Regulamin imprezyPobieranie 14.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.6 Kb.
REGULAMIN IMPREZY
§ 1

Zakres obowiązywania.


 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Fortu nr II przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie (były poligon wojskowy) w czasie imprezy „Hip – Hop Fest” organizowanej przez Nyski Dom Kultury w Nysie ul. Wałowa 7.

 2. Osoby przebywające na terenie fortu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.

 3. Regulamin imprezy uwidoczniony na planszach informacyjnych przy wejściu na teren Fortu nr II.


§ 2

Przeznaczenie.


 1. Fort jest miejscem, na którym organizowana jest impreza artystyczna, kulturalna i rekreacyjna.

 2. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania fortu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.§ 3

Kontrola wejścia.


 1. Organizator podczas imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren fortu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren imprezy osoby nietrzeźwe, wnoszące alkohol i niebezpieczne przedmioty.

 2. Przebywać na forcie oraz korzystać z jego urządzeń mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.

 3. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na teren imprezy (fortu) bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Służba porządkowa ma prawo zażądać dowodu osobistego.

 4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób, również przy użyciu środków technicznych, celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

 1. Podczas wejścia na fort służby porządkowe mogą żądać pokazania zawartości: torby, plecaki itp. oraz wizualnego sprawdzenia osoby pod katem wnoszenia niebezpiecznych narzędzi i alkoholu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu fortu osoby, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników imprezy.

 3. Organizator informuje uczestników imprezy o rejestracji obrazu i dźwięku prowadzonej podczas imprezy.§ 4

Zachowanie na Forcie nr II.


 1. Każdy, kto przebywa na forcie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym uczestnikom imprezy.

 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży miejskiej, służy porządkowej oraz zaleceń osoby prowadzącej imprezę ze sceny głównej.

 3. Wszystkie wejścia i wyjścia na forcie muszą być utrzymywane w stanie wolnym.


§ 5

Zakazy.


 1. Zabrania się wnoszenia na teren fortu nr II:

a/ napojów alkoholowych,

b/ jedzenia i picia

c/ broni wszelkiego rodzaju,

d/ przedmiotów, które mogą być użyte jako broń czy pocisk,

e/ pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

f/ butelek i innych szklanych przedmiotów,

g/„kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe,

h/ zwierząt,

i/ rowerów.


 1. Ponadto zakazuje się:

a/ wchodzenia i przechodzenia przez budowlę i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku (fasady, ogrodzenia, płoty, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy).

b/ wchodzenie na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (m.in. pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)

c/ rzucania wszelkimi przedmiotami,

d/ używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

e/ rozniecania ognisk lub kul świecących i innych tzw. sztucznych ogni bez zgody Organizatora,

f/ sprzedawania towarów lub biletów wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora,

g/ pisania na budynkach lub drogach, ich malowania lub oklejania bez zgody Organizatora,

h/ zasłaniania twarzy lub inne maskowanie się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowej.i/ zakazane jest załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecanie fortu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów

 1. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 przy wnoszeniu ich na fort, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję.§ 6

Odpowiedzialność.


 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na forcie będą pociągane do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu fortu, przez siły porządkowe lub policje, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów, lub której obecność na terenie fortu jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia innych uczestników imprezy.

 3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi w punktach informacyjnych.


Regulamin imprezy udostępniony będzie widzom w sposób widoczny na kasach biletowych oraz na bramach wejściowych na teren imprezy masowej – Fort nr II.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna