Regulamin cmentarzy komunalnych w gminie barlinekPobieranie 84.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar84.94 Kb.


Załącznik do Uchwały Nr ………………….

  Rady Miejskiej w Barlinku z dnia …………

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE BARLINEK

ADMINISTROWANYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOUNALNEJ SP. Z O.O. W BARLINKU

 

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy komunalnych, prosi się osoby przebywające na ich terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie do postanowień niniejszego regulaminu.


Rozdział I.

Postanowienia ogólne
§ 1.


 1. Cmentarze komunalne w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej i Szosowej oraz cmentarze komunalne w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie stanowią mienie Gminy Barlinek.

 2. Administratorem cmentarzy w Gminie Barlinek jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000114682, NIP 597-000-02-56, REGON 210014755.

 3. Dane Administratora (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania) umieszczone są na tablicy ogłoszeń każdego cmentarza.

 4. Wszelkie sprawy związane z użytkowaniem cmentarza należy załatwiać z Administratorem w jego siedzibie w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 77, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania - od 07:00 do 15:00, tel. 95 7461 217.

§ 2.
1. Przebywanie na terenie cmentarza odbywać się może tylko w godzinach jego otwarcia - w ciągu całego roku w godz. od 07:00 do 21:00.

2. Zamknięcie bram cmentarnych po godzinach określonych w ust. 1 następuje bez powiadomienia.

3.Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.

4. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do bezpłatnego wjazdu na cmentarz w godzinach otwarcia.

5. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za zgodą administratora cmentarza i po wniesieniu stosownej opłaty, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach (za wyjątkiem świąt i niedziel) oraz godzinach.

 2. Do określenia rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.

Rozdział II.

Ogólne zasady korzystania z cmentarzy komunalnych
§ 3.


 1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca i szacunku należnego zmarłym.

 2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązane są do stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji Administratora cmentarzy umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzach oraz stronie internetowej administratora.

§ 4.
1. Cmentarze komunalne służą do grzebania wszystkich zmarłych.

2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego, m.in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszojezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody.

3. Cmentarze utrzymywane są jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe (dojścia).

4. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

5. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem.


§ 5.
1. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi - zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa, nie jest podstawą do wycięcia drzewa.

3. W przypadku gdy w promieniu do 2 metrów od danego grobu rośnie drzewo, to może ono stanowić przeszkodę w wykorzystaniu grobu do pochowania trumien.

4. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm. ) oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 r. ( Dz. U. Nr 10 poz. 48 ze zm.).

5. Zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz realizacji prawa do pochowania regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do przywołanej ustawy.

6. Groby i inne miejsca pochowku winny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

7. Na cmentarzach komunalnych urządza się:


 1. groby ziemne pojedyncze lub pogłębione(w pionie),

 2. ziemne podwójne (w poziomie),

 3. groby ziemne zabudowane nagrobkiem pojedyncze i podwójne,

 4. groby ziemne dziecięce i zabudowane nagrobkiem,

 5. groby murowane,

 6. groby urnowe ziemne,

 7. groby murowane urnowe lub nisza na urnę w kolumbarium.

Rozdział III.Szczegółowe zasady korzystania z cmentarzy komunalnych
§ 6.
1. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów: związanych z funkcjonowaniem cmentarzy i z przeprowadzaniem pogrzebu, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej, kierowanych przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej, dodatkowo oznaczonych kartą parkingową (umieszczoną za przednią szybą pojazdu, samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie).

2. Bramy wjazdowe otwierane są przez Administratora po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu - poza pojazdami uprzywilejowanymi - odpowiedniej opłaty za wjazd.

3. Wyjazd z terenu cmentarza musi nastąpić najpóźniej na 30 minut przed godziną, do której czynne jest danego dnia biuro Administratora cmentarzy.

4. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do organizacji ruchu przyjętej przez Administratora cmentarza.


§ 7.
1. Cmentarze wyposażone są w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji.

2. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0° C. i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.


§ 8.
Gmina Barlinek ani Administrator nie odpowiadają za szkody na grobach i kolumbariach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
§ 9.
Osoby dotknięte czynami przestępczymi, kradzieżą lub aktami wandalizmu zobowiązane są do zgłaszania w/w zdarzeń Administratorowi i Policji.

Rozdział IV.Zasady utrzymania porządku i czystości
§ 10.


 1. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 2. Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów i miejsc rezerwowych są zobowiązane:

1) utrzymywać groby i miejsca rezerwowe wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,

2) uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym z Administratorem, a w przypadku prac na kwaterach objętych ochroną konserwatorską uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) osoby odwiedzające cmentarze winny informować Administratora cmentarzy o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach oraz zachowaniach niezgodnych z regulaminem.
§ 11.
Na terenie cmentarzy bezwzględnie zakazuje się:

1) zakłócania ciszy i porządku,

2) spożywania alkoholu,

3) żebractwa,

4) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

5) jazdy pojazdami jednośladowymi, i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

6) dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia innych urządzeń infrastruktury cmentarza,

7) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych przekraczających granice powierzchni grobu,

8) niszczenia zieleni,

9) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika,

10) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, wysypywania odpadów poza miejscami wyznaczonymi,

11) samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania na koszt dysponenta grobu,

12) usuwania drzew i krzewów, zbierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy,

13) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

14) pozostawienia lub wrzucenia do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pracach kamieniarskich lub budowlanych.

15) niszczenia lub samowolnego przenoszenia urządzeń cmentarnych, nagrobków, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,

16) prowadzenia działalności handlowej na terenie cmentarzy.
§ 12.
Na terenie cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

1) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych,

2) przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych i ekshumacji,

3) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

4) ustawiania ławek i płotów,

5) umieszczania reklam i ogłoszeń,

6) wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi.

Rozdział V.Prowadzenie spraw formalno-organizacyjnych przez Administratora.
§ 13.
1. Załatwianie spraw formalno -organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się w biurze Administratora cmentarzy w dniach i godzinach urzędowania.

2. W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Administratorem cmentarzy.

§ 14.
1. Administrator cmentarza prowadzi księgę osób pochowanych w układzie rocznikowym zawierającą dane osób, których zwłoki zostały pochowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Administrator cmentarzy przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów.

3. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi cmentarzy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych administratora, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualniania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Administrator przechowuje przez co najmniej 30 lat karty zgonu, na podstawie których dokonano pochowania zwłok.

5. Administrator zobowiązany jest udzielać niezbędnych informacji o położeniu mogiły ziemnej, nagrobka czy grobu murowanego.

6. Admnistrator cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia jego prawa do miejsca.

7. Do Administratora cmentarza nie należy rozstrzyganie sporu, kto powinien być pochowany w danym grobie.
§ 15.
1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę dokonującą pochówku wymaganych dokumentów:

1) karty zgonu (oryginał dokumentu),

2) aktu zgonu (kserokopia dokumentu),

3) kartę zgłoszenia pogrzebu.

2. Przyjęcie do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami Rzeczypospolitej, może się odbyć na podstawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/prochów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U 2007, Nr 249, poz.1866).

3. Administrator jest upoważniony do żądania udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownych oświadczeń złożonych w jego obecności, sprawdzenia czy nie ma przeszkód formalnych i technicznych oraz czy uiszczona została opłata.

4. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie możliwe jest złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.
§ 16.
Do zakresu działań Administratora Cmentarzy Komunalnych należą:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu,

2) nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarza,

3) nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) wydawanie zezwoleń na budowę i remont nagrobków /grobów murowanych w tym zatwierdzanie dokumentacji,

5) dbanie o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym cmentarzy i obiektów znajdujących się na ich terenach zgodnie z zawartymi umowami,

6) wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa oraz czynności zleconych przez Gminę Barlinek,

7) czuwanie nad zachowaniem spokoju i porządku na terenie cmentarzy,

8) stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,

9) zgłaszanie Gminie wszelkich koniecznych do wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowaniem cmentarzy.


§ 17.
1. Wszelkie opłaty, określa Rada Miejska w Barlinku, ustala właściciel cmentarza i uiszcza się je w siedzibie Administratora na podstawie cennika i uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barlinek.

2.Osoba, która wnosi opłaty określone w ust. 1 nosi nazwę „dysponent grobu”.

3.W przypadku nie przedłużenia opłaty grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja poprzedzana jest wcześniejszą informacją umieszczaną na grobie.

4.Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.


§ 18.
1. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych w kaplicach cmentarnych.

2. Wystawienie zwłok do kaplicy może nastąpić w dniu pogrzebu w określonej godzinie uzgodnionej z Administratorem cmentarzy.

3. Osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 2 są zobowiązane podporządkować się do zaleceń Administratora oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń w czystości.

4. W przypadku niedostarczenia przez organizatora pogrzebu dokumentów wymaganych do pochowania zwłok, Administrator może wstrzymać ceremonię pogrzebową.


§ 19.
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana wyłącznie na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16.X do 15.IV. Przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może wydać zezwolenie na przeprowadzenie ekshumacji w innym terminie.

4. Miejsce po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarza po rozliczeniu należności z tytułu opłat za grób.

5. Miejsce po ekshumacji z grobu murowanego może przejść do dyspozycji administratora po usunięciu przez dysponenta urządzeń grobu oraz rozliczeniu należności z tytułu opłat za grób.

6. W przypadku konieczności poniesienia przez administratora kosztów z tytułu likwidacji grobu, uprawniony jest zobowiązany do ich zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania ich wyliczenia.

7. Uprawniony, na którego wniosek dokonano ekshumacji zwłok jest zobowiązany doprowadzić miejsce grzebalne do stanu pierwotnego.

Rozdział VI.Zasady dysponowania prawem do miejsca pod pochówek
§ 20.
1. Grób ziemny pojedynczy nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed

upływem 20 lat.

2. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. Osoby te mogą wykonywać swoje uprawnienia we wskazanej w ustawie kolejności, chyba że osoba, której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi prawomocne orzeczenie Sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.

4. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

5. Dysponentem miejsca rezerwacji jest osoba, która to prawo wykupiła na terenie cmentarzy komunalnych.

6. Troska o przedłużenie opłaty za grób należy do dysponenta grobu.

7. Z zastrzeżeniem ust.8 dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

8. Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w ust. 7 osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decydują osoby wymienione w ust.2 z uwzględnieniem reguł i kolejności zawartych w ust. 3.

9. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

10. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
§ 21.
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą dowód wpłaty za grób.

2. Uprawnienie do grobu upływa z chwilą powstania prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie.

3. Zmiana dysponenta grobu następuje po przedstawieniu Administratorowi umowy na zbycie grobu w terminie 7 dni od zawarcia umowy cesji.

4. Nabywca uzyskuje prawo do miejsca grzebalnego na okres jaki pozostał do upływu terminu jego wykupu.

5. Dotychczasowemu dysponentowi nie przysługują w związku ze zbyciem prawa do miejsca grzebalnego żadne roszczenia względem Gminy Barlinek.

6. Administrator odnotowuje zmianę dysponenta w księgach cmentarnych, a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.


§ 22.
1. Miejsca rezerwowe pod groby, jak również w niszach na urny nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

Rozdział VII.Zasady procedury likwidacji grobu
§ 23
1. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne lata - 20 lat za groby ziemne na cmentarzach-przez zainteresowane osoby bądź instytucje, groby mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie

3. Dysponent grobu przeznaczonego do likwidacji może opłacić zaległe należności, w przypadku rezygnacji z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka.

4. Likwidacja nie obejmuje grobów murowanych i kolumbariów.

5. Likwidacja grobów nie opłaconych prowadzona jest sukcesywnie w poszczególnych kwaterach cmentarzy.

6. W pierwszej kolejności likwidowane są groby ziemne.

§ 24.
1. W ramach postępowania likwidacyjnego grobu Administrator zobowiązany jest:

1) dokonać wizji lokalnej w terenie,

2) sporządzić materiał fotograficzny,

3) sporządzić protokolarną listę grobów ostatecznie zakwalifikowanych do likwidacji.

2. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
Rozdział VIII.

Zasady świadczenia usług na cmentarzach
§ 25.
1. Dysponenci grobów, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu cmentarzy i bez wymaganego zgłoszenia wykonują roboty budowlane ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność karną przewidzianą w Kodeksie Wykroczeń.

2. Administrator zobowiązany jest do wstrzymania prowadzonych robót oraz wyegzekwowania spełnienia wymogów określonych w niniejszym rozdziale.


§ 26.
1. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzach komunalnych mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawcy mają obowiązek okazania Administratorowi cmentarzy aktualnych dokumentów rejestrowych, polisy OC, o których mowa w pkt. 1 oraz złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac (alternatywnie wniosek składa dysponent grobu), według wzoru określonego przez Administratora.

3. Usługi remontowo-budowlane mogą być wykonywane na cmentarzach komunalnych w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 , po wcześniejszym wniesieniu opłaty administracyjnej, uzyskaniu od administratora zezwolenia na wykonanie prac i wniesieniu kaucji zwracanej po zakończeniu i odebraniu prac.

4. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług.

5. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę usług, ani za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
§ 27.
1. Pisemna zgoda na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych wydawana jest dysponentowi lub podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.

2. Zgodę na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na określony grób.

3. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnej zgody na każdy z nich.

4. Administrator wydając zgodę bierze pod uwagę terminarz ceremonii na danym cmentarzu, przewidziane prace innych wykonawców, zadania administracji cmentarza, itp.

5. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii.
§ 28.
1. Zgodę na prace wydaje się wyłącznie w miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.

2. Wykonawca przed uzyskaniem zgody na roboty zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem potwierdzając ten fakt pisemnie.


§ 29.
1. Wykonawcy prac na terenie cmentarzy zobowiązani są:

1) zgłosić Administratorowi cmentarzy przystąpienie do prac i ich zakończenie, wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarzy komunalnych,

2) nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

3) doprowadzić teren przyległy do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,

4) nie wykraczać poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi,

5) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach),

6) przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach (kastrach) lub urządzeniach do tego przeznaczonych,

7) zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót,

8) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp,

9) zgłaszać zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót Administratorowi cmentarzy przed przystąpieniem do robót,

10) wywieźć z cmentarza ziemię wydobytą z miejsca pod grobowiec oraz inne odpady budowlane i prawidłowo zutylizować.

2. Wykonawcom prac na terenie cmentarzy zabrania się:

1) zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych,

2) wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do koszy i pojemników rozstawionych na cmentarzach. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego grobu jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami) wykonawca ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania.

3. W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień regulaminu, Administratorowi cmentarzy przysługuje prawo obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania prac naprawczych i porządkowych bądź potrącenie ich z kaucji.
§ 30.
1. Wykonawca może przystąpić do kopania grobu oraz budowy nagrobka/ grobu murowanego po uprzednim wytyczeniu terenu przez Administratora.

2. Kopanie grobów oraz otwieranie grobowców przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji, w godzinach porannych.

3. Wykopanie dzień wcześniej nowego grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą administratora pod warunkiem, że wykop zostanie zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.

4. W przypadku konieczności rozebrania nagrobka do pochówku firma świadcząca usługę pogrzebową ma obowiązek wskazania na piśmie Administratorowi cmentarzy, kto będzie wykonawcą prac związanych z demontażem nagrobka.

§ 31.
1. Roboty budowlane na cmentarzach komunalnych to w szczególności:

1) budowa i remont grobu murowanego,

2) ustawianie nagrobków,

3) remonty nagrobków,

4) remonty nawierzchni,

5) wykonywanie wylewki wokół grobu.

2. Roboty budowlane mogą być prowadzone po uprzednim przekazaniu wykonawcy terenu przez Administratora i wytyczeniu miejsca pod budowę.

3. Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

4. Przekazanie terenu wykonawcy następuje w formie pisemnej, protokołem wytyczenia, który określa:

1) imię i nazwisko / nazwę / i adres / siedzibę / wykonawcy,

2) imię i nazwisko zleceniodawcy,

3) lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej,

4) rodzaj prowadzonych robót,

5) wymiary wytyczonego miejsca(długość, szerokość),

6) ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków przeznaczonych do wywozu,

7) opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót sposobu ich zabezpieczenia oraz stanu drzewa, jeżeli znajduje się w odległości mniejszej niż 2,5 m,

8) rodzaj środków transportowych używanych na terenie cmentarza,

9) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania zasad prowadzenia robót obowiązujących na cmentarzach komunalnych oraz ich wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem.


§ 32.
1. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność, także materialną za szkody powstałe na skutek ich działań i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody.

2. Wykonawców obowiązuje szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok.

Rozdział IX.
Zasady ustawiania nagrobków, budowy grobowców i zagospodarowania otoczenia grobów
§ 33.
1. Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny)wymaga zgody Administratora oraz bezwzględnego zastosowania się do wytycznych w tym zakresie.

1) utwardzenie należy dostosować do grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz,

2) utwardzania gruntu wokoło grobów należy wykonać w sposób umożliwiający spływ wód opadowych,

3) materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu oraz koncepcja jego zagospodarowania wymaga uzgodnienia z Administratorem.

2. Poprzez utwardzenie nie nabywa się prawa do utwardzonego terenu.
§ 34.
1. O wyglądzie nagrobka decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego.

2. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

3. Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu w granicach powierzchni grobu nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.
§ 35.
1. Zagospodarowanie grobu murowanego winno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonanie ścian w grobie ziemnym, przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany wymaga zezwolenia Administratora.

3. Groby murowane winny być wykonane i przykryte betonową płytą w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia opłaty za miejsce. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie do dyspozycji Administratora cmentarzy.

4. W przypadku niszy w kolumbarium zapis w ust. 3 dotyczy półki pod niszą i płyty zamykającej niszę.


§ 36.
1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.

2. Zagospodarowanie otoczenia grobów np. ławki, balustrady, kratki, płotki, kostki brukowe itp. oraz inne akcenty ozdobne ustawione w ciągach komunikacyjnych nieuzgodnione z Administratorem cmentarzy, będą przez niego usuwane bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie.

3. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

4. W przypadku niezastosowania się do wymogów niniejszego rozdziału Administrator podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzach oraz może zażądać, w ustalonym terminie do 30 dni, przebudowy lub demontażu w celu dostosowania nagrobka do odpowiednich wymiarów na koszt dysponenta grobu.

5. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu powyższych czynności, Administrator

ma prawo dokonania ich na koszt dysponenta grobu.

6. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust.5, Administrator sporządza protokół.

7. W przypadku samowolnego zamontowania jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów (np. ławek, płotków itp.) Administrator ma prawo domagać się ich demontażu w ustalonym terminie na koszt użytkownika (rodziny).

Rozdział X.

Postanowienia końcowe
§ 37.
1. Naruszanie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz naruszanie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności cmentarnej, jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

2. Administrator cmentarza jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu.3. W przypadku naruszania regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji karnych wynikających z ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz administracyjnych wynikających z niniejszego regulaminu.
§ 38.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zmian.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
§ 39.
1. Regulamin cmentarzy zamieszczony jest:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 2. na stronie internetowej Administratora cmentarza.

2. Regulamin wywiesza się w siedzibie Administratora.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna