Regulamin Małopolskiego Konkursu Modelarskiego „Samoloty gen bryg pil. Stanisława Skalskiego”Pobieranie 21.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.19 Kb.
SEPZ-II.031.174.2014.SY

Regulamin Małopolskiego Konkursu Modelarskiego

Samoloty gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego”dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015Organizatorem konkursu są:

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Komitet Budowy Kaplicy i Miejsca Pamięci gen. Stanisława Skalskiego

w Kodymie na Ukrainie


Współorganizatorzy

21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza z Rzeszowa

1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków - Balice im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno -Wychowawcza w Nowym Sączu

Aeroklub Podhalański w Łososinie Dolnej

Aeroklub Nowy TargPatronat nad konkursem sprawują:

Małopolski Kurator Oświaty

ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

NSZZ Solidarność Komisja Krajowa

Piotr Skalski

Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza

Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego

Poseł RP Anna Paluch

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Paweł Śliwa

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta MordarskaPatronat medialny

RDN Nowy SączI

Cele konkursu

 1. Uczczenie osoby gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego asa lotnictwa, żołnierza niezłomnego w związku z 10. rocznicą śmierci i 100. rocznicą urodzin.

 2. Zainteresowanie najnowszą historią Polski.

 3. Popularyzowanie modeli samolotów, na których latał gen. pil. Stanisław Skalski.

 4. Propagowanie patriotyzmu.

 5. Wyłonienie talentów oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

 6. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu.

 7. Rozwijanie zdolności manualnych.

 8. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

II

Ustalenia ogólne

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

 2. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów.

 3. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przekazanie uczniom, nauczycielom i  rodzicom/ prawnym opiekunom informacji o zasadach przeprowadzania i Regulaminie Konkursu oraz odebranie od nich podpisanego oświadczenia.

 4. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie.

 5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę www.sp21.sacz.com.pl oraz pocztę elektroniczną komitetkodyma@op.pl.

III

Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 1. szkoła podstawowa

 2. gimnazjum

 3. szkoły ponadgimnazjalne

 1. Konkurs jest dwuetapowy..

 2. Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym przeprowadza szkolna komisja konkursowa.

 3. W etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział co najwyżej 3 uczniów danej szkoły, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Do ścisłego finału komisja kwalifikuje 20 uczniów, którzy wykonali najlepsze modele.

 4. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 3 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim.


IV

Organizacja etapu szkolnego

Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły, który:

- powołuje szkolną komisję konkursową,

- uzyskuje zgodę rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia

- przekazuje do komisji wojewódzkiej konkursu prace 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym,

V

Organizacja etapu wojewódzkiego

Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej. 1. Komisja wojewódzka:

 1. dokonuje kwalifikacji do etapu wojewódzkiego,

 1. przeprowadza eliminacje wojewódzkie,

 2. wyłania laureatów konkursu,

 3. organizuje uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu.

 1. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

  1. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego

  2. zorganizowanie oceniania prac uczestników w etapie wojewódzkim,

  3. ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu,

  4. przygotowanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów,

  5. zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej,

3. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

   1. czuwanie nad stroną merytoryczną konkursu, współpraca z autorami zadań konkursowych,

   2. ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu,

   3. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu we współpracy z przewodniczącym komisji wojewódzkiej,

   4. sporządzenie protokołu z jego przebiegu

   5. sporządzenie listy uczniów z wynikami po etapie wojewódzkim,

4. Przebieg etapu wojewódzkiego:

  1. Etap wojewódzki odbędzie się 17 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4426440.

  2. Etap wojewódzki będzie polegał na przygotowaniu wybranego modelu samolotu, na którym latał gen. pil. Stanisław Skalski, w oparciu o źródła, do których dotrą uczestnicy konkursu, przesłaniu go na adres komisji wojewódzkiej, która zakwalifikuje 20 modeli do ścisłego finału.

  3. Modele należy nadesłać do 23 stycznia 2015 r. na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II
   ul. Rokitniańczyków 26,
   33-300 Nowy Sącz,
   z dopiskiem na kopercie: „ Samoloty gen. pil. Stanisława Skalskiego” z pseudonimem uczestnika, ewentualnie złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

- model należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora.

- informacje dotyczące danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, szkoła) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie zamkniętej, ale podpisanej pseudonimem.

d) Prace ocenia komisja wojewódzka.

c) Tytuł laureata konkursu otrzymuje 3 uczestników konkursu, którzy w etapie wojewódzkim

uzyskali najwyższą liczbę punktów, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał trzeci finalista.

e) Uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu- termin do uzgodnieniaVI

Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac

 1. W etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej.

 2. W etapie wojewódzkim prace uczniów są oceniane przez członków komisji wojewódzkiej zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania.

 3. Przewodniczący komisji szkolnych oraz wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania.

 4. Decyzje komisji szkolnej i wojewódzkiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII
Uwagi końcowe

a) Nadesłane prace nie będą zwracane.

b) Komisja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac oraz wykorzystania ich w aukcjach na rzecz budowy kaplicy i miejsca pamięci gen. pil. Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie.

c) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach promocyjnych, wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych, i innych materiałów prasowych) zarejestrowanych podczas finału konkursu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm ; DzU 2006 nr 90, poz.631 z późn. zm).


Załącznik nr 1 do Regulaminu Małopolskiego Konkursu „ Samoloty gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka....................................., ucznia ................................................................................................, do celów związanych z jego udziałem w Małopolskim Konkursie „ Samoloty gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Małopolskiego Konkursu „ Samoloty gen.bryg. pil. Stanisława Skalskiego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 i akceptuję jego postanowienia.

….........................................................................podpis rodzica /opiekuna prawnego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna