Regulamin akcji promocyjnej „Poniedziałek- dzień Emeryta”Pobieranie 29.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.76 Kb.

Regulamin akcji promocyjnej

„Poniedziałek- Dzień Emeryta”
 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Poniedziałek – Dzień Emeryta” jest Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032892; NIP: 5260309174;kapitał zakładowy w wysokości 2.324.895.800,00 zł zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Miejscem prowadzenia akcji promocyjnej jest hipermarket Organizatora znajdujący się w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46.

 3. Akcja promocyjna trwa od 20.02.2012, w każdy poniedziałek, do odwołania. O planowanym zakończeniu Akcji Organizator powiadomi klientów na 7 dni wcześniej, za pomocą pisemnej informacji zamieszczonej w Punkcie Obsługi Klienta.

 4. W Akcji mogą brać udział klienci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. posiadający ustalone prawo do emerytury,

 2. posiadający kartę Skarbonkę Mastercard wydaną przez Bank Accord Finnance S. A. , na wniosek klienta złożony w hipermarkecie Organizatora w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 46,

 3. nabywający towary wyłącznie w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt,a będzie weryfikowane poprzez okazanie dowodu tożsamości oraz legitymacji emeryta.

 1. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udział pracownicy Organizatora. Uczestnikami Akcji nie mogą być także osoby wykonujące na rzecz Organizatora umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 2. Akcja promocyjna polega na tym, że klient, który zrobi zakupy w hipermarkecie w poniedziałek, otrzyma premię w wysokości 5 % na konto Skarbonka. Premia jest naliczana od wartości dokonanych zakupów. Wartość naliczonej premii na Konto Skarbonka nie może przekroczyć 50 zł dziennie.

 3. Premią nie są objęte zakupy wyrobów tytoniowych, paliwa oraz alkoholu.

 4. W przypadku wystawiania faktury VAT jako odbiorca może być wskazany wyłącznie uczestnik akcji promocyjnej.

 5. W przypadku nie naliczenia premii na konto Skarbonka, premia doliczana jest na podstawie paragonu w Punkcie Obsługi Klienta tylko i wyłącznie w dniu dokonania zakupów.

 6. Klient może wykorzystać środki zgromadzone na koncie Skarbonka, pochodzące z premii osobiście składając podpis na druku wykorzystania środków Skarbonki.

 7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami, zniżkami oraz rabatami.

 8. Informujemy, że dane osobowe klientów przetwarzane są w celu realizacji akcji promocyjnej „Poniedziałek- Dzień Emeryta” przez Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Puławska 46, 05-500 Piaseczno. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo do ich poprawiania.

 9. Regulamin będzie dostępny w Punkcie Obsługi Klienta w hipermarkecie Organizatora. Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmian. O zmianach Regulaminu Organizator powiadamia poprzez pisemną informację zamieszczoną w Punkcie Obsługi Klienta wraz z podaniem daty obowiązywania zmiany.

Dyrekcja

Auchan Piaseczno

Imię i Nazwisko:..................................................................

Nr karty MasterCard :……………………………………………………………………

Data urodzenia:...................................................................

Adres:................................................................................

Przedstawiony dokument:......................................................


Data i podpis klienta:............................................................
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna