Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren aghPobieranie 42.07 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar42.07 Kb.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI WJAZDU NA TEREN AGH.


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Strefa „A” – teren Uczelni ograniczony Al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Czarnowiejską oraz ul. Akademicką (łącznie z parkingami za Halą B-6 i przed budynkiem B-7, dostępnymi z ul. Akademickiej) + parking za Halą B-4, dostępny od ul. Czarnowiejskiej.

Strefa „B” – pozostałe tereny Uczelni, w tym parking przy ul. Akademickiej Bocznej.

KARTA - elektroniczny identyfikator wjazdu przydzielany każdemu użytkownikowi systemu kontroli wjazdu, posiada własny kod - PIN. 
PILOT – bezobsługowe urządzenie, zintegrowane z kartą, umożliwiające wjazd na teren Strefy „A”. 
INTERKOM (intercom) - urządzenie zainstalowane przy bramkach przejazdowych, obok czytnika karty, służące do komunikacji głosowej
z portiernią Bramy Głównej, lub portierniami pawilonów poza Strefą „A”.
LOGOWANIE (zalogowanie, wylogowanie) – czynność polegająca na przyłożeniu KARTY do czytnika przy każdej bramce przejazdowej lub automatyczna czynność PILOTA w przypadku wjazdu na teren Strefy „A”, wykonywana w celu weryfikacji danych, podniesienia szlabanu i umożliwienia przejazdu przez bramkę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


 1. System kontroli wjazdu na teren Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) ma na celu uporządkowanie wewnętrznego ruchu pieszo-jezdnego i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

Umożliwienie wjazdu na teren AGH nie jest tożsame z zagwarantowaniem Użytkownikowi wolnego miejsca do parkowania.


 1. Teren Akademii Górniczo-Hutniczej jest „strefą zamieszkania”
  w rozumieniu przepisów ruchu drogowego. Miejsca wyznaczone do parkowania nie są parkingiem strzeżonym, ze wszelkimi tego konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności prawnej AGH.
 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnieni
  do wjazdu i parkowania na terenie AGH są:


Strefa „A” i „B”.

  • Pracownicy - codziennie w godz. 6.00 - 22.00,

  • Doktoranci - codziennie w godz. 6.00 - 22.00 (w limicie określonym corocznie przez Kanclerza AGH),

  • Studenci studiów niestacjonarnych - od piątku, godz. 14.00
   do niedzieli, godz. 22.00,

  • Uczestnicy studiów podyplomowych - wg ustalonych planów zajęć,

  • Studenci studiów stacjonarnych - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 22.00,

  • Dostawcy i firmy zewnętrzne - codziennie w godz. 6.00 - 22.00,
   z ograniczeniem postoju do 30 min., bez możliwości długotrwałego parkowania,

  • Goście Uczelni - zgłoszeni przez jednostkę zapraszającą na podstawie jednorazowego formularza wjazdowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesłanego na portiernię Bramy Głównej AGH (wewn. nr fax 35-63) przed planowanym wjazdem. Formularz zgłoszeniowy winien być zaakceptowany przez co najmniej Kierownika Katedry lub Kierownika Działu.

Wjazd samochodów innych niż osobowe (autobusy, ciężarówki, pojazdy specjalne) wymaga pisemnego zgłoszenia do Sekretariatu Dyrektora Organizacyjnego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (e-mail: sdo@agh.edu.pl, fax: 50-12)

  • Wjeżdżający jednorazowo - od piątku, godz. 15.00 do niedzieli, godz. 22.00.


Strefa „B”


  • Mieszkańcy DS. ALFA (osoby niepełnosprawne) – całodobowo,

  • Inni użytkownicy na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora
   ds. Organizacyjnych AGH.

 

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnieni
  do parkowania poza godzinami ustalonymi w pkt. 3 (tzw. parkowanie nocne) na terenie AGH są:
  • pracownicy i doktoranci,

  • użytkownicy korzystający z tzw. parkingu komercyjnego.
 1. Ze względu na realizowane w AGH inwestycje, odbywające się imprezy i uroczystości uczelniane, skutkujące zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych, uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 mogą być okresowo ograniczane decyzją JM Rektora. Ograniczenia dotyczyć mogą całego terenu Uczelni jak również jej wydzielonych stref. Informacja o ograniczeniach podawana jest w formie komunikatu Kanclerza AGH oraz w przypadku istotnych zmian, również na stronie internetowej Uczelni.
 1. Wysokość opłat za korzystanie z systemu kontroli wjazdu oraz możliwość parkowania na terenie Uczelni (abonament wjazdowy) określona została
  w cenniku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  Cennik, zatwierdzany corocznie przez JM Rektora AGH, aktualizowany jest w formie komunikatu Kanclerza AGH.
 1. Straż AGH wystawia faktury VAT za korzystanie z systemu kontroli wjazdów na życzenie Użytkowników systemu, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty realizacji płatności. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres, po złożeniu przez Użytkownika pisemnego oświadczenia.
 1. Teren AGH oraz organizacja ruchu wewnętrznego kontrolowane są przez pracowników Straży AGH, oraz pracowników firm zewnętrznych, realizujących na rzecz Uczelni usługi dozoru.
 1. Na terenie AGH obowiązują przepisy kodeksu drogowego oraz ograniczenie maksymalnej prędkości poruszania się pojazdów do 15 km/h.
 1. Użytkownik systemu jest zobowiązany do przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego ustalonych na terenie AGH oraz do stosowania się do poleceń porządkowych i organizacyjnych pracowników Straży AGH i firm zewnętrznych dozorujących teren AGH.
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren AGH pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wjazd na teren Uczelni pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, prawidłowo zabezpieczone, wymaga wcześniejszego poinformowania Straży AGH.
 1. Wszelkie szkody powstałe w pojeździe, w tym powstałe podczas manewrowania, Użytkownik systemu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić pracownikom Straży AGH, nie później jednak, niż przed opuszczeniem terenu AGH.
 1. Użytkownik systemu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie AGH. Ponadto ponosi on odpowiedzialność
  za zanieczyszczanie terenu.
 1. Straż AGH jest upoważniona do usunięcia pojazdu z terenu Uczelni w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa.
 1. Osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu Straż AGH ma prawo odmówić zgody na wjazd lub uniemożliwić wyjazd z terenu AGH, powiadamiając jednocześnie o zdarzeniu Policję.
 1. Na parkingach AGH zabronione jest wykonywanie czynności mogących skutkować zanieczyszczeniem terenu.
 1. Użytkownik systemu wykupując abonament wjazdowy wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W razie naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu Użytkownikowi systemu może być odebrane prawo wjazdu.
 1. AGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika systemu, a także powstałe na skutek działania siły wyższej
 1. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wjazdu należy zgłaszać u Kierownika Straży AGH lub w Sekretariacie Dyrektora
  ds. Organizacyjnych (paw. C-1, pok. 10).

 
ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU KONTROLI WJAZDU.
Wydawanie i aktualizacja identyfikatorów - kart odbywa się w siedzibie Straży AGH, Pawilon U-2, ul. Reymonta 7, pok. 01, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 15.00, a dla użytkowników „weekendowych” także w cztery wyznaczone soboty na początku semestru zimowego oraz na przełomie semestrów,
w godz. 8.00 - 15.00. Akcja aktualizacji ogłaszana jest komunikatem Kanclerza AGH.

 


 1. W celu uzyskania prawa wjazdu, niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  • wypełnienie formularza wjazdowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Druki formularza dostępne są w siedzibie Straży AGH, na portierni Bramy Głównej (ul. Reymonta 7) lub na stronie internetowej AGH zakładka: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wypełniony i potwierdzony formularz należy złożyć w biurze Straży AGH (Paw. U-2, pok. 01). Przyjmowane będą wyłącznie poprawnie i kompletnie wypełnione druki,
  • przedłożenie dowodu rejestracyjnego samochodu (wymagane jest, aby pojazd stanowił własność pracownika AGH lub jego współmałżonka),
  • uiszczenie zgodnej z cennikiem, o którym mowa w pkt. 6, opłaty za abonament wjazdowy.

Dane wykazane w formularzu winny być potwierdzone odpowiednio dla: • pracowników – w Dziale Kadrowo-Płacowym AGH,

 • studentów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych – w Dziekanatach Wydziałów,

Dane wykazane w formularzu oraz zasadność wjazdu winny być potwierdzone odpowiednio dla:

 • studentów niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,

 • doktorantów – przez promotora lub Kierownika Katedry (wraz z potwierdzeniem prowadzenia min. 90 godzin zajęć dydaktycznych w semestrze).

Dane wykazane w formularzu, zasadność wjazdu oraz okres obowiązywania abonamentu winny być potwierdzone odpowiednio dla:

 • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, współpracowników etc. – przez Kierownika jednostki zatrudniającej,

 • dostawców – przez Kierownika jednostki korzystającej z dostaw (opiekuna przetargu, etc).


 1. W celu przedłużenia ważności abonamentu lub zmiany uprawnień należy:
  • uiścić zgodną z cennikiem opłatę za abonament wjazdowy,

  • zaktualizować formularz wjazdowy na portierni Bramy Głównej

 

 1. Po odbiór karty (pilota) należy zgłosić się osobiście do Biura Straży AGH.
 1. Okresy abonamentowe:
  • abonament roczny obowiązuje generalnie od 1 marca do 28 (29) lutego następnego roku.

  • abonamenty semestralne (półroczne) obowiązują w okresach
   1 marca – 31 sierpnia oraz 1 września – 28 (29) lutego następnego roku.

  • abonamenty kwartalne wynikają z podziału abonamentu rocznego na cztery równe okresy trzymiesięczne,

  • abonamenty miesięczne obowiązują od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

  • okresy abonamentowe dla studentów studiów niestacjonarnych oraz uczestników studiów podyplomowych, mogą różnić się od okresu zasadniczego ze względu na harmonogramy zajęć.Instrukcja obsługi – wymagania systemu konieczne do spełnienia przy przejeżdżaniu przez bramkę wjazdu/wyjazdu.
Przejazd przez bramkę Strefy „A”:

 • podjedź powoli do szlabanu zachowując min. 3 m odległości od poprzedzającego pojazdu, zaczekaj na otwarcie szlabanu,

 • w przypadku nieotwarcia szlabanu, zaloguj/wyloguj się kartą – zbliż kartę do czytnika w celu otwarcia szlabanu,

 • przejedź - na jedno podniesienie szlabanu może przejechać tylko jeden pojazd,

 • wjazd na teren Uczelni dla użytkowników nieposiadających identyfikatora możliwy jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, wyłącznie przez Bramę Główną AGH przy ul. Reymonta 7.

 • przy wyjeździe, jeżeli nie posiadasz karty - połącz się interkomem z portiernią Bramy Głównej w celu weryfikacji danych i umożliwienia wyjazdu z terenu AGH.


Przejazd przez bramkę Strefy „B”:

 • zatrzymaj się przed szlabanem,

 • zaloguj/wyloguj się kartą – zbliż kartę do czytnika w celu otwarcia szlabanu,

 • przejedź - na jedno podniesienie szlabanu może przejechać tylko jeden pojazd,

 • wjazd na teren Uczelni dla użytkowników nieposiadających identyfikatora możliwy jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, wyłącznie przez Bramę Główną AGH przy ul. Reymonta 7.

 • przy wyjeździe, jeżeli nie posiadasz karty - połącz się interkomem z portiernią Bramy Głównej w celu weryfikacji danych i umożliwienia wyjazdu z terenu AGH,

Próba przejazdu bez zalogowania/wylogowania skutkuje dla użytkownika systemu następującymi konsekwencjami: • niemożliwy będzie ponowny wyjazd/wjazd na teren AGH,

 • poniesienie materialnej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie szlabanu,

 • możliwość uszkodzenia samochodu.


Zablokowanie karty (pilota)

Karta (pilot) jest identyfikatorem osobistym. Przypisana jest do konkretnego użytkownika systemu kontroli wjazdu. Nie może być udostępniana osobom trzecim.

Karta (pilot) zostanie zablokowana (unieważniona):


 1. Na stałe, a jej właściciel pozbawiony możliwości otrzymania innej – w przypadku użycia jej przez osobę do tego nie upoważnioną.

 2. Czasowo – w przypadku:

 • parkowania na terenie AGH w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający ruch na Uczelni (w szczególności blokowanie ruchu, wjazdów, dojazdów, wyjazdów),

 • niestosowania się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jego załącznikach.

 

Podstawowe obowiązki Straży AGH w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wjazdu.

Straż AGH patroluje całodobowo teren Uczelni. Ponadto pracownicy Straży AGH znajdujący się w portierni Bramy Głównej: • pełnią dyżur całodobowy,

 • posiadają możliwość wyłączenia systemu kontroli wjazdu w przypadku awarii (szlabany zostaną podniesione w górę),

 • mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia służb technicznych
  o zaistniałych awariach,

 • posiadają możliwość włączenia płynnego przejazdu (w celu umożliwienia wjazdu VIP-ów, pogotowia, straży pożarnej, itp.).

W razie konieczności wezwania służb ratunkowych (pogotowia, policji, straży pożarnej itp.), osoba wzywająca natychmiast powiadamia o tym fakcie właściwego portiera (jeśli wezwanie jest do budynku), pracowników Straży AGH znajdujących się w portierni Bramy Głównej (tel. 35-63) i w miarę możliwości oczekuje na przyjazd służb w pobliżu miejsca zdarzenia. Straż AGH za pomocą patroli zewnętrznych oraz posiadanej łączności bezprzewodowej zabezpiecza płynny przejazd wezwanego pojazdu do miejsca zdarzenia na terenie Uczelni.


Załączniki:


 • załącznik nr 1 – zgłoszenie jednorazowe

 • załącznik nr 2 – cennik

 • załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna