Regulamin konkursu na logo i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu Wielokulturowy LublinPobieranie 21.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.21 Kb.
Regulamin konkursu na logo

i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych

projektu Wielokulturowy Lublin

§ 1

Postanowienia Ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na logotyp i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu „Wielokulturowy Lublin” zwanym dalej Konkursem.

 2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logotypu projektu
  ”Wielokulturowy Lublin”, który będzie wykorzystywany jako symbol identyfikujący wydarzenie oraz opartej na logotypie spójnej koncepcji graficznej dla materiałów reklamowych takich jak: plakaty, afisze, ulotki, programy.

 3. Ramy czasowe Konkursu:

  1. termin składania prac konkursowych upływa 28 lutego 2010 roku,

  2. ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 marca 2010 roku.

 4. Organizatorem Konkursu jest Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie.


§ 2

Uczestnicy Konkursu


 1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ 3

Zasady Konkursu


 1. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

  1. oddziaływać jako symbol łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,

  2. zawierać znak graficzny oraz logotyp skróconej nazwy wydarzenia Wielokulturowy Lublin,

  3. przedstawiać koncepcję graficzną materiałów promocyjnych zgodnych z logotypem,

  4. przy opracowywaniu projektu Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić charakter wydarzenia oraz charakter działalności organizatorów.

 2. Każdą zgłoszoną Pracę Konkursową należy wykonać na sztywnym podkładzie, w wersji kolorowej i czarno-białej, na osobnych kartkach rozmiaru A4, minimalna gramatura papieru to 250g/mkw oraz w wersji elektronicznej – zapisanej na płycie CD, w formacie TIFF 300 DPI, rozmiar A4, dopuszczalny jest także format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w plikach AI, CDR, EPS.

 3. Pracę Konkursową należy oznaczyć wyłącznie kodem w postaci dowolnie wybranej sześciocyfrowej liczby, który należy umieścić na jej odwrocie w prawym górnym rogu. Wersję elektroniczną Pracy Konkursowej należy oznaczyć tym samym kodem z odpowiednim rozszerzeniem (.tiff, .jpg, .ai, .cdr, .eps). W przypadku, gdy uczestnik Konkursu zgłasza więcej niż jedną Pracę Konkursową, musi oznaczyć każdą z nich innym kodem.

 4. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć Kartę Zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym kodem, którym została oznaczona Praca Konkursowa. Do Pracy Konkursowej wykonanej zespołowo dołącza się Karty Zgłoszenia wszystkich autorów pracy. Karta Zgłoszenia zawiera dane osobowe autora Pracy Konkursowej, jego oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kartę Zgłoszenia podpisuje autor Pracy Konkursowej. Praca Konkursowa nie może być podpisana ani oznaczona dodatkowo w żaden inny sposób niż podany w niniejszym paragrafie. Wzór Karty Zgłoszenia jest załącznikiem niniejszego regulaminu i można pobrać go ze strony internetowej www.ck.lublin.pl.

 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe.

 6. Prace Konkursowe wraz z kopertami zawierającymi Karty Zgłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs na logo – Wielokulturowy Lublin”, a następnie doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 32. Termin zgłaszania Prac Konkursowych upływa 28 lutego 2010 roku (w przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego). Koszty doręczenia Pracy Konkursowej pokrywa uczestnik Konkursu.

 7. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.

 8. Po rozstrzygnięciu Konkursu jury dokonuje identyfikacji autora najlepszej Pracy Konkursowej, na podstawie Karty Zgłoszenia.

 9. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest dostarczyć, projekt logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI, CDR) oraz koncepcję graficzną materiałów promocyjnych (plakatów, afiszy, ulotek, zaproszeń). Projekt ma zawierać:

  1. opis kolorystyki: skala Pantone, CMYK, RGB, RAL,

  2. określenie pola ochronnego znaku,

  3. dodatkową wersja znaku w kontrze,

  4. budowę znaku na siatce modułowej,

  5. opis typografii użytej w logotypie.

 10. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, w drodze odrębnej Umowy, udzielić Organizatorowi wyłącznej licencji na czas nieoznaczony, do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i zagranicą, na następujących polach eksploatacji:

  1. wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i usługowej jednostki,

  2. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,

  3. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,

  4. rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i udostępnianie,

  5. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

  6. wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,

  7. wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m.in. Internet)

i sieci multimedialnej,

  1. publicznego wystawiania,

  2. najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

 1. Jeśli zwycięzca nie posiada wystarczającego doświadczenia i warsztatu koniecznego do ukończenia i wdrożenia projektu lub nie jest w stanie podjąć takiej pracy we właściwym czasie po ogłoszeniu wyników, jury może powołać konsultanta lub organizację projektową do współpracy z twórcą.

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej, oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

 3. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.


§ 4

Rozstrzygnięcie Konkursu


 1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu powołuje się Jury oraz Forum Doradcze, złożone z przedstawicieli współorganizatorów projektu.

 2. W skład Jury wchodzą 4 osoby: Jan Gryka, Anna Nawrot, Piotr Wysocki, Anna Krawczyk

 3. W skład Forum Doradczego wchodzi 10 osób: Szymon Bakalczuk, Urszula Chłopicka, Andrzej Jekaterynczuk, Paweł Matraszek, Jacek Miśniakiewicz, Magdalena Ner, Bogdan Szczerba, Oleg Sznitko, Irena Ślusarenko, Wojciech Wciseł.

 4. Jury po zasięgnięciu opinii Forum Doradczego dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu.

 5. Wyniki działań Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 marca 2010 roku.

 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.ck.lublin.pl nie później niż do dnia 20 marca 2010 roku.

 8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.


§ 5

Kryteria Oceny
Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. wartości projektowe

- oddanie charakteru projektu Wielokulturowy Lublin,

- oryginalność.  1. wartości marketingowe:

- łatwość rozpoznania i zapamiętywania.

  1. wartości użytkowe:

- niezależność od nośnika oraz środka powielania oraz przekazu,

- łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach,

- funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej.

§ 6

Nagroda


 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 PLN brutto.

 2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie przez Zwycięzcę Konkursu umowy z Organizatorem o udzielenie wyłącznej, bezpłatnej licencji do korzystania z utworu będącego przedmiotem Pracy.

Odmowa zawarcia umowy jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w konkursie.

 1. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 2. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Jury wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.


§ 7

Postanowienia Końcowe


 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania Nagrody.

 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.

 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.

 7. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny sposób przez Organizatora.

 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


: images -> media -> Pliki.do.pobrania
Pliki.do.pobrania -> Wynajem, montaż I demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas XIV międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Informacja o wykonawcach
Pliki.do.pobrania -> Informacje o prowadzących warsztaty abcdesign władysław Pluta
Pliki.do.pobrania -> Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej 4 listopada 2009r. Turniej Pieśni – konkurs wokalny
Pliki.do.pobrania -> Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja najmilsza”
Pliki.do.pobrania -> Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna zestaw komputerowy – 6 sztuk
Pliki.do.pobrania -> 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Turniej Powiatowy 23 marca 2010r., Lublin

Pobieranie 21.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna