pożyczkobiorcę wskazanego w niniejszym postanowieniu zobowiązania uprawnia Pożyczkodawcę do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym przepisie zastosowanie będzie miał zapis § 8 ust 2 umowy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedkładania Pożyczkodawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty składki, dowodów zapłaty.

* Należy wskazać od jakich zdarzeń ma być zawarte ubezpieczenie

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących danych ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, o której mowa w ust. 2 pkt. 6*, Pożyczkobiorca zobowiązuje się poinformować o nich Pożyczkodawcę na piśmie, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dokonania przez Pożyczkobiorcę czynności skutkującej zmianą danych ujawnionych w księdze wieczystej.

* Wybrać właściwie

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedkładania Pożyczkodawcy – w okresie trwania umowy – zaktualizowanego dokumentu pn.: „Informacja o numerach rachunków bankowych” – według wzoru A5 (zamieszczonego na stronie internetowej Pożyczkodawcy) w przypadku zaistnienia zmian w stosunku do złożonej, przed zawarciem umowy, Informacji w terminie do 30 dni od zaistnienia zmiany.

* Wybrać ustępy właściwe do przyjętej formy zabezpieczenia pożyczki i decyzji Zarządu (kpc 777)
§ 5

 1. Pożyczka podlega spłacie w całości.

 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki i należnych odsetek
  zgodnie z postanowieniami ust. 3, 4 i 5.

 3. Zadłużenie z tytułu udzielonej pożyczki podlega spłacie po upływie ……-miesięcznego okresu karencji w następujących terminach:


[Harmonogram spłat]


 1. Odsetki, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, pobierane są od niespłaconych kwot kapitału, za każdy dzień kalendarzowy korzystania z pożyczki, licząc od dnia uruchomienia środków.

 2. Odsetki naliczane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Termin wpływu środków z tytułu należnych odsetek ustala się do dnia 20-tego następnego miesiąca po zakończeniu kwartału za kwartał poprzedni.

 3. Strony ustalają, że odsetki naliczone od kwoty pożyczki nie podlegają kapitalizacji i umorzeniu.

 4. *Strony ustalają, że:

1**/ w przypadku nie uzyskania pomocy ze środków zagranicznych nie
podlegających zwrotowi Pożyczkobiorca może wystąpić o przekwalifikowanie pożyczki na umarzalną do wysokości 10/15*% kwoty udzielonej pożyczki;

1***/ w przypadku podłączenia do planowanej kanalizacji ponad 50% ilości działek oraz potwierdzenia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Pożyczkobiorca może wystąpić o przekwalifikowanie pożyczki na umarzalną do wysokości 15% kwoty udzielonej pożyczki.


* wybrać właściwie

** zapis stosować w przypadku, kiedy Wnioskodawca złożył wniosek o środki z UE, ale jeszcze nie ma decyzji lub umowy


2/ warunkiem umorzenia pożyczki będzie:

  1. terminowe zakończenie przedsięwzięcia (względnie etapu, na który pożyczka została udzielona),

  2. terminowa spłata …… % kwoty pożyczki i odsetek za cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 8,

  3. osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego tj. energetycznego*

  4. zatwierdzenie końcowego rozliczenia pożyczki,

  5. wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska przez Pożyczkobiorcę i jednostki wnoszące opłaty i kary w jego imieniu,

  6. wywiązywanie się z innych zobowiązań w stosunku do Pożyczkodawcy wynikających z umowy,

  7. nie dokonanie spłaty pożyczki w okresie krótszym niż jeden rok, licząc od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki,

  8. **posiadanie przez Pożyczkobiorcę, na dzień złożenia wniosku o umorzenie, udziału kapitału publicznego, w kapitale zakładowym, w wysokości nie mniejszej niż 51%.

*Wybrać właściwie
3/ ** przyznanie dofinansowania, o którym mowa w pkt 1 stanowi podstawę do korekty wysokości i formy udzielonej przez Pożyczkodawcę pomocy na realizację przedsięwzięcia.

** zapis stosować w przypadku, kiedy Wnioskodawca złożył wniosek o środki z UE, ale jeszcze nie ma decyzji lub umowy
 1. * Warunek określony w ust. 7 pkt 2 b uznaje się za spełniony, jeżeli łączne opóźnienie  
  w spłacie rat kapitałowych i odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 6 lat nie przekroczyło 30 dni lub 40 dni, gdy okres kredytowania był dłuższy. Jeżeli opóźnienie
  w spłacie rat kapitałowych i odsetek przekroczyło odpowiednio 30 dni lub 40 dni wysokość umorzenia określona wskaźnikiem procentowym ulega zmniejszeniu o 0,5 procent za każdy dzień opóźnienia w spłacie rat kapitałowych i odsetek. Do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli łączna kwota spłaconych z opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty należnych odsetek.

* wybrać właściwie (skasować jeśli nie ma ust. 7)

 1. *Pożyczkodawca uzależnia umorzenie pożyczki od złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i/lub gospodarki wodnej realizowane przez Pożyczkobiorcę.

* wybrać właściwie (skasować jeśli nie ma ust. 7)
§ 6

Spłaty, o których mowa w § 5 ust. 2 dokonywane będą w formie:

1/ przelewu na rachunek Pożyczkodawcy w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział
w Poznaniu
nr konta 09 1540 1056 2001 8300 0547 0001 w terminach określonych niniejszą umową,

2/ za datę spłaty należności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy,

3/ w przypadku, gdy którykolwiek termin ustalony w § 5 ust. 3 i 5 upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, spłata należności może nastąpić w pierwszym dniu roboczym dla Pożyczkodawcy po wyznaczonym terminie.
§ 7


 1. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie pożyczki lub jej rat, Pożyczkodawca pobiera odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 2. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności do dnia dokonania zapłaty włącznie, tj. uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

 3. W przypadku zmniejszenia kosztu przedsięwzięcia* kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia* i przekroczenia …….*% udziału pożyczki
  w kosztach kwalifikowanych* przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności do zwrotu kwoty przekraczającej …..*% dofinansowania wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków Pożyczkobiorcy do dnia zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki tj. uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwotą przypadającą do zapłaty.

* Wybrać właściwie

 1. Naruszenie przez Pożyczkobiorcę jego zobowiązań określonych w ust. 3 uprawnia Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 umowy.

 2. W przypadku wymienionym w ust. 3 zwrot wskazanych w tym przepisie należności nastąpi na rachunek Pożyczkodawcy określony w § 6 pkt. 1.§ 8

 1. Umowa może być wypowiedziana przez Pożyczkodawcę w trybie natychmiastowym, a niespłacona kwota pożyczki zostanie postawiona wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w razie następujących okoliczności:

1/ opóźnienia w spłacie pożyczki lub odsetek należnych Pożyczkodawcy przekraczającego 30 dni od terminu spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek,

2/ wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie, z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 1 i 2,

3/ nie przystąpienia lub odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia, na które pożyczka została udzielona,

4/ nie zakończenia przedsięwzięcia w terminie określonym w § 2 ust. 1 zgodnie


z harmonogramem lub nie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego tj. energetycznego* zgodnie z § 2 ust. 4,

*Wybrać właściwie

5/ renegocjacje warunków umowy z przyczyn spowodowanych przez Pożyczkobiorcę trwają dłużej niż 30 dni,

6/ Pożyczkobiorca nie wykonuje obowiązków określonych w § 2 ust. 3, 4, 6* i 7*, § 3 ust. 4 i ust. 13, § 9, § 10, § 12*, § 16, 17,

*Wybrać właściwie

7/ Pożyczkobiorca nie dokonuje płatności, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt. 1, nie reguluje należności wynikającej z § 3 ust. 11,

8/ Pożyczkobiorca nie dokonał zwrotu kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy,

9/ Pożyczkobiorca nie przestrzega pozostałych postanowień umowy. 1. W razie wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków Pożyczkobiorcy (odsetki karne) w terminie 14 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę.

 2. Roszczenia z tytułu niespłaconego zadłużenia pokrywane są w następującej kolejności:

1/ koszty sądowe i egzekucyjne oraz inne koszty Pożyczkodawcy związane z windykacją należności,

2/ odsetki od zadłużenia przeterminowanego, określone w ust. 2,

3/ odsetki umowne, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, naliczane za kolejne okresy obrachunkowe,

4/ kapitał.§ 9

W czasie obowiązywania umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona oraz zgodnie z postanowieniami umowy, przedstawienia Pożyczkodawcy wymaganych informacji i wyjaśnień, w sposób rzetelny i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i prawnej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i zabezpieczenia spłaty pożyczki, a w szczególności do:

1/ terminowego dostarczania Pożyczkodawcy w okresach półrocznych do końca lutego i końca sierpnia każdego roku – oświadczenia o terminowym regulowaniu podatków i składek ubezpieczeniowych – według wzorów A16 i A17 (zamieszczonych na stronie internetowej Pożyczkodawcy),

2/ składania w okresach półrocznych do końca lutego i końca sierpnia każdego roku – informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym:

sprawozdania F-01 (MZ-03)* za dwa kwartały, a w przypadku ustawowego zwolnienia z obowiązku sporządzania tego sprawozdania – sporządzenia na potrzeby Pożyczkodawcy informacji zawierającej zakres danych jak w sprawozdaniu F-01 lub bilansie; Pożyczkodawca, ze względu na sytuację finansową Pożyczkobiorcy, może

żądać informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej (w tym sprawozdania F-01 (MZ-03)*) w okresach kwartalnych,

3/ składania w terminie do sześciu miesięcy od dnia bilansowego kończącego rok obrotowy, rocznego sprawozdania finansowego, tj.:

a) bilansu,

b) rachunku zysków i strat,

c) informacji dodatkowej do sprawozdania,

d) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (o ile ma taki
obowiązek),

4/ umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy przeprowadzania kontroli – w całym okresie trwania umowy – w siedzibie Pożyczkobiorcy, w miejscu prowadzenia działalności w zakresie:

a) sposobu wykorzystania pożyczki,

b) oceny sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy,

c) realności ustanowionego zabezpieczenia spłaty pożyczki,

d) oceny realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy,

e) oceny stanu istniejącego/faktycznego i sposobu użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia oraz udzielania wszelkich wyjaśnień i przedstawiania dokumentów dotyczących przedsięwzięcia objętego umową pożyczki.
§ 10

Pożyczkobiorca oświadcza, że została zawarta umowa* / zlecenie* z Wykonawcą dotycząca realizacji przedsięwzięcia, (w zakresie poz. ……. ** harmonogramu),*** której kopię złożył Pożyczkodawcy. W przypadku aneksowania umowy* / zlecenia* lub zawarcia jakiejkolwiek innej umowy* / zlecenia* Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Pożyczkodawcy aneksów i nowych umów* / zleceń* dotyczących realizacji przedsięwzięcia, w terminie do 30 dni od daty ich podpisania. (Jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej umowy Pożyczkobiorca zawarł wskazaną wyżej umowę* / zlecenie* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do wprowadzania zmian do tej umowy* / zlecenia* jest zobowiązany również stosować jej przepisy.)***** wybrać właściwe

** wpisać pozycje harmonogramu objęte umową

*** stosować kiedy tylko na część realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą

§ 10*

Pożyczkobiorca oświadcza, że zostały zawarte umowy** / zlecenia** z Wykonawcami dotyczące realizacji przedsięwzięcia (w zakresie poz. ……… *** harmonogramu),**** których kopie złożył Pożyczkodawcy. W przypadku aneksowania umów** / zleceń** lub zawarcia jakichkolwiek innych umów** / zleceń** Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Pożyczkodawcy aneksów i nowych umów** / zleceń** dotyczących realizacji przedsięwzięcia, w terminie do 30 dni od daty ich podpisania. (Jeżeli zgodnie z zapisami niniejszej umowy Pożyczkobiorca zawarł wskazane wyżej umowy** / zlecenia** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do wprowadzania zmian do tych umów** / zleceń** jest zobowiązany również stosować jej przepisy.)****** § 10* stosować w przypadku kiedy na realizację zadania zostało zawartych kilka umów z wykonawcami

** wybrać właściwe

*** wpisać pozycje harmonogramu objęte umowami

**** stosować kiedy tylko na część realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z wykonawcami

§ 11

 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że postępowanie o udzielenie zamówień na roboty budowlane*, usługi* i* dostawy* (wymienione w poz.** ………. harmonogramu)***, przeprowadził zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że postępowanie o udzielenie zamówień na roboty budowlane*, usługi* i* dostawy* (wymienione w poz.** ………. Harmonogramu)***, zobowiązuje się przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. *Pożyczkobiorca oświadcza, że przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane*, usługi i dostawy* nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i w związku z tym postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą zamówienia przeprowadził zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi zawieranie umów w drodze przetargu dla poz. ……** harmonogramu lub negocjacji dla poz. ……** harmonogramu z wyjątkiem umów do kwoty 5.000,00 zł.

* Wybrać właściwie

** wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. *Pożyczkobiorca oświadcza, że przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane*, usługi i dostawy* nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i w związku z tym postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą zamówienia zobowiązuje się przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) regulującymi zawieranie umów w drodze przetargu dla poz. ……** harmonogramu lub negocjacji dla poz. ……** harmonogramu z wyjątkiem umów do kwoty 5.000,00 zł.

* Wybrać właściwie

** wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane*, usługi* i* dostawy* wymienione w poz. ….** harmonogramu postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą zamówienia przeprowadził zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) i/lub wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki.

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane*, usługi* i* dostawy* wymienione w poz. ….** harmonogramu postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą zamówienia zobowiązuje się przeprowadzić zgodnie z zapisami art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) i/lub wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi jednostki.

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu


 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że wykonał roboty budowlane* część robót budowlanych,* usługi* wskazane pod poz. ….** harmonogramu własnymi siłami wykonawczymi, nie wydzielonymi ze struktur organizacyjnych Pożyczkobiorcy*.

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. * Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać* roboty budowlane* część robót budowlanych,* usługi* wskazane pod poz. ….** harmonogramu własnymi siłami wykonawczymi, nie wydzielonymi ze struktur organizacyjnych Pożyczkobiorcy*.

*wybrać właściwie

**wpisać właściwe pozycje harmonogramu

 1. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń składanych przez Pożyczkobiorcę, zawartych w § 10 i § 11 umowy okaże się nieprawdziwe, Pożyczkodawca będzie miał prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku usunięcia któregoś z ustępów należy pamiętać o zmianie numeracji.
§ 12

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć przed uruchomieniem pożyczki:

…………………………………………………………………

 1. W razie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1, pożyczka zostanie przekazana w terminie do 30 dni, licząc od daty ich dostarczenia, pod warunkiem przedłożenia Pożyczkodawcy dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 i 8.

 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 – w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 i 8 – umowa niniejsza może być przez Pożyczkodawcę wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym przepisie zastosowanie będzie miał zapis § 8 ust 2 i 3 umowy.

* wyszczególnić dokumenty, które należy dostarczyć przed uruchomieniem pożyczki, gdy Pożyczkobiorca nie ma przedstawić żadnych dokumentów przed uruchomieniem pożyczki należy usunąć zapis znajdujący się w nawiasie
§ 12 **

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć:

1/ przed uruchomieniem pożyczki:

…………………………………………………………

2/ do dnia ……………………………………………….


 1. W razie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, pożyczka zostanie przekazana w terminie do 30 dni, licząc od daty ich dostarczenia, pod warunkiem złożenia Pożyczkodawcy dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 i 8.

 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 – w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem zapisów ust. 5 i 8 – umowa niniejsza może być przez Pożyczkodawcę wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym przepisie zastosowanie będzie miał zapis § 8 ust. 2 umowy.

 3. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2 – w terminie do 30 dni od daty określonej w ust. 1 pkt 2, niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym postanowieniu, zastosowanie znajdą zapisy § 8 ust. 2 umowy.

* § 12* dotyczy przypadku, kiedy w trakcie trwania umowy, już po uruchomieniu środków należy dostarczyć jakiś dokument

** wyszczególnić dokumenty, które należy dostarczyć przed uruchomieniem pożyczki, gdy Pożyczkobiorca nie ma przedstawić żadnych dokumentów przed uruchomieniem pożyczki należy usunąć zapis znajdujący się w nawiasie
§ 13

 1. Dopuszcza się możliwość renegocjacji ustaleń umowy w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji przedsięwzięcia, na które strony umowy, pomimo zachowania należytej staranności nie miały wpływu.

 2. Pożyczkodawca ma prawo informować środki masowego przekazu oraz innych zainteresowanych, o formie i wielkości udzielonej pomocy finansowej Pożyczkobiorcy oraz udzielać wszelkich informacji związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udzielenie przez Pożyczkodawcę informacji, o których mowa w ust. 2 aprobując powszechną do nich dostępność.


§ 14

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do pisemnego informowania Pożyczkodawcy
o zmianach danych teleadresowych, nazwy, statusu prawnego oraz o toczącym się postępowaniu upadłościowym, naprawczym, bankowym postępowaniu ugodowym, likwidacyjnym oraz przekształceniach własnościowych oraz o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na pogorszenie sytuacji gospodarczej i finansowej Pożyczkobiorcy mogących wpłynąć na wykonanie niniejszej umowy.

§ 15

W razie utraty zdolności kredytowej, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości , otwarcia postępowania likwidacyjnego lub zajęcia majątku dotychczasowego poręczyciela, albo gwaranta, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zabezpieczenia zwrotu pożyczki w inny, uzgodniony z Pożyczkodawcą sposób - pod rygorem wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę z prawa wypowiedzenia umowy uregulowanego w niniejszym przepisie zastosowanie będzie miał przepis § 8 ust. 2 umowy.


§ 16

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Zmiana warunków niniejszej umowy w zakresie prolongaty terminów, może zostać dokonana pod warunkiem złożenia przez Pożyczkobiorcę odpowiednio uzasadnionego wniosku.

 3. Za zgodą Pożyczkodawcy aneksowania nie wymagają:

1/ przesunięcia w nakładach między kwartałami w harmonogramie,

2/ zmiany w zakresie rzeczowym harmonogramu, wykazane i uzasadnione w arkuszu rozliczenia końcowego, jeżeli nie mają wpływu na planowany efekt ekologiczny tj. energetyczny*,

3/ zmiany harmonogramu w zakresie planowanych kosztów wykazane w arkuszu rozliczenia końcowego, jeżeli nie mają wpływu na przekroczenie udziału procentowego, o którym mowa w § 7 ust. 3, w kosztach kwalifikowanych* przedsięwzięcia.

4/ opóźnienia do 30 dni w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3, 4 i 6, § 3 ust. 13, § 9, § 10, i § 12*.

*wybrać właściwie

§ 17

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania:

 1. Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
  dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014,


 2. Wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 3. Wytycznych stosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przetargu lub negocjacji wraz z informacją dotyczącą wykonania przedsięwzięcia własnymi siłami wykonawczymi,

 4. Instrukcji rozliczania umów.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej Pożyczkobiorcy: www.wfosgw.poznan.pl.


§ 18

Wygaśnięcie umowy pożyczki następuje po spłacie pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami oraz po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków umowy.


§ 19

Nieprzestrzeganie przez Pożyczkobiorcę postanowień określonych w niniejszej umowie traktowane jest jako niedotrzymanie warunków umowy przez Pożyczkobiorcę uprawniające Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku skorzystania przez Pożyczkodawcę w takim przypadku z prawa wypowiedzenia umowy zastosowanie będzie miał przepis § 8 ust. 2 umowy.


§ 20

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.


§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące w tym przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz Zasady.


§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


POŻYCZKOBIORCA POŻYCZKODAWCA

(pieczątka firmowa, pieczątki i (pieczątka firmowa, pieczątki i

podpisy osób działających podpisy osób działających

w imieniu Pożyczkobiorcy) w imieniu Pożyczkodawcy)

: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Nazwa przedsięwzięcia
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> O Ś wiadczeni e

Pobieranie 135.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna