Regulamin konkursu na logo Akademickiego Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziPobieranie 22.74 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar22.74 Kb.
Regulamin konkursu na logo Akademickiego Centrum Designu

przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest:

Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121, dalej ACD
 1. Forma konkursu

Organizator ustala, że konkurs jest jednoetapowy, przeznaczony dla studentów Wydziałów Projektowych państwowych uczelni artystycznych wchodzących w skład ACD.


 1. Opis przedmiotu konkursu

Przedmiotem konkursu jest projekt logotypu ACD.


 1. Kryteria Projektu

Prace konkursowe będą oceniane pod kątem wartości artystycznych i estetycznych oraz oryginalności rozwiązania. W projekcie musi być uwzględniona pełna nazwa Akademickiego Centrum Designu. Krótka informacja przybliżająca ideę ACD stanowi Załącznik
nr 5
do niniejszego regulaminu.


 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Wydziałów Projektowych państwowych uczelni artystycznych wchodzących w skład ACD pracujący pod kierunkiem pedagoga w cyklu zajęć dydaktycznych.

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół osób.

  3. Złożenie zgłoszenia konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
   w terminie wskazanym w pkt 6.1., w sposób wskazany w pkt 6 Regulaminu.

  4. Złożenie w terminie wskazanym w pkt 6.1. pisemnego oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, w sposób wskazany w pkt 6 Regulaminu,

  5. Złożenie w terminie wskazanym w pkt 6.1. pisemnego oświadczenia, że zgłoszone przez uczestnika prace są jego autorskim dziełem, nie naruszają praw osób trzecich,
   a w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, którego wzór stanowi Załącznik nr 3, w sposób wskazany w pkt 6 Regulaminu.

  6. Złożenie pracy konkursowej w terminie wskazanym w pkt 6.2 Regulaminu, zgodnie
   z wymaganiami technicznymi i w sposób wskazany w pkt 6 Regulaminu.

  7. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie zgłoszenia konkursowego
   i zgłoszonej pracy konkursowej, z zastrzeżeniem pkt 6.9 Regulaminu.

  8. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu określonych w regulaminie.
 1. Zasady zgłaszania Uczestników do konkursu, składania prac konkursowych
  i wymaganych dokumentów.


  1. Uczestnik konkursu dostarcza do Koordynatora ACD w macierzystej uczelni (wykaz Koordynatorów stanowi Załącznik nr 6) w terminie do dnia 15 marca 2016 r. zgłoszenie konkursowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz oświadczenia, stanowiące Załącznik nr 2 i 3. Koordynator ACD przekazuje zgłoszenia do Komisarza Konkursu do dnia 22 marca 2015 r. Miejscem złożenia dokumentów jest Biuro Akademickiego Centrum Designu w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121.

  2. Uczestnik konkursu zgłasza do Koordynatora ACD w macierzystej uczelni: w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. pracę konkursową zgodnie z wymaganiami w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121. Koordynator przekazuje zgłoszone przez uczestników prace do Komisarza Konkursu w terminie do 21 czerwca 2015 r.

  3. Rozstrzygnięcie konkursu dokonane zostanie w dniach 23-24 czerwca 2015 r.

  4. Każda osoba lub grupa osób może zgłosić 1 projekt.

  5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

  6. Prace składane w ramach konkursu muszą zawierać wydrukowane plansze
   z prezentacją projektu.

  7. Wymagania techniczne pracy konkursowej:

Prezentacja logo powinna zostać przygotowana na trzech kartach A4 w wersji drukowanej i elektronicznej (Plik w formacie PDF). Kolejne karty powinny zawierać:

 1. Logo w wersji czarno-białej wraz z prezentacją logo w najmniejszym dopuszczalnym rozmiarze

 2. Logo w wersji kolorowej wraz z prezentacją logo w najmniejszym dopuszczalnym rozmiarze

 3. Prezentacja logo na wybranych akcydensach – papier firmowy A4 i wizytówka

 4. Prezentacja logo w wersji ze stopką adresową – papier firmowy A4 i wizytówki.

  1. Niespełnienie warunków wskazanych w pkt 6.6 skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia konkursowego i zgłoszonej pracy z zastrzeżeniem pkt 6.9

  2. W przypadku, gdy okaże się, że praca konkursowa, która zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako najlepsza zawierać będzie braki formalne w zgłoszeniu konkursowym tj. brak załączenia wymaganych podpisanych oświadczeń, podanie niepełnych danych uczestnika w zgłoszeniu konkursowym, brak wszystkich podpisów pod oświadczeniami w przypadku prac grupowych, Komisja Konkursowa wzywa uczestnika do uzupełnienia stwierdzonych braków wyznaczając mu w tym celu termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia przez Uczestnika stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, praca konkursowa i zgłoszenie konkursowe podlegają odrzuceniu.

  3. Po odrzuceniu pracy konkursowej Komisja Konkursowa ma prawo wyboru jako najlepszej innej ze zgłoszonych prac.

  4. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie prac na materiałach informacyjnych i promocyjnych ACD oraz uczelni wchodzących w jego skład.
 1. Zespół konkursowy

  1. Do oceny prac konkursowych ACD powołuje Komisję Konkursową.

  2. W Komisji Konkursowej zasiadać będą:

 • Prof. Jolanta Rudzka Habisiak Rektor ASP Łódź

 • Dr hab. Mariusz Włodarczyk Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy ASP Łódź

 • Prof. Andrzej Ziębliński Dziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP Kraków Przewodniczący Rady ACD

 • Prof. Ksawery Piwocki Dziekan Wydziału Wzornictwa ASP Warszawa

 • Prof. Sławomir Fijałkowski Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk

 • Prof. Marek Owsian Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny Poznań

 • Dr hab. Urszula Smaza - Gralak Dziekan Wydziału Wnętrz i Wzornictwa ASP Wrocław

 • Dr hab. Waldemar Wojciechowski prof. Nadzw. Kierownik Katedry Nowych Mediów Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademia Sztuki Szczecin

 • Dr hab. Inż. Arch. Andrzej Wachowicz Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP Łódź

 • Dr Anna Machwic – Adamkiewicz Dziekan Wydziału Projektowego ASP Katowice

którzy dokonają rozstrzygnięcia konkursu.

  1. Oceny formalnej zgłoszonych prac oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona Komisja Konkursowa w drodze głosowania. Same obrady Komisji Konkursowej nie są objęte klauzulą tajności.

  2. Dopuszcza się możliwość niewyłonienia zwycięskiej pracy i nieprzyznania nagrody
   w przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie będzie spełniała kryteriów podanych w Regulaminie.

  3. Dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowych nagród.

  4. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.

  5. Prace niespełniające wymogów formalnych będą odrzucone. Autorzy tych prac o powyższym zostaną poinformowani.

  6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od posiedzenia Komisji Konkursowej. Wyniki podane zostaną do wiadomości na stronie www.acdesign.com.pl, oraz na stronach internetowych wszystkich Uczelni wchodzących w skład ACD. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
 1. Nagroda

ACD przyzna nagrodę dla zwycięskiego projektu w wysokości 3.000,00 zł.

  1. Warunkiem odbioru nagrody jest zawarcie z Organizatorem – Akademickim Centrum Designu przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi umowy
   o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stanowiącego zwycięską pracę konkursową, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.

  2. Wypłata nagrody nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Zwycięzcę numer rachunku bankowego.

  3. Zwycięski projekt będzie miał możliwość realizacji jako znak ACD.

  4. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi
   w tym zakresie przepisami.

  5. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony odrębnie, telefonicznie lub mailowo.
 1. Harmonogram Konkursu:

 • ogłoszenie konkursu: 15 lutego 2015 r.

 • termin zgłoszenia do konkursu: 15 marca 2016 r. do Koordynatorów ACD, 22 marca
  do Komisarza Konkursu.

 • termin złożenia prac: 13 czerwca 2016 r. do Koordynatorów ACD, 21 czerwca
  do Komisarza Konkursu.

 • posiedzenie Komisji Konkursowej 23-24 czerwca 2016 r

 • ogłoszenie wyników konkursu 30 czerwca 2016 r.
 1. Postanowienia końcowe.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych bądź nieaktualnych danych przez Uczestników oraz nieprawdziwych oświadczeń. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne dane albo złożył nieprawdziwe oświadczenia.

  2. W przypadku odwołania konkursu Organizator nie zwraca kosztów, jakie ponieśli Uczestnicy konkursu w związku z przygotowaniem prac i czynnościami wynikającymi z regulaminu.

  3. Do udzielenia informacji dotyczących konkursu Organizator wyznaczył dr Rafała Doruchowskiego Komisarza Konkursu, rafal.dobruchowski@asp.lodz.pl

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna