Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I niestacjonarnych II stopniaPobieranie 220.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar220.81 Kb.
REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin Egzaminu dyplomowego: 1. uwzględnia zapisy Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB.

 2. uwzględnia zapisy Regulaminu Antyplagiatowego UMB.

c) uwzględnia zapisy dotyczące obowiązujących przepisów dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym.

§ 2
Egzamin dyplomowy magisterski powinien:

 1. Zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami studenta

 2. Skontrolować wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w całym okresie studiów drugiego stopnia.


§ 3

Etapy egzaminu dyplomowego: 1. egzamin magisterski – składa się z części weryfikującej wiedzę i umiejętności

 2. obrona pracy magisterskiej – weryfikuje wiedzę, umiejętności i kompetencje

§ 4

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest: 1. uzyskanie wszystkich wymaganych w toku studiów zaliczeń i egzaminów

 2. złożenie pracy magisterskiej do Dziekanatu zgodnie z harmonogramem egzaminów dyplomowych ustalanych na każdy rok akademicki oraz Regulaminem Antyplagiatowym UMB

 3. podpisanie przez Studenta - Potwierdzenia zapoznania się z zasadami Egzaminu Dyplomowego na poszczególnym kierunku.

 4. Pozytywna weryfikacja pracy magisterskiej przez system antyplagiatowy

§ 5

Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, który: 1. powołuje komisje egzaminacyjne

 2. ustala harmonogram przebiegu egzaminu

§6
Podstawa obliczania ostatecznego wyniku studiów na kierunkach na których istnieje wymóg złożenia pracy magisterskiej są :

 1. średnia arytmetyczna z ostatecznych ocen ze wszystkich przedmiotów, zgodnie z § 14 ust.1 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMB,

 2. ocena pracy magisterskiej łącznie z obroną

 3. ocena egzaminu magisterskiego

Wynik studiów oblicza się według wzoru: + + 
(wg § 32, ust.1. Regulaminu studiów stacjonarnych i § 33, ust.1. Regulaminu studiów niestacjonarnych UMB).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO§ 7

Egzamin dyplomowy magisterski powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym czasu trwania bieżącego roku akademickiego.§ 8

Egzamin dyplomowy magisterski – obrona pracy magisterskiej odbywa się przed Komisją w skład, której wchodzą: 1. przewodniczący komisji - Dziekan lub wyznaczony przez niego Prodziekan Wydziału Nauk
  o Zdrowiu lub wyznaczony przez Dziekana pracownik naukowo – dydaktyczny ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego.

 2. promotor pracy

 3. recenzent pracy pełniący funkcję egzaminatora

§9

Student I roku studiów II stopnia na co najmniej trzy semestry przed obroną pracy magisterskiej ma prawo wyboru promotora.§10

Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego lub specjalisty spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora § 25 ust 1 Regulaminu Studiów Stacjonarnych , § 26 ust 1 Regulaminu Studiów Niestacjonarnych ,


§11

Promotor nie powinien przyjmować więcej niż 5 studentów na seminarium magisterskie.


Na większą liczbę magistrantów promotor musi uzyskać zgodę Dziekana.

§12

Recenzentem pracy magisterskiej powinien być etatowy pracownik Uniwersytetu Medycznego


w Białymstoku co najmniej ze stopniem doktora.

§13

Wyboru recenzenta pracy dokonuje Dziekan z spośród co najmniej dwóch kandydatów przedstawionych przez promotora pracy.§14

Dziekan ma prawo samodzielnego ustalania recenzenta pracy, niezależnie od podanych kandydatur.


§15

Recenzent nie powinien oceniać więcej niż 7 prac magisterskich w danym roku akademickim.


Na większą liczbę recenzowanych prac recenzent musi uzyskać zgodę Dziekana.
§16

Student nie ma prawa wyboru recenzenta.


§17

W przypadkach losowych do promotorów i recenzentów mają zastosowania przepisy Regulaminu Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku § 26, ust. 4 i Regulaminu Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku § 27, ust. 4


§ 18

Przygotowywanie pracy trwa trzy semestry w ramach seminarium magisterskiego (15 godzin/osobę).

Promotor dokonuje zaliczenia seminarium magisterskiego w karcie egzaminacyjnej i indeksie.

§ 19

Promotor zobowiązany jest do dostarczenia opinii o pracy dyplomowej i oceny recenzenta


do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, zgodnie z harmonogramem egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu na dany rok akademicki oraz Regulaminem Antyplagiatowym UMB

§ 20

Po sformułowaniu tematu pracy magisterskiej student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie następujących dokumentów zgodnych z Procedurą Postepowania z Pracami Dyplomowymi na Wydziale Nauk o Zdrowiu.§ 21

Temat pracy magisterskiej zatwierdza Rada Wydziału, po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję ds. Prac Dyplomowych i Dziekana Wydziału.§ 22

Przygotowywana praca magisterska powinna: 1. uwzględniać aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu odpowiadającego poszczególnym kierunkom studiów

 2. mieć charakter badawczy

 3. być zgodna z zasadami pisania pracy magisterskiej

 4. posiadać pozytywną opinie Komisji Bioetycznej UMB.§ 24

W przypadkach określonych w Regulaminie Studiów Stacjonarnych (§ 26, ust. 2 i 4 oraz


§ 31ust. 1 i Regulaminu Studiów Niestacjonarnych § 27, ust. 2 i 4 oraz § 32) Dziekan ma prawo określić inny termin złożenia pracy/lub egzaminu magisterskiego

§ 25

Obrona pracy magisterskiej polega na: 1. przedstawieniu przez studenta tez pracy

 2. przedstawieniu przez promotora sylwetki magistranta i opinii o pracy

 3. przedstawieniu opinii przez recenzenta

 4. udzieleniu przez studenta odpowiedzi na pytania związane z tematem pracy kierowane
  do studenta (3 pytania)

§ 26

Warunkiem pozytywnej oceny z obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie co najmniej 11 punktów


na 20 możliwych

§ 27

Ocena pracy magisterskiej łącznie z obroną stanowi: 1. Liczba punktów wystawionych przez recenzenta

 2. Liczba punktów wystawionych przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
  za prezentację pracy

 3. Liczba punktów za odpowiedzi udzielone przez studenta na pytania związane z tematem pracy

 4. W przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

 5. Ocena udokumentowana jest w protokole indywidualnym z obrony pracy magisterskiej oraz protokole zbiorczym egzaminu dyplomowego magisterskiego.§ 28

Dokumentacja egzaminu dyplomowego obejmuje: 1. Potwierdzenia zapoznania się z zasadami Egzaminu Dyplomowego(załącznik 1 )

 2. Karta tematyczna pracy magisterskiej (załącznik 4)

 3. Oświadczenie o prawie pierwszeństwa w opublikowaniu pracy (załącznik 5)

 4. Opinię promotora o pracy (załącznik 6)

 5. Ocena recenzenta pracy magisterskiej (załącznik 7 )

 6. Indywidualny protokół z obrony pracy magisterskiej (załącznik 8 )

 7. Zbiorczy protokół z egzaminu dyplomowego (Załącznik 9)

 8. Karta przeliczenia punktów na oceny (Załącznik 10)

 9. Procedury postepowania z pracami dyplomowymi na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

( Załącznik nr 11 )

 1. Zasady pisania pracy magisterskiej ( załącznik nr 12 )


Załącznik 1

…………………………………………..

Pieczątka Wydziału
Imię i nazwisko studenta……………………………………………………..…………..……………………………

nr indeksu………………….…


POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI

EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE II STOPNIA

W dniu ………………………. roku zostałam/łem zapoznana/ny z zasadami Egzaminu Dyplomowego na kierunku Dietetyka, Fizjoterapia, Elektroradiologia , Logopedia z fonoaudiologią, Zdrowie Publiczne* studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia

……………………………………..

Podpis studenta

* podkreślić właściwy kierunekZałącznik 2

………………………………………

Pieczątka Wydziału

Imię i nazwisko :.................................................................

Numer albumu: ...................................................................

OŚWIADCZENIE

O PRAWIE PIERWSZEŃSTWA W OPUBLIKOWANIU PRACY
Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., nr 90 poz. 631 z późn. ze zmianami), zgodnie, z którym Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu mojej pracy w ciągu 6 miesięcy od jej obrony.

Tytuł pracy końcowej:

………….....................................................................................................................

........................................................................................................................................

Jednocześnie zezwalam Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na:


 • nieodpłatne opublikowanie przedmiotowej pracy z jednoczesnym wskazaniem promotora w miejscu publikacji w terminie 6 miesięcy od daty obrony,

 • nieodpłatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy w zakresie udostępniania do przeglądów, wystaw i katalogów, itp.

Białystok, dnia ……………………. ….................................................

podpis Studenta

*- niepotrzebne skreślićZałącznik 3
KARTA TEMATYCZNA PRACY MAGISTERSKIEJ

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Imię i nazwisko studenta ............................................................................... .nr albumu ………………..


Kierunek studiów ................................................................................ stacjonarne/niestacjonarne*


………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Temat pracy magisterskiej w języku polskim

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Temat pracy magisterskiej w języku angielskim

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Cel przeprowadzanych badań

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

sposób realizacji badań (materiały i metody)

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Miejsce prowadzonych badań

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Jednostka w której praca jest pisana
Dane dotyczące Promotora pracy:
Tytuł, imię i nazwisko ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………… Promotor Pracy Kierownik Zakładu/Kliniki

…………………………………………….. …….……………………………………………

Przedstawiciel Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych DZIEKAN/PRODZIEKAN


*Niepotrzebne skreślić

(Uwaga - Karta tematyczna powinna być wypełniona komputerowo)

Załącznik 4

Białystok, ..................................Opinia i ocena recenzenta pracy magisterskiej

Imię i nazwisko studenta ……………………………………………....................................................

Nr albumu..........................
Temat pracy……...…............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................

imię i nazwisko promotora ......................................................................................................

imię i nazwisko recenzenta ......................................................................................................
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ....................................................................................................................................................................... ..........................................................

2. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez

itp..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy (cel, problemy badawcze, metody badań analiza materiału) .

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Inne uwagi: ................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł .................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (w aspektach: teoretyczny, metodologiczny, empiryczny)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)


.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

9. Pracę oceniam:


Problem

Punktacja

Liczba punktów

Zgodność treści pracy z tytułem

0-1
Merytoryczna ocena pracy

0-5
Dobór i wykorzystanie źródeł

0-4
Ocena formalna pracy

0-5
RAZEM

0-15
na ogólną liczbę ……………………pkt. wpisać liczbę punktów.


□ praca dyplomowa wyróżniona

Uzasadnienie ……...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................... …………………………………

data podpis (pieczątka)

Załącznik 5

Białystok,…………..................OPINIA PROMOTORA PRACY MAGISTERSKIEJ

Imię i nazwisko studenta ……………………………………………....................................................

Nr albumu.........................

Temat pracy ..…....................................

................................................................................................................................................................

imię i nazwisko promotora ......................................................................................................

imię i nazwisko recenzenta ......................................................................................................


 1. Krótka charakterystyka magistranta

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 1. Wprowadzenie dotyczące tematu pracy magisterskiej (1-2 zdania)

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 1. Charakterystyka pracy

Praca magisterska obejmuje ……. stron maszynopisu, w tym ……. zestawy tabelaryczne, …… ryciny, aneks i ……….. pozycji piśmiennictwa.

 1. Cel pracy

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 1. Zastosowana metodologia

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 1. Uzyskane wyniki ujęte w formie wniosków

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 1. Podsumowanie

Reasumując, uważam pracę magisterska ……………………….…………………………….

Na tej podstawie stwierdzam, że spełnia wszystkie wymogi stawiane rozprawom magisterskim


i oceniam ją jako ………………………………………….
……………………………………

Promotor pracyZałącznik 6

………………………..… ………………………………

Pieczątka Wydziału Data egzaminu
PROTOKÓŁ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
…………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko studenta


………………………………..

nr albumuLp.

Treść pytania

Ocena


1

2

3
Ocena ogólna


Członkowie Komisji Dziekan/Prodziekan

……………………………………… ………………………………………
………………………………………
………………………………………

Załącznik 7

……………………………………

Pieczątka Wydziału

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ

Z OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ


 1. Imię i nazwisko magistranta:…………………………………………………………….…………..
 1. Temat pracy magisterskiej:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….………...
 1. Imię i nazwisko promotora…………………………………………………………………………..
 1. Jednostka w której pracę wykonano: …………………………………………………………………
 1. Imię i nazwisko recenzenta ………………………………………………………………………………..

7. Przedstawiciel Dziekanatu: ................................................................................................................


8. Informacja o przebiegu obrony:

 1. przedstawienie magistranta przez promotora,

 2. przedstawienie tez pracy przez studenta,

 3. przedstawienie oceny pracy przez promotora,

 4. przedstawienie oceny pracy przez recenzenta ( liczba punktów…………………. )

 5. ilość pytań ilość głosów w dyskusji.......................................

 6. ocena prezentacji pracy i obrony pracy dyplomowej (magisterskiej)
Lp.

Treść pytania

Ocena w skali punktowej

Liczba uzyskanych punktów

1

Przedstawienie założeń pracy

0-22

Używana terminologia i słownictwo

0-13

Logiczność myślenia i argumentowania w czasie prezentacji

0-1
4

Poprawność odpowiedzi na pytania dodatkowe

0-1Ocena ogólna


5 pkt.Łączna liczba punktów z obrony pracy magisterskiej…………………………………………


Ocena pracy magisterskiej łącznie z obroną ……………………………………………………
podpisy Członków Komisji Dziekan/Prodziekan
………………………………………

……………………………………… ………………………………………..

………………………………………

………………………………………Załącznik 8
……………………………………… ………………………………

Pieczątka Wydziału Data egzaminuZBIORCZY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Pani/ Pan...............................................................................................................................................................................

urodzona/urodzony dnia …..19 …..r. w ..............................................................................................

studentka/student Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zdawał/ła egzamin dyplomowy w dniu ………………przed Komisją Egzaminacyjną


w składzie:

Przewodniczący…….. ...……

Członkowie: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

……………………………………………………………...……………………….
z wynikiem:

ocena egzaminu magisterskiego ………………………………………………………….


ocena pracy magisterskiej łącznie z obroną ……………………………………………...

Uzyskał/ ła tytuł: magister

 □ praca dyplomowa wyróżniona

Członkowie Komisji Dziekan/ Prodziekan


……………………………………… ………..……………………………

………………………………………


………………………………………

* niepotrzebne skreślić
Załącznik 9

Karta przeliczania punktów na ocenyPUNKTY

OCENA

20 - 19

Bardzo dobry

18 - 17

Ponad dobry

16 - 15

Dobry

14 - 13

Dość dobry

12 - 11

Dostateczny

10 i mniej

Niedostateczny


Załącznik 10

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACAMI DYPLOMOWYMI NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UMB
    1. Promotor/student dostarcza do Dziekanatu WNZ, do 15 marca danego roku akademickiego wypełnioną komputerowo kartę tematyczną pracy dyplomowej podpisaną przez promotora

    2. Przedstawiciel Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych danego kierunku, odbiera powyższe dokumenty z Dziekanatu

    3. Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych danego kierunku:

    • dokonują merytorycznej analizy tematu i metodologii pracy dyplomowej,
     z uwzględnieniem kompetencji absolwenta danego kierunku

    • sporządzają wykaz zatwierdzonych tematów prac dyplomowych danego kierunku

    • powyższy wykaz dostarczają do Dziekanatu WNZ

    1. Komisja w przypadku negatywnej oceny tematu i/lub metodologii pracy dyplomowej uzasadnia pisemnie powód jej odrzucenia.

    2. Dziekanat przekazuje Promotorom informację o decyzji Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych.

    3. Promotor, po zapoznaniu się z uzasadnieniem negatywnej oceny tematu i/lub metodologii pracy dyplomowej, przedstawia Dziekanowi swoją odpowiedź

    4. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu tematu i/lub metodologii pracy dyplomowej podejmuje Dziekan

    5. Promotor jest odpowiedzialny za dostarczenie dokumentacji pracy dyplomowej
     do Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych, a po uzyskaniu pozytywnej opinii
     do Komisji Bioetycznej.

    6. Komisja Bioetyczna w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z pracą dyplomową kontaktuje się bezpośrednio z Promotorem pracy

    7. Komisja Bioetyczna, po rozpatrzeniu wniosków, swoją opinię dostarcza bezpośrednio
     do Promotora pracy.

    8. Promotor po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji dostarcza jej oryginał /ksero do Dziekanatu oraz osobie zainteresowanej (student)

    9. Opinia Komisji Bioetycznej umieszczana zostaje w teczce studenta.

    10. Tematy prac dyplomowych na dany rok akademicki, na co najmniej rok przed obroną, zatwierdza Rada Wydziału

    11. Temat pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę WNoZ może ulec zmianie, jedynie
     w wyjątkowych sytuacjach losowych, za zgodą Dziekana/Prodziekana WNZ, po pozytywnej opinii Komisji ds. Prac Dyplomowych

    12. Student, w terminie określonym w harmonogramie egzaminów dyplomowych zatwierdzonym przez Radę WNZ, zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu, wersję wydrukowaną
     i elektroniczną (MS Word lub PDF na CD) pracy.

    13. Praca zostaje poddana ocenie przez program antyplagiatowy

    14. Promotor po zapoznaniu się z wynikami oceny pracy przez program antyplagiatowy podejmuje decyzję o jej dopuszczeniu/niedopuszczeniu do obrony.

    15. Promotor, w terminie nie późniejszym niż 2 tyg. przed obroną, zobligowany jest
     do dostarczenia opinii o pracy oraz propozycji dwóch recenzentów spoza jednostki, w której praca powstaje

    16. Dziekan/Prodziekani, w terminie nie późniejszym, niż 1 tydz. przed obroną, dokonują wyboru jednego recenzenta pracy dyplomowej

    17. Promotor, w terminie nie późniejszym, niż 2 dni przed obroną, zobligowany jest
     do dostarczenia recenzji pracy napisanej przez wybranego recenzenta do Dziekanatu

    18. Termin obrony zatwierdzony przez Radę WNZ może ulec zmianie jedynie w wyjątkowych sytuacjach losowych za zgodą Dziekana.

    19. Warunkiem przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej jest obecność promotora i recenzenta.

Załącznik

WYKAZ ZATWIERDZONYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UMB W ROKU AKADEMICKIM ……………

NA KIERUNKU………………………………….Lp.

Nazwisko i imię studenta

Numer albumu

Tytuł pracy

Tytuł/stopień nazwisko i imię promotora

Jednostka dydaktyczna w której realizowana jest praca


……………………………………………………….

Podpis członków komisji

Załącznik 11

……………………………………Pieczątka Wydziału

ZASADY PISANIA PRACY Magisterskiej


 1. Praca magisterska musi mieć charakter: badawczy - istotny w praktyce zawodowej, Temat pracy magisterskiej powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów.
 1. Praca magisterska podlega „kontroli oryginalności pracy” według procedury antyplagiatowej zgodnie z Regulaminu antyplagiatowym obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Pozytywny wynik kontroli pracy magisterskiej zgodnie z procedurą antyplagiatową jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego.

3. Ogólne założenia, które podlegają opinii pracy przez promotora i ocenie pracy przez recenzenta:

 1. zgodność tematu z treścią pracy

 2. jasny i logiczny układ pracy (cel, problemy badawcze, metody badań technik i narzędzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja badań, sposoby opracowania materiału empirycznego, formułowanie wniosków)

 3. czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

 4. poprawność językowa i estetyka pracy

 5. dobór i sposób wykorzystania źródeł (nie mniej niż 50 pozycji piśmiennictwa z ostat­nich 10 lat)

 6. sposób wykorzystania pracy

 7. objętość pracy nie mniej niż 50 stron maszynopisu, format A-4
 1. Strona edytorska

 • Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word),

 • Czcionka Times New Roman

 • Wielkość liter - 12, jednostronnie na białym papierze formatu A4,

 • Interlinia – 1.5

 • Marginesy: górny – 2,5 cm; dolny – 2,5 cm; prawy – 1,5 cm; lewy – 3,5 cm

 • Strony powinny być ponumerowane (za wyjątkiem strony tytułowej), w prawym dolnym rogu

 • Należy stosować obustronne justowanie tekstu.

 • Okładka pracy - musi być sztywna, estetyczna.

 • Objętość pracy - nie mniej niż 50 stron.
 1. Oznakowanie

 • Rozdziały i podrozdziały należy oznaczać cyframi arabskimi.

Przykład:

Wykaz skrótów bez numeru rozdziału

  1. Wstęp

1.1.Tytuł podrozdziału np. Leczenie

   1. Leczenie zachowawcze

   2. Leczenie chirurgiczne

 1. Założenia i cel pracy
 • Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.

 • Elementy pracy nieoznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.

 • Można użyć „nagłówka”, który zawiera tytuł rozdziału. Poprawia to czytelność tekstu, ułatwia poszukiwanie poszczególnych stron.
 1. Ogólne zasady budowy pracy magisterskiej

 • Strona tytułowa (przykład konstrukcji na końcu opisu)

 • Ewentualne podziękowania

 • Spis treści (przykład konstrukcji na końcu opisu)

 • Wykaz skrótów - nie używać skrótów potocznie znanych (przykład konstrukcji na końcu opisu)

 • Wstęp

 • Założenia i cel pracy

 • Materiał i metodyka badań

 • Wyniki

 • Dyskusja

 • Wnioski

 • Streszczenie

 • Piśmiennictwo

 • Wykaz tabel

 • Wykaz rycin

 • Wykaz fotografii

 • Aneks


Strona tytułowa

 • Powinna zawierać informacje (wg dołączonego wzoru) na temat: autora pracy, jej tytułu, jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała (nazwa zakładu, katedry, kliniki), imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy.

 • Na górze strony należy napisać nazwę Wydziału,

 • Na dole „Białystok” i rok, w którym praca została zrealizowana.


Tytuł pracy

Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu.


Spis treści

 • Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część.

 • Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy (rozdział, podrozdział).


Wstęp

 • Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy, dotyczący jednostki chorobowej, stanu pacjenta stanowiącego podmiot pracy (np. omówienie obrazu klinicznego choroby: wyjaśnienie pojęcia, epidemiologia, etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie, powikłania, profilaktyka)

 • Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.

 • We wstępie powinno się zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne i wyniki innych wcześniejszych badań oraz umożliwić wyprowadzenie z nich pytań lub postawienie hipotez dotyczących własnego badania.

 • Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.


Założenia i cel pracy

 • Zawierają hipotezy wyjściowe, które autor chce udowodnić.

 • Przedstawienie problemu badawczego powinno być zaprezentowane w punktach, w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza.


Materiał i metodyka badań

 • Materiał. Charakterystyka grupy badanej.

 • Zakres charakterystyki podporządkowany jest postawionym celom pracy i obejmuje zagadnienia z nimi związane.

 • Metodyka. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. ankietowe), zgody komisji bioetycznej.

 • Powinna uzasadniać decyzję ich wyboru oraz zawierać precyzyjne omówienie sposobów wykonania badań. Ta część pracy powinna być szczegółowa i składać się z charakterystyki próby, schematu i metod zbierania danych oraz zastosowanych procedur.

 • Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków Należy stosować cytaty, czyli dosłowne przytoczenia słów innego autora. Każdy cytat wymaga zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniamy plagiat! Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.


Wyniki Analiza wyników badań własnych. Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, graficznej, zebrane w tabelach. Graficzna prezentacja danych ilościowych pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wzbogaca treść pracy. Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą. Ryciny i fotografie powinny być numerowane cyfrą arabską, a tytuł umieszczony pod nimi (wzór na końcu opisu).
Dyskusja Analiza wyników własnych w odniesieniu do wyników publikowanych przez innych autorów. Ta część pracy dowodzi o znajomości poruszanej problematyki przez magistranta
i dojrzałości naukowej w ustosunkowywaniu się do uzyskanych wyników własnych czy też publikowanych w literaturze przedmiotu.
Wnioski Są kwintesencją pracy naukowej. Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione hipotezy pracy (cele) i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń.
Streszczenie

 • Jest samodzielnym tekstem, który powinien informować w sposób zrozumiały również dla osób nieznających dokładnie tematu o zawartości pracy:

 • Powinien zawierać wyjaśnienie:

 • bardzo krótkie wprowadzenie w temat, cel pracy – powtórzony z pracy, materiał i metoda – krótkie przedstawienie zastosowanej metody, wyniki – krótkie podsumowanie wyników, wnioski – powtórzone z pracy

 • Nie wolno w nim cytować literatury, ani kierować czytelnika do tabel lub rycin.

 • Przy pisaniu używać formy bezosobowej (np. omówiono), dopuszczalne jest także używanie równoważników zdań.


Wykaz piśmiennictwa

 • W pracy powinno być nie mniej niż 50 pozycji aktualnego piśmiennictwa z ostatnich 10 lat dotyczącego omawianego zagadnienia, które należy przygotować zgodnie ze standardem Vancouver (system numeryczny, uwzględniający kolejność cytowania poszczególnych pozycji w tekście).

 • W pracy nie wolno zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych (np. z ogólnie dostępnych stron internetowych). Student powinien korzystać przede wszystkim z publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych.
  Do niezbędnego minimum należy ograniczyć cytowanie podręczników.

 • W przypadku artykułu należy wpisać: wszystkich autorów cytowanych prac, nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, strony.

 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.

 • W przypadku korzystania z książki, która jest tematycznie związana z pisaną pracą: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, (nie podaje się zakresu stron)

 • Z dostępnych źródeł internetowych można wykorzystać i uwzględnić w piśmiennictwie wyłącznie prace opublikowane on-line przez redakcje recenzowanych czasopism, organizacje międzynarodowe (np. Światową Organizację Zdrowia) lub agencje rządowe (np. Narodowy Fundusz Zdrowia) z datą pobrania ze strony internetowej

 • Sposób zapisu cytowanych pozycji powinien być następujący: W przypadku korzystania
  z aktów normatywnych:

tytuł normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa), numer, rok wydania.

Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

 • Należy stosować cytaty, czyli dosłowne przytoczenia słów innego autora. Każdy cytat wymaga zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniamy plagiat !

 • Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.

np.:

Czasopismo

 • Macura AB, Gniadek A: Fungi present in the indoor environment of a social welfare home. Preliminary study. Mikol. Lek., 2000, 7, 13-17.

Rozdział z książki

 • Pyszkowska J: Organizacja opieki paliatywnej [w:] Podstawy opieki paliatywnej, pod red. De Walden-Gałuszko K. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 274-283.

Książka

 • De Walden-Gałuszko K. Red. Podstawy opieki paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Źródło internetowe:

 • Kinsella K, He W. An Aging World: 2008. International Population Reports, P95/09-1. U.S. Census Bureau, 2009: 28 (online). Dostępne: http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf. Pobrane 02.09.2009.

Akt prawny

 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 25 lipca 2001 r. (Dz. U., Nr 113, poz.1207 z 2001r.)


Wykaz tabel

Wykaz rycin

Wykaz fotografii

Jeżeli takie znajdują się w całej pracy należy je zamieścić w wykazie. Należy zapisać numer tabeli /ryciny/fotografii, tytuł oraz numer strony, na której się na znajduje. Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, tytuł umieszczać nad tabelą. Ryciny i fotografie należy numerować kolejno - cyfrą arabską, tytuł umieszczać pod nimi.Tab. I. Tytuł tabeli……………………………………………………………..……..5

Ryc. 5. Tytuł ryciny……………………………………….…………………………45

Fot. 3. Tytuł fotografii………………….………………….………………………...41
Aneks – załącznik

 • Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość.

 • Może to być, np. formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.

 • Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.WZORY - PRZYKŁADY KONSTRUKCJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRACY MAGISTERSKIEJ

Strona tytułowa


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU


nr albumu:.....


ANNA KOWALSKA

HISTORIA KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK

W AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Praca magisterska napisana

pod kierunkiem

dr n. med.............Białystok ...............WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW


AGA

Appropriate for Gestational Age

Noworodki o masie ciała właściwej dla wieku ciążowego

Adipo

Adiponectin

Adiponektyna

AdipoR1

Adiponectin Receptor-1

Receptor typu 1 dla adiponektyny

ALS

Acid-Labile Glycoprotein Subunit

Kwaśna labilna glikoproteina


Tabela 1. Analiza stężeń adiponektyny (μg/ml) w surowicy krwi pępowinowej

Parametr

N
M

Min

Max

Q25

Q75

s

adiponektyna

100

30,5

30,2

8,7

54,8

23,8

35,8

9,63

Rycina 1. Rozkład stężeń adiponektyny w surowicy krwi pępowinowe
prof. dr hab. med. Sławomir Terlikowski

Dziekan Wydziału Nauk i Zdrowia UMB
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna