Regulamin akcji „tylko we dwoje” § 1 organizator akcjiPobieranie 23.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.68 Kb.
REGULAMIN AKCJI „TYLKO WE DWOJE”

§ 1

ORGANIZATOR AKCJI
Organizatorem akcji „TYLKO WE DWOJE”, zwanej dalej „Akcją”, jest Activ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipińskiego 3a, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2

CZAS TRWANIA AKCJI


 1. Akcja będzie trwać w okresie od 10.01.2012 r. do 14.02.2012 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Akcji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Akcji na stronie internetowej: www.activ-investment.eu lub w siedzibie/oddziale Organizatora.


§ 3

UCZESTNICTWO W AKCJI


 1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zawarcie w czasie jej trwania umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego spośród lokali mieszkalnych, które będą oferowane bezpośrednio przez spółkę z wyłączeniem wszelkich pośredników oraz wpłacenie pierwszej raty wartości umowy (zgodnie z przyjętym harmonogramem).

 3. Akcją objęte są wyłącznie lokale mieszkalne oferowane w inwestycjach: przy al. B.Krzywoustego 2, 4-6 w Katowicach, ul. Chorzowskiej w Katowicach (Cztery Wieże), przy ul. Św. Urbana w Zabrzu (Willa Ostoja), z wyłączeniem lokali jednopokojowych.

 4. Z udziału w Akcji wyłączone są:

a) osoby, które podpiszą umowę przedwstępną sprzedaży, z datą poprzedzającą rozpoczęcie obowiązywania Promocji tj. przed dniem 10.01.2012 r. oraz po jej wygaśnięciu, tj. po 14.02.2012 r.,

b) osoby, które zawarły umowę przedwstępną sprzedaży przed okresem obowiązywania Akcji, a w okresie jej obowiązywania zawarły aneksy, porozumienia czy zmieniły formę w jakiej umowa została zawarta.§ 4

ZASADY I PRZEDMIOT AKCJI


 1. Uczestnikom Akcji, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu, przysługiwać będzie prawo do otrzymania nagrody w postaci vouchera na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Wartość nagrody 1500 zł.

 2. Nagrodę otrzyma tylko jeden Uczestnik, którego wartość transakcji kupna lokalu mieszkalnego określona w podpisanej umowie przedwstępnej będzie najwyższa spośród wszystkich wartości transakcji kupna lokali mieszkalnych określonych w umowach przedwstępnych zawartych przez wszystkich Uczestników w czasie obowiązywania Akcji.

 3. Przyznanie nagrody odbędzie się 15.02.2012 r. w siedzibie Activ Investment w Krakowie przy ul. Lipińskiego 3a w obecności dwuosobowej komisji, w skład której wejdą: Maria Döerre – Specjalista ds. Marketingu i PR, Justyna Mikołajczyk - Księgowa.

 4. Uczestnik któremu zostanie przyznana nagroda (dalej „Zwycięzca”) zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody drogą e-mailową w dniu 15.02.2012 r. Jednocześnie zostaną mu przekazane szczegóły odnośnie odbioru nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości e-mail z ogłoszeniem wyników poinformować drogą elektroniczną Organizatora o przyjęciu nagrody oraz gotowości uiszczenia podatku dochodowego od nagrody. W przeciwnym razie nagroda pozostanie w rękach Organizatora lub może zostać przyznana Uczestnikowi, którego wartość transakcji kupna lokalu mieszkalnego była kolejną największą wartością po Uczestniku, który nie przyjął Nagrody lub nie spełnił warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Akcji kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody głównej, w terminie 7 dni od daty przyznania nagrody i przesłania potwierdzenia przelewu dokonania wpłaty e-mailem (faxem). Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego. Organizator informuje, że zapłata należnego podatku powstaje, gdy wartość nagrody przekracza 760 zł.

 6. Odbiór nagrody może nastąpić po uiszczeniu przez Zwycięzcę podatku dochodowego od nagród w wysokości 10% wartości nagrody.

 7. Zwycięzca będzie zobowiązany odebrać nagrodę osobiście w siedzibie firmy
  w Krakowie ul. Lipińskiego 3a lub w Oddziale w Katowicach al. B.Krzywoustego 4/1, w uzgodnionym terminie.

 8. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony podpisem na protokole odbioru nagrody (Załącznik nr 2).

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Warunkiem udziału w Akcji, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, jest przekazanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wzięciu udziału w Akcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) przedmiotu Promocji.

 3. Przystąpienie do Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi w regulaminie i w pełni je akceptuje.

 4. Regulamin Akcji dostępny będzie na stronie internetowej www.activ-investment.eu, w siedzibie Organizatora oraz w oddziale katowickim. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Akcji mają wyłącznie charakter informacyjny.

 5. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie w okresie trwania Akcji na adres siedziby Organizatora. Reklamacja musi zawierać dane adresowe, tel. kontaktowy oraz dokładny opis powodu reklamacji. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Organizatora. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu przez Klienta procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Akcji „ TYLKO WE DWOJE”

Kraków, dn. …………………………


OŚWIADCZENIE

W związku z zawarciem przeze mnie umowy przedwstępnej nr ………………………………… z dnia ……………………………….…..……… niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i zgłaszam udział w Akcji „ TYLKO WE DWOJE” organizowanej przez „Activ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w okresie od dnia 10.01.2012 r. do dnia 14.02.2012.


Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
Adres e-mail na który proszę przesłać ewentualną informację o przyznaniu nagrody:
………………………………………………………………………………

*Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji Promocji. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

……………………………………………………….

(podpis Uczestnika)


ZAŁĄCZNIK NR 2

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY

Organizator reprezentowany przez …………………………………………………………………………………..……………. .

jako Przekazujący

i

Klient …………………………………………………………………………………………….……….. .jako Odbierający

Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody ………………………………………………………………….., o wartości

………………………………………… w dniu ………………………………………………… .

Niniejszym strony potwierdzają zapłatę należnego podatku dochodowego przez odbierającego.

…………………………………………………… …………………………………………………….

Przedstawiciel Activ Investment Klient


………………………….…….. …………………………………………..

Miejscowość, data Czytelny podpis Klienta
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna