Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki telewizja polska spółka akcyjna rozdział I postanowienia ogólnePobieranie 151.6 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar151.6 Kb.
  1   2   3


Załącznik

do Uchwały Nr 451/2009

Zarządu Spółki TVP S.A.

z dnia 14 lipca 2009 r.


regulamin organizacyjny

przedsiębiorstwa spółki

telewizja polska spółka akcyjnaROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
TELEWIZJA POLSKA Spółka Akcyjna, zwana w dalszym ciągu „TVP S.A” lub „Spółką” działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o radiofonii i telewizji”,

 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), zwanego dalej „Kodeksem spółek handlowych”,

 3. Statutu Spółki TVP S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 82/V/2007 Rady Nadzorczej TVP S.A. z dnia 3 kwietnia 2007 r. zwanego dalej „Statutem Spółki”,

 4. innych aktów prawnych obowiązujących w TVP S.A.

§ 2
Organy Spółki, zakres ich działania i kompetencje określa Statut Spółki.


§ 3


 1. Sprawy Spółki prowadzi i reprezentuje ją Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.

 2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki przy pomocy dyrektorów jednostek organizacyjnych.

§ 4


Tworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych następują w trybie zmiany niniejszego regulaminu.
§ 5
W skład przedsiębiorstwa TVP S.A. wchodzą:

 1. Zakład Główny,

 2. Oddziały Terenowe.

§ 6
1. Zakład Główny tworzą: 1. Program 1,

 2. Program 2,

 3. Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla odbiorców za granicą,

 1. Agencja Informacji,

 2. Biuro Zarządzania Programem i Marketingiem,

 3. Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych,

 4. Biuro Strategii i Rozwoju,

 5. Biuro Finansów,

 6. Biuro Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,

 7. Biuro Technologii, Inwestycji i Zakupów,

 8. Biuro Prawne,

 9. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

 10. Biuro Polityki Bezpieczeństwa,

 11. Ośrodek Mediów Interaktywnych,

 12. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych,

 13. Agencja Produkcji Telewizyjnej,

 14. Agencja Filmowa,

 15. Biuro Reklamy,

 16. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Handlu,

 17. Ośrodek Informatyki i Telekomunikacji,

 18. Ośrodek Administracji,

 19. Ośrodek Emisji.
 1. Oddziały Terenowe w:

 1. Białymstoku,

 2. Bydgoszczy,

 3. Gorzowie Wielkopolskim,

 4. Gdańsku,

 5. Katowicach,

 6. Kielcach,

 7. Krakowie,

 8. Lublinie,

 9. Łodzi,

 10. Opolu,

 11. Olsztynie,

 12. Poznaniu,

 13. Rzeszowie,

 14. Szczecinie,

 15. Warszawie,

 16. Wrocławiu.

 1. Oddziały, Programy, Agencje, Biura, Ośrodki, Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2 są jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu niniejszego regulaminu.

 2. Oddziały, Programy, Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla odbiorców za granicą, Agencja Informacji oraz Ośrodek Mediów Interaktywnych są redakcjami
  w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zmianami).

 3. W skład jednostek organizacyjnych, w zależności od potrzeb programowych, zakresu działania, charakteru zadań oraz wielkości zatrudnienia, mogą wchodzić:

 1. zakłady, działy, zespoły, sekretariaty i redakcje - jako pierwszy stopień struktury organizacyjnej,

 2. wydziały i pracownie - jako drugi stopień struktury organizacyjnej,

 3. sekcje - jako trzeci stopień struktury organizacyjnej.

 1. Struktury wewnętrzne oraz szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych określają wewnętrzne regulaminy tych jednostek, opracowane przez ich dyrektorów i na wniosek nadzorującego jednostkę Członka Zarządu, zatwierdzone przez Zarząd. Każda zmiana wewnętrznego regulaminu jednostki organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI


§ 7
1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o radiofonii i telewizji albo Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Prowadzenie spraw Spółki przez Zarząd obejmuje w szczególności:


 1. prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa Spółki,

 2. wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju Spółki,

 3. określanie wieloletniej polityki programowej, finansowej, inwestycyjnej i kadrowej,

 4. zatwierdzanie dokumentów i opracowań, które przeznaczone są dla pozostałych organów Spółki oraz instytucji zewnętrznych, pełniących funkcje kontrolne wobec Spółki, w tym rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,

 5. zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych i kontrola ich realizacji,

 6. zatwierdzanie ramowych układów programów,

 7. zatwierdzanie rocznych i innych okresowych sprawozdań (ustalonych w odrębnym trybie) z działalności jednostek organizacyjnych Spółki,

 8. dokonywanie podziału scentralizowanych przychodów jednostek organizacyjnych,

 9. zapewnienie wykonania, ustalonych w odrębnym trybie zadań nadzoru nad realizacją zadań ogólno-obronnych i obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

 1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na stanowiskach dyrektora jednostki organizacyjnej oraz zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 pkt 7 i 8 Statutu Spółki.

§ 8 1. Zarząd zarządza Spółką podejmując uchwały oraz przyjmując zapisy do protokołu.
 1. W sprawach bieżącego zarządu Spółką Prezes Zarządu wydaje pisma okólne i zarządzenia, a poszczególni członkowie Zarządu - pisma okólne.
 1. Szczegółowe zasady przygotowywania, wydawania i publikowania wewnętrznych aktów

prawnych określa uchwała Zarządu.


 1. Zarząd może tworzyć samodzielne stanowiska pracy „Doradców Zarządu”, podporządkowane merytorycznie Zarządowi lub właściwemu Członkowi Zarządu, a organizacyjnie Dyrektorowi Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych.

5. Zarząd może powierzyć określonym osobom funkcję Pełnomocnika Zarządu do konkretnych spraw, wyposażając je w odpowiednie kompetencje.


§ 9
Uchwała Zarządu określa jednostki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez poszczególnych Członków Zarządu.

§ 10 1. Zarząd może powoływać kolegia do określonych zagadnień.

 2. Powołanie kolegium następuje na wniosek właściwego Członka Zarządu.

 3. Uchwała Zarządu w sprawie powołania kolegium określa jego skład oraz zakres zadań.

 4. W jednostkach organizacyjnych mogą działać wewnętrzne kolegia jako organy opiniodawczo - doradcze dyrektorów jednostek, powoływane na wniosek dyrektora, przez Członka Zarządu nadzorującego daną jednostkę. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11 1. W celu rozpatrzenia (opracowania, zaopiniowania) jak również koordynacji i nadzorowania wdrażania konkretnych spraw wynikających z przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki lub poszczególnych jego jednostek organizacyjnych, Członkowie Zarządu bądź dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych mogą powoływać komisje.

 2. Powołanie komisji wymaga jednoczesnego określenia jej składu, zakresu zadań, terminów ich realizacji, zasad i trybu pracy.

§ 12 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej kieruje podległą jednostką, odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań określonych w regulaminie oraz zleconych przez Zarząd bądź poszczególnych Członków Zarządu w zakresie nadzorowanych jednostek.

 2. Dyrektor jednostki organizacyjnej zorganizowanej w formie redakcji, o której mowa w § 6 ust. 4 niniejszego regulaminu, pełni jednocześnie funkcję redaktora naczelnego w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zmianami).

 3. Dyrektor jednostki organizacyjnej odpowiada za merytoryczną i finansową działalność kierowanej jednostki, zapewniając wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa.

 4. Dyrektor jednostki organizacyjnej w szczególności:

 1. organizuje pracę jednostki organizacyjnej,

 2. kontroluje jakość i terminowość wykonywanych zadań,

 3. składa Zarządowi i właściwemu Członkowi Zarządu informacje o realizacji nałożonych zadań, informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach i występujących problemach oraz przedstawia propozycje ich rozwiązań,

 4. wnioskuje oraz uzasadnia merytorycznie opracowanie aktów prawnych Spółki, a także opiniuje przedstawione projekty takich aktów,

 5. przygotowuje projekty rocznych planów rzeczowo-finansowych jednostki,

 6. gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi w ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,

 7. nadzoruje i na bieżąco kontroluje przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wydatkowania środków,

 8. przedstawia wnioski o obsadzie personalnej pracowników jednostki organizacyjnej zgodnie z trybem określonym w odrębnych przepisach obowiązujących w Spółce,

 9. określa zakresy obowiązków pracowników jednostki i kontroluje ich wykonanie,

 10. inicjuje szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jednostki,

 11. sprawuje nadzór nad właściwą organizacją i dyscypliną pracy,

 12. nadzoruje przestrzeganie przez podległych pracowników przepisów bhp i p. poż. oraz dotyczących tajemnicy państwowej i służbowej,

 13. zapewnia współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi.

 1. Dyrektorzy jednostek: Agencji Produkcji Telewizyjnej, Agencji Filmowej, Agencji Informacji, Programów, Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla odbiorców za granicą i Oddziałów Terenowych, po zatwierdzeniu przez Zarząd rocznego planu ekonomiczno-finansowego oraz układu ramowego programów, udzielają producentom wewnętrznym lub kierownikom komórek pierwszego stopnia pełnomocnictw finansowych do dysponowania środkami finansowymi przewidzianymi w kosztorysie audycji.

 2. Dyrektor Oddziału Terenowego ponadto:

 1. współpracuje z właściwymi instytucjami świadczącymi usługi w zakresie emisji regionalnych programów telewizyjnych,

 2. zapewnia utrzymanie w należytym stanie i w gotowości bazy techniczno-produkcyjnej i emisyjnej oddziału,

 3. nadzoruje gromadzenie, kwalifikowanie i udostępnianie zbiorów dokumentacji programowej oddziału oraz zapewnia ochronę tych zbiorów.

 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej kieruje jednostką przy pomocy zastępcy dyrektora (bądź zastępców) oraz kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych.

§ 13 1. Kierownicy komórek organizacyjnych pierwszego stopnia struktury organizacyjnej, w których programuje się stosowny wycinek zadań programowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd rocznym planem ekonomiczno-finansowym oraz ramowym układem programów, oraz producenci wewnętrzni w ramach udzielonych pełnomocnictw, samodzielnie gospodarują przyznanymi im w planie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w Spółce.
 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani przedkładać dyrektorowi jednostki okresowe sprawozdania (nie rzadziej niż raz na kwartał) z realizacji zadań programowo
  -produkcyjnych oraz z bieżącego i przewidywanego wykonania określonych w planie ekonomicznym wielkości.
 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialni za realizację zadań oraz dyscyplinę wydatkowania przydzielonych komórce środków finansowych.

§ 14 1. W celu zapewnienia realizacji zadań Spółki, jednostki organizacyjne zobowiązane są do współpracy między sobą. W przypadku opracowywania, uzgadniania lub opiniowania spraw wchodzących w zakres działania kilku jednostek organizacyjnych - prowadzenie tych spraw należy do jednostki wiodącej, która odpowiada za ich realizację.

 2. Jednostka wiodąca jest zobowiązana do uzyskania opinii lub uzgodnień wszystkich jednostek organizacyjnych, w zakres działania których wchodzi tematyka danego zagadnienia.

 3. Jednostka wiodąca ma prawo do samodzielnego ustalania obowiązujących w Spółce procedur postępowania, chyba że przepisy prawa lub uchwały Zarządu stanowią inaczej.

 4. Zakres działań i kompetencji jednostki wiodącej określa Członek Zarządu sprawujący nadzór nad tą jednostką.

§ 15
Szczegółowe zasady podpisywania, akceptowania oraz zatwierdzania pism i dokumentów, a także zasady ich obiegu określa uchwała Zarządu.


§ 16
1. Dane statystyczne, informacje i inne materiały służbowe mogą być udostępnione na zewnątrz przez dyrektorów właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych, pod warunkiem, że nie naruszają tajemnicy handlowej Spółki lub innych tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy dziennikarskiej i tajemnicy autorskiej.


 1. Udostępnianie danych o charakterze poufnym i zastrzeżonym może nastąpić na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).
 1. Udostępnianie gromadzonych i przetwarzanych w Spółce danych osobowych może nastąpić jedynie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 1. Przy realizacji prawa do informacji publicznej należy zwrócić uwagę na okoliczność, że prawo to podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych i tajemnicę przedsiębiorcy (Spółki).

§ 17 1. Spory między jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez jednego Członka Zarządu rozstrzyga ten Członek, w innych przypadkach spory między jednostkami rozstrzyga Zarząd.
 1. Spory między Członkami Zarządu rozstrzyga Zarząd.


Rozdział iii
RAMOWE Zakresy działania jednostek organizacyjnych

§ 18

PROGRAM 1Do zakresu działania Programu 1 należy wykonywanie funkcji nadawcy publicznego, a w szczególności:

 1. przygotowywanie ramowych, bieżących i wieloletnich planów programowych oraz emisyjnych i związanych z nimi planów ekonomiczno-finansowych,

 2. przygotowywanie i organizowanie bieżącej emisji we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi,

 3. zamawianie produkcji audycji w systemie produkcji wewnętrznej, w tym w Oddziałach Terenowych,

 4. zamawianie produkcji audycji oraz nabywanie praw do audycji i licencji u kontrahentów zewnętrznych,

 5. nadzorowanie realizacji zamówionych audycji w zakresie poziomu merytorycznego i artystycznego oraz kosztów produkcji,

 6. zlecanie nabycia praw do audycji od podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych,

 7. przygotowywanie i wykonywanie oprawy programu oraz promocja antenowa oferty programowej,

 8. programowanie i produkowanie audycji tzw. „szybkiego przebiegu”,

 9. sporządzanie dokumentacji programowej i przekazywanie jej do archiwizacji,

 10. sporządzanie planów rzeczowo – finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków oraz na bieżąco prowadzenie analiz i statystyki ekonomicznej i programowej,

 11. monitorowanie stanu realizacji umów w sprawie nabycia praw autorskich i pokrewnych oraz licencji,

 12. ustalanie warunków produkcyjnych i realizacyjnych telewizyjnych gatunków fabularnych oraz terminów ich wykonania,

 13. utrzymywanie kontaktów z widzami za pośrednictwem listów, telefonów, poczty elektronicznej oraz opracowywanie analiz zawierających oceny i opinie o programie telewizyjnym,

 1. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi i kontrahentami zewnętrznymi,

 2. sporządzanie informacji i sprawozdań z działalności.

§ 19

PROGRAM 2

Do zakresu działania Programu 2 należy wykonywanie funkcji nadawcy publicznego, a w szczególności:


 1. przygotowywanie ramowych, bieżących i wieloletnich planów programowych oraz emisyjnych i związanych z nimi planów ekonomiczno-finansowych,

 2. przygotowywanie i organizowanie bieżącej emisji we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi,

 3. zamawianie produkcji audycji w systemie produkcji wewnętrznej, w tym w Oddziałach Terenowych,

 4. nabywanie audycji i licencji u kontrahentów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami,

 5. nadzorowanie realizacji zamówionych audycji w zakresie poziomu merytorycznego i artystycznego oraz kosztów produkcji,

 6. zlecanie nabycia praw do audycji od podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych,

 7. przygotowywanie i wykonywanie oprawy programu oraz promocja antenowa oferty programowej,

 8. programowanie i produkowanie audycji tzw. ”szybkiego przebiegu”,

 9. sporządzanie dokumentacji programowej i przekazywanie jej do archiwizacji,

 10. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych w tym rocznych planów kosztów i wydatków, oraz na bieżąco prowadzenie analiz i statystyki ekonomicznej i programowej,

 11. monitorowanie stanu realizacji umów w sprawie nabycia praw autorskich i pokrewnych oraz licencji,

 1. ustalanie warunków produkcyjnych i realizacyjnych telewizyjnych gatunków fabularnych oraz terminów ich wykonania,

 2. utrzymywanie kontaktów z widzami za pośrednictwem listów, telefonów, poczty elektronicznej oraz opracowywanie analiz zawierających oceny i opinie o programie telewizyjnym,

 3. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi i kontrahentami zewnętrznymi,

 4. sporządzanie informacji i sprawozdań z działalności.

§ 20
CENTRUM PROGRAMÓW WYSPECJALIZOWANYCH


I DLA ODBIORCÓW ZA GRANICĄ

Do zakresu działania Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla odbiorców za granicą należy tworzenie i zestawianie, zgodnie z założeniami programowymi programów wyspecjalizowanych i programów dla odbiorców za granicą, tj: TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, Program Satelitarny TV Polonia, TV Białoruś, TVP HD,
a w szczególności:

 1. przygotowywanie ramowych, bieżących i wieloletnich projektów planów programowych oraz emisyjnych i związanych z nimi planów ekonomiczno-finansowych,

 2. przygotowywanie i organizowanie bieżącej emisji we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi,

 3. zamawianie produkcji audycji w systemie produkcji wewnętrznej,

 4. zamawianie produkcji audycji oraz nabywanie praw i licencji do audycji u kontrahentów zewnętrznych,

 5. nadzorowanie realizacji zamówionych audycji w zakresie poziomu merytorycznego i artystycznego oraz kosztów produkcji,

 6. zlecanie nabycia praw do audycji od podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych oraz nabywanie praw i licencji do audycji o tematyce sportowej,

 7. sprzedaż w imieniu TVP S.A. na rynku krajowym i zagranicznym praw do audycji
  o tematyce sportowej wyprodukowanych lub pozyskanych przez Spółkę, w tym również udzielanie licencji na eksploatację tych audycji z uwzględnieniem interesu programowego Spółki,

 8. analiza rynku na podstawie badań telemetrii i badań uzupełniających, monitorowanie widowni poszczególnych programów wyspecjalizowanych i dla programów odbiorców za granicą, w uzgodnieniu z Biurem Zarządzania Programem i Marketingiem,

 9. utrzymywanie kontaktów z widzami za pośrednictwem listów, telefonów, poczty elektronicznej oraz opracowywanie analiz zawierających oceny i opinie o programie telewizyjnym,

 10. przygotowywanie i wykonywanie oprawy programu oraz promocja antenowa oferty programowej,

 11. sporządzanie dokumentacji programowej i przekazywanie jej do archiwizacji,

 12. sporządzanie planów rzeczowo – finansowych, w tym rocznych planów kosztów i wydatków oraz na bieżąco prowadzenie analiz i statystyki ekonomicznej i programowej,

 13. monitorowanie stanu realizacji umów w sprawie nabycia praw autorskich i pokrewnych oraz licencji,

 14. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi Spółki i kontrahentami zewnętrznymi,

 15. współpraca z Biurem Zarządzania Programem i Marketingiem w zakresie działania na rzecz wzrostu udziału w widowni i rentowności programów wyspecjalizowanych
  i programów dla odbiorców za granicą,

 16. współpraca z Biurem Zarządzania Programem i Marketingiem oraz innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki przy przygotowaniu projektu strategii programowej w zakresie programów wyspecjalizowanych i programów dla odbiorców za granicą.

§ 21


AGENCJA INFORMACJI

Do zakresu działania Agencji Informacji należy: 1. produkcja, realizacja oraz przygotowanie do emisji audycji i serwisów informacyjnych lub publicystycznych w tym tzw. „szybkiego przebiegu” (również z uwzględnieniem nowych technik tworzenia i rozpowszechniania programów np. technik cyfrowych, Internetu), a także innych audycji zgodnie z potrzebami Spółki i jej jednostek programowych,

 2. programowanie audycji informacyjnych lub publicystycznych w ramach wyznaczonych pasm programowych programów ogólnokrajowych i programu regionalnego w ramach pasm wspólnych (TVP Info),

 3. organizacja sieci korespondentów zagranicznych zgodnie z ustaleniami Zarządu Spółki oraz finansowa obsługa zagranicznych placówek korespondenckich Spółki, przy współpracy w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Spółki,

 4. świadczenie usług programowo-produkcyjnych korespondentom zagranicznych stacji telewizyjnych akredytowanym na stałe w Polsce oraz współpraca programowa z kontrahentami zagranicznymi – agencjami, stacjami telewizyjnymi, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu,

 5. współpraca programowa i produkcyjna z Oddziałami Terenowymi Spółki,

 6. świadczenie usług kontrahentom zewnętrznym,

 7. gromadzenie dokumentacji programowej, archiwizowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Spółki i kontrahentów zewnętrznych,

 8. dokonywanie rozliczeń za świadczone usługi z jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Spółki i kontrahentami zewnętrznymi,

 9. opracowywanie i realizacja serwisów informacyjnych w mediach interaktywnych oraz programowanie i zarządzanie treścią programową serwisów informacyjnych przeznaczoną do publikacji w mediach interaktywnych.

§ 22


BIURO ZARZĄDZANIA PROGRAMEM I MARKETINGIEM

Do zakresu działania Biura należy działanie na rzecz podnoszenia udziałów w widowni oraz rentowności jednostek programowych Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem Programu 1 i Programu 2 oraz programu regionalnego w ramach pasm wspólnych (TVP Info), a w szczególności:   1. przygotowanie projektów strategii programowej i marketingowej Spółki, we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,

   2. nadzór nad realizacją strategii programowej oraz realizacja strategii marketingowej,

   3. tworzenie optymalnego programowego i marketingowego pozycjonowania strategicznego megamarki TVP, marek antenowych i programowych z punktu widzenia realizacji misji TVP na potrzeby jednostek programowych Spółki,

   4. opracowanie założeń do rocznych programowych układów ramowych na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd TVP S.A. strategii programowej, we współpracy z jednostkami programowymi, Oddziałami Terenowymi TVP S.A. i innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi TVP S.A.,

   5. inicjowanie i koordynowanie prac projektowych nad rocznymi i sezonowymi układami ramowymi jednostek programowych oraz pasm wspólnych Oddziałów Terenowych TVP S.A.,

   6. analiza i koordynacja projektów rocznych i sezonowych programowych układów ramowych z punktu widzenia zgodności ze strategią programową, strategią marketingową, zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy o radiofonii i telewizji oraz ich przedstawianie do zatwierdzenia Zarządowi Spółki,

   7. koordynacja i nadzór nad polityką programową TVP S.A., w tym nad wykorzystaniem w jednostkach programowych nabytych licencji i praw do audycji telewizyjnych,

   8. monitorowanie realizowanych programowych układów ramowych jednostek programowych TVP S.A. oraz składanie propozycji korekt zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami,

   9. planowanie i koordynacja bieżąca programu TVP S.A. na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki programowe,

   10. opracowywanie i udostępnianie informacji dotyczących repertuaru TVP S.A. na potrzeby prasy, internetu i telegazety,

   11. przygotowywanie bieżącej emisji programu TVP S.A. i nadzór programowy nad jej przebiegiem,

   12. monitoring realizacji zobowiązań ustawowych oraz wynikających z wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw programowych,

   13. sporządzanie sprawozdań dotyczących wykonania zadań programowych TVP S.A. oraz opracowań programowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Spółki, organizacji i instytucji zewnętrznych,

   14. prowadzenie analiz warsztatowych, a w tym ocen programowych i wartościowania audycji ukazujących się na antenie, w kontekście działalności polskich telewizyjnych stacji komercyjnych i stacji zagranicznych,

   15. projektowanie i koordynacja antenowej działalności TVP S.A. w sytuacjach nadzwyczajnych i nadzór nad realizacją przyjętych ustaleń,

   16. utrzymywanie kontaktów z widzami w celu ugruntowania pozycji TVP S.A. jako nadawcy publicznego,

   17. monitorowanie funkcjonalności systemu rejestracji i oceny propozycji audycji telewizyjnych we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi,

   18. negocjowanie warunków umów i porozumień z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz gromadzenie, opracowywanie
    i przekazywanie do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi dokumentacji dotyczących praw autorskich i pokrewnych,

   19. nadzór i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia rozliczeń z tytułu praw autorskich i pokrewnych,

   20. analiza rynku telewizyjnego na podstawie telemetrii i wszelkich możliwych badań na potrzeby Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Spółki, a także nadzór nad metodologią badań telemetrycznych,

   21. prowadzenie i analiza ilościowych i jakościowych badań rynku telewizyjnego, w tym koordynowanie prac pod kątem analiz niezbędnych do budowania strategii programowej i marketingowej,

   22. tworzenie założeń i koordynacja działań autopromocyjnych i crosspromocyjnych,

   23. projektowanie strategii marketingowej dla zasobów TVP, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału handlowego i wartości biznesowych,

   24. planowanie i nadzór nad realizacją kampanii promocyjnych dotyczących megamarki TVP, marek antenowych i programowych oraz innych wybranych marek,

   25. nadzór nad marketingowymi działaniami promocyjnymi i komunikacyjnych prowadzonymi przez jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki, w tym koordynowanie i realizowanie promocji produkcji telewizyjnej TVP S.A. na rynku zagranicznym,

   26. zarządzanie identyfikacją wizualną firmy w celu stworzenia pożądanego wizerunku Spółki w otoczeniu zewnętrznym,

   27. inicjowanie, koordynacja i przygotowywanie wspólnych, nowych i innowacyjnych projektów programowych i marketingowych,

   28. prowadzenie i obsługa działań marketingowych oraz promocyjnych w zakresie działania i rozwoju Biura Reklamy, a także innych właściwych jednostek organizacyjnych,

   29. prowadzenie gospodarki w zakresie upominków promocyjno-reklamowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Spółki,

   30. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie public relations dotyczącej kształtowania i promocji wizerunku megamarki TVP, marek antenowych i programowych oraz zasobów TVP przeznaczonych do działalności handlowej,

   31. koordynacja działalności charytatywnej, patronackiej i działalności związanej
    z kampaniami społecznymi, we współpracy z  Biurem Zarządu i Spraw Korporacyjnych
    i dyrektorami jednostek programowych,

   32. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie studiów medialnych i krytyki artystycznej oraz w zakresie działalności promocyjnej Spółki,

   33. poszukiwanie i formatowanie audycji telewizyjnych oraz prowadzenie prac nad nowymi formatami,

   34. opracowywanie i realizacja projektów marketingowych służących promocji międzynarodowej, posiadanych przez TVP zasobów, formatów telewizyjnych
    i programów telewizyjnych,

   35. monitorowanie pozycji głównych marek telewizyjnych na rynku,

   36. organizacja i bieżące nadzorowanie ekspozycji muzealnej TVP S.A.

§ 23


Biuro Zarządu I SPRAW KORPORACYJNYCH

Do zakresu działania Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych należy: 1. obsługa sekretarska Zarządu i jego Członków, Rady Nadzorczej i Rady Programowej,

 2. sporządzanie projektów planów pracy i posiedzeń organów Spółki,

 3. koordynowanie oraz opiniowanie projektów zmian w działalności przedsiębiorstwa Spółki w zakresie struktury organizacyjnej i systemu zarządzania,

 4. opracowywanie projektów i monitorowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

przedsiębiorstwa Spółki,

 1. sporządzanie analiz zleconych przez organy Spółki,

 2. koordynowanie organizacyjne pracy Doradców Zarządu,

 3. przekazywanie informacji o pracach i decyzjach organów Spółki wszystkim jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki,

 4. prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, pozarządowymi, politycznymi, ośrodkami akademickimi i placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi,

 5. prowadzenie centralnego rejestru wewnętrznych aktów prawnych,

 6. prowadzenie spraw wynikających z realizacji przez Prezesa Zarządu nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi,

 7. prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z krajowymi organizacjami medialnymi oraz organizacjami, których TVP S.A. jest członkiem,

 8. kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki i jej Zarządu w mediach i otoczeniu zewnętrznym,

 9. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami – organizacja spotkań, konferencji prasowych,

 10. dostarczenie niezbędnych informacji dla środków opiniotwórczych, prezentujących cele i zamierzenia TVP S.A. jako nadawcy publicznego,

 11. dbałość o kształtowanie i realizację public relations wewnętrznego Spółki,

 12. kształtowanie i promocja wizerunku firmy wewnątrz Spółki,

 13. prowadzenie działań związanych z kształtowaniem kultury korporacyjnej Spółki,

 14. obsługa służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników Spółki,

 15. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki.

§ 24
BIURO STRATEGII I ROZWOJU


Do zakresu działania Biura Strategii i Rozwoju należy:

 1. prowadzenie działań w zakresie strategii Spółki, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu strategii rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, w tym określanie kierunków rozwoju oraz celów strategicznych Spółki, we współpracy z Zarządem Spółki oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,

 2. koordynowanie opracowywania strategii funkcjonalnych w zakresie ich wzajemnej spójności i zgodności ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opiniowanie innych projektów strategicznych opracowywanych przez jednostki organizacyjne Spółki,

 3. sporządzanie zestawień analitycznych i syntetycznych dla organów Spółki
  z zakresu planowania strategicznego,

 4. przygotowywanie projektów strategicznych w Spółce, w szczególności
  w zakresie działalności programowej, produkcyjnej, marketingowej, inwestycyjnej, zarządzania, na podstawie wytycznych Zarządu Spółki oraz prowadzonej przez Biuro działalności analitycznej, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Spółki,

 1. prowadzenie działań z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:

 1. przedstawianie do zatwierdzenia Zarządowi Spółki propozycji (listy) projektów strategicznych niezbędnych do realizacji w Spółce,

 2. pozyskiwanie i gromadzenie informacji o wszystkich planowanych, realizowanych oraz zakończonych projektach w Spółce oraz monitorowanie wdrażania projektów o znaczeniu strategicznym,

 3. sporządzanie dla potrzeb Zarządu Spółki raportów dotyczących stanu realizacji poszczególnych projektów,

 4. opracowywanie projektu zasad zarządzania projektami strategicznymi w Spółce,

 1. prowadzenie działań z zakresu zarządzania procesami, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów metodyki i narzędzi zarządzania procesami oraz ich wdrażanie w Spółce,

 2. przygotowywanie i monitorowanie wdrażania zarządzania procesowego
  w Spółce,

 3. przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków usprawniających i wdrożeniowych dotyczących funkcjonowania procesów w poszczególnych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki,

 1. prowadzenie działań z zakresu zarządzania ryzykiem Spółki, a w szczególności:

 1. koordynowanie oraz inicjowanie prac z zakresu zarządzania ryzykiem prowadzonych w innych jednostkach Spółki w zakresie ich spójności
  i zgodności ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz strategiami funkcjonalnymi,

 2. opracowywanie analiz dotyczących ryzyka w działalności Spółki na poziomie strategicznym,

 1. prowadzenie działań z zakresu badań i rozwoju Spółki, a w szczególności:

  1. prowadzenie prac z zakresu badań i rozwoju z różnych obszarów funkcjonowania Spółki oraz koordynowanie prac prowadzonych w innych jednostkach, dla utrzymywania ich wzajemnej spójności i komplementarności oraz zgodności ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa Spółki i strategiami funkcjonalnymi,

  2. analiza trendów i kierunków rozwoju na rynku mediów w Polsce i na świecie poprzez gromadzenie i opracowywanie informacji dla Zarządu Spółki, dotyczących potencjalnych konkurentów, ich działalności stanowiącej zagrożenie dla realizacji celów Spółki oraz możliwych do przewidzenia konkurencyjnych strategii rynkowych,

 2. przygotowywanie opracowań i prognoz dotyczących perspektyw rozwoju
  i potencjalnych zagrożeń dla działalności Spółki,

 3. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.

§ 25


BIURO FINANSÓW

Do zakresu działania Biura Finansów należy: 1. prowadzenie obsługi z zakresu księgowości i finansów, ewidencji majątkowej Zakładu Głównego i Oddziałów Terenowych oraz nadzór nad przestrzeganiem jednolitych zasad rachunkowości w Spółce, a w szczególności:

 1. realizowanie polityki finansowej Spółki, opracowywanie krótko
  i długoterminowej projekcji płynności, kontrola gospodarowania środkami pieniężnymi w Spółce,

 2. nadzór nad płynnością finansową i zarządzanie środkami pieniężnymi Spółki,

 3. realizowanie wewnętrznej kontroli - wstępnej, bieżącej i następczej - związanej z badaniem legalności i prawidłowości dokumentów i czynności dotyczących operacji finansowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów podatkowych,

 4. sporządzanie na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

 5. sporządzanie okresowych sprawozdań, deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi terminami i przepisami,

 1. pozyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego i monitorowanie zmian
  w obowiązującym stanie prawa podatkowego, mających wpływ na działalność Spółki, sporządzanie w tym zakresie informacji dla Zarządu bądź Członków Zarządu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Spółki,

 2. prowadzenie działań w zakresie analiz i planowania ekonomicznego w Spółce, a w szczególności:

 1. kształtowanie i monitorowanie realizacji polityki ekonomicznej Spółki,

 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych,

 3. opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności Spółki oraz ocen efektywności ekonomicznej Spółki i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych,

 4. określanie zasad regulujących sferę ekonomiki Spółki,

 5. analiza przychodów Spółki,

 6. współpraca w opracowywaniu systemów płacowych oraz w tworzeniu krótko
  i długookresowej polityki zatrudnienia,

 1. obsługa ekonomiczno-finansowa Biura Prawnego,

  1. nadzór nad pracami służb ekonomicznych w jednostkach organizacyjnych Spółki z wyłączeniem Biura Prawnego,

   1. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.
: repository -> attachment
attachment -> I. miejscowośĆ/gmina: Biecz Ciężkowice Dąbrowa Tarnowska
attachment -> Filmy tvp1 3 coś (the thing) 3
attachment -> Filmy tvp1 3 nawiedzony dwóR (the haunted mansion) 3
attachment -> Jesień w tvp kultura
attachment -> SKÓRA, w ktorej żYJĘ (la piel que habito) 4 SĄdny dzień
attachment -> Idealnie nieznajomi (perfect strangers) 3 ona to oni
attachment -> Filmy tvp1 4 death becomes her 4
attachment -> UKŁad ramówkowy tvp abc (luty-marzec 2014 r.)
attachment -> Święta, Sylwester I Nowy Rok w tvp abc w świąteczne dni krainę wyobraźni tvp abc odwiedzi m in.: Jedynkowe Przedszkole, Domisie, Tata Lew, Kot Filemon I Rodzina Rabatków
attachment -> Słuchalnia – muzyczne znaki czasu Spektakl. Elektronika Toruń, 30 maja –13 grudnia 2015 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” Kurator: Małgorzata Burzyńska Partnerzy

Pobieranie 151.6 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna