Regulamin konkursu „Konkurs mistrza Bartoliniego na blogu”. Postanowienia ogólnePobieranie 19.96 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar19.96 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

Konkurs mistrza Bartoliniego na blogu”.


Postanowienia ogólne

    1. Organizatorem Konkursu po tytułem „Konkurs mistrza Bartoliniego na blogu” na najciekawszy przepis na potrawę z wykorzystaniem makaronu Bartolini zwanym dalej Konkursem, jest P.P.H. Tabit Sp. z o.o. , ul. Radosna 4, 05-400 Otwock, pod numerem NIP 532-000-12-68, REGON 010534604

    2. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 1 października do 30 listopada 2011 r.

1.4. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, PPH Tabit Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu na zlecenie Organizatora.

1.5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na zamieszczeniu na blogu przepisu wraz ze zdjęciem potrawy inspirowanej makaronem Bartolini.

1.5.Termin zamieszczania przepisów upływa 30 listopada 2011 r. do godz. 24.00

1.7 Posiedzenie jury rozstrzygające konkurs odbędzie się 5 grudnia 2011 r.

1.8 Ogłoszenie wyników na stronie www.bartolini.com.pl oraz powiadomienia laureatów telefoniczne i e-mailem o zdobyciu nagrody przypada na 1 czerwca br.

Do wygrania jest kosz produktów firmy P.P.H. Tabit Sp. z o.o. producenta makaronów Bartolini.


    1. Konkurs składa się z jednej edycji. Nagroda zostanie przyznana po zapoznaniu się przez jury ze wszystkimi przepisami kulinarnymi, zamieszczonymi przez uczestników konkursu na blogu firmowym, w terminie od 1.09 do 30.11.2011r. do godz. 24.00II. Zasady uczestnictwa w Konkursie


2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Udział w Konkursie może wziąć osoba, która umieści przepis oraz zdjecie potrawy z wykorzystaniem makaronu Bartolini na firmowym blogu.


2.3. Przepis powinien zawierać następujące elementy:

- nazwę potrawy  • zdjęcie

  • listę i wartości wagowe składników

- kolejne kroki w przyrządzaniu potrawy

- czas przygotowania

2. Należy ponadto e-mailem na adres: dzial.handlowy@bartolini.com.pl, podać dane osobowe uczestnika konkursu: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez P.P.H. Tabit Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Zgadzam się na umieszczenie mojego przepisu na stronie internetowej / blogu www.bartolini.com.pl, którego właścicielem jest Organizator.

W przypadku nagrodzenia zgadzam się na umieszczenie moich danych (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej organizatora Konkursu www.bartolini.com.pl, na liście zwycięzców”.

2.4. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też

zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i zgodę na umieszczenie nazwiska Uczestnika na liście zwycięzców publikowanej na www.bartolini.com.pl

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych


3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zamieszczenie przepisu oraz zdjęcia potrawy na firmowym blogu www.bartolini.com.pl z wykorzystaniem makronu Bartolini.

3.2. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której przepis zdobędzie największą liczbę poprawnie oddanych głosów przez zalogowanych użytkowników. Każdy z użytkowników bloga może oddać jednorazowo jeden głos na jeden przepis.

3.3 Przyznanie nagrody przez Organizatora konkursu nastąpi po sprawdzeniu poprawności zamieszczonych na blogu przepisów i w drugiej kolejności liczby oddanych głosów.

IV. Nagrody w Konkursie


4.1 Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów firmy PPH Tabit Sp z o.o. w postaci kosza makaronów Bartolini.

4.2. Nagrody w Konkursach określone w pkt 4.1. nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju.

4.3. Zwycięzcy Konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.4. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie.V. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach


5.1. Informacja o wynikach Konkursu będzie dostępna na stronie www.bartolini.com.pl

5.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres ich skrzynki e-mailowej oraz telefonicznie na podany przy zgłoszeniu do konkursu numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

5.3. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom pocztą kurierską na adres podany w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.5. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki gwarantowanej firmy kurierskiej okaże się nieskuteczne.

VI. Postępowanie reklamacyjne


6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia werdyktu przez Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora podany w pkt 1.1 z dopiskiem na kopercie "Konkurs kulinarny mistrza Bartoliniego na blogu”.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.VII. Postanowienia końcowe


7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursami tygodniowymi będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bartolini.com.pl i na żądanie Uczestnika.

Regulamin Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora podany w pkt 1.1. zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

7.4. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z firmy kurierskiej.

7.6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

7.7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.7.8. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia

Pobieranie 19.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna