Regulamin obozów sportowychPobieranie 10.92 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.92 Kb.


Regulamin obozów sportowych 1. Każdy uczestnik obozu tenisowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

  1. pełnego skorzystania z programu obozu,

  2. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,

  3. wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,

  4. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,

  5. poszanowania swoich poglądów i przekonań,

  6. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,

  7. przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).

 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosowania się do poleceń trenerów i wychowawców,

  2. zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej,

  3. realizowania program obozu oraz punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia,

  4. dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,

  5. odnoszenia się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,

  6. przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,

  7. informowania kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),

  8. dbania o higienę i schludny wygląd.

 1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.

 2. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.

 3. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

 4. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

 5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

 7. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.

 8. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu braku staranności uczestnika.

 9. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.

 10. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

 11. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

 12. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.

 13. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

Podpis Rodzica Podpis Uczestnika

Pobieranie 10.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna