Regulamin konkursu filmowego – The Tall Ship Races 2013 § 1 czas, miejsce, organizatorPobieranie 18.02 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar18.02 Kb.
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO – The Tall Ship Races 2013
§ 1 CZAS, MIEJSCE, ORGANIZATOR


 1. Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film działający w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 1. Konkurs realizowany będzie się terminie 02-23.08.2013 r.


§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA


 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. W konkursie uczestniczyć mogą amatorzy, studenci szkół filmowych oraz zawodowi twórcy.

 3. W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.

 4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 film.


§ 3 TEMATYKA i FORMA


 1. Tematyka filmu musi być powiązana z imprezą pn. The Tall Ship Races 2013.

 2. Sposób realizacji i technika filmu jest dowolna. Nie ma także ograniczeń dotyczących sprzętu, którym wykonywany będzie film (może to być profesjonalna kamera filmowa, kamera amatorska, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z funkcją nagrywania filmów).

 3. Forma filmu jest dowolna. Filmy mogą stanowić np. relację z imprezy, impresję artystyczną, lub teledysk. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji.§ 4 TEMATYKA i FORMA


 1. Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut.

 2. Film powinien zostać zapisany w jednym z formatów cyfrowych: (avi, wmv, mpg, mov)
  i nagrany na płytę DVD oraz przesłany na adres organizatora w terminie podanym w § 5.


§ 5 SKŁADANIE PRAC


 1. Filmy należy dostarczyć do siedziby Organizatora w ostatecznym terminie do 23.08.2013 r.
  do godz. 16.00 (w konkursie nie wezmą udziału projekty dostarczone po terminie), na adres:

Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 108.

 1. Każda praca powinna zostać oznaczona ośmiocyfrowym kodem będącym kombinacją 4 cyfr, 2 małych i 2 wielkich liter. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym kodem, w której powinny znajdować się dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, mail, oraz wiek, informacja, jakim sprzętem został nakręcony film a także oświadczenie, że uczestnik konkursu wykonał film samodzielnie lub w przypadku pracy zbiorowej zestawienie autorów z w/w informacjami.

 2. Projekty nie mogą być podpisane i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających
  na identyfikację autora.§ 6 KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW


 1. Filmy oceniać będzie jury powołane przez organizatorów Konkursu.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez członków Jury oraz członkowie ich najbliższych rodzin.§ 7 KRYTERIA OCENY


 1. Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

 • Zgodność tematu filmu z tematyką konkursową,

 • Wartość artystyczną i techniczną filmu,

 • Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film,

 • Kreatywność

§ 8 NAGRODY


 1. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5.000 zł – nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

II miejsce: akredytacja na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie w roku 2014 - nagroda Dyrektora CK105 w Koszalinie.III miejsce: nagroda rzeczowa sponsora – ufundowana przez firmę Pozbruk – Sony Xperia Z z funkcją nagrywania filmów.

 1. Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w terminie do 15.09.2013 r. na małym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 2. Informacje na temat wyników prac Jury będą opublikowane na stronie internetowej

www.pomeraniafilm.pl.

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. Członkowie Jury nie są zobowiązani
  do wyjaśnienia swoich postanowień.

 2. W przypadku nieobecności ZWYCIĘZCY lub jego reprezentanta o przyznanych nagrodach Organizatorzy poinformują drogą mailową najpóźniej tydzień po ogłoszeniu wyników.


§ 9. PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA


 1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zgłaszanych filmów
  w internetowej witrynie konkursu pod adresem www.pomeraniafilm.pl oraz w trakcie publicznych pokazów związanych z konkursem. Przesłane przez twórców filmy i materiały nie będą podlegać zwrotowi przez organizatorów.

 2. Przesłanie filmu na konkurs równoznaczne jest z deklaracją twórcy, że przesłany przez niego materiał nie łamie żadnych praw autorskich, że twórca wywiązał się z wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących zabezpieczenia odpowiednich praw w zakresie obrazu i dźwięku wykorzystanych w prezentowanej pracy, oraz że film jest wytworem oryginalnym, do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa. Organizatorzy Konkursu nie będą odpowiadać
  za jakiekolwiek uchybienia prawne dotyczące zgłoszonych prac i ich prezentacji dla potrzeb Konkursu.

 3. Przystępując do konkursu uczestnik przekazuje Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie prawa autorskie, w zakresie prawa do nieodpłatnej projekcji w celach promocyjnych związanych z Zachodniopomorskim Funduszem Filmowym „Pomerania Film”.


10. INFORMACJE KOŃCOWE


 1. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie
  z przepisami prawa.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz poprzez stronę internetową www.pomeraniafilm.pl.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników.

: site
site -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
site -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
site -> Pozarządowy maj w Szczecinie
site -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
site -> Dla planowania przestrzennego I transportu
site -> Formularz a karta informacyjna dla
site -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
site -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
site -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C

Pobieranie 18.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna