Regulamin konkursu „urodziny z auchan” § Organizator, miejsce I czas trwania KonkursuPobieranie 18.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.74 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

URODZINY Z AUCHAN”


§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Urodziny z Radiem Jura”, zwanego dalej „Konkursem”
  jest: Radio 90 sp. z o.o., 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13 e

 2. Sponsorem Konkursu, zwanego dalej „Sponsorem” jest AUCHAN POLSKA, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, NIP: 526-03-09-174, Market Auchan w Poczesnej, ul. Krakowska 10.

 3. Konkurs będzie się odbywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w szczególności pracownicy Auchan Polska oraz Radia 90 i Radia Jura, a także ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni boczni do 2. stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 5. Konkurs organizowany jest w terminie 13 - 31.07.2015r.
  na antenie Radia Jura 93,8 FM w Częstochowie.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub nieletnia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 2. Za zgłoszenie udziału w konkursie przyjmuje się wysłanie maila na adres: konkurs@radiojura.com.pl

 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), od 13 do 31 lipca 2015 r. i będzie podzielony na trzy oddzielne tygodnie, w których w każdym tygodniu do wygrania jest jedna główna nagroda oraz nagrody za drugie i trzecie miejsce.

 2. Pierwszy tydzień (13 – 17.07.2015) pod nazwą: Najbardziej niesamowity prezent urodzinowy. Słuchacze opisują w mailu najbardziej oryginalny prezent na urodziny. Najciekawszy pomysł wygrywa

 3. Drugi tydzień (20 – 24.07.2015) pod nazwą: 14 urodziny Auchan, będzie polegał na zrobieniu zdjęcia bądź wykonaniu dowolnego projektu graficznego, w którym znajdzie się 14 nietypowych elementów, potrzebnych do zorganizowania urodzin. Najciekawszy projekt – wygrywa.

 4. Trzeci tydzień (27 – 31.07.2015) pod nazwą: Złóż życzenia w 14 słowach. Najciekawsze, najlepsze życzenia wygrywają.

 5. Pod koniec każdego tygodnia wyłoniony zostaje Zwycięzca – osoba która poda najciekawszą odpowiedź według komisji konkursowej oraz drugie i trzecie miejsce.

 6. Konkurs rozgrywany jest w ciągu całego dnia na antenie Radia Jura

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  - wysłanie maila na adres: konkurs@radiojura.com.pl,

- mail powinien zawierać oprócz odpowiedzi także: imię, nazwisko, numer telefonu 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i o sposobie odebrania nagrody telefonicznie.§ 4. Nagroda rzeczowa

 1. Sponsor funduje 3 nagrody główne: bony na zakupy w Auchan wartości 500,00 zł

 2. 6 nagród pozostałych: 3 bony na zakupy w Auchan wartości: 200,00 zł (za drugie miejsce) oraz 3 bony wartości: 100,00 zł (za trzecie miejsce)

 3. Nagrody do odbioru: w Centrum Handlowym Auchan, w punkcie obsługi Klienta, po podaniu imienia i nazwiska wraz z dokumentem tożsamości.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

 5. Prawa do nagrody rzeczowej nie można przenieść na osobę trzecią.


§ 5. Realizacja nagrody

 1. W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem nagrody rzeczowej odprowadzony został podatek dochodowy, stanowiący 10 % wartości nagrody, wartość ta zostanie odprowadzona przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Uczestnik Konkursu nie będzie zobowiązany wpłacać kwoty podatku.

 2. Organizator informuje, że wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, a więc stosownie do treści przepisu art. 21 ust.1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody są zwolnione z opodatkowania.

 3. Nagrodę rzeczową może odebrać tylko i wyłącznie Zwycięzca konkursu.

 4. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców Konkursu do końca sierpnia 2015r. pozostają własnością Sponsora.

 5. Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

 6. Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste stawiennictwo Zwycięzcy w miejscu i terminie wskazanym przez Sponsora oraz okazanie dowodu tożsamości podczas przekazania nagrody.


§ 6. Ochrona danych osobowych.

 1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody rzeczowej Zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących Zwycięzców Konkursu

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie.

 4. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zarejestrowanie rozmowy z prezenterami Radia Jura i jej wyemitowanie na antenie Radia Jura

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych: adresu lub pozostałych danych osobowych.

 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko, miejscowość) oraz zdjęć z wręczenia nagród w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego Konkursu oraz w późniejszych akcjach marketingowych.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany: terminów i miejsca Konkursu, terminów i miejsca publikacji, ogłoszenia wyników oraz ilości przeprowadzonych tur Konkursu.

 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego albo administratora sieci komputerowej) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) lub z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora nie będzie mógł wywiązać się on z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.

 3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

 4. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom Konkursu, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Konkurs Urodziny z Radiem Jura” na adres: ul. Rudzka 13 E; 44-200 Rybnik. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej www.radiojura.com.pl

 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna