Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnejPobieranie 44.8 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar44.8 Kb.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Zarządu

Banku Spółdzielczego w Kołaczycach.

Nr 11/05

z dnia 29.06.05 r..


REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH
NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH


DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ


CZERWIEC 2005r.Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, zwanych dalej rachunkami a’vista.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie „Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Kołaczycach rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, Prawo bankowe wraz z przepisami wykonawczymi.


§ 2

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie, jak w „Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Kołaczycach rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych.”

Dodatkowo definiuje się:

Posiadacz rachunku – osoba fizyczna będąca członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej, która zawarła z Bankiem umowę rachunku a’vista (w przypadku rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy).
§ 3

Rachunek a’vista służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


§ 4

Rachunek a’vista ma charakter umiejscowiony, co oznacza, że jego obsługa wykonywana jest wyłącznie przez Bank prowadzący rachunek a’vista.


§ 5

 1. Rachunek a’vista może być prowadzony dla jednej osoby lub więcej osób fizycznych jako rachunek wspólny.

 2. Rachunek a’vista nie może być prowadzony dla osób małoletnich.


§ 6

 1. Z rachunku a’vista nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku.

 2. Bank nie przyjmuje od Posiadacza rachunku a’vista dyspozycji na wypadek śmierci.


§ 7

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z Umowy.

 2. Każdy ze Współposiadaczy rachunku a’vista upoważniony jest do dysponowania rachunkiem a’vista oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku a’vista zgodnie ze złożonym formularzem wzorów podpisów dla rady rodziców lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, za wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści Umowy, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich Współposiadaczy.

Rozdział 2. Otwarcie rachunku a’vista

§ 8

 1. Osoby występujące o otwarcie rachunku a’vista składają w Banku:

  1. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku a’vista dla rady rodziców lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, zwany dalej wnioskiem o otwarcie rachunku a’vista,

  2. formularz wzorów podpisów dla rady rodziców lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, zwany dalej formularzem wzorów podpisów.

 2. W zależności od celu działania, do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku a’vista Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć m.in.:

  1. w przypadku rady rodziców:

 1. statut szkoły/placówki,

 2. regulamin rady rodziców,

 3. pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku a’vista, o ile dane te nie wynikają z dokumentu o którym mowa w lit. b), potwierdzone przez Dyrektora szkoły/placówki,

 4. zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeżeli posiada status podatnika,

 5. inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów,

2) w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:

 1. uchwała/protokół zebrania,

 2. inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dokumenty dołączane do Wniosku składane są w oryginałach. Pracownik Oddziału Banku sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca Wnioskodawcy.

4. Na formularzu wzorów podpisów osoby występujące o otwarcie rachunku a’vista składają, w obecności pracownika Banku, wzór podpisu zobowiązujący Bank do wykonywania jedynie tych dyspozycji, które są podpisane zgodnie ze wzorem.5. Osoby występujące o otwarcie rachunku a’vista okazują pracownikowi Banku dokumenty tożsamości.

§ 9

 1. Posiadacz rachunku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank na piśmie o:

 1. wszelkich zmianach w dokumentacji załączonej do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku a’vista,

 2. zmianie swoich danych ewidencyjnych, tj. nazwiska, adresu, numeru dokumentu tożsamości.

2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1.
§ 10

 1. Otwarcie rachunku a’vista następuje na podstawie Umowy zawartej na czas nieoznaczony.

 2. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek a’vista w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, powoduje jej rozwiązanie.

 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku a’vista bez podania przyczyny.Rozdział 3. Zasady oprocentowania środków na rachunku a’vista


§ 11

 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach a’vista podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, określanej przez Bank w stosunku rocznym.

 2. Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpływu bądź wpłaty na rachunek a’vista, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.

 3. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości, Bank nie nalicza odsetek.

 4. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona uchwałą Zarządu Banku podawana jest do wiadomości w formie Komunikatów Banku w lokalach Banku

 5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach są dopisywane do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.


§ 12

 1. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania środków na rachunkach a’vista w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części.

 2. Zmiana wysokości oprocentowania rachunków a’vista prowadzonych w złotych może być dokonana w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród podanych niżej czynników:

 1. uchwalanych przez Radę Polityki Pieniężnej:

   1. stóp procentowych kredytu lombardowego,

   2. stopy redyskontowej weksli,

   3. stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania,

 1. wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS,

 2. stawki WIBOR oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym dla waluty polskiej.

 1. W przypadku zmian wysokości oprocentowania rachunków a’vista w trakcie trwania okresu umownego, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania,


§ 13

Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach a’vista przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku.Rozdział 4 . Dysponowanie środkami na rachunku a’vista


§ 14

 1. Wpłaty na rachunek a’vista mogą być dokonywane w formie:

  1. gotówkowej,

  2. bezgotówkowej, tj. przelewów z innych rachunków bankowych.

 2. Wpłaty mogą być dokonywane w Banku, innych bankach oraz placówkach pocztowych.

 3. Wpłaty może dokonać każda osoba, która zna numer rachunku a’vista oraz nazwę /imię, nazwisko posiadacza rachunku.

 4. Przy dokonywaniu wpłaty gotówkowej, osoba dokonująca wpłaty legitymuje się dokumentem tożsamości, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.


§ 15

 1. Wypłaty z rachunku a’vista w formie gotówkowej dokonywane są na podstawie czeku gotówkowego wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek a’vista, podpisanego zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na formularzu wzorów podpisów.

 2. Wypłaty z rachunku a’vista w formie bezgotówkowej dokonywane są poprzez dyspozycję polecenia przelewu na wskazany rachunek, podpisaną zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na formularzu wzorów podpisów.

 3. Wypłaty mogą być dokonywane do wysokości salda rachunku a’vista.


§ 16

Bank odmawia wykonania dyspozycji wypłat z rachunków a’vista realizowanych w  Banku w przypadku: 1. zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny,

 2. braku dokumentu tożsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty,

 3. wydania dyspozycji naruszającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

 4. braku pokrycia w środkach zgromadzonych na rachunku a’vista,

 5. gdy podpis nie jest zgodny ze wzorem złożonym na formularzu wzorów podpisów.§ 17

 1. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku w ciężar rachunku a’vista realizowane są płatności z tytułu:

 1. należnych Bankowi prowizji i opłat przewidzianych w obowiązującej w Banku, „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych”, związanych z prowadzonym rachunkiem a’vista,

 2. sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej operacji,

 3. realizacji tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych.

2. Bank może wstrzymać wykonanie dyspozycji w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku a’vista.
§ 18

 1. Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku zgodnie z ich treścią.

 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji, Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad, określonych przepisami Kodeksu cywilnego.


§ 19

  1. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby w rozliczeniach realizowanych w systemie ELIXIR wyłączną podstawą identyfikacji beneficjenta w ramach składanych dyspozycji stanowił numer rachunku w standardzie NRB.

  2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie środków z rachunku a’vista, w przypadku gdy numer rachunku do rozliczenia wskazany w dyspozycji jest nieprawidłowy.


§ 20

   1. Bank zobowiązuje się do wykonania dyspozycji Posiadacza rachunku bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych dla Banku od dnia jej otrzymania.

   2. Za zawinione przekroczenie przez Bank terminu wykonania dyspozycji, z przyczyn innych niż wymienione w § 21, Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według odsetek ustawowych w stosunku do kwoty obciążenia rachunku a’vista.

3. Bank zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistej szkody udokumentowanej przez Posiadacza rachunku.
§ 21

Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dyspozycji spowodowane w szczególności działaniem siły wyższej.


ROZDZIAŁ 5. Czeki gotówkowe

§ 22

 1. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank prowadzący rachunek a’vista wydaje blankiety czeków gotówkowych.

 2. Czeki gotówkowe realizowane są wyłącznie w e Banku prowadzącym rachunek a’vista.

 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest sprawdzić – w obecności pracownika Banku – ilość wydawanych blankietów czekowych oraz prawidłowość ich oznakowania (opatrzenie nazwą Banku i numerem rachunku a’vista).

 4. Za wydanie blankietów czekowych Bank pobiera opłatę zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów indywidualnych”.


§ 23

 1. Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany i opatrzony pieczątką firmową, jeżeli taka jest używana, zgodnie ze wzorami złożonymi na formularzu wzorów podpisów.

 2. Kwota podana na czeku cyfrowo powinna być zgodna z kwotą wyrażoną słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą wyrażoną słownie, a kwotą podaną cyfrowo, za ważną przyjmuje się kwotę wyrażoną słownie.

 3. Miejsca wolne przed i za kwotą podaną na czeku cyfrowo i słownie powinny być wykreślone.

 4. Nazwa miesiąca powinna być podana słownie.

 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak również czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane.


§ 24

Czekami gotówkowymi są: 1. czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony,

 2. czeki na okaziciela, nie zawierające w treści imienia i nazwiska odbiorcy gotówki (w miejscu przeznaczonym na wpisanie tych danych wystawca czeku może zamieścić wyraz „okaziciel”).


§ 25

Bank realizuje czeki gotówkowe, które w szczególności: 1. nie są zastrzeżone,

 2. są właściwie wypełnione (zgodnie z postanowieniami § 23),

 3. są przedstawione do zapłaty w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia (dnia wystawienia nie wlicza się do tego okresu), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu ważności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek może być przedstawiony do zapłaty w najbliższym dniu roboczym.


§ 26

 1. W przypadku zagubienia lub kradzieży pojedynczych blankietów czeków gotówkowych lub wystawionych czeków gotówkowych Posiadacz rachunku (lub osoba przez niego upoważniona) obowiązany jest niezwłocznie osobiście, telefonicznie lub telegraficznie zawiadomić o tym Oddział Banku prowadzący jego rachunek a’vista, podając ilość, ewentualne numery utraconych blankietów czekowych oraz kwoty czeków – jeśli Posiadacz rachunku utracił czeki już wystawione.

 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zgłaszający zagubienie lub kradzież ma obowiązek bezzwłocznie potwierdzić na piśmie. W zawiadomieniu pisemnym zgłaszający obowiązany jest zamieścić oświadczenie, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnego wstrzymania wypłaty czeku gotówkowego.


ROZDZIAŁ 6. Wyciągi bankowe

§ 27

 1. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku a’vista, wyciągi bankowe z rachunku a’vista z podaniem salda, sporządzane mogą być:

 1. raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji,

 2. po każdej zmianie salda, z zastrzeżeniem, iż dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg.

2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać zmiany stanu rachunku a’vista lub salda rachunku a’vista na podstawie uzyskanych z Banku informacji.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić do Banku niezgodność zmian stanu rachunku a’vista lub salda, ze wskazaniem różnicy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku a’vista. 1. W przypadku ujawnienia mylnego zapisu księgowego Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek, z uwzględnieniem daty operacji.

 2. Brak zgłoszenia przez Posiadacza rachunku stwierdzonych niezgodności w terminie, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako potwierdzenie salda lub/i stanu rachunku a’vista.


§ 28

Podjęcie omyłkowo zapisanych kwot i niezwrócenie ich w terminie określonym na piśmie przez Bank, spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza rachunku.§ 29

Posiadacz rachunku może uzyskiwać w Banku prowadzącym jego rachunek a’vista, telefoniczne informacje o saldzie oraz o obrotach na tym rachunku, po złożeniu pisemnej dyspozycji telefonicznego udzielania informacji na hasło.Rozdział 7. Rozwiązanie umowy rachunku a’vista


§ 30

 1. Zamknięcie rachunku a’vista następuje z chwilą rozwiązania Umowy.

 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.


§ 31

Bank może wypowiedzieć Umowę z ważnej przyczyny, którą może być w szczególności: 1. naruszenie postanowień Regulaminu przez Posiadacza rachunku,

 2. przedłożenie przez Posiadacza rachunku fałszywych dokumentów lub poświadczających nieprawdę,

 3. naruszenie przez Posiadacza rachunku ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych,

 4. brak obrotów na rachunku a’vista, poza dopisywaniem odsetek, utrzymujący się nieprzerwanie przez okres:

1) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrywanie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy,

2) 3 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na pokrycie należnych prowizji i opłat wynikających z Umowy.


§ 32

 1. Wypowiedzenie przez Bank Umowy następuje na piśmie ze wskazaniem przyczyny. Wypowiedzenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia nadania listu, wysłanego na ostatni adres wskazany Bankowi przez Posiadacza rachunku.

 2. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Bank przenosi środki zgromadzone na rachunku a’vista Posiadacza rachunku na rachunek nieoprocentowany.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe


§ 33

 1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.

 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


§ 34

Środki pieniężne na rachunkach a’vista objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.


§ 35

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku a’vista nie podlegają cesji.


§ 36

 1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany postanowień Regulaminu lub Regulamin uwzględniający zmiany Bank przesyła Posiadaczowi rachunku pisemnie listem zwykłym, a w przypadku gdy Posiadacz rachunku zastrzegł odbiór wyciągów bankowych w Banku, dołącza do sporządzanego wyciągu bankowego.

 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku może złożyć w Banku prowadzącym jego rachunek a’vista pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.

 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek jej wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku.
Pobieranie 44.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna