Regulamin konkursu nr rpma. 01. 02. 00-ip. 01-14-007/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Pobieranie 133.5 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar133.5 Kb.
  1   2   3Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Regulamin konkursu

nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce


Działanie 1.2

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typ projektów: Bon na innowacje

Warszawa, 30 listopada 2015 r.

§ 1.

WPROWADZENIE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wytycznych IZ RPO WM a także odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.

 2. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z akceptacją przez wnioskodawcę postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2.

WYKAZ SKRÓTÓW i DEFINICJI

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Beneficjent – wnioskodawca, któremu przydzielono wsparcie, zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy;

 2. Działanie – Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

 3. EBC – Europejski Bank Centralny;

 4. IOK – Instytucja Organizująca Konkurs – MJWPU;

 5. IP –Instytucja Pośrednicząca – MJWPU;

 6. Instytucja Zarządzająca (IZ) Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego część zadań wynikających z pełnienia roli IZ wykonuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa;

 7. Istotna modyfikacja - nieuzasadniona zmiana: zakresu rzeczowego projektu (w tym kategorii wydatków), wartości projektu (kwota całkowita, kwota dofinansowania, wydatki kwalifikowane), wartości wskaźników, terminów realizacji projektu, celów projektu. Jest to zmiana skutkująca koniecznością dokonania ponownej oceny wniosku;

 8. Konkurs – konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15;

 9. KOP – Komisja Oceny Projektów;

 10. KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego  Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

 1. Lista rezerwowa lista projektów, które spełniły kryteria wyboru lecz nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnej alokacji;

 2. MJWPU Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa - reprezentowana przez Dyrektora;

 1. MEWA 2.0 Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020;

 2. Pomoc de minimis – wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 000 EUR na jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora transportowego pułap tej pomocy wynosi 100 000 EUR.  W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów, posiadających dodatkową działalność gospodarczą i aplikujących w tym przedmiocie możliwe jest  zastosowanie zwiększonego limitu 200 tys. EUR, pod warunkiem zapewnienia rozdzielenia organizacyjnego obu działalności lub wyodrębnienia przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności. Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. Pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej;

 3. Pomoc publiczna – wsparcie dla podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE):

 1. występuje transfer środków publicznych;

 2. podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną;

 3. wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony lub określone
  podmioty albo produkcję określonych towarów;

 4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku unijnym oraz wpływa na
  wymianę handlową między krajami członkowskimi UE.

 1. Partner – podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie Projektu, uczestniczący w realizacji Projektu, wnoszący do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i ewentualnie innymi podmiotami, na warunkach określonych w umowie partnerskiej;

 2. Podpis elektroniczny – podpis w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny

 3. Portal portal internetowy – www.funduszeeuropejskie.gov.pl ;

 4. Projekt przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie;

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 poz. 584), wpisana odpowiednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniająca ponadto przesłanki określone w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:

 1. mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,

 2. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,

 3. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, określonego dla poszczególnych grup przedsiębiorstw, uzyskanie lub utrata statusu przedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

Przy określeniu kwalifikowalności do danej grupy przedsiębiorców uwzględnia się również pozostałe kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1. Rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

 2. RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

 3. Runda - w ramach konkursu otwartego obejmuje: nabór, oraz proces oceny i wyboru projektów. Runda kończy się zatwierdzeniem listy projektów przez ZWM;

 4. Serwis RPO WMwww.funduszedlamazowsza.eu ;

 5. UPO – urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz.1114.)

 6. Ustawa – ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146; z późn. zm.);

 7. Uszczegółowienie RPO WM – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

 8. Wniosek o dofinansowanie – formularz wniosku wraz z załącznikami;

 9. Wnioskodawca podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu;


§ 3.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. MJPWU ogłasza konkurs zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu.

 2. Projekty, będące przedmiotem konkursu, realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów - Bon na innowacje.

 1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15 alokacja wynosi 5 000 000 EUR (21 349 500 PLN1) z możliwością zwiększenia tej kwoty w zależności od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie z art. 46 ust. 2 ustawy. Przy zwiększeniu kwoty zachowana zostanie zasada równego traktowania. Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosuje się kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych.

 2. Nieprzedstawienie przez wnioskodawcę listy wyłączonych z ujawnienia dokumentów, które elementy nie mogą być udostępniane ze względu
  na tajemnicę handlową lub inne przesłanki, oznacza automatycznie, że wszystkie przedłożone dokumenty mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm.).

 3. Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć załączniki wyszczególnione w § 17 niniejszego regulaminu.

 4. Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 5. Nabór przeprowadzony będzie w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy.

 6. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU.

 7. MJWPU zamieszcza w serwisie RPOWM oraz Portalu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego wraz z uzasadnieniem.

 8. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - w ciągu trzech miesięcy od zamknięcia konkursu.

 9. Do sposobu obliczania terminów określonych w regulaminie stosuje się przepisy KPA. Za każdym razem, gdy w regulaminie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych. Jeżeli ostatni dzień terminu wskazanego wnioskodawcy przez MJWPU przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.§ 4.

TYPY PROJEKTÓW

 1. W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

 2. Wsparcie nie może być udzielone na dofinansowanie projektu, który został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.

 3. Projekt nie może obejmować przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty RPO WM.§ 5.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 1. Za wydatki kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach konkursu uznać można wydatki zgodne z:

 1. Zasadami kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 2. Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępnymi na Portalu.

 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 1. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 2. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Wsparcie może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych2.

 3. Dofinansowanie przeznaczone zostanie w szczególności na:

 1. analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,

 2. wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w tym wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

 3. opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,

 4. opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

 1. Wykluczone z dofinansowania są w szczególności wydatki:

 1. na ochronę własności intelektualnej,

 2. związane z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,

 3. związane z wykonaniem rozeznania rynku,

 4. na wkład niepieniężny,

 5. na uruchomienie produkcji masowej i działalności handlowej.

§ 6.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

 2. Badanie statusu przedsiębiorstwa następuje zarówno na etapie składania wniosku o dofinansowanie jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zmiana statusu z MSP na inne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie eliminuje podmiot z możliwości uzyskania pomocy

 3. W ramach konkursu wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w każdej rundzie, jednak nie więcej niż 2 wnioski w ramach konkursu. Złożenie przez jednego wnioskodawcę dwóch lub większej liczby wniosków o dofinansowanie w jednej rundzie skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie, złożenie 3 wniosków lub większej liczby wniosków w ramach konkursu skutkuje odrzuceniem 3-ego i kolejnych wniosków na podstawie kryterium formalnego „zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu”.

(dotyczy to również sytuacji, kiedy wniosek o dofinansowanie złożony zostanie przez wspólników spółki cywilnej oraz przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą wspólnikiem tej spółki)

 1. W okresie trwania naboru wniosków wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie i złożenia kolejnego. Wniosek, do którego został złożony środek odwoławczy traktowany jest jako wniosek w ocenie.

 2. Wykonawcy usługi prac badawczych:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),

 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),

 4. inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 1. Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczeni są wnioskodawcy oraz partnerzy zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012. poz. 769).

 2. Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są podmioty zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212).

 3. W ramach konkursu nie będzie udzielana pomoc wykluczona na podstawie rozporządzenia de minimis.

 4. Warunkiem uzyskania wsparcia przez wnioskodawcę jest wywiązywanie się z zasady „zanieczyszczający płaci” (patrz ankieta dotycząca wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska). Fakt wywiązywania się przez beneficjenta z obowiązku zostanie zweryfikowany przez MJWPU przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.


§ 7.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW

 1. W ramach konkursu realizowane będą projekty w ramach pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 2. Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

 3. Minimalny wkład własny – 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązany jest posiadać środki finansowe na zapewnienie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

 4. Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013. Dostępny przedsiębiorcy limit pomocy de mini mis będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w oparciu o stan powiązań istniejący na moment oceny.

 5. Maksymalna wartość dofinansowania projektów:

 • 50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 • 100 tys. PLN przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości docelowych dla wszystkich wskaźników dostępnych w ramach Działania 1.2 we wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli wartości docelowe miałyby osiągnąć wartość „0”. Wnioskodawca jest również zobowiązany do realizacji (podania wartości większej niż „0”) wszelkich wskaźników adekwatnych dla projektu, a dostępnych w  formularzu wniosku o dofinansowanie.

§ 8.

Partnerstwo w projekcie

 1. W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach partnerstwa partnerzy muszą spełniać wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowania.

 2. Zasady realizacji projektów w partnerstwie zostały określone w art. 33 Ustawy.

 3. Porozumienie/umowa o partnerstwie która określa w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy;

 2. prawa i obowiązki stron;

 3. zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie;

 4. Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;

 5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów;

 6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

 1. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014).§ 9.

ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

 2. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 przygotowywany jest za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego MEWA 2.0 (dalej MEWA 2.0). System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej w Serwisie RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu). Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika.

 3. Logowanie do systemu elektronicznego MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe tylko w czasie naboru wniosków.

 4. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 31 grudnia 2015 roku. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

 5. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0). Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

 1. podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

lub

 1. podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP.

 1. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO.

 2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Maksymalna wielkość jednego załącznika - 25 MB, dopuszczalne formaty załączników: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, tiff. Załącznik powinien być odpowiednio nazwany i wysłany w jednym pliku.

 3. W przypadkach gdy wniosek:

 1. został złożony przed terminem naboru lub po zakończeniu naboru wniosków w ramach danego konkursu,

 2. został złożony do niewłaściwej instytucji,

uznaje się, że nie został złożony w odpowiedzi na nabór wniosków i nie podlega on ocenie.

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski, nie podlegają weryfikacji.


Uwaga!

W celu prawidłowego korzystania z systemu MEWA 2.0 oraz do prawidłowego złożenia wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapoznania się z następującymi dokumentami: 1. Regulaminem użytkowania systemu Mewa 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020;

 2. Instrukcją użytkownika systemu MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020.
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna