Regulamin konkursu turystycznegoPobieranie 25.67 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar25.67 Kb.
REGULAMIN KONKURSU TURYSTYCZNEGO

POD HASŁEM:

TO WARTO ZOBACZYĆ Mój region – tu mieszkam”dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych

  1. Cele konkursu

1. Rozbudzanie postaw patriotycznych uczniów poprzez popularyzację wiedzy o własnym regionie (mojej małej ojczyzny jaką jest województwo kujawsko- pomorskie) : historii, przyrodzie, dziedzictwie kulturowym.

2. Rozwijanie pasji poznawczej i zainteresowań uczniów.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

4. Promocja własnego regionu.  1. Informacje ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Szkolne Biuro Podróży „Włóczykij” działające przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjum z Włocławka i powiatu włocławskiego.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach plakat i prezentacja multimedialna.

4. Prace należy dostarczyć:Prace multimedialne - na płycie CD na adres:

Zespół Szkół Chemicznych

87-800 Włocławek

Bulwary marsz. J Piłsudskiego 4Plakaty – osobiście do sekretariatu szkoły.

Na kopercie należy zamiesić informację „To warto zobaczyć”

5. Termin dostarczenia prac mija 08.04.2016

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.


  1. Warunki uczestnictwa

W kategorii plakat:

1. Prace konkursowe mogą przygotowywać zespoły max 2 osobowe.

2. Jeden zespół może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3. Szkoła może zgłosić po jednym zespole 2 osobowym z każdej klasy drugiej i trzeciej uczącej się w danej szkole ( np.: Jeżeli w szkole są 3 klasy trzecie szkoła może zgłosić 3 zespoły 2 osobowe po jednym z każdej z klas) po uzgodnieniu z organizatorami konkursu

4. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu zgodnie z tematem konkursu ,,TO WARTO ZOBACZYĆ Mój region- tu mieszkam”.

5. Plakat należy zaprojektować w formacie A3(297mmx420mm) lub A2( 420mmx594mm). Technika wykonania pracy jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, college na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

6. Plakat powinien być obsadzony w antyramę (zapobiegnie to zniszczeniu, a w późniejszym terminie prace będą wystawione w instytucjach związanych z turystyką).

7. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autorów, nazwą szkoły i danymi opiekuna. Dane należy umieścić na odwrocie plakatu lub na dodatkowo dołączonej kartce.

8. Zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć do 14.03.2016 – załącznik nr 2 do Regulaminu

9. Wraz z pracą konkursową należy złożyć w wersji papierowej „OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA” - załącznik nr 1 do Regulaminu.

10.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie nadesłanych materiałów do publikacji na stronach internetowych i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

W kategorii prezentacja multimedialna:

1. Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na temat „ TO WARTO ZOBACZYĆ Mój region –tu mieszkam” i może przedstawiać region w tematach: (twórcy, obrzędy, tradycje, legendy, zabytki, architektura sakralna, miejsca kultu religijnego, architektura przemysłowa, szlaki turystyczne, przyroda regionu, parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne, ochrona przyrody).

2. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint. Płyta CD i zapisana w formacie *.ppt Opakowanie płyty powinno zawierać następujące dane:

 Imię i nazwisko autora,  Nazwę szkoły,  Imię i nazwisko nauczyciela – opiekun,  E-mail nauczyciela - opiekuna.E-mail szkoły,

Zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć do 14.03.2016 - załącznik nr 2 do regulaminu

3. Wraz z pracą konkursową należy złożyć w wersji papierowej „OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Jako nazwę pliku należy wpisać temat pracy.

5. Pierwszy slajd powinien zawierać imiona i nazwiska autorów oraz nazwę szkoły. Ostatni - informację o wykorzystanych materiałach źródłowych

6. Prezentacja musi być pracą indywidualną.

7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut, slajdy powinny być prezentowane automatycznie – dopuszczalny jest podkład muzyczny.

8. Szkoła może zgłosić po jednym zespole 2 osobowym z każdej klasy drugiej i trzeciej uczącej się w danej szkole ( np.: Jeżeli w szkole są 3 klasy trzecie szkoła może zgłosić 3 zespoły 2 osobowe po jednym z każdej z klas) po uzgodnieniu z organizatorami konkursu

9.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie nadesłanych materiałów do publikacji na stronach internetowych.  1. Kryteria oceny prac konkursowych.

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora w składzie :

  • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

  • Przedstawiciel PTTK,

  • Przedstawiciel Informacji Turystycznej,

  • Dyrektor lub członek z Zespołu Szkół Chemicznych.

Kategoria plakat

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

* Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,

* Wartość artystyczna i jasność przekazu,

*Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na plakat,

* Estetyka pracy.Kategoria prezentacja multimedialna

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

* Wartość merytoryczna i edukacyjna.

* Oryginalne ujęcie tematu.

* Wykorzystanie własnych materiałów w postaci zdjęć i innej dokumentacji

* Wykorzystanie różnorodnych technik multimedialnych

2. Do każdego kryterium przyznawane są punkty w skali od 1 do 5.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w jednej z kategorii – 20.

3. Komisja Konkursowa uznaje głos przewodniczącego za decydujący w sytuacji, kiedy w czasie glosowania nastąpi równy podział oddanych głosów.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane .


  1. Nagrody

1. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 maja (o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie) w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku Bulwary marsz. J. Piłsudskiego 4

3.W konkursie przewidywane są następujące nagrody

W każdej kategorii

* Nagroda dla klasy za zajęcie I miejsca przez swój zespół

Wycieczka integracyjna zorganizowana na terenie

Włocławka przez Szkolne Biuro Podróży „Włóczykij”

* Nagrody indywidualne rzeczowe dla każdego zespołu za zajęcie miejsc od I do III.  1. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowe informacje udzielają nauczyciele ZSCH we Włocławku:

p. Karina Kazanecka 692 – 407 - 315 k.kazanecka@wp.pl, i

p. Anita Osiecka- Młynarczyk 605 – 600 – 802 anitamlynek@tlen.pl3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Zespołu Szkół Chemicznych

www.zsch.wek.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku braku zgłoszenia się wystarczającej ilości zespołów o czym poinformujemy nie później niż do 18.03.2016
: files -> media -> 2016
media -> Gp mtb euroregionu Silesia 2014
media -> Rusza rekrutacja na nowy rok akademicki w politechnice wrocławskiej już 27 kwietnia br
media -> Mszaki bryophyta jako indykatory wartości przyrodniczych na obszarach pozyskiwania surowców mineralnych przykładowe studium z kopalni wapienia „GÓRAŻDŻE”
media -> Abrazja powietrzna – czy wiertło pójdzie do lamusa? Zastosowanie metody w codziennej praktyce stomatologicznej” Prowadząca
media -> Vi podkarpacką Konferencję Naukowo -szkoleniową Lekarzy Dentystów
media -> Bhagavad-Gita Taka Jaką Jest Kompletne Wydanie Dedykacja
media -> Paweł Kandziora, Anna Knurowska, Magda Piwińska, Adrian Stencel Support of the development of xerothermophilous biocoenosis Festuco-Brometea in the rehabilitation area of excavation (quarry) in Górażdże Cement S
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna