Regulamin Funduszu im. Iwony Winiarskiej-FeleszkoPobieranie 12.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.17 Kb.
Regulamin Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko 1. Celem Funduszu im Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji Batorego jest pomoc młodzieży ostatnich klas maturalnych z małych miejscowości i niezamożnych środowisk poprzez udzielenie promesy stypendium pomostowego na I roku studiów dziennych Wydziału Prawa i Administracji lub takich kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego jak: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny.
 1. Kandydatów do stypendiów – uczniów klas maturalnych - zgłaszają organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie Równe Szanse Fundacji Batorego.
 1. Przedstawieni kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  1. zdawać maturę w danym roku szkolnym

  2. deklarować chęć ubiegania się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji (priorytet) lub inny kierunek humanistyczny przedstawiony w pkt 1 regulaminu, na Uniwersytecie Warszawskim na studiach dziennych

  3. udokumentować niski poziom dochodów w rodzinie

  4. mieszkać poza wielkimi miastami

  5. przedstawić potwierdzenie osiągnięć edukacyjnych

  6. legitymować się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji zgłaszającej).
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. ankietę wypełnioną przez organizację rekomendująca stypendystę (według załączonego wzoru)

  2. ankietę wypełnioną przez wychowawcę, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela znającego kandydata

  3. esej kandydata (500-800 słów) na temat „Dlaczego chcę studiować wybrany kierunek studiów?”

  4. kopię świadectwa ukończenia przez kandydata 2 klasy liceum lub 3 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;

  5. oświadczenie kandydata o chęci ubiegania się o stypendium ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (według załączonego wzoru).
 1. Zgłoszenie należy przesłać do 31 października mailowo na adres: szanse@batory.org.pl i pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej” (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Wyboru stypendystów spośród nadesłanych kandydatur dokonuje Rada Funduszu w składzie: Wojtek Feleszko, Agnieszka Graff, Marek Kochan, Rafał Szymczak, Katarzyna Zakroczymska (z ramienia fundatorów) Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Programu Równe Szanse (z ramienia Fundacji). Członków Rady Funduszu z ramienia fundatorów i przyjaciół Funduszu powołuje i odwołuje Wojciech Feleszko.
 1. Co roku Rada wybiera co najmniej 5 stypendystów, którzy otrzymają roczne stypendium z chwilą dostania się na studia. Rada ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie zostaną przyjęci na wybrane przez siebie kierunki.
 1. Wytypowani stypendyści otrzymują informację o przyznaniu im promesy stypendium nie później niż do 30 listopada w roku szkolnym, w którym zdają maturę.
 1. Wraz z promesą stypendiów, uczeń, organizacja zgłaszająca i nauczyciel udzielający rekomendacji, otrzymują kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, numer telefonu). Przydzieleni opiekunowi udzielają stypendyście wsparcia naukowego w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnych bezpośrednich spotkań mających na celu pomoc w przygotowywaniu się do matury.
 1. W wyjątkowych sytuacjach Rada Funduszu może przyznać wytypowanemu stypendyście pomoc finansową na zakup pomocy i usług potrzebnych w lepszym przygotowaniu się do matury.
 1. Wypłata stypendium następuje z chwilą przyjęcia stypendystów na studia dzienne wybranych kierunków studiów. Instytucja zgłaszająca jest zobowiązana poinformować Radę Funduszu do 10 sierpnia o fakcie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na wskazane kierunki studiów uczniów, którym udzielona została promesa stypendium
 1. Stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie wypłacane są stypendystom przez organizacje zgłaszające przez 10 miesięcy I roku studiów (od września do czerwca).
 1. Wraz ze wsparciem finansowym grupa Przyjaciół Funduszu udzielać będzie wsparcia w aklimatyzacji stypendysty w Warszawie: pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy, w poznawaniu zasad funkcjonowania w dużym mieście.
 1. Zmiany regulaminu dokonuje Rada Funduszu bezwzględną większością głosów. Wszelkie zmiany wprowadzone w regulaminie odnosić się mogą do stypendiów przyznawanych w kolejnym roku akademickim.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna