Regulamin Konkursowej Jazdy SamochodowejPobieranie 54.64 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar54.64 Kb.
Regulamin

Konkursowej Jazdy Samochodowej


KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA/KJS/II Zimowy Rajd „Barbórka”
o puchar KIA I.M.PATECKI
pod patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego

Mirosława Wędrychowicza

10 grudnia 2006
Biecz – Gorlice – Ropa – Biecz

Organizator Automobilklub Biecki w Bieczu
WSTĘP
Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie
z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, w części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2006, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”
i niniejszego regulaminu uzupełniającego.
PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 10.12.2006 godz. 9.00

Odbiór administracyjny 10.12.2006 godz. 7.00

Badanie kontrolne BK-1 10.12.2006 godz. 7.00

Pierwsze posiedzenie ZSS 10.12.2006 godz. 9.30

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 10.12.2006 godz. 9.15

Odprawa uczestników 10.12.2006 godz. 9.20

Start I zawodnika 10.12.2006 godz. 10.00

Meta I zawodnika 10.12.2006 godz. 15.00

Badanie kontrolne BK-2 10.12.2006 decyzja ZSS

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 10.12.2006 godz. 16.30

Rozdanie nagród 10.12.2006 godz. 17.00
1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 10.12.2006 r.

Start – godz. 10.00

Meta – godz. 15.001.2 Nazwa i ranga imprezy

Konkursowa Jazda Samochodowa II Zimowy Rajd „Barbórka” stanowi  • X eliminację Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM.

1.3 Numer wizy ZO PZM

Numer wizy 19/06M wydana 20.11.2006 r.1.4 Lokalizacja Biura

Biuro do dnia 10 grudnia 2006 r. znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Bieckiego w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 31

tel: 667 997 776

e-mail: daniel.w@plusnet.pl

strona internetowa: www.autobiecz.pl

W dniu 10 grudnia 2006 r. od godz. 7.00 w Remizie OSP w Bieczu,


ul. Kazimierza Wielkiego

1.5 Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

Start – Biecz, Rynek

Meta – Biecz, Rynek

Park zamknięty – Biecz, parking - Remiza OSP1.6 Charakterystyka

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się


z jednego etapu oraz z 3 sekcji.

Na trasie zlokalizowanych będzie 8 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC.

Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton i szuter.

Długość trasy: ok. 160 km.

Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.
2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora

Automobilklub Biecki w Bieczu

2.2 Adres

38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 312.3 Zespół Sędziów Sportowych

Stopień i numer

licencji

Przewodniczący Marek Jaracz M-98/03

Członek Marek Ryndak P-532/04

Członek Jakub Wszołek O-08/20032.4 Osoby oficjalne

Dyrektor Imprezy Daniel Wójcikiewicz O-04/2005

Asystent Dyrektora d/s organizacyjnych Krzysztof Mikruta

Asystent Dyrektora ds. zabezpieczenia Mariola Mrozek P-590/06

Asystent Dyrektora ds. sędziów Marek Sitek P-526/04

Biuro Rajdu Jolanta Sitek

Komisja obliczeń Krzysztof Zając O-10/2003

Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Piotr Ryndak P-589/06

Badania kontrolne Tadeusz Barzyk O-45/2000

Kierownicy prób:

Sz 1 Hubert Bochnak P-427/03

Sz 2 Adam Lesiak O-05/2003

Sz 3 Jan Grygowicz P-588/06
3. ZGŁOSZENIA
3.1 Załoga

3.1.1 Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określane jako kierowca i pilot.

Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2 Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek „z wyjątkiem licencji Kartingowej i WR” w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego.

3.1.3 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.2 Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1 Obecność na odprawie uczestników.

3.2.2 Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.

3.2.3 Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylną szybę.

3.2.4 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.3.3 Procedura zgłoszeń

3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną i telefonicznie do dnia 9.12.2006 r. do godz. 21.00 oraz w dniu imprezy w biurze zawodów


w Remizie OSP w Bieczu do godz. 9.00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze zawodów.

3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia, podając tego przyczyny.

3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.4 Maksymalna ilość uczestników

3.4.1 Maksymalna liczba startujących załóg: 40.

3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy.

3.5 Pojazdy dopuszczone

3.5.1Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych


i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego.

3.5.2 Zabrania się stosowania gałki na kierownicy pod karą niedopuszczenia do udziału w KJS lub wykluczenia.3.6 Podział na klasy

3.6.1 Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem Ramowym


w Konkursowych Jazdach Samochodowych

klasa 1 do 903 cm ³

klasa 2 powyżej 903 cm ³ do 1400 cm ³

klasa 3 powyżej 1400 cm ³

klasa 4 kategoria gość

3.6.2 Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone


w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

- z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

- z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.3 Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów.

3.6.4 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.

3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi 60,00 zł.

3.7.2 W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 120,00 zł.

3.7.3 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.

3.7.4 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub
w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.
4. UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.

4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody


i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.
5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1 Tablice

Tablica „rajdowa”, jeśli zostanie dostarczona przez organizatora, musi być umocowana na masce przedniej samochodu.5.2 Numery startowe

Numery startowe, dostarczone przez Organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu.

Numery startowe są własnością Automobilklubu Bieckiego i podlegają zwrotowi po zakończeniu Imprezy. Zagubienie numerów startowych powoduje nałożenie kary pieniężnej wysokości 60,00.

Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.


6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
6.1 Miejsce i czas

Remiza OSP w Bieczu, godz. 7.006.2 Dokumenty do okazania

- prawo jazdy kierowcy

- ubezpieczenia OC i NW

- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota.
7. BADANIA KONTROLNE
7.1 Miejsce i czas

Diagnostyka samochodowa Zbigniew Kosiba, Biecz Przedmieście Dolne 49 - godz. 7.00.

Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS.

7.2 Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 5 Regulaminu Ramowego.
8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
8.1 Miejsce i czas

Remiza OSP w Bieczu, godz. 9.20


9. START
9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej

Remiza OSP w Bieczu, godz. 9.159.2 Oficjalny start

Biecz – Rynek, godz. 10.00

Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych.
10. PRZEBIEG IMPREZY
10.1 Wymiana kart drogowych

Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie w Remiza OSP w BieczuKolejne karty drogowe wymieniane będą na poniższych punktach kontroli czasu

Sekcja 2: PKC 4a.......... Przegrupowanie, Biecz, ul. Tumidajskiego

Sekcja 3: PKC 7a.......... Przegrupowanie, Biecz, ul. Tumidajskiego

10.2 Wcześniejszy wjazd na zakończenie etapu

Nie zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę etapu.


11. NAGRODY
11.1 Rozdanie nagród

Biecz – Restauracja „Grodzka”, godz. 17.0011.2 Nagrody

Puchary i dyplomy oddzielnie dla kierowcy i pilota do trzeciego miejsca


w klasie.
12. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE

- zgodnie z decyzją ZSS.


13. PROTESTY
13.1 Termin składania

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

13.2 Kaucja

Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 200% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.13.3 Odwołanie

Wszelkie odwołania od decyzji ZSS Konkursowej Jazdy Samochodowej mogą być składane wyłącznie do OKSS PZM przy zachowaniu trybu odwołań zgodnego z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym rozdział XIII punkt 182. (W części nie dotyczącej sportu Kwalifikowanego).


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również
do całkowitego odwołania KJS.
Biecz 13.11.2006r

Zatwierdzono przez DyrektorOKSS PZM w Rzeszowie Daniel Wójcikiewiczdnia 20.11.2006r

Załącznik 1

Zestaw kar regulaminowych

Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut

Niedopuszczenie
do startuSamochód niespełniający wymogów regulaminu

Niedopuszczenie
do startuNieobecność na odprawie uczestników

Niedopuszczenie
do startuPrzejazd trasy niezgodny z książką drogową

WykluczenieBrak wpisów w karcie drogowej

WykluczenieOdbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych

WykluczenieNie sportowe zachowanie

Do wykluczenia włącznieZa każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC

60 pkt.Za każdą minutę późniejszego wjazdu na PKC

10 pkt.Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy

5 pkt.Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami ( za każdą linię)

5 pkt.Za nieprzepisowy start (falstart)

5 pktZa cofanie na mecie próby

WykluczenieZa spóźnienie na Start powyżej 15 minut

WykluczenieZa zgubienie (utratę) Karty Drogowej

WykluczenieNanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową

WykluczenieZa spóźnienie na PKC powyżej 15 minut

WykluczenieZa sumę spóźnień na końcu sekcji lub imprezy powyżej 30 minut

WykluczenieStwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota

WykluczenieZa pierwsze przekroczenie przepisów drogowych

Kara pieniężnaZa drugie przekroczenie przepisów drogowych

300 pkt.Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych

WykluczenieZa nie podstawienie samochodu lub spóźnienie powyżej 5 minut na badania BK 2

WykluczenieZa nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby

Limit 150% punktów karnych najlepszego uczestnika w klasieBrak Karty Identyfikacyjnej

Do wykluczenia włącznie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna