Regulamin konkursu dla sprzedawcóW „npk horeca” Postanowienia wstępnePobieranie 29.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.99 Kb.
REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW

NPK HORECA” 1. Postanowienia wstępne
 1. Definicje:

Użyte poniżej sformułowania, oznaczają, co następuje:

 • „Regulamin”- oznacza niniejszy regulamin,

 • „Organizator”- oznacza MS Service Sp. z o.o. , ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, tel./fax.(012) 6145238, NIP: 679 278 19 20, REGON: 356761571 Kapitał zakładowy: 220.000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177832,

 • „Producent”- oznacza Nestle Waters Polska S.A., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, NIP: 526-21-410-69, REGON: 012857004, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032045 , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 46.100.000 zł, który to Producent powierzył Organizatorowi zorganizowanie Konkursu; Producent określa cele sprzedażowe oraz dokonuje rozliczenia ich realizacji, co następnie stanowi podstawę dla Organizatora do wypłacania nagród

 • „Dystrybutor”- oznacza każdego przedsiębiorcę, wykonującego działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi sprzedaż produktów Nestle Waters Polska S.A.,

 • „Sprzedawca”- oznacza pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jednoosobowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi wyłącznie na rzecz Dystrybutora, a także pełnoletnią osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, która jest zatrudniona przez Dystrybutora na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i w zakresie powierzonych jej czynności znajduje się prowadzenie sprzedaży w imieniu i na rachunek Dystrybutora,

 • „Produkt”- oznacza wodę mineralną „Perrier”, „San Pellegrino” i „Acqua Panna” dystrybuowaną przez Nestle Waters Polska S.A (NWPL jest dystrybutorem, producentem są Nestle Waters Italy i France

 • „Konkurs”- oznacza zespół działań mających na celu wyłonienie i nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki zgodnie z Regulaminem i najlepiej wykonają zadanie konkursowe,

 • „Punkt Gastronomiczny” – oznacza punkt sprzedaży posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos

- „Nowy Punkt Gastronomiczny”- oznacza punkt sprzedaży posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos, w którego ofercie na dzień 15 kwietnia 2013 nie ma Produktów: „Perrier”, „San Pellegrino” i „Acqua Panna

 • „Uczestnik Konkursu”- oznacza Sprzedawcę, który zgłosił swój udział w Konkursie i podpisał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz spełnia warunki określone w pkt. 2.4. niniejszego Regulaminu.. Wzór zgłoszenia udziału w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

 • „Karta”- karta przedpłacona stanowiąca własność BRE Bank S.A., która winna być używana w sposób zgodny z Regulaminem Indywidualnych Kart Przedpłaconych stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

1.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity D.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Organizatorowi przyznanie nagrody. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Producent. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Nestle Waters Polska S.A. powierza przetwarzanie danych osobowych spółce MS Service Sp. z o.o. , ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, tel./fax.(012) 6145238, NIP: 679 278 19 20, REGON: 356761571 Kapitał zakładowy: 55.000 PLN, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177832


1.3 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


 1. Zasady konkursu

2.1 Rywalizacja konkursowa jest prowadzona od 15 kwietnia do 30 czerwca 2013r., rozliczane są odrębnie okresy (dalej jako „okresy trwania Konkursu”): od 15 kwietnia do 31 maja 2013r. i od 1 czerwca do 30 czerwca 2013r. przy czym do 16 dnia każdego miesiąca poprzedzającego kolejny okres trwania Konkursu, Organizator na wniosek Producenta uzasadniony brakiem środków na organizację Konkursu w kolejnym miesiącu, jest uprawniony do zawieszenia Konkursu na wskazany przez Producenta okres czasu obejmujący co najmniej miesiąc kalendarzowy, o czym poinformuje Uczestników w trybie przewidzianym w pkt. 4.2 Regulaminu. Wznowienie Konkursu następuje zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu i nie wymaga składania przez Uczestników nowych Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.3. chyba że Uczestnik po zawieszeniu Konkursu oświadczy na piśmie, że nie zamierza w nim dalej uczestniczyć Zawieszenie Konkursu nie wpływa na wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród za okres, w którym Konkurs trwał.


2.2 Uczestnikami Konkursu mogą być Sprzedawcy Dystrybutorów określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu, przy czym rywalizują ze sobą Uczestnicy Konkursu będący Sprzedawcami u tego samego Dystrybutora, a zatem u danego Dystrybutora Uczestników Konkursu powinno być co najmniej dwóch.
2.3 Sprzedawcy pragnący wziąć udział w Konkursie składają Dystrybutorowi, którego są Sprzedawcami wypełnione i podpisane Zgłoszenia udziału w Konkursie. Dystrybutorzy przekazują Producentowi zgłoszenia Sprzedawców do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z tym, że Sprzedawca zapoznał się z Regulaminem i załącznikami do Regulaminu oraz w pełni rozumie treść wymienionych dokumentów i je akceptuje.
2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie przez Sprzedawcę łącznie poniższych wymagań:

a) zrealizowanie w czasie trwania Konkursu minimum 100% celu wolumenowego ustalonego indywidualnie na czas trwania Konkursu dla każdego Uczestnika przez Producenta (cel wolumenowy dotyczy sprzedaży kartonów wody Perrier 0.75l (12 szt.) lub 0.33l (24 szt.)  


b) dokonanie w okresie trwania Konkursu, sprzedaży Produktu w ilości co najmniej 1 kartonu wody Perrier 0.75l (12 szt.) lub 0.33l (24 szt.)  
c) wypełnienie zobowiązania, o którym mowa w pkt. 2.3 Regulaminu.
2.5. Zadaniem konkursowym dla Uczestników Konkursu jest sprzedaż Produktu w okresie trwania Konkursu do jak największej ilości Nowych Punktów Gastronomicznych, przy czym do uznania, że dany Uczestnik Konkursu pozyskał Nowy Punkt Gastronomiczny uznaje się sytuację, w której dokonał on w okresie od 15 kwietnia 2013r, do 31 maja 2013r. sprzedaży do danego Nowego Punktu Gastronomicznego 4 kartony wody Perrier, San Pellegrino lub Acqua , a w okresie od 1 czerwca 2013r. do 30 czerwca 2013r. dokonał do tego samego Nowego Punktu Gastronomicznego sprzedaży 2 kartonów wody Perrier, San Pellegrino lub Acqua lub zrealizowanie jak najwyższego celu wolumenowego- powyżej minimum określonego w pkt. 2.4 lit. a) Regulaminu.
2.6. Po zakończeniu każdego okresu trwania Konkursu (o ile w danym okresie Konkurs nie został zawieszony), tj. do 10 czerwca 2013r. i do 10 lipca 2013r. Producent przekaże Organizatorowi zrealizowaną sprzedaż kartonów wody Perrier 0.75l (12 szt.) lub 0.33l (24 szt.)  w czasie danego okresu trwania Konkursu, natomiast do dnia 10 lipca 2013r.- liczbę Nowych Punktów Gastronomicznych, do których Uczestnicy sprzedali Produkt
2.7. Na podstawie informacji uzyskanych w trybie pkt. 2.6 Regulaminu przez Producenta i przekazanych Organizatorowi, Organizator sporządza listy zawierające wyniki Konkursu, biorąc pod uwagę:

a) spełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w pkt. 2.4. Regulaminu,

b) wyniki wykonania w ramach Konkursu przez poszczególnych Uczestników Konkursu zadania konkursowego, opisanego w pkt. 2.5 Regulaminu.
2.8. Uczestnicy Konkursu każdego Dystrybutora klasyfikowani są na odrębnej liście wyników Konkursu i w ramach tej listy przyznawane są kolejne miejsca- odrębnie dla Uczestników Konkursu, którzy najwyżej przekroczyli cel wolumenowy i odrębnie dla Uczestników Konkursu, którzy zrealizowali sprzedaż do największej ilości Nowych Punktów Gastronomicznych
2.9 Uczestnik Konkursu ma prawo do przyznania mu nagrody z tytułu uzyskania w danym okresie trwania Konkursu najwyższego przekroczenia celu wolumenowego, w zależności od miejsca uzyskanego wśród Uczestników u danego Dystrybutora. Za zajęcie poszczególnych miejsc Organizator przewidział następujące nagrody główne:

a) I miejsce (uzyskanie najwyższej wartości powyżej celu wolumenowego u danego Dystrybutora za dany okres trwania Konkursu) – nagroda I stopnia w wysokości 3,04 zł za każdy karton wody Perrier 0.75l (12 szt) lub 0.33l (24 szt),

b) II miejsce (uzyskanie drugiej w kolejności najwyższej wartości powyżej celu wolumenowego u danego Dystrybutora za dany okres trwania Konkursu) – nagroda II stopnia w wysokości - 3,03 zł za każdy karton wody Perrier 0.75l (12 szt) lub 0.33l (24 szt.

c) III miejsce (uzyskanie trzeciej w kolejności najwyższej wartości powyżej celu wolumenowego u danego Dystrybutora w danym okresie trwania Konkursu) – nagroda III stopnia w wysokości - 3,04 zł za każdy karton wody Perrier 0.75l (12 szt) lub 0.33l (24 szt.


d) IV i kolejne miejsca (uzyskanie drugiej w kolejności najwyższej wartości powyżej celu wolumenowego u danego Dystrybutora za dany okres trwania Konkursu)– nagroda IV stopnia w wysokości 3,01 zł za każdy karton wody Perrier 0.75l (12 szt) lub 0.33l (24 szt. i kolejne nagrody- każda kolejna- - w wysokości o 0,01 zł niższa od bezpośrednio ją poprzedzającej

2.10 Uczestnik Konkursu ma prawo do przyznania mu nagrody z tytułu dokonania sprzedaży do Nowych Punktów Gastronomicznych, w zależności od miejsca uzyskanego wśród Uczestników u danego Dystrybutora. Za zajęcie poszczególnych miejsc Organizator przewidział następujące nagrody główne:

a) I miejsce (uzyskanie przez Uczestnika Konkursu największej ilości Nowych Punktów Gastronomicznych u danego Dystrybutora) przez cały czas trwania Konkursu – nagroda I stopnia w wysokości 75,04 zł za każdy zdobyty jako drugi i kolejny Nowy Punkt Gastronomiczny,

b) II miejsce (uzyskanie przez Uczestnika Konkursu drugiej w kolejności ilości Nowych Punktów Gastronomicznych u danego Dystrybutora) przez cały czas trwania Konkursu – nagroda II stopnia w wysokości 75,03 zł za każdy zdobyty jako drugi i kolejny Nowy Punkt Gastronomiczny,

c) III miejsce (uzyskanie przez Uczestnika Konkursu trzeciej w kolejności ilości Nowych Punktów Gastronomicznych u danego Dystrybutora) przez cały czas trwania Konkursu – nagroda III stopnia w wysokości 75,02 zł za każdy zdobyty jako drugi i kolejny Nowy Punkt Gastronomiczny, d) IV i kolejne miejsca- (uzyskanie czwartej i kolejnych ilości Nowych Punktów Gastronomicznych u danego Dystrybutora) przez cały czas trwania Konkursu – nagroda IV stopnia w w wysokości 75,01 zł za każdy zdobyty jako drugi i kolejny Nowy Punkt Gastronomiczny - w wysokości o 0,01 zł niższa od bezpośrednio ją poprzedzającej

2.11 Nagrody może otrzymać wyłącznie ten Uczestnik Konkursu, który w dacie przyznania nagrody spełnia definicję Sprzedawcy zawartą w Regulaminie i jest Sprzedawcą u tego samego Dystrybutora, któremu złożył zgłoszenie udziału w Konkursie.


2.12 Wygrane w Konkursie przeznaczone dla Uczestników Konkursu nie będących przedsiębiorcami podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Każdemu zdobywcy nagrody głównej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11% wartości nagrody głównej, przeznaczoną na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od ich zdobywców podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa- na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. W przypadku Uczestników Konkursu będących przedsiębiorcami, wydanie nagrody jest uzależnione od przedstawienia Organizatorowi przez takiego Uczestnika Konkursu danych w zakresie: nazwy przedsiębiorstwa Uczestnika Konkursu, adresu prowadzonej działalności, numeru PESEL, NIP i numeru REGON. Rozliczenie nagrody pod względem podatkowym dokonywane jest przez Uczestnika Konkursu będącego przedsiębiorcą- we własnym zakresie.

2.13 Wydanie nagrody następuje w formie doładowania przekazanej Uczestnikowi Konkursu Karty. Doładowanie Karty kwotą nagrody nastąpi (o ile w danym miesiącu Konkurs nie został zawieszony) w terminie do 31 czerwca 2013r. za miesiąc Kwiecień/Maj 2013r., do 31 lipca 2013r za miesiąc czerwiec 2013r., natomiast w odniesieniu do nagród z tytułu zdobycia Nowych Punktów Gastronomicznych- do 31 lipca 2013r. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Karty przez Uczestnika Konkursu, z wyjątkiem sytuacji, w której - pomimo spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie - nie dokonał jej doładowania kwotą nagrody.


2.14 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych. W szczególności, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w zakresie sposobu używania i przechowywania Karty oraz godzi się i potwierdza, iż jest mu znany system opłat z tytułu dokonywania transakcji Kartą, które to opłaty pomniejszą kwotę dostępnego limitu indywidualnego Karty. Oświadcza również, iż godzi się na warunki Regulaminu Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych dotyczące odpowiedzialności z tytułu utraty Karty, posługiwania się Kartą zastrzeżoną oraz zasad składania reklamacji.


 1. Komisja Konkursowa
  1. Celem przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową
  1. Do obowiązków Komisji Konkursowej należy:

a/ określenie wyników Konkursu i wskazanie Uczestników Konkursu, którzy zdobyli nagrody,

b/ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
  1. Komisja Konkursowa jest uprawniona do wykluczenia Uczestników Konkursu, którzy naruszają zasady Regulaminu lub w inny sposób uniemożliwiają innym Uczestnikom Konkursu realizację warunków Konkursu. O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia niezwłocznie Uczestnika Konkursu, którego wykluczenie dotyczy. Powiadomienie następuje w formie pisemnej.
  1. Każdy Uczestnik Konkursu jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 15 sierpnia 2013r kierując pismo osobiście lub listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku listu poleconego, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa i jej stanowisko w tej sprawie jest ostateczne i wiążące.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2013r.
  1. Regulamin Konkursu jest ogłoszony na stronie internetowej http://www.ms-connect.pl/index.php?akcja=art_uslugi&id_typ=16 oraz jest dostępny u Dystrybutorów i u Przedstawicieli Handlowych Nestle Waters Polska S.A.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna