Regulamin konkursu szkolna kampania „Segreguję Mazury ratuję!”Pobieranie 49.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.89 Kb.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


REGULAMIN KONKURSU

SZKOLNA KAMPANIA „Segreguję - Mazury ratuję!”

organizowanego w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Projektu

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.


§ 1

Regulamin dotyczy konkursu na Szkolną Kampanię „Segreguję - Mazury ratuję!” przeprowadzoną na terenie placówki oświatowej obejmującą również swym zasięgiem lokalną społeczność. Propozycje działań w ramach kampanii znajdują się w dalszej części regulaminu.

§ 2

Celem konkursu jest popularyzacja idei racjonalnej gospodarki odpadami oraz przygotowanie mieszkańców z 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.§ 3

Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku.

§ 4

Konkurs na Szkolną Kampanię „Segreguję - Mazury ratuję!” organizowany jest w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.§ 5

W konkursie mogą wziąć udział klasy, zespoły, grupy, kluby ekologiczne, szkolne kluby zainteresowań reprezentujące następujące grupy wiekowe: 1. przedszkola (od 3 do 6 lat)

 2. szkoły podstawowe (od 7 do 12 lat)

 3. gimnazja (od 13 do 15 lat)

 4. szkoły ponadgimnazjalne (od 16 do 19 lat)

§ 6

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie sprawozdania zawierającego zdobyte informacje oraz opis działań zrealizowanych w ramach Szkolnej Kampanii „Segreguję - Mazury ratuję!”.

§ 7

Kampania powinna obejmować działania zrealizowane w okresie od 1 września 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.


Działania obowiązkowe:

 1. Organizacja zajęć dla uczniów wg Programu edukacji ekologicznej opracowanego w ramach Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

 2. Opracowanie ulotki, materiałów informacyjnych lub folderów i kolportaż w szkole lub danej miejscowości.

 3. Zapoznanie dzieci i młodzieży z nowymi metodami zagospodarowania odpadów.

 4. Stworzenie kącika recyklingu lub pomieszczenia przystosowanego do prowadzenia edukacji w zakresie gospodarki odpadami.

Na ten cel można ubiegać się o dotację w „Konkursie Małych Grantów” z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego.
Oprócz działań obowiązkowych uczestnicy mogą zrealizować inne działania, które ich zdaniem uatrakcyjnią kampanię i podniosą jej efektywność np.:

 1. Inscenizacja promująca zachowanie proekologiczne związane z gospodarowaniem odpadami.

 2. Stworzenie spotu reklamowego, np. filmu, reportaż dotyczącego racjonalnej gospodarki odpadami.

lub inne wg własnej inwencji, pomysłowości i zapału.

§ 8

Uczestnicy konkursu powinni: 1. Dostarczyć sprawozdanie ze Szkolnej Kampanii „Segreguję - Mazury ratuję!”.

 2. Dołączyć do sprawozdania czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia. Formularz można pobrać w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12 lub na stronie www.cee.elk.pl oraz www.eko-mazury.elk.pl/edukacja.

 3. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego wszystkich warunków.

§9

Konkurs ma charakter dwuetapowy:Etap 1:

Spośród szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie, leżących na terenie 12 gmin należących do Związku Międzygminnego* „Gospodarka Komunalna” - wyłonione zostaną po trzy najlepsze sprawozdania w każdej kategorii wiekowej z każdej gminy, które zakwalifikują się do etapu 2.Etap 2:

Spośród prac wyłonionych w etapie 1 wybrane zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

§10


 1. Sprawozdania na etapie 1 należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Koordynatora lub przesłać pocztą z dopiskiem Szkolna Kampania „Segreguję - Mazury ratuję! w terminie do 30 kwietnia 2012r. Dane adresowe gminnych koordynatorów konkursu zamieszczamy poniżej.


Lista Gminnych Koordynatorów konkursu

Gmina

Placówka koordynująca

Adres placówki

Dyrektor szkoły

Koordynator

Telefon

Miasto Ełk

Szkoła Podstawowa nr 4

im. W.Szafera w Ełkuul. Prof.W.Szafera 2

19-300 EłkWanda Zofia Wojnowska

-

87 621 68 85

Gmina Ełk

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach

ul. Szkolna 4 19-300 Woszczele

Maria Nowacka


-

87 619 42 21

Biała Piska

Zespół Szkół w Drygałach

ul. Szkolna 2

12-230 Biała PiskaAndrzej Rosiński

Grażyna Wysocka

87 425 80 01

Świętajno

Szkoła Podstawowa

im. I.Krasickiego

w Świętajnie


Świętajno 54a

19-411 ŚwiętajnoBarbara Teresa Kapturczak

Barbara Świtaj Dorota Mucha

87 521 54 33

Stare Juchy

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

ul. Mazurska 11

19-330 Stare JuchyAdam Lewicki


-

87 619 90 16 dyr.

87 619 90 26Kalinowo

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Kalinowie


ul. Kajki 1

19-314 KalinowoRyszard Podgórski

-

87 629 88 34

Gołdap

Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich

w Gołdapi


ul. Kościuszki 35

19-500 GołdapBożena Kalinowska

-

87 615 36 86

Olecko

Gimnazjum nr 2 w Olecku

ul. Słowiańska 1

19-400 OleckoAnna Siemiatycka

Wojciech Jegliński

87 520 20 86

Dubeninki

Szkoła Podstawowa

w Dubeninkachul. Szkolna 1

19-504 DubeninkiBarbara Ostapionek

-

87 615 81 54

Prostki

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Prostkach


ul. 1-go maja 19

19-335 ProstkiJarosław Ćwik

-

87 611 20 15

Kowale Oleckie

Szkoła Podstawowa

w Kowalach Oleckichul. Kościuszki 88

19-420 Kowale OleckieElżbieta Kucharzewska

-

87 523 82 12

Wieliczki

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Wieliczkach


ul. Lipowa 10a

19-404 WieliczkiStanisław Bucki

-

87 521 40 44 1. Sprawozdania na etapie 2 zostaną dostarczone przez Gminnego Koordynatora etapu 1 do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk w terminie 15 maja 2012 r. do godziny 16.00.

 2. W przypadku przesłania sprawozdania pocztą, o zakwalifikowaniu go do konkursu decyduje data stempla pocztowego. Sprawozdania przysłane po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§11

Zasady przyznawania nagród

 1. W 1 etapie zwycięzców wyłania Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Gminnego Koordynatora konkursu.

 2. Na etapie 1 zostanie wyłonionych 3 zwycięzców każdej kategorii wiekowej z każdej gminy, którzy zakwalifikują się do etapu 2.

 3. Lista wyłonionych zwycięzców Szkolnej Kampanii „Segreguję - Mazury ratuję!” w etapie 1 zostanie ogłoszona 15 maja 2012r. w Internecie na stronie www.cee.elk.pl i www.eko-mazury.elk.pl/edukacja.

 4. O wyłonieniu zwycięzców 2 etapu konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 5. Komisja wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze sprawozdania z każdej kategorii wiekowej kierując się następującymi kryteriami:

 • zawartość merytoryczna sprawozdania;

 • pomysłowość działań w ramach kampanii;

 • ilość działań;

 • ilość osób objętych działaniem;

 • zasięg kampanii;

 • estetyka wykonania sprawozdania.

 1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

 2. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Szkolnej Kampanii „Segreguję - Mazury ratuję!” na etapie 2 odbędzie się 5 czerwca 2012r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 4. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.cee.elk.plwww.eko-mazury.elk.pl/edukacja

* 12 gmin członkowskich Związku: Miasto Ełk, gmina Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki,


Dubeninki, Gołdap i Biała Piska.

Program edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” Strona

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna