regulamin Oferty okresowej Elastycznej dsl dla neo 



Pobieranie 77.14 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar77.14 Kb.


Załącznik      

     


z dnia .

regulamin 

Oferty okresowej Elastycznej - DSL dla NEO 

     








1Oferta okresowa Elastyczna – DSL dla NEO zwana dalej „Ofertą”, polega na:

1)Obniżeniu opłat instalacyjnych z tytułu świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp zwanej dalej „Usługą” świadczonej Abonentowi przez Telekomunikację Polską S.A., zwaną dalej „TP” oraz
2)Obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Usługi lub
3)Obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Usługi w opcjach dodatkowych, zwanych dalej „Opcjami Dodatkowymi”:
a)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s;
b)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s;
c)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s.

2Oferta trwa w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. na zasadach określonych poniżej.

3Z Oferty może skorzystać każdy Abonent usługi neostrada tp lub SDI tp, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)W okresie trwania Oferty złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami;
2)Zawarł umowę o świadczenie usługi neostrada tp lub SDI tp przed dniem 1 września 2009r;
3)W okresie trwania Oferty rozwiąże umowę o świadczenie usługi neostrada tp lub SDI tp i zawrze umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL tp, zwaną dalej „Umową” na okres 24 miesięcy o prędkości łącza zgodnej z poniższą tabelą:




Tabela 1

Schemat dostępnych przejść z usługi neostrada tp lub SDI tp do usługi dostęp do Internetu DSL tp

Opcja usługi neostrada tp lub SDI tp

Dopuszczalne prędkości łącza usługi dostęp do Internetu DSL tp dla odpowiednich opcji neostrady tp lub SDI tp

  1

  2

SDI tp

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 128

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 256

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 320

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 512

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 640

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 1024

DSL 1000, DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 2048

DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000

neostrada tp 6144

DSL 8000
4)Nie zalega z opłatami na rzecz TP.

4Oferta dotyczy wyłącznie numeru łącza telefonicznego wskazanego w umowie o świadczenie usługi neostrada tp lub SDI tp.

5Warunkiem skorzystania z Oferty jest istnienie warunków technicznych świadczenia Usługi na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3.

6W przypadku braku możliwości technicznych świadczenia Usługi na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3, Abonent korzysta z usługi neostrada tp lub SDI w dotychczasowej opcji i na dotychczasowych warunkach.

7Użyte w Regulaminie pojęcie:

1)„Okres Wstępny” oznacza dla Umów zawartych na czas określony pierwsze 12 miesięcy świadczenia Usługi,
2)„Okres Końcowy” oznacza okres obowiązywania Umowy liczony od dnia upływu Okresu Wstępnego do dnia wygaśnięcia Umowy.

8W ramach Oferty Abonent uiszcza:

1)Opłatę instalacyjną z tytułu :
a)Instalacji Usługi – modem podstawowy w kwocie 1,00 zł netto (1,22 zł brutto) albo
b)Instalacji Usługi – modem rozszerzony w kwocie 101,00 zł netto (123,22 zł brutto)
oraz
2)miesięczne opłaty abonamentowe za Usługę zgodnie z poniższą Tabelą:







Tabela 2

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Opcja Usługi

Miesięczna opłata abonamentowa w Okresie Wstępnym

Miesięczna opłata abonamentowa w Okresie Końcowym

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

DSL 1000

59,00

12,98

71,98

109,00

23,98

132,98

DSL 2000

69,00

15,18

84,18

139,00

30,58

169,58

DSL 4000

149,00

32,78

181,78

279,00

61,38

340,38

DSL 8000

299,00

65,78

364,78

379,00

83,38

462,38

9W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, Abonent uiszcza miesięczną opłatę abonamentową, zgodnie z poniższą Tabelą:








Tabela 3

Miesięczne opłaty abonamentowe za Opcję Dodatkową

Opcja Dodatkowa

Miesięczna opłata abonamentowa za Opcję Dodatkową

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

  4

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s

19,00

4,18

23,18

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s

119,00

26,18

145,18

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s

219,00

48,18

267,18

10Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 8 pkt 2, są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostępu do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy Usługa jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.

11W związku z zawarciem Umowy w ramach Oferty, TP przyznaje Abonentowi ulgę:

1)W opłacie instalacyjnej:
a)Za modem podstawowy: 798,00 zł netto (973,56 zł brutto) albo
b)Za modem rozszerzony: 898,00 zł netto (1095,56 zł brutto),
oraz ulgę:
2) W opłacie abonamentowej w wysokości wskazanej w poniższej Tabeli:







Tabela 4

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Opcja Usługi

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych w Okresie Wstępnym

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych w Okresie Końcowym

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

DSL 1000

170,00

37,40

207,40

120,00

26,40

146,40

DSL 2000

230,00

50,60

280,60

160,00

35,20

195,20

DSL 4000

200,00

44,00

244,00

70,00

15,40

85,40

DSL 8000

100,00

22,00

122,00

20,00

4,40

24,40

Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy Okres rozliczeniowy.

12W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej przez Abonenta, TP przyznaje ulgę w opłacie abonamentowej:








Tabela 5

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za Opcję Dodatkową

Opcja Dodatkowa

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych za Opcję Dodatkową

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

  4

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s

30,00

6,60

36,60

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s

130,00

28,60

158,60

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s

130,00

28,60

158,60

13Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.

14W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg określonej w ust. 11 lub 12 za pozostałe Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie.

15TP ma prawo żądać zwrotu kwoty określonej w ust. 11 lub 12 w terminie do 36 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy.

16W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy Abonent:

1)Nie może zmienić opcji Usługi na niższą niż ta, na którą zawarł Umowę oraz
2)Nie może zmienić Opcji Dodatkowej na niższą niż ta na którą zawarł Umowę.

17Oferta nie może być łączona z innymi promocjami dla Usługi świadczonej na łączu telefonicznym określonym w umowie o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL tp.

18Do świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp w ramach Oferty, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.







©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna