Regulamin obozu piłkarskiego coerver®EuroCamp, organizowanego przez Coerver Coaching Polska Sosnowiec, 15-21. 07. 2012 rPobieranie 17.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.9 Kb.Regulamin obozu piłkarskiego
COERVER®EuroCamp,
organizowanego przez Coerver Coaching Polska
Sosnowiec, 15-21.07.2012 r.

1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu piłkarskiego Coerver Coaching International High Performance Camp (zwanego dalej obozem), a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.

2. Organizatorem obozu jest Wizard Soccer Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A– operator Coerver® Coaching Method na terytorium Polski.

3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być jedynie dzieci urodzone w latach 1997-2005.

4. Obóz rozpoczyna się w dniu 15.07.2012 i kończy w dniu 21.07.2012 r. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu dziecka na obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty email na adres obozy@coerver.pl

5. W trakcie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, osoby wyznaczonej jako kierownik obozu, trenerów, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.

6. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt. 5, stosowanie alkoholu, środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:

a. powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;

b. wydalenie z obozu, niezależnie od możliwości powiadomienia w uzasadnionych przypadkach właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik obozu. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.

8. Każdemu Uczestnikowi oraz jego rodzicom bądź opiekunom prawnym zostanie przedstawiony ramowy program obozu w celu zapoznania się z nim.

9. Uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców / instruktorów oddalać się z miejsca

zamieszkania lub miejsca zajęć

10. Poprzez swój udział w obozie rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu.

11. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu.

12. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.

13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano środek dyscyplinujący przewidziany w pkt. 6.b.

14. Organizatora obowiązuje odpowiedzialność od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników w trakcie obozu do kwoty 10 tys. zł., na którą to kwotę Organizator zawiera stosowną umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika na żądanie zgłoszone wobec Organizatora mogą zapoznać się z zakresem ubezpieczenia.

15. Warunki rezygnacji:

a. rezygnacja z uczestniczenia w obozie jest możliwa i następuje w drodze złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika obozu rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed datą jego rozpoczęcia Organizator zatrzymuje część wpłaconej kwoty w następujący sposób:

- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia obozu, Organizator zatrzymuje 50% kwoty,  • jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje 90% ceny,  • w sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest uniemożliwiony z przyczyn zdrowotnych znajdujących potwierdzenie w dokumentacji medycznej, dopuszcza się możliwość po stronie Organizatora odstąpienia od zatrzymania przez Organizatora części ceny, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika obozu.

b. istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.

c. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu piłkarskiego Coerver Coaching International High Performance Camp Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w terminie do dnia 25 stycznia 2012 roku, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie

Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna w terminie do dnia 30 stycznia 2012 roku.

Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez rodzica/opiekuna w formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie

15. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego cztery noclegi, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie trwania obozu. Dla Uczestników obozu dochodzeniowego zagwarantowane jest wyżywienie.

16. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego/dochodzeniowego pełnego szkolenia piłkarskiego Coerver Coaching, min. 3 godziny treningu dziennie.

17. Każdy z uczestników otrzyma strój piłkarski marki adidas (koszulka, spodenki, getry).

Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.


Data i podpis UczestnikaData i podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Pobieranie 17.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna