Regulamin konkursu „Galeria A19”Pobieranie 12.43 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar12.43 Kb.


Regulamin konkursu - „Galeria A19”


 1. Organizatorem konkursu jest Operator Galerii A19.

 2. Celem konkursu, jest wybór projektu ekspozycji na ścianie o powierzchni 123,03 m kw., 35,87 m szerokości i 3,43 m wysokości zlokalizowanej na stacji metra A19 Marymont, zwanej dalej Galerią A19.

 3. Konkurs jest zaadresowany do artystów plastyków - studentów i absolwentów uczelni plastycznych.

 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i warunków konkursu oraz w organizowaniu konkursu, w tym członkowie Rady Programowej lub osoby do niej delegowane.

 5. Dostarczony projekt konkursowy musi zawierać:

  1. wizualizację projektu:

   1. 2 postery – naklejone na piankę, o formacie B1 (100x70cm). Postery zawierać powinny:

    1. poster 1 – wydruk proponowanego projektu, nazwa pracy, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni, opis techniczny – kolory w CMYK’u

    2. poster 2 – wybrane istotne fragmenty projektu w powiększeniu,

   2. wzór kolorów w postaci proof’u cyfrowego bądź analogowego.

   3. płytę CD z nagranym projektem w formatach:

    1. wersja poglądowa w formacie . JPG, tiff lub gif

    2. wersja do druku – plik postscriptowy kompozyt lub PDF w skali 1:10 bez separacji, 300dpi.

  2. opis ekspozycji, eksplikację proponowanego projektu:

   1. idea projektu,

   2. inspiracja,

   3. symbole,

   4. wyjaśnienie w jaki sposób projekt nawiązuje do wystroju stacji Marymont,

  3. opis sposobu wykonania ekspozycji,

  4. zamkniętą kopertę zawierającą:

   1. wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane autora projektu: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zameldowania, adres kontaktowy z numerem telefonu, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.

   2. dokument zaświadczający, iż autor jest absolwentem lub studentem uczelni artystycznej,

   3. CV,

   4. krótki opis dotychczasowej działalności artystycznej,

   5. jako opcja – komentarz do pracy / opinia osoby prowadzącej, promotora, uczelni na tema artysty.

 6. Projekt ekspozycji poprzez swoja estetykę, oryginalność i ekspresję nawiązywać powinien do wnętrza stacji Marymont.

 7. Projekt będzie oceniany na podstawie następujących kryteriów:

  1. zgodności z celem konkursu,

  2. kompozycja,

  3. walorów artystycznych,

  4. oryginalności,

  5. integralności projektu z wystrojem wnętrz stacji A19 Marymont.

 8. Projekt konkursowy należy składać w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie.

 9. Projekt konkursowy musi zostać sporządzony w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej oraz dostarczony w zamkniętym opakowaniu oznakowanym jako „Projekt ekspozycji – Galeria A19"

 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania prac, które nie spełniają

warunków niniejszego regulaminu.

 1. Każdy artysta jednorazowo, może złożyć na konkurs maksymalnie 3 projekty. Do każdego nadesłanego na konkurs projektu, musi być dołączony komplet dokumentów i materiałów.

 2. Nadesłanie prac na konkurs i wypełnienie karty zgłoszeniowej, jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanego projektu, zgody na prezentację pracy w galerii, uznaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Operatora Galerii A19 oraz ich przetwarzanie w celach związanych z niniejszym konkursem.

 3. Nadesłane projekty oceniane będą przez Radę Programową, w skład której wchodzą:

  1. Mirosław Duchowski - przewodniczący Rady, projektant wystroju wnętrz stacji Marymont

  2. Zdzisław Kostrzewa - generalny projektant stacji Marymont

  3. ……………………. - Operator Galerii A19

  4. ……………………. - przedstawiciel Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

  5. ……………………. - przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

  6. ……………………. - przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich

  7. ……………………. - przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Artystów Plastyków

  8. ……………………. - przedstawiciel instytucji muzealnej

  9. …………………….. - przedstawiciel instytucji wystawienniczej

  10. ……………………. - przedstawiciel operatora nośników reklamowych na stacjach metra

  11. …………………….. - przedstawiciel sponsora
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

 2. Konkurs wygrywa projekt, który otrzymał najwyższą liczbę głosów. W przypadku otrzymania przez kilka projektów równej liczby głosów, o tym który projekt zwycięża decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej..

 3. Od decyzji Rady Programowej nie przysługuje odwołanie.

 4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci prawa do realizacji projektu konkursowego w Galerii A19, pod warunkiem przeniesienia na czas trwania ekspozycji projektu w Galerii A19 autorskich praw majątkowych na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzenia do obrotu,

  2. użyczenia, najmu, dzierżawy;

  3. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami,

  4. powielania,

  5. publiczne wystawienie, odtworzenie i udostępnianie.

 5. Obsługę organizacyjno – administracyjna konkursu prowadzi Operator Galerii A19.Pobieranie 12.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna