Regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej Uniwersytetu medycznego w łodzi rozdział 1 Postanowienia ogólnePobieranie 22.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.88 Kb.
Regulamin korzystania z SYSTEMU poczty elektronicznej Uniwersytetu MEDYCZNEGO W ŁODZI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zwany dalej UM lub Uniwersytet) określa w niniejszym regulaminie zasady udostępniania kont pocztowych (zwanych dalej Kontami Pocztowymi) w ramach uczelnianego systemu poczty elektronicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


§2


 1. System poczty elektronicznej Uniwersytetu dostępny jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem.
 1. Konto Pocztowe w domenie umed.lodz.pl jest przeznaczona do wykorzystania w zakresie działalności zawodowej.

§ 3
Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje Centrum IT UM.


§ 4


 1. System poczty elektronicznej UM posiada mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby trzecie. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szyfrowane logowanie oraz komunikację z serwerem pocztowym, pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania programów stosowanych przez Użytkownika do obsługi Konta Pocztowego, zgodnie z Instrukcją Użytkownika, umieszczoną na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl
 1. Dostęp do Konta Pocztowego jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do systemu oraz treści wiadomości przechowywanych na Koncie Pocztowym. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych Użytkownika hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na nowe.
 1. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać warunki:
  a. zawierać co najmniej 8 znaków,
  b. zawierać co najmniej 1 dużą literę,
  c. zawierać co najmniej 1 małą literę,
  d. zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny, np. %$#* itp.
 1. Instrukcja informująca w jaki sposób zmienia się hasło znajduje się na stronie http://mail.umed.lodz.plRozdział 2

Udostępnienie i Użytkowanie Konta Pocztowego
§ 5
Rozpoczynając korzystanie z konta pocztowego w domenie UM Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez Uniwersytet wyłącznie w celach technicznych, statystycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

§ 6
Uniwersytet zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać zebranych danych osobom trzecim. Wyjątki od tej zasady mogą być spowodowane wyłącznie nakazem organów państwowych.

§7


 1. Informacja o służbowym adresie e-mail jest jawna i jest dostępna powszechnie, w tym na łamach witryny internetowej uczelni. Dotyczy to również adresów e-mail nadanych dla jednostek oraz wszelkich adresów e-maili funkcyjnych.

 2. Użytkownicy systemu poczty elektronicznej UM otrzymują adresy Kont Pocztowych w domenie umed.lodz.pl

 3. Każdy z użytkowników ma obowiązek samodzielnie skonfigurować pocztę na podstawie instrukcji.

 4. Instrukcje do konfiguracji poczty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl

§ 8
Dostęp do Konta Pocztowego możliwy jest za pomocą:
  1. przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową: https://mail.umed.lodz.pl/poczta.
  1. programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej. Sposób ich konfiguracji udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl

§ 9
Szczegółowy opis obsługi systemu poczty elektronicznej przez Użytkownika zawiera Instrukcja Użytkownika umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl


§ 10


 1. Użytkownik zobowiązany jest do robienia kopii zapasowych poczty znajdującej się na własnym komputerze, tj. archiwizowania, kompaktowania poczty oraz w miarę możliwości archiwizowania ustawień klienta pocztowego oraz książki adresowej.

 2. Każdemu użytkownikowi zostanie przyznana skrzynka pocztowa na serwerze o wielkości 400 MB.

 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za usuwanie ze skrzynki pocztowej na serwerze przesyłek odczytanych. Automatyczne usuwanie przesyłek następuje:

  1. folder INBOX - po 360 dniach

  2. folder SENT – po 360 dniach

  3. folder SPAM - po 30 dniach

  4. foldery pozostałe po 180 dniach

§ 11


 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące jakości działania serwisu poczty elektronicznej pod adresem: postmaster@umed.lodz.pl

 2. Użytkownik może otrzymywać korespondencje na adres Konta Pocztowego istotne z punktu widzenia działalności Uniwersytetu lub systemu poczty elektronicznej

§ 12 1. Użytkownik ma prawo korzystać ze Konta Pocztowego w pełnym zakresie jego funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
 1. Korzystając z Konta Pocztowego, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze swojej Skrzynki Pocztowej na inne osoby.

§ 13

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem swojego Konta Pocztowego.

§ 14
Szczegółowe informacje dotyczące Kont Pocztowych oraz ich obsługi znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://mail.umed.lodz.pl


Rozdział 3

Zasady odpowiedzialności

§ 15
 1. Uniwersytet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą Kont Pocztowych.
 1. UM zastrzega sobie prawo do:

  1. awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie,

  2. zmiany zasad funkcjonowania systemu poczty elektronicznej. Istotne zmiany dotyczące zasad będą podawane do wiadomości Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. Aktualna i obowiązująca treść zasad jest dostępna na stronach internetowych pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl ,

  3. zamykanie Kont Pocztowych osób, które przestają być pracownikami Uczelni,

  4. zablokowania Skrzynek Pocztowych w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem i szeroko rozumianym interesem Uniwersytetu. W szczególności może to dotyczyć:

 1. wykorzystania Kont Pocztowych do prywatnej działalności komercyjnej,

 2. zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym dokumencie,

 3. zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych UM,

 4. naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

§ 16

1. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za: 1. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Pocztowego Użytkownika,

 2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu oraz innymi niezależnymi okolicznościami,

 3. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu oraz z innych przyczyn niezależnych od Uniwersytetu,

 4. sposób wykorzystywania Konta Pocztowego przez Użytkownika oraz szkody jakie poniósł na skutek nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego odczytu wiadomości.

 5. szkody wynikłe z użytkowania Konta Pocztowego,

 6. treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej.Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 17
 1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z momentem ich opublikowania na stronie internetowej pod adresem: http://mail.umed.lodz.pl
Pobieranie 22.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna