Regulamin konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki OsieckiejPobieranie 54.81 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.81 Kb.

REGULAMIN KONKURSU

Pamiętajmy o Osieckiej”Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej

2013Zarząd Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej ogłasza niniejszym, że konkurs "Pamiętajmy o Osieckiej" na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej w 2013 r. zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu:

Słownik terminów użytych w Regulaminie
Na potrzeby niniejszego Regulaminu termin:


 1. Organizator - oznacza Fundację Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Warszawie, organizację pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000090093.
 1. Konkurs - oznacza XVI edycję konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" na interpretację piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej organizowaną w przez Organizatora w 2013 roku.
 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Konkursu..
 1. Uczestnik - oznacza osobę, która skutecznie zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
 1. Osoba Towarzysząca - oznacza wszelkie osoby występujące z Uczestnikiem na scenie podczas występów w trakcie trwania Konkursu, jak np. muzycy, wokaliści, tancerze itp.
 1. Jury - oznacza jury wybrane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem dla oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
 1. Dyrektor Artystyczny - oznacza pana Jerzego Satanowskiego.
 1. Opłata Wpisowa – oznacza bezzwrotną opłatę wpisową na rzecz Organizatora, która ma pokryć w szczególności koszty organizacji eliminacji do Konkursu.
 1. Aneks – oznacza aneks do niniejszego Regulaminu, publikowany na stronach internetowych Organizatora (www.okularnicy.org.pl), w którym ogłaszane są na wszelkie daty i informacje związane z poszczególnymi etapami Konkursu oraz innymi wydarzeniami związanymi z Konkursem


§ 1

Organizator Konkursu, Dyrektor Artystyczny


 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Warszawie.
 1. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Teatrem Atelier w Sopocie, który organizuje II etap Konkursu, mający charakter szkoleniowy.
 1. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest pan Jerzy Satanowski.


§ 2

Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest interpretacja piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej.


§ 3

Uczestnicy Konkursu i zgłoszenie 


 1. W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści lub zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:
  1. we właściwych terminach, zgodnie z Regulaminem, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,

  2. w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie ukończyli 16. rok życia.

  3. uiszczą bezzwrotną Opłatę Wpisową w wysokości 35,00 PLN (trzydziestu pięciu złotych polskich) przelewem na konto Organizatora o nr 61 1090 1030 0000 0001 1454 7374 najpóźniej do 3 czerwca 2013 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię/nazwisko.”
 1. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie, zgłaszają swój akces poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.okularnicy.org.pl (zakładka: konkurs/zgłoszenia), na adres mailowy: okularnicy@okularnicy.org.pl lub pocztą na adres: Fundacja Okularnicy, 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A/56.
 1. Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem od chwili przyjęcia przez Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zaksięgowania na koncie Organizatora Opłaty Wpisowej.
 1. Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych od kandydatów na Uczestników określone zostały w Aneksie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał w innym terminie, niż określony w Aneksie. Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie Konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w Regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo, by według własnego swobodnego uznania zaprosić do udziału w Konkursie, z pominięciem etapu eliminacji, wykonawców, laureatów innych konkursów oraz inne osoby, które ze względu na reprezentowany wysoki poziom artystyczny kwalifikują się do uczestnictwa w Konkursie bez eliminacji.
 1. Wszyscy wykonawcy zaproszeni przez Organizatora do Konkursu zgodnie z ust. 5 oraz wszelkie Osoby Towarzyszące Uczestnikowi w trakcie Konkursu mają taki sam status, tj. takie same prawa i obowiązki na podstawie Regulaminu, jak Uczestnicy, chyba że Organizator postanowi inaczej. W szczególności, podmioty te są zobowiązane do podpisania umów, o których jest mowa w § 11 Regulaminu.
 1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególne okoliczności, może zwolnić osobę ubiegającą się o uczestnictwo w Konkursie od wymogu wniesienia Opłaty Wpisowej na pisemny wniosek przesłany wraz z uzasadnieniem faksem lub pocztą elektroniczną do siedziby Organizatora. O ewentualnym zwolnieniu z Opłaty decyduje ostatecznie Zarząd Organizatora.
 1. Opłatę Wpisową wnosi jeden podmiot wykonawczy (np. solista, trio, zespół itp.) zgłoszony do Konkursu, nawet w przypadku występowania w ramach zgłoszonego podmiotu kilku Uczestników równocześnie albo Uczestnika wraz z Osobami Towarzyszącymi.

§ 4

Repertuar


 1. Uczestnicy powinni na cele Konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4 poniżej.
 1. Wyboru piosenek, o których mowa w ust. 1 powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się u Organizatora i na stronie:


http://www.okularnicy.org.pl/pl/6_festiwal_konkurs/35_konkurs_pamietajmy_o_osieckiej/36_informacja_dla_uczestnikow/39_lista_zarejestrowanych_utworow


 1. Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną strukturę melodyczną.
 1. W II i III etapie Konkursu, Organizator i Dyrektor Artystyczny decydują ostatecznie o wyborze repertuaru dla Uczestnika. W szczególności mogą oni zasugerować Uczestnikowi wykonanie w II i III etapie Konkursu innej, niż uprzednio wykonywanej piosenki.


§ 5

Jury


 1. Organizator Konkursu według własnego swobodnego uznania zaprasza do udziału w Jury wybitnych znawców piosenki, w szczególności spomiędzy muzyków, kompozytorów, aktorów, piosenkarzy lub dziennikarzy. Na żadnym etapie Konkursu, członkiem Jury nie może być przedstawiciel podmiotu, który wspiera Konkurs finansowo (sponsor) lub przedstawiciel podmiotu, który funduje jakiekolwiek nagrody dla Uczestników Konkursu.
 1. Organizator powołuje dwa składy Jury. Pierwszy skład Jury obraduje podczas I etapu Konkursu. Drugi skład Jury powoływany jest na potrzeby III etapu Konkursu. W II etapie Konkursu może być powołane jury celem przyznania nagród lokalnych.
 1. W I etapie Konkursu zadaniem Jury jest wyłonienie Uczestników, którzy kwalifikują się do udziału w II i III etapie Konkursu. W III etapie Konkursu, Jury wybiera osoby, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia zgodnie z Regulaminem.
 1. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 1. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach Jury przez cały czas trwania obrad na danym etapie Konkursu. Nie jest możliwa zmiana członków Jury albo zastępstwo przez inne osoby podczas pracy Jury na określonym etapie Konkursu.


§ 6

Przebieg Konkursu 
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

  1. I etap - przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników oraz eliminacje do II i III etapu Konkursu;

  2. II etap - warsztaty wokalne (szkoleniowe) dla Uczestników zakwalifikowanych po eliminacjach do dalszych etapów oraz ewentualnie udział w innych koncertach wskazanych przez Organizatora przygotowujących uczestników do III etapu Konkursu.

  3. III etap – warsztaty szkoleniowe i koncerty dodatkowe oraz koncerty: finałowy i galowy.


§ 7

Etap I Konkursu 


 1. Pierwsze eliminacje dla Uczestników, którzy skutecznie zgłosili swój udział w Konkursie, odbędą się w Warszawie w miejscu i terminie określonym w Aneksie.
 1. Na potrzeby I etapu Konkursu, Uczestnicy przygotowują dwie piosenki zgodnie z § 4 Regulaminu.
 1. W I etapie Konkursu, Uczestnicy wykonują przed Jury jedną piosenkę z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na kasecie lub płycie CDR, mp3, komputerze laptop, a także na innych nośnikach) z uwzględnieniem postanowień § 4 Regulaminu. Informacje o akompaniamencie oraz wszelkie inne informacje dotyczące ewentualnie potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać na karcie zgłoszeniowej.
 1. Po wykonaniu przez Uczestnika pierwszej przygotowanej piosenki, Jury może wedle własnego swobodnego uznania poprosić Uczestnika o wykonanie drugiej piosenki.
 1. Wyniki obrad Jury w I etapie Konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora po przesłuchaniu wszystkich zgłoszonych i obecnych na przesłuchaniach Uczestników, nie później jednak, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia ostatniego, wyznaczonego zgodnie z Aneksem dnia przesłuchań I etapu Konkursu. Ogłaszając wyniki, Jury ustali także liczbę osób zakwalifikowanych do II i III etapu Konkursu.
 1. Wszelkie koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne podobne koszty związane z uczestnictwem w I etapie Konkursu w całości we własnym zakresie ponosi Uczestnik.
 1. Dyrektor Artystyczny może wedle własnego swobodnego uznania wskazać spośród Uczestników I etapu Konkursu tych, którzy zostaną poleceni i zakwalifikowani do udziału w:
 • Finale Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie (do 4 osób),

 • Finale Olsztyńskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" (do 4 osób).
 1. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczy zarówno Uczestników II etapu, III etapu Konkursu, jak też osób, które nie zostały przez Jury zakwalifikowane do II i III etapu Konkursu.
 1. Osoby zakwalifikowane do II i III etapu Konkursu oraz osoby wskazane zgodnie z ust. 7 powyżej wyrażają niniejszym zgodę na upublicznienie ich imion i nazwisk na liście opublikowanej przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora.


§ 8

Etap II Konkursu 


 1. Osoby zakwalifikowane przez Jury do II etapu Konkursu mają obowiązek zawarcia z
  Organizatorem umowy, o której jest mowa w §11 Regulaminu, a także do uczestniczenia w warsztatach wokalnych, które odbędą się w szczególności w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie w terminie określonym w Aneksie. Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązują się w ramach warsztatów do:

  1. publicznych występów, które zorganizowane zostaną przez Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, w liczbie i w terminach wskazanych przez Organizatora,

  2. do udziału w innych koncertach/warsztatach, które wskazane zostaną przez Organizatora w Aneksie najpóźniej wraz z rozpoczęciem II etapu Konkursu.
 1. Liczba występów oraz ich dokładne terminy, a także inne szczegółowe informacje dotyczące organizacji warsztatów zostaną podane do wiadomości Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. Warsztaty w II etapie Konkursu organizowane są w ścisłej współpracy i przy współudziale Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie i mają charakter szkoleniowy (dydaktyczny).
 1. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie interpretacji piosenek: panią Magdalenę Smalarę i Dyrektora Artystycznego.
 1. W II etapie Konkursu, Uczestnikom akompaniuje zespół zaangażowany przez Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 1. W II etapie Konkursu, Uczestnicy otrzymają od Organizatora zwrot kosztów podróży. Ponadto, w trakcie trwania warsztatów Uczestnikom zapewnione zostanie odpowiednie zakwaterowanie oraz diety, które mają pokryć w szczególności koszty wyżywienia. Zapewnienie zakwaterowania oraz wypłacenie kosztów podróży oraz diet zostanie Uczestnikom zagwarantowane przez Teatr Atelier im Agnieszki Osieckiej, z którym Organizator zawrze w tej sprawie stosowne porozumienie. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.
 1. Uczestnicy, na okres uczestniczenia w II etapie Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


§ 9

Etap III Konkursu 


 1. Etap III Konkursu składa się z trzech części:

 1. koncertu w Muzeum Powstania Warszawskiego,

 2. Koncertu Finałowego,

 3. Galowego Koncertu Laureatów,

które odbędą się w miejscach i terminach określonych w Aneksie.


 1. Uczestnicy zakwalifikowani do II i III etapu Konkursu mają obowiązek uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych, koncertach, a w szczególności w Koncercie Finałowym, który jest nieodłącznym elementem Konkursu. Taki sam obowiązek dotyczy Galowego Koncertu Laureatów, jeżeli Organizator zdecyduje się zorganizować ten koncert w ramach III etapu Jury. Organizator może w szczególnych, uzasadnionych przypadkach zwolnić Uczestnika z udziału w warsztatach lub koncertach odbywających się przed Koncertem Finałowym.
 1. Po zakończeniu Koncertu Finałowego, Jury powołane przez Organizatora na potrzeby III etapu Konkursu wyłoni zwycięzców I (pierwszej), II (drugiej) i III (trzeciej) nagrody w ramach Konkursu i przyzna te nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jury może przyznawać Uczestnikom także wyróżnienia oraz zadecydować o przyznaniu innych nagród przewidzianych w § 10 Regulaminu.
 1. W III etapie Konkursu, Uczestnikom podczas trwania koncertów zapewnione zostanie odpowiednie zakwaterowanie. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.
 1. Uczestnicy, na okres uczestniczenia w III etapie Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Konkursu.


§10

Nagrody 


 1. Organizator ustanawia i funduje regulaminowe nagrody pieniężne i rzeczowe.
 1. Organizator ustanawia I, II i III nagrodę pieniężną dla Uczestników, którzy zaprezentowali, zdaniem Jury, najlepszą interpretację piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej podczas Koncertu Finałowego.
 1. Wysokość nagród, a także rodzaj nagród Organizator ustali ostatecznie i ogłosi w Aneksie ostatecznie najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed rozpoczęciem Koncertu Finałowego. Dotyczy to także wysokości nagród pieniężnych, o których jest mowa w ust. 2. Nagrody pieniężne są wypłacane z potrąceniem należnego podatku.
 1. Nagrody opisane w ust. 1-3 powyżej zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez Jury Konkursu po Koncercie Finałowym i wręczone w trakcie Galowego Koncertu Laureatów lub na zakończenie Koncertu Finałowego.
 1. W II etapie Konkursu, przewidziana została nagroda publiczności, która zostanie przyznana zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród publiczności podczas koncertów w ramach warsztatów w II etapie Konkursu w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Za nagrodę publiczności oraz wszelkie inne nagrody związane z występami Uczestników w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w II etapie Konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej.
 1. Sponsorzy oraz patroni Konkursu lub też inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrody pozaregulaminowe może też przyznawać Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie lub organizatorzy koncertów, w których uczestniczyć będą Uczestnicy podczas warsztatów w II etapie Konkursu.
 1. Odpowiedzialność za wszelkie ufundowane, obiecane lub w inny sposób ustanowione nagrody pozaregulaminowe ponoszą osoby lub podmioty, które zobowiązały się do ich ufundowania. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niemożność wyegzekwowania nagród pozaregulaminowych od fundatorów. Niniejsze postanowienie nie dotyczy nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez podmioty, które zawarły z Organizatorem pisemną umowę dotyczącą danej nagrody i które zostały przez Organizatora umieszczone w Aneksie. W takim wypadku Organizator zobowiązuje się do pomocy Uczestnikom w wyegzekwowaniu obiecanych nagród, jeżeli zajdzie taka konieczność.


§ 11

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw 


 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a w szczególności Uczestnicy II i III etapu Konkursu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nałożonych zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania warsztatów szkoleniowych w II i III etapie Konkursu oraz do nieodpłatnych występów w szczególności podczas Koncertu Finałowego oraz Galowego Koncertu Laureatów.
 1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przystąpienia Uczestnika do Konkursu, w całości i we fragmentach, w dowolnym celu i zestawieniu, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami,

 2. w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono oraz

 3. do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu i telewizji.
 1. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie swoich występów, w tym swojego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora.
 1. Uczestnicy II i III etapu Konkursu zobowiązani są, niezwłocznie po zakończeniu I etapu Konkursu, lecz nie później niż przed przystąpieniem do II etapu Konkursu, do podpisania z Organizatorem sporządzonej przez Organizatora umowy dotyczącej przeniesienia na jego rzecz praw, o których jest mowa w niniejszym § 11 oraz regulującej ponadto także inne prawa i obowiązki Uczestnika. Ten sam obowiązek dotyczy Osób Towarzyszących.


§ 12

Sponsorzy i patroni medialni 


  1. Konkurs jest finansowany i popularyzowany zarówno przez Organizatora jak i przez sponsorów oraz patronów medialnych.
  1. Sponsorzy i Patroni mają prawo do przyznania swoich nagród i wyróżnień poza Regulaminem. Przedmiot nagród określają w umowach z Fundacją, w protokole po wysłuchaniu Koncertu Finałowego lub w jakikolwiek inny zaakceptowany przez Organizatora sposób.
  1. Na żadnym etapie Konkursu, przedstawiciele sponsorów nie mogą zostać powołani przez Organizatora do składu Jury.


§ 13

Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Zarząd Organizatora i opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
 1. Szczegółowe terminy przyjmowania zgłoszeń, terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz wysokość jak i rodzaj nagród Organizator określi w Aneksie, który stanowi integralną część Regulaminu. Do Aneksu zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu, w szczególności wymienione w ust. 4 poniżej prawo Organizatora do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aneks, a także wszelkie zmiany do Aneksu mają charakter wiążący po ogłoszeniu na stronach internetowych Organizatora (www.okularnicy.org.pl).
 1. W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej.
 1. Organizator, w razie potrzeby, a także w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub w jakikolwiek inny sposób.
 1. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu, a także za krzywdę, powstałe Uczestnikom Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 1. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników oraz wszelkie umowy podpisywane w Uczestnikami na podstawie niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konkursu organizowanego w roku 2013.
 1. Do Konkursu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem załatwiane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przy zachowaniu wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego.

Warszawa, 15 marca 2013 r.


Zarząd Fundacji Okularnicy:
Agata Passent, Teresa Drozda, Maciej Taborowski

 

ANEKS


Nagrody i terminy na rok 2013
(A) PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
od 3.04.2013r. do 31.05.2013r.
Przyjmowanie opłaty wpisowej do 3.06.2013 r.
(B) I ETAP KONKURSU
10, 11, 12 czerwca 2013 r. w Studiu Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej
jury:

Agata Passent, Magdalena Smalara, Jan Borkowski, Jacek Kita, Jerzy Satanowski, Adam Sławiński


(C) II ETAP KONKURSU
7 - 11 sierpnia 2013 r. w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

(D) III ETAP KONKURSU
Koncert:
28 września 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Koncert Finałowy:

29 września 2013 r. w Studiu Muzycznym PR im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie

Galowy Koncert Laureatów:


30 września 2013 r. W Teatrze Muzycznym ROMA

(E) NAGRODY REGULAMINOWE

Nagrody pieniężne:

I nagroda – 10 000,00 pln

II nagroda – 5 000,00 pln

III nagroda – 3 000,00 pln

Nagrody rzeczowe ogłoszone zostaną w późniejszym terminie(F) NAGRODY POZAREGULAMINOWE
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie

Warszawa, 15 marca 2013r.Zarząd Fundacji Okularnicy:
Agata Passent, Teresa Drozda, Maciej Taborowski©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna