Regulamin konkursu „Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy I najpiękniejszy teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej”Pobieranie 14.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.11 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i najpiękniejszy teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej”


I. Cel konkursu

Zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.


II. Organizator konkursu

Burmistrz Miasta Zgorzelec.


III. Uczestnictwo i zasady konkursu


 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Zgorzelec mający ogródki przydomowe i Wspólnoty Mieszkaniowe.

 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:

 • ogólne wrażenie estetyczne,

 • kompozycje zasiewów,

 • rabaty, klomby, skalniaki,

 • miejsce wypoczynku (altany),

 • ciekawostki i kompozycje roślinne,

 • pomysłowość i oryginalność,

 • ład, porządek, kolorystyka.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • numer telefonu,

 • kategorię konkursową,

 • zgodę na sfotografowanie ogrodu i podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.

 1. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.zgorzelec.eu, w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, pok. 34 oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.

 2. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku.


IV. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu


 1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje nadzór komisja, w której skład wchodzą:

 • Radosław Baranowski Z-ca Burmistrza Miasta Zgorzelec

 • Łukasz Relich Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą

 • Adam Skoczylas Inspektor WIŚM

 • Monika Mastalerz Podinspektor WIŚM

 • Irena Zielińska Przedstawiciel MPGK

 1. Do zadań Komisji będzie należało:

 • zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym uczestnikom,

 • wybór laureatów konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasad pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

 • właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranych zgłoszeń oraz danych laureatów.

 1. Komisja sporządzi protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.


V. Laureaci konkursu i nagrody


 1. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogrody i tereny wokół Wspólnot Mieszkaniowych w okresie trwania konkursu tj. od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 30.09.2012 r.

 2. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i terenów wokół Wspólnot Mieszkaniowych komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody przydomowe oraz 3 Wspólnoty Mieszkaniowe, które zostaną nagrodzone.

 3. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi w miesiącu listopadzie 2012 r.

 4. W konkursie przewiduje się po 3 nagrody w każdej kategorii, którymi będą dyplomy oraz:

 1. nagrody pieniężne dla właścicieli ogrodów przydomowych w wysokości brutto:

  1. 1.500,00 zł za I miejsce

  2. 1.000,00 zł za II miejsce

  3. 500,00 zł za III miejsce

 2. nagrody rzeczowe dla Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości brutto do kwoty:

  1. 3.000,00 zł za I miejsce

  2. 1.500,00 zł za II miejsce

  3. 500,00 zł za III miejsce

    1. Komisja konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród.

    2. Właściciele zgłoszonych do konkursu obiektów, które nie zostały nagrodzone w konkursie otrzymają pisemne podziękowanie za udział w konkursie.

    3. Rozstrzygnięcie konkursu publikowane będzie na łamach prasy lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec www.zgorzelec.eu.


VI. Postanowienia końcowe 1. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania ogrodów oraz podania wyników do publicznej wiadomości.


UWAGA:
W konkursie nie mogą brać udziału Radni Rady Miasta Zgorzelec oraz pracownicy Urzędu Miasta Zgorzelec oraz ich rodziny.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększania własnego otoczenia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna