Regulamin kursu grupowego prowadzonego przez sita sp z o o. I. Ogólne warunku kursuPobieranie 10.98 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar10.98 Kb.
Regulamin kursu grupowego prowadzonego przez SITA Sp. z o.o.

I. Ogólne warunku kursu


 1. Jeden poziom kursu składa się z 10 lekcji, każda lekcja natomiast składa się z czterech faz:

 • Inicjacji - 20 min,

 • Zapamiętywania - 50 min,

 • Aktywizacji - 60 min,

 • Powtórki Zapamiętywania - 50 min

co stanowi łączny czas lekcji 3 godzin.

 1. W cenie, Kursanci otrzymują kurs językowy na płytach CD oraz podręcznik.

 2. Kursant przydzielany jest do grupy na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny.

 3. Pierwszych 12 kandydatów do każdej grupy zostaje wpisanych na listę podstawową. Kolejni kandydaci tworzą uporządkowaną listę rezerwową. Kandydaci z listy rezerwowej otrzymują informację o wpisaniu na listę oraz o miejscu na liście.


II. SITA Sp. z o.o. ma obowiązek:


 1. przeprowadzić prezentację mającą na celu zapoznanie Kursanta z działaniem metody;

 2. przedstawić przed rozpoczęciem kursu szczegółowy grafik;

 3. zapewnić certyfikowanych Lektorów prowadzących fazę Inicjacji i Aktywizacji;

 4. zapewnić Kursantom salę, urządzenia SITA i odtwarzacze iPod;

 5. w przypadku rezygnacji Kursanta wynikającej z naruszenia warunków umowy przez SITA Sp. z o.o., zwrócić koszty kursu pomniejszone o liczbę odbytych lekcji;

 6. po zakończeniu kursu przeprowadzić oraz omówić test sprawdzający wiadomości;

 7. wydać Certyfikat i Zaświadczenie ukończenia kursu osobom, które ukończyły kurs i dotrzymały postanowień niniejszego regulaminu.


III. Uczestnik kursu metodą SITA ma obowiązek:


 1. uiścić opłatę za kurs grupowy prowadzony metodą SITA najpóźniej w dniu pierwszej lekcji;

 2. punktualnie przybywać na lekcje i poświęcać czas przeznaczony na udział w kursie jedynie temu celowi;

 3. pojawić się na wszystkich lekcjach objętych harmonogramem kursu, potwierdzając swoją obecność każdorazowo podpisem na liście obecności;

 4. w sytuacji pierwszej nieobecności:

  • poinformować o tym organizatora przed rozpoczęciem lekcji,

  • odrobić całą lekcję w najbliższym wolnym terminie (bez dodatkowej opłaty);

  • w przypadku braku informacji o nieobecności odpłatnie odrobić lekcję (koszt dodatkowej lekcji to 90 zł)
 1. w sytuacji kolejnych nieobecności:

  • poinformować o tym organizatora przed rozpoczęciem lekcji,

  • odrobić całą lekcję w najbliższym wolnym terminie (koszt dodatkowej lekcji to 90 zł).

  • w przypadku braku informacji o nieobecności odpłatnie odrobić lekcję (koszt dodatkowej lekcji to 190 zł)

 2. aktywnie udzielać się na lekcjach i współpracować z prowadzącymi dla osiągnięcia jak najlepszych efektów nauki;

 3. poddać się weryfikacji postępów w nauce;

 4. postępować zgodne z zasadami współżycia społecznego w celu osiągnięcia dobrych rezultatów przez pozostałych uczestników kursu;

 5. utrzymywać porządek i dbać o udostępnione pomieszczenia, sprzęt, wyposażenie i materiały.


IV. Postanowienia końcowe


  1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do SITA Sp. z o.o. Kursant lub jego prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
  1. SITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się lekcji na stronach internetowych lub innych materiałach reklamowych.
  1. Nieobecność Kursanta, która trwa trzy lub więcej dni z rzędu równoznaczna jest z jego rezygnacją z kursu bez możliwości otrzymania zwrotu kosztów. Jednak w szczególnych przypadkach losowych, takich jak wypadek czy ciężka choroba, SITA Sp. z o.o. zapewnia możliwość uczestnictwa w takim samym kursie, w najbliższym możliwym terminie.
  1. Spóźnienie na lekcję powyżej 5 minut skutkować będzie pozbawieniem prawa udziału w teście końcowym oraz ubiegania się o Certyfikat i Zaświadczenie uczestnictwa w kursie.
  1. Kursant wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz.883). Informacje przechowywane w bazie nie będą udostępniane osobom trzecim.

Pobieranie 10.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna